укр |  eng Перехід до системи Сократ
Головна
Про нас
Факультети
Коледжі
Абітурієнту
Студенту
Послуги
Вчена рада
 
Калетнік Григорій Миколайович
 
Відокремлені структурні підрозділи
 
Структурні підрозділи
 
Громадські організації університету
 
Науково-дослідні інститути
 
Ректорат
 

Вінницький національний аграрний університет (ВНАУ)

21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3

Приймальня ректора
тел. (0432) 46-00-03
Приймальня президента у-ту
тел. (0432) 46-00-03
e-mail: rector@vsau.org
e-mail: office@vsau.org

Приймальна комісія

тел. (0432) 46-74-37
тел. (0432) 57-44-42
e-mail: PK_VNAU@i.ua

Комутатор
тел. (0432) 43-85-20
тел. (0432) 43-72-30

Проїзд: тролейбус № 12
Чехова – Аграрний університет
тролейбус № 13 Меморіал визволення – Аграрний універ.
тролейбус № 14 Залізничний вокзал – Аграрний універ.
маршрутне таксі № 10-А Площа перемоги – Аграрний універ.
маршрутне таксі № 16 Меморіал Визволення - Аграрний універ.
маршрутне таксі № 18-А


Ліцензування


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ТЕХНОЛОГІЧНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОЛЕДЖ

ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ЛІЦЕНЗІЙНА СПРАВА


підготовки молодший спеціаліст

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)напрям підготовки 0304 "Право"

спеціальність 5.03040101 "Правознавство"СХВАЛЕНО

Вченою радою

Вінницького національного

аграрного університету

Протокол №_____

від "____"___________2010р.

Голова Вченої ради

_________________ Г.М.Калетнік


Вінниця - 2010

Зміст справи


№ п/п
Назва розділу
Стор.
1.
Установчі документи
Копії свідоцтва про державну реєстрацію навчального закладу і довідки про включення його до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
Копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянство керівника закладу: дипломів про вищу освіту, першої сторінки паспорта
Копії діючих ліцензій на надання освітніх послуг, сертифікатів про акредитацію
Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги
5.1. Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, що заявляються на ліцензування та які вже надаються у даному регіоні
5.2. Документ, що засвідчує підтримку (ініціативу) органу управління навчальним закладом щодо ліцензування освітньої послуги
5.3. Інформація про кадрове забезпечення
5.3.1.
Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес зі спеціальності
5.3.2.
Якісний склад випускової циклової комісії зі спеціальності
5.4.
Інформація про матеріально-технічне забезпечення
5.4.1.
Приміщення для занять студентів та педагогічного персоналу
5.4.2.
Інформація про комп'ютерне забезпечення
5.4.3.
Соціальна інфраструктура
5.5.
Інформація про навчально-методичне забезпечення
5.5.1.
Навчальний план, ОПП, ОКХ (в т.ч. варіативні частини)
5.5.2.
Інформація про навчальні і робочі програми дисциплін
5.5.3.
Інформація про наявність планів семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт, дидактичного забезпечення самостійної роботи студентів (у т.ч. з використанням інформаційних технологій)
5.5.4.
Інформація про наявність методичних вказівок і тематики контрольних, курсових робіт (проектів), методичне забезпечення державної атестації
5.5.5.
Інформація про наявність пакетів ККР для перевірки знань з гуманітарної і соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки
5.5.6.
Інформація про наявність програм і баз практик
5.5.7.
Інформація про наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів
5.6.
Інформаційне забезпечення
5.7.
Порівняльна таблиця відповідності стану забезпечення навчального закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації

________________І.Д.Івасюк «____»____________2010 р.

ПОГОДЖЕНО

Голови Вінницької обласної державної адміністрації

_________М.В. Джига «____»_________2010 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор Вінницького національного аграрного університету

__________Г.М.Калетнік

«_____»_________2010 р.


ОБГРУНТУВАННЯ

можливості Технологічно-промислового коледжу ВНАУ


щодо збільшення ліцензійного обсягу з надання освітньої послуги пов’язаної з одержанням вищої освіти на рівні вимог до освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з ліцензованим обсягом освітньої послуги 25 осіб денної навчання


Освітній рівень ІV рівень

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Галузь знань 0304 Право

Напрям підготовки 5.03040101 Правознавство

Розглянуто на засіданні

Регіональної громадської

Експертної комісії ДАКУ

Протокол №_____ від ______2010 р.

Розглянуто та затверджено

на засіданні Вченої ради

Вінницького національного аграрного університету

Протокол № __ від _________2010 р.


м. Вінниця

2010р.

І. Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, що заявляються на ліцензування та які вже надаються у даному регіоні


1. Загальна характеристика та перспектива розвитку Вінницького регіону щодо потреби у фахівцях з права

Національною доктриною розвитку освіти в Україні передбачається пошук оптимальних шляхів підготовки спеціалістів, конкурентоспроможних на ринку праці, які здатні застосовувати в реальних виробничих умовах сучасні юридичні знання. Практично сьогодні в державі існує цілий комплекс проблем, які не можуть бути успішно розв’язані без участі фахівця-юриста.

Вінниччина є одним із регіонів України, для якого є характерним поєднання підприємств аграрного та промислового сектору, малого та великого бізнесу з розвинутою мережею банків та торгівельних підприємств. Забезпечення процесів, що відбуваються у вінницькому регіоні, потребує підготовки відповідного кадрового потенціалу, серед яких чільне місце посідають фахівці в галузі права. Дана об'єктивна необхідність зумовила створення у Технологічно-промисловому коледжі Вінницького національного аграрного університету у 1990 році спеціальності „Правознавство”, яка протягом двадцяти років відповідала за підготовку студентів даної спеціальності. За ці роки в цикловій комісії сформувалися високопрофесійні викладачі, які забезпечують викладання 20 юридичних дисциплін. Усі дисципліни, закріплені за спеціальністю, мають ґрунтовне методичне забезпечення.

Сучасне суспільство потребує таких фахівців в галузі права, які б забезпечували виконання наглядової та організаційної функцій. Саме фахівці-юристи з освітньо-кваліфікаційним рівнем „молодший спеціаліст” здійснюють таку важливу діяльність, яка спрямована на розробку пропозицій щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності установ, підприємств, організацій, впровадження у професійну діяльність науково-технічних досягнень, складання інформаційно-пошукових, реєстраційних та статистичних документів, а також іншу діяльність, яка слугує першою необхідною ланкою для виконання важливих завдань юриспруденції.

Загальний підхід до підготовки фахівців-правознавців передбачає, що тільки громадянин, який глибоко усвідомив державно-національні інтереси, національні цінності та загальнолюдські надбання, який уміє реалізувати свої знання, фахові навички та вміння, має почуття патріотизму, національної самосвідомості, високі морально-професійні якості, особисту відповідальність за виконання громадських та службових обов'язків, поважає державні закони, - зможе проводити практичну діяльність на належному якісному рівні. Цим комплексом вимог і зумовлена система навчальної і виховної роботи за напрямом „Право”.

Економічні та соціально-політичні реформи в Україні закономірно стали причиною виникнення нових соціально – економічних проблем в масштабах всієї держави та вінницького регіону і як наслідок – значне зростання числа громадян, які потребують правової допомоги. Зріс попит на фахівців-юристів, які могли б на високому професійному рівні розв’язувати дані проблеми.

Особливо гостро проблеми надання правової допомоги для малозабезпечених та нужденних верств населення стоять у м. Вінниці та Вінницькій області. Середня заробітна плата нашого регіону є однією з найнижчих в Україні, тому юридична консультативна допомога за роки незалежності стала користуватися великим попитом у громадян.

Аналіз стану забезпечення юристами потреб організацій, підприємств, установ різних організаційно-правових форм, форм власності, свідчить не лише про потребу в фахівцях такого рівня, але й можливість працевлаштування випускників Технологічно-промислового коледжу Вінницького національного аграрного університету.

Для підготовки фахівців напряму „Право” в навчальному закладі створено всі необхідні умови: висококваліфікований науково-педагогічний потенціал, потужна матеріально-технічна база, розгорнута мережа баз для проходження практик, соціальна інфраструктура, навчально-методичне та інформаційне забезпечення дисциплін, що надає значні переваги ВНАУ перед іншими навчальними закладами.

Враховуючи наведені вище аргументи про потребу регіону у кваліфікованих юристах, а також наявну матеріально-технічну базу коледжу, кадрове та навчально-методичне забезпечення, є підстави стверджувати про доцільність та можливість збільшення ліцензійного обсягу підготовки молодшого спеціаліста на 30 осіб за напрямом „Право”.

Наявна матеріально-технічна, навчально-наукова бази та викладацькій потенціал забезпечують повноцінну підготовку фахівців освітньо- кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" зі спеціальності „Правознавство" напряму підготовки „Право" у Технологічно-промисловому коледжі Вінницького національного аграрного університету.

Вінницька обласна державна адміністрація, міська влада, державна виконавча служба Вінницької області зацікавлені в підготовці фахівців за напрямом "Право" і сприятимуть працевлаштуванню випускників коледжу.

Підставою щодо доцільності збільшення ліцензійного обсягу підготовки молодшого спеціаліста за напрямом “Право” є представлена загальна характеристика та перспективи розвитку щодо потреби у фахівцях.


2. Перспективи наукової діяльності


Планується покращити умови для виконання викладачами фундаментальних досліджень в галузі права як самостійно, так і спільно з провідними науковими установами та організаціями. Направляти педагогічних працівників на навчання в аспірантури та докторантури, цілеспрямовано складати перспективний план наукових робіт та здійснювати контроль за його виконанням.

Залучати талановитих студентів до участі у проведенні наукових досліджень як обов’язкової складової навчального процесу.

Передбачається оптимізувати роботу викладачів по виданню методичних розробок, посібників тощо.

3. Підстави для збільшення ліцензійного обсягу та гарантії


виконання ліцензійних умов

Вивчення ситуації на ринку праці м.Вінниці, Вінницької області, України показало, що існує нагальна потреба та незадоволений попит на юристів.

Для підготовки спеціалістів має необхідне навчально-методичне, кадрове і матеріально-технічне обладнання. Кадровий потенціал навчального закладу дозволяє здійснювати підготовку фахівців за спеціальністю «Правознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на високому науково-педагогічному рівні.

Для підготовки фахівців в галузі права спеціальність "Правознавство" Технологічно-промислового коледжу ВНАУ має необхідне матеріально-технічне забезпечення навчально-виховної та навчально-методичної, науково-педагогічної діяльності, інформаційно-технологічне оснащення взаємозв’язок з системою Інтернет. Є перспектива м’якого адаптування до вимог стандартів Болонського процесу щодо якості освіти на основі створення гуманітарних стандартів кафедр і університету, а також розширення міжнародних зв’язків.

Отже, наявна матеріально-технічна і навчально-наукова база, викладацький потенціал, дають підстави для підготовки фахівців за напрямом 0304 „Право” (освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст”) у Технологічно-промисловому коледжі ВНАУ для потреб ринків праці Вінниці та Вінницької області. Загальна характеристика навчального закладу, наявні і потенційні можливості коледжу можуть бути належними гарантіями дотримання ліцензійних умов у майбутньому.


Директор коледжу П.П.Гайдайчук

ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Технологічно-промисловоГО коледжУ

Вінницького національного аграрного університету

2.1. Керівник закладу освіти


Директором Технологічно-промислового коледжу з 29 вересня 2003 року є Гайдайчук Петро Платонович.

В 1970р. закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості за спеціальністю інженер-механік; у 1982р. – Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю інженер-механік харчових продуктів; у 2003р. – Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю „Правознавство”.

Загальний стаж роботи 42 років; з них педагогічний стаж у вищій школі – 39 років.

Працював викладачем, завідувачем заочним відділенням, завідувачем денним відділенням; впродовж 16 років працював заступником директора з навчальної роботи, і з 2003р. – директор коледжу.

Викладач вищої категорії, має педагогічне звання „викладач-методист”, почесне звання „Відмінник освіти України”; неодноразово нагороджувався Почесними грамотами Міністерства агарної політики України, Міністерства освіти і науки України. За вклад у розвиток вищої освіти наказом Міністерства освіти і науки України №5-К від 11.01.06 р. нагороджений знаком Петра Могили.


2.2. Загальна інформація

про Технологічно-промисловий коледж

Вінницького державного аграрного університету


Технологічно-промисловий коледж Вінницького державного аграрного університету бере свій початок від Махаринецько-Сестринського технікуму і агрошколи (довідка з архіву м. Бердичева від 3 листопада 1920 року).

Протягом свого існування він неодноразово змінював профілі підготовки, назву і підпорядкування:

1930-1937рр. – Козятинський технікум птахопереробної промисловості;

1937-1956рр. – Козятинський технологічний технікум;

1956-1961рр. – Козятинський обліково-плановий технікум;

1961-1967рр.– Козятинський технологічний технікум м'ясної та молочної промисловості.

1967-1970рр. – Вінницький технологічний технікум м'ясної та молочної промисловості;

1970-2003рр. – Вінницький технікум м'ясної та молочної промисловості підпорядкований Міністерству аграрної політики України.

У відповідності з наказом Міністерства агарної політики України за №148 “Про створення регіональних структурних підрозділів Вінницького державного агарного університету” з 26 травня 2003 року технікум ввійшов в структуру Вінницького державного аграрного університету на правах окремого структурного підрозділу без прав юридичної особи. Відповідно, змінено назву технікуму на “Технікум м'ясної та молочної промисловості Вінницького державного аграрного університету” і скасовано дію Статуту технікуму.

На виконання наказу Міністерства аграрної політики України від 20 липня 2004р. за №260 “Про перейменування технікумів Вінницького державного аграрного університету” технікум м’ясної та молочної промисловості перейменовується у Технологічно-промисловий коледж.

Коледж здійснює свою діяльність відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, основних положень Національної доктрини розвитку освіти України; керується у своїй роботі “Конституцією України”, Постановами Верховної Ради України, Міністерства аграрної політики України, Положенням про вищий навчальний заклад, Концепцією розвитку коледжу.

З входженням в структуру ВНАУ коледж керується “Положенням про Технологічно-промисловий коледж Вінницького національного аграрного університету”, схваленим конференцією трудового колективу Вінницького національного аграрного університету 26 березня 2010 року та затвердженим ректором ВНАУ.

Коледж внесений до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (довідка АА №023365, видана 16.03.2010р.):

Ш ідентифікаційний код – 00419667

Ш організаційно-правова форма – філія (інший відокремлений підрозділ)

Ш форма власності – державна власність

Ш головне підприємство – Вінницький національний аграрний університет

Наразі Технологічно-промисловий коледж Вінницького національного аграрного університету – державний навчальний заклад І рівня акредитації, філія Вінницького національного аграрного університету і здійснює підготовку молодших спеціалістів з відривом та без відриву від виробництва за такими спеціальностями:

5.05050208 „Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв” – денна форма навчання;

5.05170109 „Зберігання, консервування та переробка м’яса" – денна та заочна форма навчання;

5.05170111 „Зберігання, консервування та переробка молока” - денна та заочна форма навчання;

5.03050901 „Бухгалтерський облік” - денна та заочна форма навчання;

5.03040101 „Правознавство” - денна та заочна форма навчання;

До структури коледжу входять:

Ш 4 відділення:

- відділення юридичне:

спеціальність “Правознавство”;

- відділення бухгалтерсько-механічне:

спеціальність “Бухгалтерський облік”,

спеціальність “Експлуатація та ремонт обладнання

харчових виробництв”;

- відділення технологічне:

спеціальність “ Зберігання, консервування та переробка молока”,

спеціальність “Зберігання, консервування та переробка м'яса”.

- заочне відділення.

Ш 10 циклових комісій:

- комісія загальноосвітніх дисциплін;

- комісія гуманітарних дисциплін та іноземних мов;

- комісія загальнотехнічних дисциплін;

- комісія економічних дисциплін;

- комісія суспільних дисциплін;

- комісія юридичних дисциплін;

- комісія спецдисциплін “Виробництво молочних продуктів”;

- комісія спецдисциплін “Виробництво м'ясних продуктів”;

- комісія спецдисциплін “Експлуатація та ремонт обладнання

харчових виробництв”;

- комісія фізкультури та ДПЮ.

Ш Педагогічна рада

Ш Адміністративна рада

Ш Організаційно-методична комісія

Ш Стипендіальна комісія

Ш Методичне об'єднання кураторів груп

Ш Рада по попередженню правопорушень

Ш Бібліотека коледжу

Ш Механічні майстерні

Ш Адміністративні та господарські підрозділи

Проводиться велика робота по реалізації ступеневої освіти на перспективу впровадження Болонського процесу.

З входженням в структуру ВНАУ та узгодження навчальних планів дає змогу випускникам коледжу навчатись у ВНАУ за скороченим терміном навчання.

Також випускники коледжу мають змогу навчатись за скороченим терміном навчання (за заочною формою) у Вінницькому національному технічному університеті (спеціальність „Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв), Національному університеті харчових технологій (спеціальності „Зберігання, консервування та переробка молока” та „Зберігання, консервування та переробка м'яса"), Вінницькому філіалі МАУП, Харківській академії МВД (спеціальність „Правознавство”), Вінницькому торгівельно-економічному інституті КНЕУ (спеціальність „Бухгалтерський облік”) та інші.

Ліцензований обсяг прийому – 230 осіб.

Чисельність студентів коледжу становить 736 осіб, в тім числі:

- денна форма навчання – 572 особи,

- заочна форма навчання - 164 особи.

Навчально-виховний процес забезпечують 81 викладач, в тім числі штатних викладачів 77, сумісників - 4 та 4 вихователі, з яких:

- кандидатів наук – -

- викладачів вищої категорії - 34

- мають почесне звання „Відмінник освіти України” – 11

- мають педагогічне звання „старший викладач” – 3

- мають педагогічне звання „викладач-методист” – 11

36 викладачів мають педагогічну освіту, 4 – навчаються в аспірантурі, 6 – закінчили магістратуру.

Загальна площа навчально-лабораторних приміщень коледжу становить 10872 кв.м.; навчальна площа – 9790 кв.м., всі будівлі власні.

Загальні показники розвитку навчального закладу приведені в таблиці 1.


Загальні показники розвитку коледжу


Таблиця 1

№ п/п
Показник
Значення показника
1
2
3
1. Рівень акредитації ВНЗ
І
2. Кількість ліцензованих спеціальностей
5
3. Кількість спеціальностей, акредитованих за:

- 1 рівнем

- 2 рівнем

- 3 рівнем

- 4 рівнем

5

-

-

-

4. Контингент студентів на всіх курсах навчання (всього)

• на денній формі навчання;

• на заочній формі навчання;

736

572

164

5. Кількість факультетів (відділень)
4
6. Кількість циклових комісій
10
7. Кількість співробітників (всього)

• в т.ч. педагогічних

156

81

8. Серед них:

- докторів наук, професорів, осіб/%

- кандидатів наук, доцентів, осіб/%

- викладачів вищої категорії, осіб/%

-

34/41,9%

9. Загальна /навчальна площа будівель, кв.м.
15425/9790
10. Загальний обсяг державного фінансування (тис.грн.)
5974106
11. Кількість посадкових місць в читальних залах
150
12. Кількість робочих місць з ПЕОМ для студентів

- у тому числі з виходом в Інтернет

58

8


2.3. Установчі та засновницькі документи


Діють на підставі засновницьких документів:

1. Наказ Міністерства аграрної політики України №148 від 28.05.2003р. „Про створення регіональних структурних підрозділів Вінницького державного аграрного університету”.

2. Наказ Міністерства аграрної політики України №260 від 20.07.2004р. „Про перейменування технікумів Вінницького державного аграрного університету”.

3. Статут Вінницького державного аграрного університету.

4. „Положення про Технологічно-промисловий коледж Вінницького державного аграрного університету”, затверджене Ректором Вінницького державного аграрного університету 26 березня 2010 року.

5. Довідка АА №023365 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) від 16.03.2010р.

Копії установчих документів додаються.


2.4. Інформація про ліцензовані і акредитовані спеціальності

Технологічно-промислового коледжу

Вінницького національного аграрного університету


Навчальний заклад проводив освітню діяльність з 5 спеціальностей на основі ліцензій і сертифікатів, вказаних в таблиці 1.4.1.

Таблиця 1.4.1.

п

Шифр і назва напряму
Шифр і назва спеціальності
Ліцензія
Сертифікат про акредитацію
Ліцензований

обсяг

Рівень акредитації

Серія і номер
Дата впровадження
Термін дії
Серія і номер
Дат провадження
Термін дії
1
0501 Економіка і підприємництво 5 050111

Бухгалтерський облік

АВ №482354
09.09.2009
01.07.2011
НД-1 №026086
29.06.2006
01.07.2011
50
І

2
0902 Інженерна механіка 5 090247

Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв

АВ №482354
09.09.2009
01.07.2011
НД-1 №026087
29.06.2006
01.07.2011
30
І

3
0917 Харчова технологія та інженерія 5 091719

Виробництво м'ясних продуктів

АВ №482354
09.09.2009
01.07.2011
НД-1 №023309
16.01.2007 01.07.2012
50
І

4
0917 Харчова технологія та інженерія 5 091721

Виробництво молочних продуктів

АВ №482354
09.09.2009
01.07.2011
НД-1 №023310
16.01.2007
01.07.2012
50
І

5
0601 Право 5 060101

Правознавство

АВ №482354
09.09.2009
01.07.2011
НД-1 №024692
11.05.2007
01.07.2012
50
І

Навчальний заклад має всі ліцензії та сертифікати на право надання освітніх послуг за рівнем повної загальної середньої освіти (копії всіх ліцензій і сертифікатів додаються).


2.5. Загальна характеристика спеціальності

5.03040101 „Правознавство”


В 90-х роках в зв'язку з розбудовою незалежної української держави відчувалась гостра потреба в кваліфікованих спеціалістах - юристах. Оскільки технікум, здійснюючи підготовку фахівців для переробної промисловості, мав сильну матеріальну базу і в обласному центрі була можливість залучити до викладацької діяльності досвідчених фахівців юристів, за поданням Облдержадміністрації та Обласної ради Держхарчопромом України було запропоновано відкрити юридичне відділення саме на базі технікуму. Тому у 1990 році після відповідних погоджень з Міносвіти УРСР та Мінюстом УРСР у технікумі було розпочато підготовку фахівців за спеціальністю "Правознавство" (наказ №184 від 24.04. 1990р.)

Навчання по цій спеціальності було організовано згідно навчального плану, затвердженого Держком СРСР з Наросвіти від 10.04.1989 року з терміном навчання 1 рік 10 місяців на базі загальної середньої освіти з спеціалізацією 02.01.03 "Господарське - правове правознавство". По цьому навчальному плану було здійснено два випуски молодших спеціалістів.

З 1991 року технікум був підпорядкований Держхарчопрому України.

В цей час підприємства переробної промисловості та юридичні установи міста та області відчували потребу в освічених спеціалістах-юристах середньої кваліфікації, які могли б працювати в різних галузях народного господарства.

В зв'язку з цим технікумом був розроблений індивідуальний експериментальний навчальний план з терміном навчання 2 роки 6 місяців, який був узгоджений з начальником управління керівних кадрів і учбових закладів Держагропрому України Савченко В. В., начальником Управління юстиції Вінницького облвиконкому Склярем В.П. і затверджений начальником Управління підготовки молодих спеціалістів Мінвузу України Голубом В.В. від 16.04.1992 року № 09 - Д /інд. для підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю "Правознавство".

З 1994 року в зв'язку з розробкою Міносвіти України освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів з спеціальності "Правознавство" підготовка фахівців велась у відповідності з зазначеними стандартами освіти.

На підставі постанови Республіканської інспекції та рішення колегії Міносвіти України від 25.03.1992 року № 3 -2/240 про атестацію, відповідним рішенням ДАК від 17.12.1996 року (протокол №5) з напрямку (спеціальності) 6.0601 "Право", 5.060101 "Правознавство" Вінницький технікум м'ясної та молочної промисловості визнано акредитованим за 1 (першим) рівнем, термін дії сертифіката до 01.07.2001 року.

За результатами атестаційної експертизи Міністерством освіти України від 22.12.1993 року (протокол №19/1) затверджено рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії про внесення до Державного реєстру закладів освіти України і надання Вінницькому технікуму м'ясної та молочної промисловості ліцензії на право здійснення освітньої діяльності за І рівень акредитації по спеціальності 5.060101 "Правознавство" з ліцензованим обсягом 100 (сто) осіб.

У 2000-2001 навчальному році вдруге проведено ліцензування спеціальності "Правознавство". На підставі рішення ДАК від 25.12.2001 року (Протокол №36) 27.03.2002р. видано ліцензію серії АА №233426 з ліцензованим обсягом прийому 100 осіб. Термін дії ліцензії до 01.07.2006 року. В червні 2001-2002 н.р. дана спеціальність рішенням ДАК від 15 жовтня 2002 року (протокол № 41) була акредитована з видачею сертифікату серії НД - 1 за № 028091. Термін дії - до 1 липня 2007 року.

У 2006-2007 навчальному році знову була акредитована спеціальність "Правознавство " з видачею сертифікату серії НД - 1 за № 024692. Термін дії - до 1 липня 2012 року з ліцензованим обсягом прийому 50 осіб.

Кількість і склад циклових комісій, які працюють на спеціальності, наведені в таблиці 2.
Склад циклових комісій і характеристика викладацького складу


Таблиця 2.

Назва

циклової комісії

Про-

фесор-

сько-

викла-даць-кий склад, осіб

З них працюють

На постійній основі
Сумісники

Разом,

осіб %

У тому числі
У тому числі

Доктори наук, профе-сори, осіб

%

Канд. наук, доцен-ти, осіб

%

Без наукових ступенів і вчених звань, осіб

%

Разом,

осіб

%

Доктори наук, професори, осіб

%

Канд. наук, доценти, осіб

%

1.
Суспільних дисциплін
4
4/100
-
-
4/100
-
-
-
2.
Гуманітарних дисциплін
10
7/87,5
-
-
8/100
1/12,5
-
-
3.
Фізкультури та ДПЮ
9
8/89
-
-
9/100
1/11
-
-
4.
Юридичних дисциплін
12
11/64,7
-
-
17100
6/35,3
-
-
5.
Загальноосвітніх дисциплін
10
10/100
-
-
10/100
-
-
-
6.
Економічних дисциплін
11
8/73
-
-
8/100
3/27
-
-
7.
Іноземних мов
8
4/50
-
4/50
4/50
-
1/12,5
8.
Експлуатація обладнання
8
8/100
-
-
8/100
-
-
-
9
Загальнотехнічних дисциплін
5
5/100
-
-
5/100
-
-
-
Разом
81
65/81,25
-
-
65/81,25
15/18,75
-
1/12,5


ІІІ. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ

3.1. Робота по формуванню контингенту студентів


Формуванню контингенту студентів та забезпеченню щорічного прийому при належному конкурсі в коледжі приділяється значна увага.

Починаючи з жовтня місяця кожного року починається профорієнтаційна робота. Налагоджені і постійно підтримуються зв'язки з школами міста та області (викладачі коледжу закріплені за певними областями, районами, школами міста), обласним та районними управліннями сільського господарства, організаціями та підприємствами різних форм власності по залученню до навчання випускників та працюючої молоді.

Розроблено рекламний проспект для абітурієнтів “Абітурієнт 200...р.”, в якому дається повна інформація як про коледж в цілому, так і про спеціальність “Правознавство”.

Підтримується тісний зв'язок зі службами зайнятості області та регіону по залученню непрацюючої молоді до навчання та придбання професії. Так в 2005-2006 н.р. представники коледжу прийняли участь у спільних нарадах Управлінь сільського господарства з центрами зайнятості населення Калинівського, Козятинського, Тульчинського, Жмеринського, Томашпільського, Крижопільського, Житомирського районів.

В коледжі проводяться “Дні відкритих дверей”, „неділі по спеціальностях”, “посвяти в професію”, культурно – масові та спортивні заходи із запрошенням учнів шкіл.

Подаються оголошення про правила прийому до коледжу в газетах “Вінниччина”, “33 канал”, “RІА”, “Подільський вісник”; практикуються об'яви та реклами по радіо та місцевому телебаченню.

До профорієнтаційної роботи широко залучаються студенти (під час проходження практики) та учасники художньої самодіяльності (виїзні концерти з рекламами спеціальностей).

Така робота сприяє стабільному залученню на навчання професійно-зорієнтованої молоді.

Педагогічним колективом проводиться продумана системна робота по забезпеченню контингенту студентів. Студенти, які вступили до коледжу, швидко адаптуються до умов навчання та вимог навчального закладу і відсіву практично немає.

Якісні і кількісні показники формування контингенту студентів за останні 3 роки надані в таблиці 3.

Гуманізація та демократизація навчально-виховного процесу, диференційований та індивідуальний підхід у процесі навчання, застосування різноманітних форм і методів навчально-виховної роботи створює в колективі коледжу атмосферу доброзичливості, взаємодовіри, співробітництва між викладачами і студентами. Все це сприяє тому, що відсів студентів, в основному, здійснюється з причин, обумовлених законом (академвідпустка, призов до лав збройних сил України, за сімейних обставин, переведення на з/о відділення).


ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ


Таблиця 3.

п/п

Показник
Роки

2007 рік
2008 рік
2009 рік
1
2
3
4
5
1.
Ліцензований обсяг підготовки (очна форма)
300
230
230
2.
Прийнято на навчання, всього (осіб)

• денна форма

в т.ч. за держзамовленням:

• заочна форма

в т.ч. за держзамовленням

• нагороджених медалями, або тих, що отримали диплом з відзнакою

• таких, які пройшли довгострокову підготовку і профорієнтацію

• зарахованих на пільгових умовах, з якими укладені договори на підготовку

267

198

107

69

47

1

-

20

207

175

108

32


17

-

-

19

229

174

82

55

18

2

-

22

3.
Подано заяв на одне місце за формами навчання

• денна

• заочна

18,5

-

15,3

-

21,75

29

4.
Конкурс абітурієнтів на місця державного

• очна форма

• заочна

10,5

-

11

-

10,6

22

5.

Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, прийнятих на скорочений термін навчання на

• денну форму

• заочна

-

-

-

-

-

-
3.2. Інформація про контингент студентів

спеціальності за формами навчання


Дані про контингент студентів спеціальності „Правознавство” на 10.10.09р. наведені в таблиці 4.


Контингент студентів спеціальності „Правознавство”


Таблиця 4.

Спеціальність
Освітньо-кваліфіка-ційний рівень
Форма навчання
Разом
Кількість студентів по курсах

І
ІІ
ІІІ
ІУ
У

„Правознавство”

І

денна
200
40
50
47
63
-

заочна
101
-
-
29
28
44

разом
301
40
50
76
91
44
РОЗДІЛ ІV. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ


Навчання по спеціальності 5.03050901 „Правознавство” здійснюється у відповідності з вимогами основних положень законів України „Про освіту” та „Про вищу освіту”, Державної національної програми „Освіта”, „Національної доктрини розвитку освіти України” та нормативних документів Міністерства освіти та науки України та Міністерства аграрної політики України.

Основні завдання в освітній діяльності вбачаємо в:

- забезпеченні освітніх потреб молоді, яка виявила бажання набути спеціальність юриста;

- вихованні соціально-активної особистості, яка б поєднувала в собі високу мораль і культуру з почуттям професійної гідності, відповідальність за якість та результати своєї праці та дотримання верховенства права та закону;

- формуванні конкурентоспроможного фахівця – здатного до швидкої адаптації до умов ринку та справжнього патріота України;

- вихованні у випускника необхідності навчання впродовж життя та до постійного удосконалення професіоналізму.

Вся система освітньої діяльності підпорядкована забезпеченню молодшого спеціаліста знаннями та вміннями на рівні вимог державних стандартів освіти.

При підготовці фахівців керуємось освітньо-кваліфікаційною характеристикою та освітньо-професійною програмою, затвердженими в установленому порядку для спеціальності 5.03040101 „Правознавство”.

Враховуючи внесення до робочого навчального плану вибіркових дисциплін, розроблено варіативну частину освітньо-професійної програми та варіативну частину освітньо-кваліфікаційної характеристики (додаються).

Навчальні плани на підготовку молодших спеціалістів на базі 9 кл. та 11 кл. затверджено в уставленому порядку (копії додаються). Робочі навчальні плани на кожен рік навчання затверджуються директором коледжу.

В навчальних планах витримано співвідношення часу між циклами підготовки; зміст підготовки фахівців відповідає вимогам ОКХ, ОПП, потребам ринку праці, суспільства та особистості.
Розділ V. Організаційне та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу


Навчально-виховний процес в коледжі здійснюється згідно вимог

основних діючих директивно-нормативних документів:

- "Положення про державний вищий заклад освіти" від 5 вересня 1996р. №1074.

- "Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах" за №161, від 02.06.93р.;

- "Про типові правила внутрішнього розпорядку для працівників навчально-виховних закладів” від 20.12.1993 №455;

- “Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України”, затверджений Міністерством освіти України за №92 від 08.04.93р.;

- “Рекомендації про порядок створення, організацію і роботу держаної кваліфікаційної (екзаменаційної) комісії у ВНЗ України” – лист Міносвіти України від 29.12.93р. за №831 -5/1259

- Закону України “Про освіту” та Закону України “Про вищу освіту”;

- Закону України “Про мови”;

- діючих ОКХ та ОПП;

- Національної доктрини розвитку освіти в Україні;

- Концепції національного виховання та інших;

Директивно-нормативні документи по мірі їх надходження реєструються і доводяться до відома керівного складу і через структурні підрозділи до кожного члену колективу.

Кожний навчальний рік в коледжі завершується засіданням педагогічної ради, на якому розглядаються питання виконання планів навчально-методичної і виховної роботи, аналізуються результати і визначаються проблеми, над якими педагогічний колектив працюватимете в наступному навчальному році.

Вся навчально-виховна робота планується з урахуванням визначених проблем, робиться корегування напрямків роботи з дотриманням вимог останніх нормативно-керівних документів і сьогодення.

Основне завдання педколективу - це системна і цілеспрямована робота щодо забезпечення студентів стабільними знаннями, виконання державних вимог до рівня професійної підготовки в умовах реформування вищої освіти в Україні і безпосередньо в навчальному закладі, організація роботи по працевлаштуванню студентів, активізація роботи по вивченню, поширенню і узагальненню передового педагогічного досвіду, спрямованого на отримання студентами стійких знань та вмінь.

Навчально-виховний процес в коледжі забезпечують такі плани роботи:

- План засідань педагогічної ради;

- План роботи організаційно-методичної комісії;

- Плани роботи циклових комісій;

- План роботи методичного кабінету;

- План роботи методоб'єднання кураторів груп;

- План роботи бібліотеки;

- План виховної роботи;

- План роботи по організації практичного навчання;

- Плани роботи відділень;

- Плани стажування викладачів і підвищення ділової кваліфікації;

- План роботи навчальної частини;

- Індивідуальні плани підвищення ділової кваліфікації викладачів.

Розроблено перспективний план роботи, згідно якого з врахуванням необхідних об'єктивних змін розробляється щорічний "Комплексний план роботи", в якому планується робота усіх структурних підрозділів і усіх напрямків навчально-виховного процесу. Виховна робота на всіх рівнях планується у "Комплексному плані виховної роботи".

Плани щорічно складаються до початку навчального року і становлять підставу системи внутрішнього контролю.

Згідно робочих навчальних планів з кожної спеціальності до початку навчального року розробляється графік навчального процесу на рік, який затверджується директором коледжу.

При плануванні навчального процесу велика увага приділяється розкладу занять, який визначає чітку організацію навчально-виховного процесу. Розклад навчальних занять стабільний, складається посеместрово у відповідності з графіком навчального процесу та навчальними планами з кожної спеціальності. Розклад занять складено з дотриманням методичних вимог, а також з дотриманням нормативних вимог стосовно читання окремих предметів. Тижневе навантаження не перевищує 30 годин на всіх курсах, крім І курсу на базі 9 класів, де тижневе навантаження складає 36 годин. Окремо складено розклад індивідуальних занять та групових консультацій.

Заміна навчальних занять, передбачених діючим розкладом (у випадку хвороби, відрядження викладачів і інше), реєструється у від­повідному журналі та доводиться до відома викладачів та студентів розпорядженням по навчальній частині.

Навчально-виховний процес не може успішно реалізуватись без перевірки, обліку і аналізу різних його напрямків.

Тому, одним із розділів "Комплексного плану роботи коледжу" є зведений план внутріколеджевого контролю, який має розгалуження:

- "План контролю за навчальним процесом" - у заст. директора по навчальній роботі;

- "План контролю за виховним процесом" - у заст. директора з гуманітарної освіти та виховання;

- "План контролю за роботою відділення" - у кожного зав. відділенням;

- "План контролю практичного навчання" - у заст. директора по виробничому навчанню;

- "План контролю за виконанням індивідуального плану викладачів" - у голів циклових комісій;

- "Зведений план-графік внутріколеджевого контролю" - в методичному кабінеті;

- "План контролю за роботою служби АГЧ"- у заст. директора по АГЧ.

Така система внутрішнього контролю дозволяє:

- організ увати роботу педагогічного колективу по вдосконаленню організації навчально-виховного процесу та підвищення якості підготовки молодших спеціалістів;

- своєчасно впливати на хід навчально-виховного процесу і корегувати його по мірі необхідності щодо сучасних вимог і директивно-нормативних документів;

- виявити, узагальнити і розповсюдити передовий педагогічний досвід, нові методи і методики викладання, нетрадиційні методи навчання;

- здійснювати контроль за виконанням нормативної документації, директивних та інструктивних документів Міністерства освіти України та Міністерства аграрної політики України, за виконанням навчальних планів і програм, відповідності їх освітньо-кваліфікаційним вимогам;

- здійснювати контроль за змістом та методикою проведення навчальних занять, за роботою циклових комісій, кабінетів тощо.

Але основне завдання контролю вбачаємо в:

- виявленні ефективності проведення всіх форм занять;

- систематичній оцінці якості навчання;

- виявленні причин, які знижують якість навчання;

- розробці та реалізації заходів по вдосконаленню навчально-виховного процесу.

Відпрацьована, також, система контролю за діяльністю викладача - всі обов'язки викладача доведено їм під розпис. Ведуться картки контролю за роботою викладача по всіх напрямках, хоча основна увага приділяється контролю якості викладання та оцінки якості знань студентів. Розроблена методика і критерії оцінки кінцевих результатів вивчення дисциплін з перевіркою залишкових знань студентів шляхом написання ККР.

За результатами проведених ККР проводився самоаналіз на рівні викладачів, циклових комісій та спеціальностей, вноситься відповідне корегування в фор­мування вмінь та навичок студентів.

Результати самоаналізів по коледжу та спеціальностях заслуховуються на засіданнях педради.

Самоаналіз показує, що впродовж 3-х років робочі навчальні плани та робочі навчальні програми зі спеціальності і дисциплін виконані на 100%.

Науково-методична робота педколективу коледжу направлена на формування особистості випускника, як творчо мислячого фахівця, здатного приймати самостійні рішення, здібного організатора, який володіє, крім фахових, екологічними та економічними знаннями.

Викладачі вміло використовують можливості (в межах 15% програмного матеріалу) вносити зміни до РНП. Це дає змогу оперативно вносити до програмного матеріалу нове в економіці та юриспруденції тощо.

В РНП передбачаються години для самостійної роботи студентів, що реально дозволяє індивідуалізувати процес навчання, а також сприяє формуванню самостій­ності мислення майбутнього фахівця.

Одночасно викладачі намагаються забезпечити зв'язок професійної діяльності майбутніх фахівців з гуманістичними вимогами сьогодення.

В коледжі працює методичний кабінет, який забезпечує організацію методичних заходів з питань створення методичного забезпечення дисциплін, впровадження передового педагогічного досвіду, підвищення ділової майстерності викладачів.

Основні напрямки роботи методичного кабінету:

- впровадження в навчальний процес державних стандартів освіти;

- розгляд діючих навчальних програм, аналіз їх відповідності освітньо-кваліфікаційним характеристикам спеціальностей та ОПП;

- допомога викладачам у опануванні новими формами та методами навчання;

- закріплення за молодими викладачами досвідчених педагогів і надання їм методичної допомоги у створенні науково-методичного забезпечення дисциплін;

- аналіз авторських методичних розробок;

- проведення конфере нцій, семінарів, диспутів з метою підвищення педагогічної майстерності і накопичення передового досвіду щодо проведення занять нетрадиційними способами тощо.

Методична робота на всіх рівнях направлена, в першу чергу, на вдосконалення методики викладання на основі створення методичного комплексу з дисципліни. Наявність методичного комплексу при паспорти­зації і атестації кабінетів оцінювалось найвищою оцінкою.

З метою координації навчально-виховної роботи циклових комісій та викладачів і для надання їм методичної допомоги у підвищенні ділової майстерності і узагальненню педагогічного досвіду в коледжі створена організаційна-методична комісія (ОМК).

Стан методзабезпечення з дисциплін неодноразово перевірявся і заслуховувався на засіданнях педагогічної ради та організаційно-методичної комісії.

Засідання організаційно-методичної комісії з контролю (ОМК) планується і проводиться щомісяця (а в разі потреби і позапланово).

На засіданнях ОМК за останні 3 роки розглядались питання:

- рекомендації з планування роботи циклових комісій;

- результати контролю за ходом навчально-виховного процесу у всіх його напрямках;

- рекомендації щодо складання навчальних програм і контроль за відповідністю їх новим навчальним планам;

- стан викладання окремих дисциплін;

- стан підготовки навчально-методичного забезпечення дисциплін;

- результати підвищення кваліфікації викладачів;

- аналіз відвіданих занять;

- про наставницьку роботу з молодими викладачами;

- методзабезпечення самостійної роботи студентів;

- аналіз роботи випускаючих циклових комісій по формуванню професійних знань та вмінь, нетрадиційних форм та методів навчання;

- впровадження інноваційних технологій навчання;

- стан організації індивідуальної та самостійної роботи студентів;

- аналіз результатів директорського контролю знань за допомогою написання ККР.

Провідну роль у вирішенні питань з розв'язанням навчально-методичних проблем, пов'язаних з підготовкою фахівців належить цикловим комісіям.

Методична робота циклових комісій продовж останніх 3-х років направлена на удосконалення методкомплексу з дисциплін, створення методичного забезпечення самостійної роботи студентів, а основне – забезпечення якості підготовки спеціалістів, підготовку конкурентоспроможних фахівців згідно вимог державних стандартів освіти.

Циклова комісія юридичних дисциплін приділяє належну увагу пошукові нових методичних форм організації навчального процесу, застосуванню активних методів навчання та удосконаленню педагогічної і професійної майстерності викладачів циклу, а саме головне – забезпеченню знань і вмінь майбутнього фахівця на рівні вимог ОКХ та ОПП із спеціальності. Засідання циклової комісії проводиться регулярно 1 раз на місяць (а в разі потреби і позачергово).


5.1. Програми навчальних дисциплін


В навчальному процесі використовуються навчальні програми зі всіх дисциплін згідно робочого навчального плану зі спеціальності (у відповідності з переліком програм, діючих у 2009-2010 н.р.).

Контрольний пакет навчальних програм знаходиться у методичному кабінеті коледжу. Наказом по коледжу на початку навчального року перелік діючих навчальних програм доводиться до відому усіх викладачів та голів циклових комісій (для контролю).

Усі навчальні програми розроблені під керівництвом Навчально-методичного центру по підготовці молодших спеціалістів з спеціальності і приведені у відповідність з ОПП згідно діючого стандарту освіти з спеціальності „Правознавство”.

Викладачами юридичних дисциплін по завданню НМЦ по підготовці молодших спеціалістів розроблено 17 та прорецензовано 12 діючих навчальних програм та навчальних посібників для денної та заочної форм навчання з дисциплін „Конституційне право України”, „Цивільний процес”, „Цивільне і сімейне право”, „Аграрне право”, „Адміністративне право”, „Кримінальний процес”, „Юридична служба в суспільному виробництві”, „Митне право”, „Виконавче провадження”, „Ораторське мистецтво”, „Конституційне право України”, „Нотаріат”, „Реєстрація актів цивільного стану”, „Юридична деонтологія”, „Трудове право” та інші, які використовуються при підготовці молодших спеціалістів спеціальності 5.03040101 "Правознавство " в системі Міністерства агарної політики України.

З дисциплін загальноосвітньої підготовки використовуються програми для ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, затверджені Міністерством освіти і науки України, а також типові програми для загальноосвітніх шкіл.


5.2. Повнота виконання робочих навчальних планів і

робочих навчальних програм дисциплін


Всі робочі навчальні плани з спеціальності „Правознавство” щорічно виконується (як навчальний процес, так і практична підготовка). Графік навчального процесу стабільний впродовж навчального року; змін в навчальному процесі немає. У відповідності з робочим навчальним планом і навчальними програмами зі всіх дисциплін навчального плану розроблено робочі навчальні програми. Контрольний екземпляр РНП знаходиться у заступника директора з навчальної роботи. РНП складені у відповідності з вимогами Навчально-методичного центру по підготовці молодших спеціалістів.

5.3. Методичне забезпечення лабораторних, практичних, семінарських занять та самостійної роботи студентів


Методична робота циклових комісій, які працюють на спеціальності „Правознавство”, направлена (в тому числі) і на забезпечення практичних вмінь майбутнього спеціаліста, оскільки саме від цього залежить конкурентоспроможність і адаптація випускника на ринку праці.

Для формування професійних вмінь та навичок майбутніх спеціалістів викладачами випускаючої циклової комісії з усіх дисциплін розроблені інструктивні картки для проведення всіх практичних занять, згідно робочих навчальних програм та індивідуальні завдання, які дозволяють сформувати практичні вміння та навички роботи з нормативними документами, оформляти необхідні юридичні документи, вирішувати конкретні ситуації юридичного характеру.

Навчальними програмами з юридичних дисциплін передбачені семінарські заняття, на яких формується вміння висловлюватись юридичною термінологією, ораторські здібності, самостійність мислення, переконливість, аргументованість прийнятих рішень, вміння користуватись нормативними актами та діючими законами тощо. Тобто саме на семінарських заняттях формується майбутній фахівець. Тому проведенню семінарських занять приділяється належна увага; до кожного семінарського заняття розроблено методичні вказівки, в яких зазначаються питання, що розглядатимуться на семінарах, та форму його проведення.

З кожної дисципліни (крім загальноосвітніх) навчальним планом зі спеціальності передбачено самостійне вивчення матеріалу. Забезпеченню самостійної роботи студентів надається пріоритетне значення – з окремих дисциплін розроблено опорні конспекти, короткий курс лекцій, методичні посібники для студентів денної та заочної форм навчання.

Кожним викладачем розроблено комплекс методичного забезпечення самостійної роботи студента, один екземпляр якого також знаходиться в бібліотеці коледжу.

З окремих дисциплін загальноосвітньої підготовки (хімія, фізика, математика тощо) передбачено виконання лабораторних робіт. До всіх робіт передбачених в робочих навчальних програмах розроблені інструктивні картки; всі роботи забезпечені необхідними приладами, лабораторним посудом, реактивами тощо.


5.4. Методичне забезпечення курсових робіт з спеціальності

Навчальним планом зі спеціальності передбачено написання курсових робіт з дисциплін „Цивільне та сімейне право” та „Трудове право”. Викладачами розроблена тематика курсових робіт та методичні вказівки щодо їх написання. Тематика курсових робіт різноманітна, передбачає для їх виконання пошукову та дослідницьку роботу з законодавчими актами, навчальною літературою та написання висновку щодо розглянутого питання, в якому студент повинен дати своє бачення чи відношення до нього.

Курсові роботи з „Трудового права” крім теоретичної викладки матеріалу передбачають практичне розв'язання конкретної ситуації чи заповнення відповідних документів в контексті питання, яке розглядається.


5.5. Запровадження інноваційних та інформаційних

технологій навчання


Всіма цикловими комісіями, які працюють на спеціальності, належна увага приділяється впровадженню сучасних технологій навчання, спрямованих на формування самостійності мислення, вміння приймати рішення та аргументувати їх, вміння швидко діяти в нестандартних умовах, тобто на формування практичних вмінь та навичок майбутнього фахівця.

Тому робочими навчальними планами всіх дисциплін згідно навчального плану передбачається застосування (як методів навчання) ділових та рольових ігор, диспутів, вирішення конкретних юридичних ситуацій, „мозкових штурмів”, „Що, де, коли?”, юридичні диктанти тощо.

Не один рік викладачі циклової комісії співпрацюють з провідними фахівцями юридичних установ міста та області, залучаючи їх в якості арбітрів до проведення практичних, семінарських занять, відкритих занять, конференцій, круглих столів тощо.

Практикуються практичні заняття з різних дисциплін в юридичних установах міста та області.

Безпосередній зв’язок з працівниками юридичних установ допомагає студентом – майбутнім спеціалістам оволодівати практичними знаннями, вміннями та навичками, сприяти формуванню творчого підходу до сприйняття та вирішення запропонованих варіантів юридичних ситуацій, прийняттю власного оптимального рішення з урахуванням об’єктивних і суб’єктивних чинників та трактування чинного законодавства і усвідомити вимоги до фахівця.

Студе нти випускних груп плідно працюють в „юридичній консультації”, яка діє при коледжі, надаючи безкоштовні юридичні поради мешканцям м. Вінниці.

Усвідомлюємо і те, що без глибокого і всебічного знання комп'ютерних технологій і вміння використовувати їх в практичній роботі і викладача і майбутнього фахівця, навчання на сучасному етапі неможливе.

Це об'єктивно обумовлює прискорення впровадження комп'ютерної грамотності вподовж всього періоду навчання наших студентів.

Тому з кожної дисципліни в РНП передбачаються заняття, які проводяться з використанням ПЕОМ. Стан програмного забезпечення коледжу приведено в таблиці5.


Стан програмного забезпечення коледжу

Таблиця 5.

Призначення
Назва програмного продукту
Програми обробки тексту
Введення та редагування тексту, перевірка правопису, розташування малюнків і таблиць тощо
Microsoft Word Word Pad, Noterpad
Електронні таблиці
Створення таблиць, обробка числових та символьних даних, побудова діаграм, графіків тощо
Microsoft Excel
СУБД (системи управління базами даних)
Створення баз даних, обробка та управління даними
Microsoft Access
Математичні пакети
Виконання наукових, інженерних, економічних розрахунків, підготовка документів, що містять текст, графіки, формули
Mathcad, Mathlab Compas, Grani
Системи оптичного розпізнавання
Перетворення у текст зображень, отриманих на сканері
Fine Reader
Графічні растрові редактори
Створення та обробка зображень, поданих як набір пікселів
Photoshop, Photo Paint, Paint
Графічні векторні редактори
Створення та обробка зображень, поданих як опис контурів за допомогою формул
Corel DRAW
Програми для Web- дизайну
Створення Web-сторінок, керування Web-вузлами
FrontPage
Антивірусні програми
Профілактика та виявлення вірусів, лікування дисків, захист програм і даних
AVP, DrWEB, Nod 32
Програми -архіватори
Створення та розпаковування архівів, створення файлів, що саморозпаковуються
WinZIP, WinRAR, WinArj
Комп'ютерна правова система
Повне законодавство України, практичні матеріали, ефективний пошук, оновлення бази даних
Нормативні акти України – НАУ ,

Юрист Плюс,

Ліга Закон.

Операційні системи
Керуючі операційні системи
MS-DOS Microsoft Windows98, Windows XP
Автоматизована технологія контролю за веденням ділових паперів
Створення бланків листів, документів, ведення автоматизованого обліку документації та паперів
АСУ «Кадри»
Тестовий редактор
Створення тестових завдань для перевірки знань
TEST-2002

В процесі підготовки молодших спеціалістів спеціальності „Правознавство” використовуються контролюючі тестові прикладні програми, розроблені викладачами коледжу, наведені в таблиці 6.


Пакети прикладних програм, які використовуються

для підготовки фахівців


Таблиця 6.

Назва дисципліни за навчальним планом, які забезпечуються
Назва прикладної програми
Завдання, що виконується за допомогою ППП
1
Основи філософських знань
Філософія
Навчальна
2
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Тести з української мови
Тестуюча
3
Історія України
Тести по козацтву 16-18 століття України
Тестуюча
4 Правознавство
Земельний кодекс
Навчальна
5 Безпеки життєдіяльності
Біоритми людини
Навчальна
6 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Тренінг з англійської мови Англійська мова І Англійська мова II
Навчальна

Навчальна Навчальна

7 Комп’ютерні технології в юридичній діяльності
Microsoft Word, WordPad, Notepad Microsoft Excel Microsoft Access AdvansGraf

Paint AVP, DrWEB, Aidstest, WinZIP, WinZIP, WinRAR

НАУ – Нормативні акти України

Навчальні

8 Кримінальне право Бібліотека навчальних програм:

"Репетитор + Лектор (Кримінальне право)"

Навчальна та тестуюча
9 Цивільний процес Тестові завдання (Теми: Представництво в цивільному процесі. Апеляційне провадження) Тестуюча
10
Аграрне право Тестові завдання програмного матеріалу з дисципліни Тестуюча, діагностика знань та вмінь випускника
11
Трудове право Тестові завдання програмного матеріалу з дисципліни Тестуюча, діагностика знань та вмінь випускника
12
Цивільне та сімейне право Тестові завдання програмного матеріалу з дисципліни Тестуюча, діагностика знань та вмінь випускника
13
Цивільний процес Тестові завдання програмного матеріалу з дисципліни Тестуюча, діагностика знань та вмінь випускника
14
Організація юридичної служби в суспільному виробництві Тестові завдання програмного матеріалу з дисципліни Тестуюча, діагностика знань та вмінь випускника
15
Організація роботи з кадрами Тестові завдання програмного матеріалу з дисципліни Тестуюча, діагностика знань та вмінь випускника
16
Правові і організаційні основи підприємницької діяльності Тестові завдання програмного матеріалу з дисципліни Тестуюча, діагностика знань та вмінь випускника

З входженням коледжу в структуру Вінницького державного аграрного університету маємо можливість, також, використовувати комп’ютерну базу університету.

Широке неодноразове застосування ПЕОМ в процесі навчання дозволяє студентам значну частину розділів, елементів оформлення курсових робіт, звітів по практиці, виконувати при допомозі ПЕОМ, а також набути практичних вмінь роботи з комп'ютером і юридичними комп’ютерними програмами, що вкрай необхідно в майбутній професійній діяльності випускників.

Започатковано використання електронних підручників з окремих дисциплін; якими студенти мають можливість користуватися в бібліотеці та кабінеті кодифікації і довідкової літератури при самостійному опрацюванні матеріалу.

Перелік електронних підручників та навчальних посібників, які використовуються при самостійному опрацюванні матеріалу, дано в

таблиці 7.


Перелік електронних підручників та навчальних посібників


Таблиця 7.

1. Маркетинг Примак Т.О.

2008 р. 227 с.

Менеджмент продуктивності

Калина А.В. та ін. 2007 р. 232 с.

Методологія аналізу економічних процесів і управління

Бабицький А.Ф. 2008 р. 125 с.

Налоговая система Украины

Гридчина М.В. 2010 р. 144 c.

Операционный менеджмент

Курочкин А.С. 2010 р. 144 с.

Организация и психология управления персоналом

Щекин Г.В. 2008 р. 832 с.
2. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління Кулицький С.П. 2006 р. 223 с.

Психологія управління

Мельник А.П. 2006 р. 176 с.

Розвиток малого підприємництва в Україні

Шпак В.І. 2008р. 124 с.

Роль консалтинга в управлении бизнесом

Коростелев В. А. 2008 р. 251 с.

Современный економический анализ и прогнозированне

Калина А.В., Конева М.И., Ященко В.А. 2004 р. 416 с.
Современный менеджмент Сладкевич В.П., Чернявский А.Д. 2009 р. 152 с.
Стратегический менеджмент Дмитренко Г.А.

2009 р. 191 с.
Страховий та інвестеційний менеджмент Федоренко В.Г. та ін. 2009 р. 341 с.
Теория и практика управления персоналом Щекин Г.В. 2003 р. 278 с.
Трудове право України (ч.1) Грузінова Л.П., Короткін В.Г. 2009 р. 128 с.
Трудове право України (ч.2) Грузінова Л.П., Короткін В.Г. 2009 р. 136 с.
Трудове право України (ч.3) Грузінова Л.П., Короткін В.Г. 2003 р. 103 с.
Трудове право України (ч.4) Грузінова Л.П., Короткін В.Г.

2009 р. 148 с.
3. Методология научного иследования А.Я. Баскаков
2005 р.
216 с.
Практикум по деловому англ.. языку
2003 р.
397 с.
Етика ділового спілкування Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка
2003 р.
202 с.
История Европейской культуры А.В. Пустовит
2004 р.
398 с.
Інформаційні системи і технології С.Г. Карпенко, В.В. Попов
2006 р.
188 с.
Історія культури України В. Бокань, А. Польовий
2002 р.
254 с.
Історія України В.Д. Мирончук, Г.С. Ігошкін
2002 р.
327 с.
Культура і антикультура: хто кого? Статті - Г. Щокін

2003 р.
77 с.
4. Культурологія В.Бокань
2004 р.
134 с.
Логіка І.В. Богдановський, О.Г. Льовкіна
2004 р.
212 с.
Математ. программирование В.Р. Кулян
2003 р.
121 с.
Навчальні завдання з читання англійською мовою для студентів – економістів
2004 р.
42 с.
Німецька ділова мова. Практикум. В.О. Олійник, М.М. Гаврик
2003 р.
198 с.
Новітня Україна 1991 – 2001 Роздуми видатних сучасників
2001 р.
159 с.
Основи безпеки жит-сті людинни В.А. Гайченко
2004 р.
228 с.
Основи сучасної екології К.В. Корсак, Плахотнік
2004 р.
339 с.
Практикум з граматики англійської мови І.С. Бахов
2001 р.
127 с.

Англійська мова для юристів

Хоменко Н.С. 2003 р. 116 с.

Господарське право України

Галянтич М.К., Грудницька С.М., Міхатуліна О.М. 2009 р. 423 с.

Елементарний курс міграційного права України

Чехович С.Б. 2004 р. 213 с.

Житлове право України

Галянтич М.К. 2064 р. 115 с.

Закон і порядок

Шутов О.М.

2010 р. 35 с.

История политических и правовых учений

Ерышев А.А. 2002 р. 152 с.

Історія держави і права зарубіжних країн

Шостенко І.І., Шостенко О.І. 2003 р. 103 с.

Історія держави і права України (ч.1)

Іванов В.М. 2002 р. 263 с.

Історія держави і права України (ч.2)

Іванов В.М. 2008 р. 224 с.

Конституційне право України

Годованець В.Ф. 2008 р. 358 с.

Криміналістика

Біленчук П.Д., Гель А.П. та ін. 2001 р. 216 с.

Кримінальне право України

Александров Ю.В. 2004 р. 328 с.

Кримінальне право України

Дьомін Ю.М., Юлдашев С.О.

2005 р. 339 с.
5. Кримінологія Александров Ю.В., Гель А.П., Семаков Г.С. 2002 р. 295 с.

Курс цивільного та сімейного права України

Галюк В.В.,

Юлдашев О.Х.

2005 р. 240 с.
6. Латынский язык для студентов-юристов Жулай С.Т.,

Куварова Е.К.

2004 р. 263 с.
7. Лекції з історії розвитку державно-правових відносин у давньогрецькій і давньоримській цивілізаціях Ткаченко В.В.

2005 р. 382 с.

Міжнародна економіка

Дахно І.І.

2006 р. 245 с.

Міжнародне економічне право

Дахно І.І. 2003 р. 160 с.

Міжнародне право

Мацко А.С. 2008 р. 231 с.

Міжнародне приватне право

Дахно І.І. 2008 р. 312 с.

Міжнародне приватне право

Юлдашев О.X. 2007 р. 572 с.

Общая и криминальная сексология

Чуприков А.П., Цупрык Б.М. 2006 р. 247 с.

Порівняльне правознавство

Голяк Л.В., Мацко А.С., Тюріна О.В. 2006 р. 200 с.

Порівняльне трудове право

за ред.Мацка А.С. 2008 р. 175 с.

Правова статистика

Захожай В.Б., Федорченко В.С. 2005 р. 368 с.

Правове регулювання ЗЕД

Юлдашев О.Х. 2008 р. 272 с.

Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування

Куйбіда В.І.

2004 р. 432 с.
8. Проблеми вдосконалення державної регуляторної політики в Україні Юлдашев О.Х. 2005 р. 331 с.

Словничок юридичних термінів

Марчук В.П. 2003 р. 120 с.

Судова психіатрія

Чуприков А.П. 2005 р. 173 с.

Судові та правоохоронні органи України

Гель А.П., Семаков Г.С., Кондракова С.П. 2004 р. 269 с.

Теорія держави і права

Волинка К.Г. 2003 р. 239 с.

Теорія держави і права у схемах і визначеннях

Бабкіна О.В.,

Волинка К.Г.

2004 р. 144 с.
9. Трудові спори Грузінова Л.П. 2002 р. 104 с.

Фінансове право

Зюнькін А.Г. 2009 р. 160 с.

Цивільне процесуальне право у схемах

Штефан О.О. 2004 р. 204 с.

Юридична деонтологія

Бризгалов І.В. 2005 р. 48 с.

Юридична конфліктологія

Іванов В.М. 2008 р. 224 с.

Юридична психологія

Бедь В.В. 2006 р. 434 с.
Навчальний посібник для самостійної роботи студентів з дисципліни „Митне право” ТПК ВДАУ

Гайдайчук П.П.

Гайдайчук Н.П.

2006р. 204с.
10. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів з дисципліни „Українська мова (за проф..спрямуванням) ТПК ВДАУ

Забродіна Л.О.

Куценко О.В.

2010р. 198с.
11. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів з дисципліни „Ораторське мистецтво” ТПК ВДАУ

Гаврилюк А.Я.

2009р. 115с.


5.6 Програми практичної підготовки


Практика є важливою складовою частиною навчального процесу і має мету закріпити та поглибити знання, отримані студентами в процесі теоретичного навчання, прищепити їм необхідні вміння та навички практичної діяльності за фахом. В період практики формуються основні професійні вміння студентів у відповідності з кваліфікаційною характеристикою: розширюються та систематизуються знання на основі вивчення роботи конкретних юридичних установ, набувається професійний досвід. Практика впливає на формування особистості майбутнього фахівця: у студентів виховується свідома трудова дисципліна, сумлінне ставлення до праці, повага до законодавчих актів, відповідальність за їх дотримання, виховання почуття верховенства права в юриспруденції.

Практичне навчання з спеціальності організовується у відповідності з діючою типовою програмою практики, затвердженою в 2005р. Голова циклової комісії юридичних дисциплін Голота Н.П. є розробником програми практичної підготовки.

Всі види практики вирішують наступні завдання:

- ознайомлення студентів з обраною професією;

- формування вмінь та навичок роботи з комп’ютерними базами даних;

- прищеплення студентам навичок самостійної, виховання почуття відповідальності за доручену справу, творчого підходу до вирішення ситуаційних питань;

- формування професійних здібностей;

- закріплення, поглиблення та систематизація знань і вмінь отриманих студентами в процесі теоретичного навчання та практики;

- збір та підготовка матеріалів для курсових робіт та набуття навичок проведення дослідницької роботи (окремими студентами);

Цикл практичної підготовки складається із двох видів практики:

- навчальної,

- переддипломної.

Практичне навчання базується на наступних педагогічних принципах: тісний взаємозв'язок практичного навчання з теоретичним, послідовне формування у студентів професійних вмінь та навичок, їх ускладнення по мірі переходу від одного етапу практики до іншого з урахуванням рівня загальної професійної підготовки студентів, досягнутого ними до початку відповідного етапу практики.

Бюджет часу практичного навчання з спеціальності

5.03040101 "Правознавство "


Таблиця 8.

Вид практики
Семестр

Тривалість практики, тижнів

Навчальна

5

6

7

1

1

2

Переддипломна
8
6

Всього:
10

Під час навчальних практик проводяться професійні конкурси: „Кращий за професією”, „Брейн-ринг”. Викладачі спеціальних дисциплін згідно робочої програми практики допомагають студентам вирішувати проблемні ситуації та приймати рішення в розв’язанні стандартних та нестандартних професійних ситуаціях.

Переддипломна практика є завершальним етапом практичної підготовки і передбачає: ознайомлення з роботою окремих юридичних відділів, стажування на посадах, які мають право обіймати випускник, закріплення теоретичних та практичних вмінь та навичок.

Переддипломна практика проводиться в юридичних установах м. Вінниці, Вінницької та інших областей згідно укладених договорів.


5.7. Програма державних іспитів


Згідно Державного стандарту освіти державна атестація спеціалістів здійснюється у формі комплексного державного іспиту.

У відповідності з навчальним планом підготовки молодших спеціалістів комплексний іспит включає дисципліни з циклу професійно-практичної підготовки:

- Цивільне та сімейне право;

- Трудове право;

- Аграрне право;

- Цивільний процес;

- Організація юридичної служби в суспільному виробництві;

- Організація роботи з кадрами;

- Правові і організаційні основи підприємницької діяльності.

Білети державного іспиту складаються з теоретичної і практичної частин.

Теоретична частина складається з тестових завдань з дисциплін „Аграрне право”, „Організація юридичної служби в суспільному виробництві” та „Організація роботи з кадрами”, які виконуються з застосуванням ПЕОМ.

Практична частина передбачає вирішення ситуативних та практичних завдань, складання ділових юридичних документів з використанням нормативної бази юридичних документів, також з використанням ПЕОМ.

Голова державної комісії призначається розпорядженням Міністерства аграрної політики України із числа провідних спеціалістів-юристів міста Вінниці; членами комісії є ведучі викладачі спеціальності.

Викладачами розроблена програма комплексного державного іспиту, яка відповідає вимогам освітньо-професійної програми, освітньо-професійної характеристики та навчальним програмам дисциплін, які входять до складу комплексного екзамену спеціальності 5.03040101 "Правознавство ".

Програма державного іспиту складається з двох розділів:

І розділ – програма оцінки професійних знань, вмінь та навичок фахівців (перелік питань для оцінки теоретичних знань та практичних навичок і вмінь з 7 дисциплін, які входять до складу комплексного іспиту).

ІІ розділ – критерії оцінювання професійних знань, вмінь та навичок з цих дисциплін.

Програма дає змогу оцінити вміння виконувати типові задачі та функції, що їх повинен вирішувати випускник в майбутній професійній діяльності у відповідності до вимог освітньо-професійної характеристики.


5.8. Інформаційне забезпечення освітньої діяльності

Основним джерелом інформаційного забезпечення викладачів і студентів ТПК ВНАУ є бібліотека. Бібліотека - центр документальної пам'яті студентів.

Особливу увагу бібліотека приділяє якості формування і всебічному використанню фонду.

Книжковий фонд становить 76,52 тис. примірників літератури, в тому числі навчальної – 46050 примірників, з них по спеціальності 5.03040101 "Правознавство " - 17050 примірників, в т.ч. з спеціальних дисциплін 8670.

Щорічно фонд бібліотеки поповнюється підручниками, навчальними посібниками, довідковою літературою, в першу чергу українськомовними.

З кожної навчальної дисципліни спеціальності 5.03040101 "Правознавство" в бібліотеці є повний комплект методичного забезпечення самостійної роботи студентів, методичні вказівки до виконання курсових робіт, термінологічні словники, методичні вказівки до виконання практичних та семінарських занять.

Бібліотека оперативно інформує читачів про актуальні питання навчально-виховного процесу, нові досягнення науки, передовий досвід роботи вищої школи у світлі завдань Державної національної програми "Освіта", Державної програми розвитку вищої освіти на 2007-2012 р.р.

Каталог бібліотечного фонду ведеться при допомозі бібліотечної програми “IRBIS”.

В цілому, наявність навчально-методичної документації та підручників з дисциплін згідно навчального плану по спеціальності 5.03040101 "Правознавство " наводиться в таблиці 9.

Таблиця 9.

№№
Назва дисциплін за навчальним планом
Наявність обов’язкових розділів

Ти-пова прог-рама Ро-боча про-грама Мето-дичні вказів-ки до прак-тичних та семі-нарсь-ких занять Інструк-ції до лабора-торних занять Мето-дичні вказівки та тема-тика з курсових робіт Мето-дичні вказів-ки з орга-нізації самос-тійної роботи студен-тів Мето-дичне забезпеч-чення контролю знань студентів (контроль поточних та залиш-кових знань ККР) Підруч-ники, навчальні посіб-ники (кількість підручників на одного студента)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Цикл дисциплін гуманітарної і соціально-економічної підготовки

1.
Українська мова (за професійним спрямуванням)

+
+
+
-
-
+
+
1,3

2.
Економічна теорія

+
+
+
-
-
+
+
1,6

3.
Основи філософських знань

+
+
+
-
-
+
+
1,3

4.
Логіка

+
+
+
-
-
+
+
1,8

5.
Політологія

+
+
+
-
-
+
+
1,6

6.
Соціологія

+
+
+
-
-
+
+
1,0

7.
Культурологія

+
+
+
-
-
+
+
1,3

8.
Історія України

+
+
+
-
-
+
+
2,0

9.
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

+
+
+
-
-
+
+
1,2

10Фізичне виховання

+++--++1,6

Цикл фундаментальної та спеціальної підготовки


1 Теорія держави і права + + + - - + + 2,0

2.Історія держави і права України

+++--++1,4

3.Історія держави і права зарубіжних країн

+++--++2,5


4. Безпека життєдіяльності

+ + + - - + + 2,0 5. Основи інформатики та обчислювальної техніки

+ + - + - + + 1,6


6.Комп'ютерні технології в юридичній діяльності

+++--++1,4

Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

1.
Юридична деонтологія

+
+
+
-
-
+
+
1,1
2.
Конституційне право

+
+
+
-
-
+
+
2,7
3.
Адміністративне право

+
+
+
-
-
+
+
1,4


4. Державне будівництво і місцеве самоврядування

+ + + - - + + 0,8


5.
Організація судових і правоохоронних органів
+
+
+
-
-
+
+
2,4

6. Фінансове право

+ + + - - + + 1,8 7. Цивільне та сімейне право

+ + + - + + + 2,7 8. Цивільний процес + + + - - + + 1,0


9.
Трудове право
+
+
+
-
+
+
+
2,2

10. Екологічне право + + + - - + + 1,0 11. Аграрне право + + + - - + + 1,3

12.
Судочинство в господарських судах
+
+
+
-
-
+
+
1,1

13. Правові основи підприємницької діяльності + + + - - ++ 1,0 14. Кримінальне право + + + - - + + 2,1

15.
Кримінальний процес
+
+
+
-
-
+
+1,7

16.
Справочинство
+
+
+
-
-
+
+2,0


17. Організація роботи з документами + + + - - + + 1,3 18. Архівознавство + + + - - + + 1,0

Вибіркові навчальні дисципліни

Цикл фундаментальної та спеціальної підготовки

1.
Латинська мова
+
+
+
-
-
+
+0,8

2.
Основи психології
+
+
+
-
-
+
+1,1


3. Основи римського цивільного права + + + - - + + 1,0

4.
Ораторське мистецтво
+
+
+
-
-
+
+1,3

Цикл професійної та практичної підготовки


1. Основи охорони праці + + + - - + + 1,4

2.Виконавче впровадження +++--++0,8

3. Адвокатура

+ + + - - + + 0,8


4.Міжнародне приватне право +++--++0,5

5. Нотаріат

+ + + - - + + 1,2 6. Право соціального забезпечення + + + - - + + 1,8 7. Організація роботи з кадрами + + + - - + + 1,0 8. Банківське право

+ + + - - + + 1,0 9. Біржове право

+ + + - - + + 1,2 10. Організація юридичної служби в сусп. вир. + + + - - + + 1,9 11. Правові основи інвестиційної діяльності + + + - - + + 1,7 12. Реєстрація актів цивільного стану + + + - - + + 1,2 13. Основи менеджменту + + + - - + + 1,6 14. Основи маркетингу + + + - - + + 1,3


15. Митне право+++--++1,9

- - не передбачається за навчальним планом


VIІ. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ


В коледжі проводиться системна робота з добору педагогічних кадрів. Більшість викладачів є висококваліфікованими спеціалістами, заняття проводять на належному методичному та професійному рівні.

Голова циклової комісії Голота Н.П. – викладач ІІ категорії. В 1990 році закінчила Київський національний університет імені Т.Шевченка за спеціальністю „Правознавство”, працювала в юридичних установах міста та області, з 1997 року працює викладачем юридичних дисциплін. Головою циклової комісії з 2010 року.

Підготовку студентів по спеціальності 5.03040101 "Правознавство" в 2009-2010 н.р. забезпечують 40 викладачів.

Випускаюча циклова комісія юридичних дисциплін нараховує 15 викладачів, з них 12 – штатних, 2 – кандидати юридичних наук, 3 – мають педагогічне звання „викладач-методист”, 4 викладачів „вищої категорії”, 4 – ІІ категорії, 3 - І категорії.

До роботи залучені фахівці, які мають великий професійний досвід роботи і вміло передають знання та вміння студентам. Це такі викладачі як Паламарчук А.Ф., Чернюк С.С., Коваль В.С., Шаповалова О.Г.

Дбаючи про віковий ценз та своєчасну підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів, до викладацької роботи залучені молоді викладачі, які успішно опановують педагогічну майстерність і набувають професійного досвіду викладача спецдисциплін.

Всі викладачі, які працюють на спеціальності, мають відповідну фахову підготовку стосовно дисциплін, які викладають; своєчасно раз в 5 років підвищують кваліфікацію та атестуються. Викладач Боржемська О.М. - навчаються в аспірантурі.

Створенню високопрофесійного педколективу сприяє чітка системна робота адміністрації коледжу, спрямована на постійне підвищення ділової, професійної та педагогічної майстерності викладачів.

Загальна характеристика педагогічного складу, що забезпечує спеціальність наведена в таблиці.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ

Таблиця 10.

п/п

Показник
Роки

2008 рік
2009 рік
2010 рік
1
2
3
4
5
1. Загальна чисельність професорсько-викладацького складу, що працює на спеціальності, (осіб)

з них: докторів наук, професорів

кандидатів наук, доцентів

45

-

1

40

-

-

40

2. Штатна укомплектованість (всього, %):

з них: докторів наук, професорів (%)

кандидатів наук, доцентів (%)

38/84,4

-

1/1,92

34/85,0

-

1/2,04

36\ 85,7

-

-

3. Кількість сумісників (всього)

в т.ч. докторів наук, професорів

кандидатів наук, доцентів

7/13,7

-

-

7/ 14,3

-

-

6\14,3

-

-

4. Середній вік штатних викладачів з науковими ступенями і вченими званнями:

в т.ч. докторів наук, професорів

кандидатів наук, доцентів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Кількість викладачів пенсійного віку

в т.ч. докторів наук, професорів

кандидатів наук, доцентів

7

-

-

7

-

-

5

-

-

6. Частка викладачів, базова освіта яких не відповідає дисципліні, що викладається (%)
-
-
-
7. Середньорічне педагогічне навантаження викладачів (год.)
720
720
730
8. Випускаючу кафедру очолює фахівець відповідної спеціальності:

- доктор наук, професор

- кандидат наук, доцент

-

-

-

-

-

-

9. Загальна кількість докторантів за спеціальністю
-
-
-
10. Загальна кількість аспірантів за спеціальністю
1
2
2
11. Загальна частка викладачів, які пройшли підвищення кваліфікації за останні 5 років. %
100
100
100

Склад викладачів, які забезпечують навчальний процес в 2009-2010 навчальному році наведений в таблиці 11.


Склад викладачів, які забезпечують навчальний процес

Таблиця 11.

Кафедра
Прізвище, ім’я, по батькові, рік народження (штатний, сумісник)
Вища освіта: що закінчив, коли, спеціальність
Квалі-фікаційна катего-

рія

Відзнаки та педагогічне звання
Дисципліни, які викладає
Підвищення кваліфікації:

рік, організація

1
2
3
4
5
6
7
8
1
Випускаюча циклова комісія юридичних дисциплін

Чернюк

Світлана Сергіївна

1964 р.н. (штатна)

Одеський державний університет, 1990р. «Правознавство»

вища
Викладач-методист
Нотаріат, аграрне право, адвокатура
Стажування,

Вінницьке відділення навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання

Київського національного університету внутрішніх справ, 2009р.

2

Паламарчук

Анатолій Федорович 1937 р.н. (штатний)

Вища Київська школа МВС СРСР, 1969р. «Правознавство»
І кат.
-
Виконавче провадження , РАЦС, конституційне право України
Стажування,

кафедра „Правознав

ства”

Вінницького державного аграрного університету

2008р.

3
Гайдайчук

Наталя Петрівна

1973 р.н. (штатна)

Київський торговельно-економічний університет, 2000р. «Правознавство»
вища
-
Митне право, теорія держави і права
Стажування,

Вінницька регіональна митниця, 2009р.

4
Шевчук

Світлана Сергіївна

1975 р.н. (штатна)

Вінницька філія

МАУП, 2002р. «Правознавство»

ІІ кат.
-
Організація роботи з кадрами, організація роботи з документами, справочинство
Стажування,

Замостянський районний суд, 2008р.

1
2
3
4
5
6
7
8
5
Рудзь

Олена Станіславівна 1977 р.н. (штатна)

Національна академія внутрішніх справ України, 2002р. «Правознавство»
ІІ кат.
-
Право соціального забезпечення, історія держави і права зарубіжних країн, архівознавство, екологічне право
Стажування, Управління праці та соціального захисту населення, Староміський р-н м.Вінниці, 2010р.
6
Мрук

Валентина Василівна 1965 р.н. (штатна)

Харківський юридичний інститут, 1997р. «Правознавство»
І кат.
-
Трудове право
Стажування , юридичний відділ Управ. спільної комунальної власності територіальних громад Він.обл. Ради

2008р.

7
Голота

Наталя Петрівна

1965 р.н. (штатна)

Київський національний університет, 1998р. «Правознавство»

ІІ кат.
-
Організація судових і правоохоронних органів, адміністративне право
Стажування в прокуратурі Вінницької області, 2007р.
8
Коваль

Валерій Степанович 1966 р.н. (штатний)

Київський національний університет ім.Шевченка 1991р. «Правознавство»
вища
Викладач- методист
Кримінальний процес, організація юридичної служби в суспільному виробництві
Стажування юридично-ревізійний відділ управління сільс\г Він. облдержадміністрації, 2005р.

9
Шаповалова

Ольга Григорівна

1963 р.н. (штатна)

Київський державний університет ім.Шевченка 1991р. «Правознавство»
вища
Викладач- методист
Цивільний процес
Стажування, апеляційний суд Вінницької області, 2009р.
10
Гнатюк

Андрій Борисович

1975 р.н. (штатний)

Київський національний університет ім.Шевченка 1998р. «Правознавство»

І кат.
-
Правові і організаційні основи підприємницької діяльності
Стажування, Управління економіки Вінницької облдержадміністрації, 2007р.
1
2
3
4
5
6
7
8
11
Боржемська

Ольга Миколаївна

1979 р.н. (сумісник)

Одеська національна юридична академія, 2004р. «Правознавство»
ІІ кат.
-
Фінансове право,

банківське право, правові основи інвестиційної діяльності

Навчання в аспірантурі при Київському національному педуніверситеті ім. Драгоманова, кафедра „Цивільного та кримінального права”
12
Жуковський

Володимир Анатолійович

1976 р.н. (сумісник)

Національна академія внутрішніх справ України «Правознавство», 2004р.
спец.
-
Державне будівництво і місцеве самоврядування
-
13
Циклова комісія суспільних дисциплін
Четверик

Ольга Никифорівна

1965 р.н. (штатна)

Одеський державний університет

ім. Мечнікова, 1989 «Історія»

вища
„Відмінник освіти України”

викладач-методист

Основи філософських знань, політологія, соціологія, економічна теорія
Стажування, кафедра суспільних дисциплін, Європейський університет фінансів

2002р., навчання в аспірантурі при Інституті філософії ім..Г.Сковороди НАН України

з 2009р.

14
Богатчук

Василь Зіновійович

1962 р.н. (штатний)

Київський університет ім.Шевченка, 1988р. «Історія»
вища
-
Історія України, культурологія, логіка
Стажування, кафедра суспільних дисциплін

Вінницького державного

аграрного

університету,

2009р.

15
Орлова

Валентина Петрівна

1958 р.н. (штатна)

Саратовський державний університет, 1986р. «Історія»
І кат.
-
Історія України, соціологія, політологія
Стажування, кафедра суспільних дисциплін

Вінницького державного

аграрного

університету,

2009 р.

1
2
3
4
5
6
7
8
16
Циклова комісія загально- технічних дисциплін
Сіра

Наталя Валентинівна 1981 р.н. (штатна)

Вінницький національний технічний університет 2003р.

«Електронно-обчислювальні машини»

спец.
-
Комп’ютерні технології в юридичній діяльності

Стажування, кафедра інформаційних технологій

Вінницького державного

аграрного

університету 2008н.р.

17
Землякова

Жанна Ігорівна

1981 р.н. (штатна)

Вінницький державний педагогічний університет, 2003р. «Математика та основи інформатики»
спец.
-
Основи інформатики та обчислювальної техніки

Навчання в магістратурі 2008р., ФПК Харківський аграрний університет, 2008р.
18
Вовк

Наталя Борисівна

1970 р.н. (штатна)

Вінницький політехнічний інститут, 1992р. «Електронно- обчислювальні машини»

вища
-
Основи інформатики та обчислювальної техніки, комп’ютерні технології в юридичній діяльності
ФПК Укр. дистанційна освіта м.Київ

2009 р

19
Гіркова

Олена Василівна

1978 р.н. (штатна)

Вінницький пед.університет, 2001р.

«Математика та основи інформатики»

ІІ кат.
-
Основи інформатики і обчислювальної техніки, комп’ютерні технології в юридичній діяльності (практичні)
ФПК

Харківський аграрний університет,

2009р.

1
2
3
4
5
6
7
8
20
Матвійчук

Оксана Петрівна

1974 (штатна)

Вінницький пед.університет, 1996р.

«Математика та основи інформатики»

І кат.
-
Основи інформатики і обчислювальної техніки, фізика, комп’ютерні технології в юридичній діяльності (практичні)
ФПК

Харківський аграрний університет,

2008р.

21
Кобзар

Валентина

Миколаївна

1984 (штатна)

Вінницький пед.університет, 2007р.

«Математика та основи інформатики»

спец.
-
Основи інформатики і обчислювальної техніки, комп’ютерні технології в юридичній діяльності (практичні)
22
Павленко

Наталя Анатолівна

1963 р.н. (штатна)

Вінницький політехнічний інститут, 1986р."Машинобудування»
І кат.
-
Безпека життєдіяльності
ФПК

Інститут державного управління у сфері цивільного

захисту,

м. Київ, 2010 р.

23
Циклова комісія гуманітарних дисциплін
Кульчиєвська

Майя Демидівна

1940 р.н. (штатна)

Вінницький педагогічний інститут, 1964р. «Укр. мова та література»
вища
„Відмінник освіти України”

викладач-методист

Укр. мова за професійним спрямуванням

Стажування,

кафедра української мови та літератури

Вінницького державного педуніверситету

2007 р.

24
Заїка

Людмила Семенівна

1970 р.н. (штатна)

Вінницький педагогічний інститут,

«Укр. мова та література» 1994р.,

Вінницький інститут післядипломної освіти педпрацівників,

друга вища освіта, „Психолог”, 2006р.

ІІ кат.
-
Основи психології
25
Куценко

Оксана Василівна

1974 р.н. (штатна)

Вінницький педагогічний інститут, 1996р. «Українська мова та література»

вища
-
Укр. мова за професійним спрямуванням,
ФПК Вінницький інститут післядипломної освіти медпрацівників,

2007р.

26
Забродіна Ліля Олександрівна

1974р.н. (штатна)

Вінницький педагогічний інститут, 1997р. «Українська мова та література»

вища
-
Укр. мова за професійним спрямуванням,
ФПК Вінницький інститут післядипломної освіти медпрацівників,

2008р.

27
Каспіч

Галина Георгіївна

1972 (штатна)

Вінницький педагогічний інститут, 1996р. «Українська мова та література»

вища
-
Укр. мова за професійним спрямуванням,
ФПК Вінницький інститут післядипломної освіти педпрацівників,

2007р.

28
Катрук

Людмила

Михайлівна

1976 (штатна)

Вінницький педагогічний інститут, 1998р. «Англійська мова та література»

ІІ кат.

-
Анг. мова за професійним спрямуванням,

ФПК Вінницький інститут післядипломної освіти педпрацівників,

2006р.

1
2
3
4
5
6
7
8
29
Ісаєва

Леся

Анатоліївна

1980 (штатна)

Вінницький педагогічний інститут, 2002р. «Англійська мова та література»

ІІ кат.
-
Англ. мова за професійним спрямуванням,
ФПК Вінницький інститут післядипломної освіти педпрацівників,

2007р.

30
Гребенюк

Наталія Анатоліївна

1974 р.н. (сумісник)

Вінницький державний педагогічний університет, 2001р. «Англійська мова та література» «Німецька мова»

ІІ кат.
-
Латинська мова, німецька мова (за проф.спрямуванням)
Стажування на кафедрі іноземної мови Вінницького

національного технічного університету, 2004р.,

навчання в аспірантурі при Національному педагогічному університеті ім..Драгоманова кафедра історії та теорії педагогіки

з 2006р.

31
Клопотій

Наталія Петрівна

1970 р.н. (штатна)

Вінницький державний педагогічний університет, 2004р.

«Мова і література» (англійська)

спец.
-
Англійська мова (за проф. спрямуванням)

-
32
Шекера

Наталія Євгенівна

1975 р.н. (штатна)

Вінницький державний педагогічний університет, 2005р. «Педагогіка і методика середньої освіти»

«Мова і література» (англійська)

спец.
-
Латинська мова, англійська мова (за проф. спрямуванням)

-
1
2
3
4
5
6
7
8
33
Циклова комісія спец-дисциплін експлуатація обладнання
Мельник

Андрій Вікторович

1978 р.н. (штатний)

Вінницький державний технічний університет, 2003р. «Технологія машинобудування»
спец.
-
Основи охорони праці
Планується ФПК по графіку на 2007р.
34
Романюк

Іван Васильович

1954 р.н.

(штатний)

Донецький політехнічний інститут, 1980р. «Автомобілі та автомобільне господарство»
ІІ кат.
-
Основи охорони праці
Територіальне управління Держнагляду з охорони праці, 2009р.
35
Циклова комісія економічних дисциплін

Вільчинська

Наталія Леонідівна

1972 р.н.

(штатна)

Вінницький державний

с/г інститут,

2000р.

аграрний менеджмент,

економіст-організатор,

магістратура при Вінницькому інституті економіки Тернопільської академії народного господарства , 2005р.

ІІ кат.
-
Основи маркетингу, основи менеджменту
Планується стажування на кафедрі організації агробізнесу Вінницького державного аграрного університету,

2007р.

36
Циклова комісія фізичного виховання
Британ

Володимир Сергійович 1954 р.н. (штатний)

Вінницький державний педагогічний інститут, 1982р. «Фізичне виховання»

вища
-
Фізичне виховання
Стажування,

кафедра фізвиховання, Вінницький національний технічний університет,

2008р.

1
2
3
4
5
6
7
8
37
Ровінський

Костянтин Броніславович 1960р.н. (штатний)

Вінницький державний педагогічний інститут, 1985р. «Фізичне виховання»
вища
-
Фізичне виховання
Стажування,

кафедра фізвиховання,

Вінницький національний технічний університет, 2008р.

38
Гаврилюк

Олександр Анатолійович 1971 р.н. (штатний)

Вінницький державний педагогічний інститут, 1994р. «Фізичне виховання»
І кат.
-
Фізичне виховання
Стажування, кафедра фізвиховання,

Вінницький національний технічний університет, 2009р.

39
Гончарук

Григорій Олександрович 1954р.н. (штатний)

Вінницький державний педагогічний інститут, 1971р. «Фізичне виховання»
вища
-
Фізичне виховання
Стажування,

кафедра фізвиховання,

Вінницький національний технічний університет, 2009р.

40
Кашуба

Михайло Михайлович 1958 р.н. (штатний)

Вінницький державний педагогічний інститут, 1983р. «Фізичне виховання»
вища
-
Фізичне виховання
ФПК

Вінницький інститут післядипломної освіти педагогічних працівників 2009р.


Директор коледжу П.П.ГайдайчукРОЗДІЛ VІІ. Матеріально - технічне забезпечення навчального процесу

Матеріальна база коледжу включає три приміщення:

- навчальний корпус – 1,

- лабораторні корпуси – 2,

- гуртожиток – 1.

Загальна площа навчально-лабораторних корпусів становить 10872кв.м., в т.ч. 9790 кв.м. – навчальна площа, що в розрахунку на 1 студента становить 11,7 кв.м.

Навчальний процес здійснюється в 60 кабінетах та лабораторіях. Всі кабінети та лабораторії забезпечені необхідним обладнанням, приладами та матеріалами у відповідності до вимог робочих навчальних планів і програм навчальних дисциплін.

В навчальному процесі задіяно 58 комп'ютерів; обладнано 3 комп'ютерних класи, загальна площа комп'ютерних класів становить 132кв.м. Тривалість роботи студентів на ПЕОМ становить 0,4 - 0,5 год. на день. Крім комп'ютерних класів 1 комп'ютер в навчальній частині, 1 - в бібліотеці, 4 - в бухгалтерії, 1 - в заочному відділенні, 2 - в методкабінеті, 2 - в кабінеті кодифікації і довідкової літератури.

З входженням навчального закладу в структуру ВНАУ маємо можливість використовувати в навчальному процесі комп'ютерну базу університету.

В навчальному корпусі розміщена бібліотека з 2 книгосховищами, загальною площею 380 кв.м. з читальним залом на 150 посадкових місць, залом для видачі літератури.

Книжковий фонд бібліотеки становить 76520. примірників; щорічно бібліотека підписує близько 50 підписних видань журналів та газет. Фонд навчальної літератури з спеціальності становить 17050 примірників.

Список фахових періодичних видань, які є в читальному залі бібліотеки і відповідає потребам спеціальності, наведено в таблиці 12.

Таблиця 12.

№№
Назва фахового періодичного видання
Роки надходження
1
Газета „Юридичний вісник України”
2004-2010 р.р.
2
Журнал „Бюлетень законодавства і юридичної практики України”
2004-2010 р.р.
3
Журнал „Юридична Україна”
2004-2010 р.р.
4
Газета „Урядовий кур'єр”
2004-2010 р.р.
5
Журнал „Відомості Верховної ради України”
2004-2010 р.р.
6
Журнал „Право України”
2004-2010 р.р.
7
Журнал „Збірник урядових постанов”
2004-2010 р.р.
8
Журнал „Інформаційний збірник міністерства освіти і науки України”

2004-2010 р.р.
9
Журнал „Адвокатура України”
2004-2010 р.р.
10
Журнал „Адвокат”
2004-2010 р.р.
11
Журнал „Підприємництво. Господарство. Право”
2004-2010 р.р.
12.
Юридичний журнал
2004-2010 р.р.

Список наявних підручників та посібників для ведення навчального процесу зі спеціальності 5.03040101 "Правознавство" наведено у таблиці 13.


СПИСОК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.03040101"Правознавство"


Таблиця 13.

№ п/п
Назва дисципліни за навчальним планом
Назва підручника (навчального посібника)
Автор
Видавництво, рік видання, мова видання
Кількість примірників
Кількість студентів, що одночасно вивчають дисципліну
1.
Всесвітня історія
«Всесвітня історія 10кл.»

«Всесвітня історія 11кл.»

«Всесвітня історія 10кл.»

«Всесвітня історія 11кл.»

«Всесвітня історія»

Т.В.Ладиченко

Т.В.Ладиченко

М.Є.Рожик

Ю.В.Бураков

Іван Крим’якевич

А.С.К.2004р, укр.мов.

А.С.К.2004р, укр.мов.

«Генеза» 1998р, укр.мов.

«Генеза» 1998р, укр.мов.

«Либідь» 1995р,укр.мов.

40

50

70

30

60

2.
Українська мова
«Укр.мова» 10-11

«Укр.мова» 10-11

«Укр.мова» 10-11

«Укр.ділове мовлення»

Ольга Олійник

О.М.Біляєв

Л.І.Мацько

С.Шевчук

«Вікторія» К.2003р, укр.мов.

«Освіта» 2000р. укр.мов.

«Либідь» 1992р, укр.мов.

«Атіка» 2004р, укр.мов.

30

40

30

20

60

3.
Українська література
«Укр. літер.» 11кл.

«Срібний птах» 11кл.

«Укр. літер.» 11кл.

«Укр. літер.» 10-11кл.

«Укр. літер.» 11кл.Нова хрестоматія

«Укр. літер.» 10кл.

«Духовні криниці» ч.І

«Духовні криниці» ч.ІІ

«Золотий гомін»

Г.Семенюк і др

Г.Семекюкідь

Р.В.Мовчан

Ю.Г.Башкірова

А.Б.Ілліщенко

П.Хропко

Г.Семенюк, П.Хропко

П.Хропко

О.С.Непорожній

«Освіта» 2005р. укр.мов.

«Освіта» 2005р. укр.мов.

К.Перун Ірпінь 2001р, укр.мов

«Ранок» 2004р, укр.мов.

Харків «Торсінг» 1999р укр.мов.

«Школяр» 2005р,

«Освіта» 2000р, укр.мов.

«Освіта» 2000р, укр.мов.

«Освіта» 2000р, укр.мов.

«Освіта» 1995р, укр.мов.

40

30

50

40

30

30

50

60

70

60

4.
Зарубіжна література
«Зарубіжна літер.» ХІХст.10кл.

«Зарубіжна літер.» ХІХст. хрестоматія

«Зарубіжна літер.» 11кл.

«Зарубіжна літер.» 11кл. хрестоматія

«Зарубіжна проза» 11кл.

«Зарубіжна літер» посібник-хрестоматія 10кл.

«Зарубіжна літер.» 11кл.

О.В.Пронкевич

О.В.Пронкевич

О.С.Чиркова

О.С.Чиркова

Д.В.Затонський

Б.Б.Щавурський

Г.Є.Безкоровай ний

«Зодіак - ЕКО» 2004р, укр.мов

«Педагогічна преса» 2002, укр.мов.

«Вежа» 1996р, укр.мов.

«Вежа» 2000р, укр.мов.

«Навчальна книга» 2002р, укр.

«Навчальна книга» 2002р, укр.мов.

Тернопіль. Навчальна книга- «Богдан» 2002р, укр.мов.

35

32

42

48

25

40

38

60

5.
Алгебра і геометрія
«Вища математика»

«Алгебра і початки аналізу» 10-11кл.

«Геометрія»

«Алгебра и начала анализа» Іч. ІІч.

В.П.Дубовик

М.І.Шкіль

Г.М.Яковлева

Г.Н.Яковлева

«А.С.К.» 2005р, укр.мов.

К.«Зодіак-ЕКО» 2000р, укр.мов.

«Вища школа» 1993р. укр.мов.

«Наука» 1981р. рос.мов.

42

70

35

70

60

6.
Фізика, астрономія
«Фізика» 10кл.

«Фізика» 11кл.

«Астрономія»

С.І.Гончаренко

С.І.Гончаренко

І.А.Климишин,

І.П.Крячко

К. «Освіта» 2002р, укр.мов.

К. «Освіта» 2002р, укр.мов.

«Знання України» 2002р. укр.мов.

80

90

35

60

7.
Хімія
«Хімія» 11кл.

«Хімія» 10кл.

«Органічна хімія»

«Загальна хімія»

«Задачи и упражнения, неорганической химии»

Н.М.Буринсна,

Л.П.Величко

Н.М.Буринсна,

Л.П.Величко

Л.Д.Бобрівник

М.Л.Глінка

П.А.Михилев

Київ. «Перун» 2002р, укр.мов

Київ. «Перун» 2002р, укр.мов

Київ.Перун.Ірпінь.2002р,укр.м

«Вища школа» 1982 укр.мов.

Л «Химия» рос.мов.

50

40

32

20

10

60

8.
Основи інформатики
«Інформатика» 10-11кл

«Інформатика комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології»

«Інформацйні системи»

«Библия пользователя Access для Windows 95»

«Комп’ютеризація сільськогосподарського виробництва»

І.Т.Зарецька

О.І.Пушкар

Н.С.Редько

Керри.Праг, Мишель, Р.Ирвин

І.В.Якімів

«Навчальна книга» 2002р, укр.мов.

«Академія» 2001р, укр.мов.

Київ. НМУ 2003р, укр.мов.

Киев 1996г, рос.мов.

Київ. 1997р, укр.мов.

70

50

50

20

40

60

9.
Біологія
«Біологія» 10кл

«Загальна біологія»10-11кл

«Загальна біологія»10-11кл

М.Є.Кучеренко

Ю.І.Полянський

М.Є.Кучеренко

«Генеза» 2004р, укр.мов.

«Радянська школа» 1990р,укр.

«Генеза» 2004р, укр.мов.

45

50

70

60

10.
Економічна і соціальна географія
«Економічна і соціальна географія світу» 10кл

«Хрестоматия по география Украинской республики»

Б.П.Яценко

В.Д.Войлошникова

К. «Артек» 2000р, укр.мов.

К. «Рядянська школа» 1984р, рос.мов.

45

40

60

11.
Іноземна мова
«Англійська мова» 10кл

«Англійська мова» 11кл

«Англійська мова» для повсякденного спілкування

«151 розмов на етму з англійської мови»

В.М.Плахотник

Р.Ю.Мартинова

В.М.Плахотник

Р.Ю.Мартинова

В.К.Шпак

Н.В.Пестрякова

К. «Освіта» 2001р, укр.мов

К. «Освіта» 2001р, укр.мов

К. «Вища школа» 2002р. укр.мов.

Х. «Торсінг» 2001р. укр.мов.

35

40

40

10

60


12.
Допризивна підготовка
«Допризивна підгоовка» 10-11кл

«Цивільна оборона»

М.І.Томчук

М.І.Стеблюк

К. «Вежа» 1996р, укр.мов.

К. «Урожай» 1994р, укр.мов.

100

30

60

І Цикл гуманітарної і соціально – економічної підготовки

1.
Українська мова (за професійним спрямуванням)
«Цивілно-правові документи»

«Українське ділове мовлення»

«Сучасні ділові панери»

«Сучасна українська ділова мова»

В.Д.Гвоздецький

С.Шевчук «Укр.ділове мовлення»

С.В.Глущик, О.В.Дияк, С.В.Шевчук

М.Забуков

К. «Наукова думка» 1996р, укр.мов.

К. «Атіка» 2004р, укр.мов.

К. «А.С.К.» 2005р, укр.мов.

«Торсінг» 2003 укр.мов.

30

40

30

25

97

2.
Економічна теорія
«Економічна теорія: макро і мікроекономіка»

«Основи економічних знань»

«Основи економічної теорії»

З.Ватаманюк

С.Панчишин

А.С.Гальчинський

П.С.Єщенко

С.В.Мочерний

Видваничий Дім «Альтернативний» 2005р, укр.

К. «Вища школа» 1999р, укр.мов.

К.Видавничий центр «Академія» 1998р, укр.мов.

30

60

70

97


3.
Основи філософських знань
«Філософія»

«Філософія»

«Філософія»

І.Ф.Надольний

Г.І.Горак

І.В.Бичко

К. «Вікар» 1998р, укр.мов.

К. «Вільбор» 1997р, укр.мов

К. «Либідь» 1994 укр.мов

75

53

30

97

4.
Логіка
«Логіка»

«Логіка»

«Логіка»

І.В.Хоменко

Н.В.Чуприк

В.Є.Жеребкін

К. «Четверта хвиля»1997р,укр.

К. «НМЦ» 2004р, укр.мов

Х. «Основа»1995р, укр.мов

70

80

30

92

5.
Політологія
«Політологія»

«Політологія»

«Політологія»

«Політологія»

В.М.Піча, Н.М.Хома

І.І.Шупик

О.В.Бабкіна

К.М.Левківський

К. «Каравела» 2001р, укр.мов

К. «НМЦ»2004р, укр.мов

К.Видавничий центр «Академія»1998р, укр.мов.

К. «Вища школа»1998р, укр.

32

50

62

85

6.
Соціологія
«Соціологія»

«Соціологія»

«Соціологія»

І.І.Шупик

П.П.Марчук

В.М.Піча

К. «Унтас» 2002р, укр.мов

Тернопіль,1998р, укр.мов.

К. «Каравела» 2000р, укр.мов.

25

42

20

92

7.
Культурологія
«Культурологія»

«Українська та зарубіжна культура»

«Лекції з історії світової культури»

І.І.Тюрменко О.Д.Гарбула

Г.Г.Пестишева

В.С.Полікарпов

К. «Центр навчальної літератури » 2004р, укр.мов.

К. «НМЦ» 2002р, укр.мов.

Х. «Основа» 1995р, укр.мов.

50

44

35

97

8.
Історія України
«Історія України»

«Історія України»

«Історія України»

«Історія України»

«Історія України» курс лекцій

О.Д.Бойко

Орест Субтельний

М.Г.Грушевський

Н.Полонська-Василенко

Л.Г.Мельник

К. «Академвидав» 2005р, укр.

К. «Либідь» 1992р, укр.мов.

К. «Либідь» 1992р, укр.мов.

К. «Либідь» 1992р, укр.мов.

К. «Либідь» 1991р, укр.мов.

73

35

28

26

32

97

9.
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
«Англійська мова для юристів»

«Практичний курс англійської мови»

«Методично-навчальний посібник з курсу ділової англійської мови для студентів»

П.А.Афендікова

В.Ю.Пращук

О.М.Верховцева

Донецьк «Центр підготовки абітурієнтів» 1998р, укр.мов.

К. «Знання» 1999р, укр.мов.

«Поділля - 2000» 2001р, укр.мов.

50

20

30

90

ІІ Цикл фундаментальної та спеціальної підготовки

1.
Теорія держави і права
«Теорія держави і права»

«Загальна теорія держави і права»

«Теорія права»

«Теорія держави і права»

В.В.Копейчиков

В.В.Копейчиков

В.О.Котюк

А.М.Колодій

К. «Юрінком Інтер» 2004р, укр.мов

К. «Юрінком» 1997р, укр.мов.

К. «Вентурі» 1996р, укр.мов.

К. «Юрінформ» 1995р, укр.

30

85

50

35

97

2.
Історія держави і права України
«Історія держави і права України»

«Історія держави і права України»

«Історія держави і права України»

А.С.Чайковський

В.Г.Гончаренко

А.Й.Рогажина

К «Юрінком Інтер» 2000р, укр.мов.

К. «Вентурі» 1996р, укр.мов.

Х. «Основа» 1993р, укр.мов.

32

84

25

97

3.
Історія держави і права зарубіжних країни
«Історія держави і права зарубіжних країн»

«Історія держави і права зарубіжних країн»

В.С.Макачук

О.О.Шевченко

К. «Атіка» 2000р, укр.мов

К. «Вентурі» 1997р, укр.мов.

30

200

92

4.
Безпека життєдіяльності
«Безпека життєдіяльності»

«Безпека життєдіяльності»

«Безпека життєдіяльності»

Є.П.Желібо

Ю.С.Скобло

В.М.Ярошевська

К. «Каравела» 2005р, укр.мов.

Вінниця «Нова книга» 2000р, укр.мов.

К. «НМЦ» 1997р, укр.мов.

50

30

100

92

5.
Основи інформатики та обчислювальної техніки
«Інформатика» 10-11кл

«Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології»

«Інформатика та комп’ютерна техніка»

І.Т.Зарецька

О.І.Пушкар

М.М.Редько

К. «Навчальна книга» 2002р, укр.мов.

К. «А.кадемія» 2001р, укр.мов.

К .НМЦ укр.мов.2006р

70

50

30

97

6.
Комп’ютерні технології в юридичній діяльності
«Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності»

«Інформаційні системи»

О.О.Денісова

Н.С.Редько

К. «НМЦ» 2004р, укр.мов

К. «НМЦ» 2003р, укр.мов.

80

50

92

Цикл професійної та практичної підготовки

1.
Юридична деонтологія
«Юридична деонтологія» М.І.Пушкіна

О.Г.Шаповалова

К. «НМЦ» 2000р, укр.мов.
80
97
2.
Конституційне право
«Конституційне право України»

«Основи конституційного права»

«Конституційне право України»

«Коментар до конституції»

«Основи конституційного права України»

«Конституція України»

В.В.Кравченко

В.В.Копейчиков

В.Ф.Погорілко

В.Б.Авер’янов, В.Ф.Бойко та ін.

В.Ф.Мелащенко

О.Мороз

К. «Атіка» 2000р, укр.мов

К. «Юрінком Інтер» 2000р, укр.мов.

К. «Наукова думка» 2000р, укр.мов.

К. МПС «Книга» 1998р, укр.мов.

К. «Вентурі» 1995р, укр.мов.

ВОКСПУ 2005р, укр.мов.

42

30

20

20

50

100

97

3.
Адміністративне право
«Адміністративне право України»

«Адміністративне право»

«Кодекс України про 1 адміністративні правопорушення»

В.К.Колпаков

А.В.Коваль

Постанова Верховної Ради

К. «Юрінком Інтер» 2000р, укр.мов

К. «Вентурі» 1996р, укр.мов

К. «Велес» 2003р, укр.мов.

35

72

20

92

4.
Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні
«Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні» конспект лекцій
А.А.Хижняк
К. «НМЦ» 2005р, укр.мов.
60

97

5.
Організація судових та правоохоронних органів
«Організація судових та правоохоронних органів»

«Правоохоронні органи»

«В.В.Молдован»

В.В.Бабков

В.В.Молдован

В.В.Молдован

К. «НМЦ» 2005р, укр.мов

К. «Юмана» 1998р, укр.мов.

К. «Юмана» 1997р, укр.мов

80

80

72

97

6.
Фінансове право
«Фінансове право»

«Фінансова діяльність підприємства»

«Фінанси підприємств»

Л.К. Воронова

О.М.Бандурка

Н.М.Левченко

К. «Консум» 1999р, укр.мов.

К. «Либідь» 2002р, укр.мов.

К. «НМЦ» 2004р, укр.мов.

74

30

50

85

7.
Цивільне та сімейне право
«Цивільне та сімейне право» І і ІІ ч .

«Цивільне право» І та ІІ ч.

«Сімейне право України»

О.В.Дзера, Н.С.Кузнєцова

О.А.Підопригора, Д.В.Боброва

О.В.Дзера

К. «Юрінком Інтер» 2004р, укр.мов

К. «Вентурі» 1996р, укр.мов.

К. «Вентурі» 1997р, укр.мов.

42

152

60

92

Цивільне та сімейне право В.В. Лікар НЕмешаєве, 2008р. укр.. мова 60
Організація юридичної служби в суспільному виробництві
Юридична служба К.Д. Гордієнко Київ, КНТ, 2007р. укр.. мова 10
Організація юридичної служби на підприємстві В.І. Горевий Суми, Університетська книга укр.. мова 20
8.
Цивільний процес
«Цивільний процес»

«Цивільно-процесуальне право України»

«Цивільний процес України»

М.Й.Штефан

М.Й.Штефан

С.І.Чорнооченко

К. «Видавничий дім» 2001р, укр.мов.

К. «Видавничий дім» укр.мов.

К. «Центр навчальної літератури», 2004р, укр.мов.

40

20

20

85

Цивільно-процесуалний кодекс А.В. Київ,СПД, Паливода 2007 р. укр.. мова 20
Процесуальна документація

П.М. Павлик Харків, Одісей, укр.. мова 40
Процесуальні документи М.Д. Бойко 32
9.
Трудове право
«Трудове право»

«Трудове право»

«Кодекс законів про працю України»

«Трудове право; прийняття на роботу і звільнення»

В.О.Ярошенко

В.І.Прокопенко

В.М.Вакуленко

О.П.Товстенко

В.Г.Короткін

К. «НМЦ» 1998р, укр.мов.

К. «Вентурі» 1996р, укр.мов.

К. «Юрінком Інтер» 1998р, укр.мов

К.МАУП, 1999р, укр.мов.

80

75

30

20

92

10.
Екологічне право
«Екологічне право»

«Екологічне і земельне право України»

«Екологічне право України»

«Екологічне право»

С.С.Росінський

В.І.Андрейцев

О.С.Баб’як, П.Д.Біленчук, Ю.О.Чирва

В.І.Андрейцев

К. «НМЦ» 2004р, укр.мов.

К. «Юрінком Інтер» 1998р, укр.мов

К. «Атіка» 2000р, укр.мов

К. «Вентурі» 1996р, укр.мов.

30

35

32

72

92

11.
Аграрне право
«Аграрне право України»

«Аграрне законодавство України»

«Законодавство України про земельні ділянки»

«Земельний кодекс України»

В.З.Янчук

В.З.Янчук

Бюлетень законодавства і юридичної практики України

К. «Юрінком Інтер» 2000р, укр.мов

К. «Юрінком Інтер» 1996р, укр.мов

К. «Юрінком» 1997р, укр.мов

К. «Атіка» 2003р, укр.мов

92

3

2

10

85

12.
Судочинство в господарських судах
«Основи господарського процесуального права»

«Зразки процесуальних документів»

«Господарський процес»

В.Д.Чернадчук

В.В.Сухопос

А.М.Біргокова за ред.С.О.Куринська

О.М.Роїна

Суми «Університетська книга» 2005р, укр.мов.

К. «Прецедент» 2006р, укр.мов.

К. «КНТ» 2005р, укр.мов.

50

20

20

85

Судочинство в господарських судах М.Д. Заріцький, Р.Р. Бендос Немешаєве,2007 р., укр.. мова 50 шт.
13.
Правові і організаційні основи підприємницької діяльності
«Правові основи підприємництва»

«Підприємницьке право»

М.І.Карлін

О.Н.Саніахметова

К. «Наукова думка» 2000р, укр.мов.

К. «А.С.К.» 2001р, укр.мова

30

50

85

14.
Кримінальне право
«Кримінальне право України»

«Кримінальне право і законодавство України»

«Науково-практичний коментар кримінального кодексу України»

«Кримінальне право України»

«Кримінальне право України» особлива частина

«Кримінальне право України» загальна частина

«Кримінальне право України» особлива частина

«Кримінальне право України» загальна частина

«Науковий коментар кримінального кодексу України»

В.О.Кузнєцов

М.Й.Коржанський

М.І.Мельник

М.І.Хавронюк

Н.В.Чернишов

М.Й.Коржанський

М.І.Бажанов

М.Й.Коржанський

П.С.Матишев-

ський

М.Й.Коржанський

К. «Устина» 2005р, укр.мов.

К. «Атіка» 2001р, укр.мов

К. «Атіка» 2005р, укр.мов

К. «Наукова думка» укр.мов.

«Генеза» 1998р, укр.мов.

К. «Юрінком Інтер - Право» 2002р, укр.мов

К. «Юрінком Інтер - Право» 2003р, укр.мов

К. «Юрінком Інтер» 1999р, укр.мов

К. «Атіка. Академія. Ельга-Н» 2001р, укр.мов.

25

22

4

38

25

20

20

35

5

92

15.
Кримінальний процес
«Кримінальний процес України»

«Кримінально-процесуальне право»

«Науково-практичний коментар кримінально-процесуального кодексу України»

М.М.Михеєнко

М.М.Лихеєнко

В.Ф.Бойко,

В.Г.Гочаренко

К. «Либідь» 1999р, укр.мов.

К. «Вентурі» 1997р, укр.мов.

К. «Юрінком Інтер» 1997р, укр.мов

32

87

25

85

16.
Справочинство
«Цивільно-правові документи»

«Судові зразки документів»

«Основи діловодства»

«Сучасне діловодство»

М.Д.Бойко і інші

І.А.Куян

В.Д.Чернадчук

А.Н.Діденко

К. «Наукова думка» 1996р,

укр.мов.

К. «Оріяни» 2000р, укр.мов.

К. «НМЦ» 1997р, укр.мов.

К. «Либідь» 1998р, укр.мов.

25

80

55

40

97

17.
Організація роботи з документами
«Сучасні ділові папери»

«Сучасні ділові папери»

«Організація роботи з кадрами»

«Українське ділове мовлення»

С.В.Глущик та ін.

С.В.Глущик

Н.М.Вінницька

С.В.Шевчук

К. «А.С.К.» 2001р, укр.мов.

К. «А.С.К.» 2005р, укр.мов.

К. «НМЦ» 1998р, укр.мов.

К. «Вища школа» 1997р, укр.мов.

25

28

40

35

97

18.
Архівознавство
«Архівознавство» К.П.Рудак К. «НМЦ» 2005р, укр.мов.
75
92

Цикл фундаментальної та спеціальної підготовки

1.
Латинська мова
«Латинська мова» для юристів
А.П.Скорина, Л.П.Чуракова
К. «Атіка» 2004р, укр.мов
40
97
2.
Основи психології
«Основи психології і педагогіки»

«Основи психології»

«Загальна та прикладна психологія»

О.І.Куспис

О.В.Киричук, В.А.Роменець

Т.Ф.Цигульська

К. «НМЦ» 2002р, укр.мов.

К. «Либідь» 1999р, укр.мов.

К. «Наукова думка» 2000р,

укр.мов.

60

25

20

97

3.
Основи римського цивільного права
«Основи римського гражданського права»

«Основи римського приватного права»

П.А.Підопригора

О.А.Підопригора

К. «Вентурі» 1995р, укр.мов.

К. «Вентурі» 1997р, укр.мов.

45

44

92

4.
Ораторське мистецтво
«Ораторське мистецтво»

«Судова риторіка»

А.В.Бухтій

В.В.Молдован

К. «НМЦ» 1997р, укр.мов.

К. «Юрінком Інтер» 1998р, укр.мов

66

57

97

Цикл професійної та практичної підготовки

1.
Основи охорони праці
«Основи охорони праці»

«Основи охорони праці»

«Охорона праці»

«Охорона праці»

Лабораторний практ.

М.П.Купчик

М.П.Гандзюк

Л.Е.Випокурова

Я.І.Бедрій

М.П.Купчик

К. «Основа» 2000р, укр.мов.

К. «Факт» 2005р, укр.мов.

Львів «АРУ»2000р, укр.мов.

К. «Основа» 1998р, укр.мов.

35

32

47

22

92

2.
Виконавче провадження
«Законодавство України про виконавче провадження»
І.І.Ємельякова і др.
К «Видавничий дім» 2001р, укр.мов.
52
97
3.
Адвокатура
«Адвокатура в Україні»
Бюлетень законодавства і юридичної практики України
К. «Юрінком Інтер» 2000р, укр.мов
58
92
4.
Міжнародне приватне право
«Міжнародне приватне право»

«Міжнародне приватне право»

Г.С.Фединяк
К. «Юрінком Інтер» 1997р, укр.мов
30
85
5.
Нотаріат
«Нотаріат в Україні»

«Нотаріат»

«Законодавство України про нотаріат»

В.М.Черниш

С.С.Чернюк

Бюлетень законодавства і юридичної практики №5

К. «Юрінком Інтер» 2001р, укр.мов

К. «НМЦ» 1997р, укр.мов.

К. «Юрінком Інтер» 1998р, укр.мов

48

65

2

92

6.
Право соціального забезпечення
«Право пенсійного забезпечення в Україні»

«Право соціального забезпечення»

«Соціальне законодавство»

І.М.Сирота

С.В.Бахмат

А.Р.Мацюк

К. «Юрінком Інтер» 1998р, укр.мов

К. «НМЦ» 2005р, укр.мов.

К. «Паритет» 1992р, укр.мов.

47

80

35

92

7.
Організація роботи з кадрами
«Організація роботи з кадрами»

«Організація роботи з кадрами»

В.А.Сердюк

Н.М.Вінницька

К. «НМЦ» 2004р, укр.мов.

К. «НМЦ» 1998р, укр.мов.

25

45

92

8.
Банківське право
«Банківське право»

«Банківське право»

«Банківське право»

О.О.Качан

О.А.Костюченко

О.А.Костюченко

К. «Юрінком Інтер» 2001р, укр.мов

К. «МАУП» 2000р, укр.мов. К. «МАУП» 1998р, укр.мов.

38

27

22

85

9.
Біржове право
«Біржове право»

«Організація біржової діяльності в агропромисловому комплексі»

С.А.Кульчицький

Б.П.Дмитрук

К. «НМЦ» 2003р, укр.мов.

К. «Либідь» укр.мов.

60

40

85

10.
Організація юридичної служби в суспільному виробництві
«Організація юридичної служби на підприємствах»

«Юридична служба в агропромисловому комплексі»

А.М.Довгополов

В.І.Горевий

К. «МАУП» 2000р, укр.мов.

К. «НМЦ» 1998р, укр.мов.

77

82

85

11.
Правові основи інвестиційної діяльності
«Правові основи інвестиційної діяльності»

«Інвестиційне право»

«Іноземні інвестиції в Україні»

Л.М.Курілович

А.В.Омельченко

В.В.Омельченко

К. «НМЦ» 2002р, укр.мов.

К. «Атіка» 1999р, укр.мов

К. «Юрінком » 1997р, укр.мов

70

40

32

85

12.
Реєстрація актів цивільного стану
«Реєстрація актів громадянського стану»

«Цивільне право України»

Законодавство України

О.В.Дзера

К. Нормативні акти Верховної Ради України, укр.

К. «Юрінком Інтер» 2004р, укр.мов

40

6085
13.
Основи менеджменту
«Основи менеджменту»

«Основи менеджменту в АПК»

«Менеджмент: теорія і практика»

А.О.Кондратюк

Й.С.Завадський

Н.П.Тарнавська

К. «НМЦ» 1999р, укр.мов.

К. «Вища школа» 1995р, укр.мов.

Т. «Карт-бланш» 1997р, укр.мов.

40

38

80

97

14.
Основи маркетингу
«Основи маркетингу»

«Основи маркетингу»

А.К.Худякова

С.І.Корилюк

К. «НМЦ» 2002р, укр.мов.

К. «НМЦ» 1999р, укр.мов.

77

43

92

15.
Митне право
«Митне право України»

Навчальний посібник „Митне право”

Р.Б.Шишка, В.В.Сергієнко

Н.П.Гайдайчук

П.П.Гайдайчук

Х. НУВСМВС України, 2001р, укр.мов.

НМЦ, 2006р.

62

100

85

16
Діловодство в юридичній практиці
Документознавство, зразки документів правової сфери. П.В. Корж Київ, КНТ, 2008р. укр.. мова 30Бібліотека забезпечена комп'ютером з версією бібліотечної програми „IRBIS”; ведеться системний каталог літератури по спеціальностях. З входженням в структуру ВНАУ студенти мають змогу користуватись бібліотечним фондом спеціальної літератури бібліотеки університету.

Фізичне виховання в коледжі забезпечують 2 спортивних зали, площею 840 м2, з тенісним кортом; обладнані згідно вимог до проведення занять з фізвиховання. Сумісно з Вінницьким національним аграрним університетом маємо спортивно-оздоровчий комплекс з обладнаними спортивними майданчиками. Плавання студенти опановують в плавальному басейні “Маяк”, який розташований поряд з коледжем. Тир, збройна кімната, кабінет ДПЮ забезпечують допризовну підготовку юнаків.

Гуртожиток коледжу на 450 місць загальною площею 4553 кв.м., жилою – 3372 кв.м. повністю забезпечує проживання іногородніх студентів. При гуртожитку діє студентська їдальня на 100 посадкових місць, в навчальному корпусі – кафе на 50 місць. В гуртожитку функціонує медпункт; обслуговують студентів 3 медпрацівники.

Загальна інформація про матеріально-технічну базу коледжу наведена в таблиці 14.

Таблиця 14.

№№
Назва приміщень за функціональним призначенням
Загальна площа приміщень, кв.м.
В т.ч.

власна,

кв.м.

орендована, кв.м.
Загальна площа приміщень, в т.ч.
15425
15425
-
І
Навчальні корпуси, всього
10872
10872
-
1.1. Навчальні аудиторії
8950
1.2. Спортивні зали
840
1.3. Приміщення для науково-педагогічного персоналу

833,8

1.4. Службові приміщення
268,2
1.5. Бібліотека (в т.ч. читальний зал)
380/210
ІІ
Гуртожиток, всього

в т.ч.

4553
4553
-
2.1. Жила площа
3372
2.2. Їдальня
320

Актова зала на 500 місць забезпечує проведення розважальних та виховних заходів; роботу студій, гуртків художньої самодіяльності.Спеціальність 5.03040101 "Правознавство" забезпечена кабінетами та лабораторіями згідно навчального плану; під юридичне відділення виділено 3-й поверх навчального корпусу.

Перелік лабораторій, які забезпечують виконання навчального плану, наведено в таблиці 15.


Перелік лабораторій, які забезпечують виконання навчального плану

Таблиця 15.

Назва дисципліни за навчальним планом
Кількість годин лабораторних робіт
Семестр за навчальним планом
Кількість лабораторних робіт
Назва та № лабораторії, площа, кв м
1
2
3
4
5
6
1
Хімія
26
І, ІІ
13
Лабораторія хімії

№25-85,7 кв.м.

2
Фізика
38
І, ІІ
19
Лабораторія фізики

№9-88,9 кв.м.

3
Основи інформатики

та обчислювальної техніки

88
І, ІІ

44
Лабораторія інформатики та обчислювальної техніки №310,

49 кв.м.

4.
Комп'ютерні технології в юридичній діяльності
50
У
25
Лабораторії комп’ютеризації

№316-33,2 кв.м.

№318-50,3 кв.м.

№320-48,1 кв.м.

Перелік кабінетів загальноосвітніх та суспільних дисциплін, які забезпечують навчальний процес, наведено в таблиці 16.

Таблиця 16.

Назва дисципліни за навчальним планом
Семестр за навчальним планом
Назва та № кабінету,

площа, кв. м

1
2
3
4
1
Українська мова і література, українська мова за професійним спрямуванням
І, ІІ

ІІІ

Кабінет української мови і літератури №312,

49,2 кв.м.

2
Зарубіжна література, культурологія
І, ІІ

ІУ

Кабінет зарубіжної літератури та культурології №058,

73 кв.м.

3.
Історія України,

всесвітня історія

ІІІ

І, ІІ

Кабінет історії України та всесвітньої історії №306,

64,3 кв.м.

4.
Математика
І, ІІ
Кабінет математики №311, 49,5 кв.м.
6.
Біологія,

географія

ІІ

І

Кабінет біології та географії №056

34,4 кв.м.

7.
Іноземні мови,

іноземна мова за професійним спрямуванням

І, ІІ

ІІІ-УІІ

Кабінети іноземних мов

№212-31 кв.м.

№229- 21 кв.м.

№042-35,3 кв.м.

№15-23 кв.м.

8.
Допризовна підготовка юнаків
І, ІІ
Кабінет допризовної підготовки №226

50 кв.м.

9.
Економічна теорія,

основи філософських знань, політологія,

соціологія

ІУ

ІІІ

УІІ

У

Кабінет суспільних та соціально-економічних дисциплін №308,

64,1 кв.м.

10.
Фізичне виховання
ІІІ-УІІ

Спортивний зал

№1-351,2 кв.м.

Спортивний зал

№2-740,5 кв.м.

11
Безпека життєдіяльності,

основи охорони праці

У

УІ

Кабінет безпеки життєдіяльності, основ екології та охорони праці №044 - 69,9 кв.м.
12
Основи менеджменту

Основи маркетингу

ІУ

УІ

Кабінет менеджменту та маркетингу

№205-48,6 кв.м.

13
Основи інформатики і обчислювальної техніки
ІІІ, ІУ
Кабінет інформатики та обчислювальної техніки №310-49 кв.м.

Перелік кабінетів, що забезпечують виконання навчального плану з фахових дисциплін наведено в таблиці 17.


Перелік кабінетів, які забезпечують виконання навчального плану з фахових дисциплін


Таблиця 17.

Назва

дисципліни за навчальним планом

Кількість годин практичних та семінарських занять
Семестр за навчальним планом
Назва та №

кабінету, площа, м2

1
2
3
4
5
1
Теорія держави і права

Історія держави і права України

Історія держави і права зарубіжних країн

Ораторське мистецтво

Основи психології

Юридична деонтологія

26

22

13

10

12

6

ІІІ, ІУ

ІІІ, ІУ

У

ІУ

ІІІ

ІІІ

Кабінет теорії держави і права №309,

62 кв.м.

2
Нотаріат

Реєстрація актів

цивільного стану

Справочинство


Організація роботи з документами

Архівознавство

10

12

42

22

22

УІ

УІІІ

ІІІ

ІУ

У

Кабінет нотаріату та реєстрації актів цивільного стану №315,

64,3 кв.м.

3
Цивільне та сімейне право

Цивільний процес

Основи римського цивільного права

Міжнародне приватне право

Виконавче провадження

66

26

10

10

8

У, УІ, УІІ

УІІ, УІІІ

У

УІІ, УІІІ

ІУ

Кабінет цивільного та сімейного права, цивільного процесу

№307-64,5 кв.м.

4
Юридична служба в суспільному виробництві

Судочинство в господарських судах

Правові і організаційні основи підприємницької діяльності

Право соціального забезпечення

20

20

26

12

УІІ, УІІІ

УІІІ

УІІ, УІІІ

УІ

Кабінет юридичної служби в суспільному виробництві

№305-66 кв.м.

5
Аграрне право

Екологічне право

Адвокатура

32

20

10

УІІ, УІІІ

УІ

УІ

Кабінет аграрного та екологічного права

№313-51,4 кв.м.

6
Кримінальне право

Кримінальний процес

32

14

УІ

УІІ, УІІІ

Кабінет кримінального права та кримінального процесу

№319-47 кв.м.

7
Адміністративне право

Організація судових та правоохоронних органів

14

20

У

ІУ

Кабінет адміністративного права

№302-47,2 кв.м.

8
Митне право
10
УІІІ
Кабінет митного права

№304-69,8 кв.м.

9
Конституційне право

Держбудівництво і місцеве самоврядування

Фінансове право

Правові основи інвестиційної діяльності

Банківське право

Біржове право

20

6

24

10

10

10

ІІІ

ІУ

УІІ, УІІІ

УІІ

УІІ

УІІ

Кабінет конституційного права

№301- 64,9 кв.м.

10
Трудове право

Організація роботи з кадрами

42

16

У, УІ

УІ

Кабінет трудового права та організації роботи з кадрами

№317-50,2 кв.м.

11
Забезпечує використання довідкової та нормативної бази при самостійній роботі студентів
-
-
Кабінет кодифікації та довідкової літератури

№303 - 36.кв.м.

Перелік спеціалізованих комп'ютерних лабораторій, що забезпечують навчальний процес з спеціальності наведена в таблиці 18.

Таблиця 18.

Назва лабораторії,

її площа м2

Кількість та марка

ПЕОМ

Назва дисципліни

за навчальним

планом, які

забезпечуються

Кількість пакетів

прикладних

програм

Примітка
1
Лабораторія

комп' ютеризації

№1

кабінет 316

(33,2м2)

8 ПК

(P166/O3Y16/HDD

1Гб)

Історія України Microsoft Word,

WordPad, Noterpad Microsoft Excel Microsoft Access

GRAN1

AdvansGraf

TEST- 2002

FineReader

Paint

AVP, DrWEB,

Nod32

WinZIP, WinRAR

Нормативні акти України - НАУ

freeware
Українська мова
(вільне
(за професійним
розповсюджен
спрямуванням)
ня та
Основи
користуван.)
філософських
або
знань
зняте з
ліцензування
Іноземна мова (за
професійним
спрямуванням)

Основи інформатики та комп.техніка

Комп. технології в юридичній діяльності

2
Лабораторія

комп' ютеризації

№2

кабінет 318

(48,1 м2)

11 ПК

9 ПК:

(P233/O3Y32/HDD

1Гб)

2 ПК:

(Celeron 2.8 Gb/512Mb HDD 80GB)

Історія України Microsoft Word,

WordPad, Noterpad Microsoft Excel Microsoft Access

GRAN1

AdvansGraf

TEST- 2002

FineReader

Paint

AVP, DrWEB, Nod 32

WinZIP, WinRAR

Нормативні акти України - НАУ

Пакети прикладних

програм згідно

табл. 4.5.2

freeware
Українська мова
(вільне
(за професійним
розповсюджен
спрямуванням)
ня та
Основи
користуван.)
філософських
або
знань
зняте з
Основи
ліцензування
правознавства
Іноземна мова (за
професійним
спрямуванням)

Основи інформатики та комп.техніка

Комп. технології в юридичній діяльності

3
Лабораторія

комп' ютеризації

№3

кабінет 320

(50,6 м2)

18 ПК

8 ПК:


(P166/O3Y16/HDD1Гб)

2 ПК:

(Celeron 2.8 Gb/512Mb/ HDD 80 GB )

Історія України Microsoft Word,

WordPad, Noterpad Microsoft Excel Microsoft Access

GRAN1

AdvansGraf

TEST- 2002

FineReader

Paint

AVP, DrWEB,

Nod 32

WinZIP, WinRAR

Нормативні акти України - НАУ

Пакети прикладних

програм згідно

табл. 4.5.2

freeware
Українська мова
(вільне
(за професійним
розповсюджен
спрямуванням)
ня та
Основи
користуван.)
філософських
або
знань
зняте з
Основи
ліцензування
правознавства
Іноземна мова (за
професійним
спрямуванням)

Основи інформатики та комп.техніка

Комп. технології в юридичній діяльності

Усі кабінети і лабораторії атестовані; лабораторії загальноосвітніх дисциплін забезпечені необхідним обладнанням, реактивами, посудом. Площі лабораторій відповідають санітарним нормам з розрахунку проведення лабораторних занять по підгрупах.

Кабінети мають по 30 посадочних місць, оснащені обладнанням та меблями, необхідними для проведення теоретичних занять. В коледжі обладнана аудиторія для проведення занять з застосуванням аудио- та відеотехніки. На юридичному відділенні створено і ефективно діє кабінет кодифікації та довідкової літератури, оснащений комп'ютерами з нормативною базою „Нормативні акти України”, „Ліга-закон”, „Юрист+”, які оновлюються по мірі змін в діючому законодавстві.

Приміщення коледжу експлуатуються з 1970 року без капітального ремонту, але санітарний стан навчальних приміщень, будівель та споруд добрий. Щороку проводяться часткові поточні та косметичні ремонти навчальних корпусів та гуртожитку. За останні 3 роки переоформлено близько 40 кабінетів та лабораторій та приміщень загального користування по наданню їм естетичного вигляду.

Всі наявні приміщення відповідають санітарним нормам (копія санітарно-технічного паспорту додається).

Адміністрацією коледжу проводиться системна робота по збереженню існуючої матеріальної бази.

Облік матеріальних цінностей ведеться окремо по кожному кабінету, лабораторії. Відповідність за збереження обладнання, приладів та матеріалів покладено на викладачів-завідуючих кабінетами та лабораторіями, з якими адміністрація коледжу заключає договір про матеріальну відповідальність. Кожен рік на 1 жовтня проводиться інвентаризація матеріальних цінностей. Випадків нестач не виявлено.

Щорічно на придбання обладнання, приладів витрачають кошти зі спеціального фонду. Бюджетні кошти за останні 3 роки на придбання основних засобів не виділялись. Проте з спецрахунку щорічно оновлюється комп'ютерне забезпечення; закуповуємо спортивний інвентар, підручники, прилади, обладнання та реактиви, копіювальну техніку тощо. Відсоток щорічного оновлення матеріальної бази становить 20-30%.
Порівняльна таблиця

відповідності досягнутого рівня освітньої діяльності вимогам акредитування Технологічно-промислового коледжу

Вінницького національного аграрного університету


Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Спеціальність: 5.060101 "Правознавство"

Таблиця 19

Показники
нормативний рівень
фактичний рівень
відхилен

ня

1. Загальні вимоги

1.1 Концепція діяльності за заявленою спеціальністю
+
+

-

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців

2.1 Частка науково-педагогічних працівників з
науковими ступенями та вченими званнями, які
забезпечують викладання лекційних годин соціально-
гуманітарного циклу дисциплін навчального плану

спеціальності (% від кількості годин)

-

-

-
у тому числі на постійній основі

-
-
-
2.2 Частка науково-педагогічних працівників з
науковими ступенями та вченими званнями, які
забезпечують викладання лекційних годин
фундаментального циклу дисциплін навчального плану
спеціальності (% від кількості годин) (за винятком

військових навчальних дисциплін)

-

-

-

у тому числі на постійній основі
-
-
-
з них:

докторів наук або професорів (при розрахунку частки
докторів наук, професорів дозволяється враховувати до
1/2 кандидатів наук, доцентів, які мають стаж
безперервної роботи в даному навчальному закладі не
менше 10 років, а також є авторами (співавторами)
підручників або навчальних посібників з грифом
Міністерства освіти і науки України)

-

-

-

2.3 Частка науково-педагогічних працівників з
науковими ступенями та вченими званнями, які
забезпечують викладання лекційних годин фахових
дисциплін навчального плану спеціальності (% від

кількості годин)

-

29,2

29,2

у тому числі на постійній основі
-
-
-
з них:

докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук, професорів дозволяється враховувати до 1/2 кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників або навчальних посібників з грифом

Міністерства освіти і науки України)

-

-

-

2.4. Частка педагогічних працівників вищої категорії, які викладають лекційні години дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин)

25

44,7

+16,6

2.5 Наявність циклової комісії з
фундаментальної підготовки
+
+
-
2.6 Наявність кафедри зі спеціальної (фахової)
підготовки, яку очолює фахівець відповідної науково-

педагогічної спеціальності:

+

-

-

доктор наук або професор
-
-
-
кандидат наук, доцент
-
-
-

3. Матеріально-технічна база

3.1 Забезпеченість лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, необхідним для виконання навчальних програм (у % від потреби)
100
100
-
3.2 Забезпеченість студентів гуртожитком

(у % від потреби)

70
100
+ 30
3.3 Кількість робочих комп'ютерних місць на 100 студентів
6,0
10
+4
3.4 Наявність пунктів харчування
+
+
-
3.5 Наявність спортивного залу
+
+
-
3.6 Наявність стадіону або спортивного майданчику
+
+
-
3.7 Наявність медичного пункту
+
+
-

4. Навчально-методичне забезпечення

4.1 Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця (у т.ч. варіативної компоненти)
+
+
-
4.2 Наявність освітньо-професійної програми підготовки фахівця (у т.ч. варіативної компоненти)
+
+
-
4.3 Наявність навчального плану, затвердженого в установленому порядку
+
+
-
4.4 Наявність навчально-методичного забезпечення для кожної навчальної дисципліни навчального плану (%):

4.4.1 Програм і робочих програм дисциплін

100

100

-

4.4.2 Планів семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт
100
100
-
4.4.3 Методичних вказівок і тематик контрольних, курсових робіт (проектів)
100
100
-
4.5 Наявність пакетів контрольних завдань для перевірки знань з дисциплін соціально-гуманітарної , фундаментальної та фахової підготовки (%)
100
100
-
4.6. Забезпеченість програмами усіх видів практик (%)
100
100
-
4.7 Наявність методичних вказівок щодо виконання дипломних робіт (проектів)
+
+
-
4.8 Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів (у т.ч. з використанням інформаційних технологій), %
100
100
-
4.9 Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів
+
+
-

5. Інформаційне забезпечення

5.1 Забезпеченість студентів підручни­ками, навчальними посібниками, що знаходяться у власній бібліотеці (%)
100
100
-
5.2 Співвідношення посадкових місць у власних читальних залах до загального контингенту студентів (%)
3
12
+9
5.3 Забезпеченість читальних залів фаховими періодичними виданнями (найменувань)
2
12
+10
5.4 Можливість доступу викладачів і студентів до Інтернет як джерела інформації

- наявність обладнаних лабораторій

- наявність каналів доступу

+

+

+

8

-

-Директор коледжу П.П.Гайдайчук

Сopyright © 2010-2017 ВНАУ
Всі права захищено.

Розробка та супровід сайту: Liana company