logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Кафедра екології та охорони навколишнього середовища

Місцезнаходження:м. Вінниця, вул. Сонячна, 3 корпус 3, каб.: 3501, 3504, 3506
Телефон:(0432) 43-72-30, 258 (внутрішній)
Emailekology@vsau.vin.ua, vnaueco@i.ua

Кафедра екології та охорони навколишнього середовища створена 1 червня 2003 року на факультеті агрономії та лісівництва ВНАУ.

З березня 2021 р. - в.о. завідувача кафедри екології та охорони навколишнього середовища є доктор с.-г. наук, доцент Ткачук Олександр Петрович.

На кафедрі забезпечують навчальний процес 12 осіб, серед яких: докторів наук – 2; професор – 1; кандидатів наук, доцентів – 4, старших викладачів, кандидатів наук – 3; асистентів – 3.

Кафедра екології та охорони навколишнього середовища готує фахівців за відповідними освітніми рівнями: бакалавр та магістр спеціальності 101- «Екологія».

Викладачі кафедри займаються науковими дослідженнями за державними та ініціативними тематиками:
«Розробка методів удосконалення технологій вирощування зернобобових культур з використанням біодобрив, бактеріальних препаратів, позакореневих підживлень та фізіологічно-активних речовин» №0120U102034 – Державна тематика;
«Підвищення екологічної якості вод АПК методом структуризації» №0119U101696 – Ініціативна тематика.

Ткачук Олександр Петрович

Ткачук Олександр Петрович

в.о. завідувача кафедри

доктор сільськогосподарських наук, доцент

науково-педагогічний склад кафедри

Місце і дата народження:
• 27.05.1965 р., с. Свитинці Погребищенського району Вінницької області

Освіта:
• 1980-1984 рр. - Іллінецький радгосп-технікум, спеціальність – Зооінженерія;
• 1987-1993 рр. - Вінницький сільськогосподарський інститут, спеціальність – Зооінженерія;
• 1994-1998 рр. - здобувач кафедри технології виробництва продуктів бджільництва НАУ;
• 1998 р. - захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва;
• 2003 р. - присвоєно вчене звання доцента;
• 2011 р. - захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук зі спеціальності 03.00.16 – екологія;
• 2014 р. - присвоєно вчене звання професора.

Кар’єра:
• З 1985 по 1987 р. – строкова служба в Армії;
• З 1987 по 1997 р. – зоотехнік, бригадир комплексної бригади колгоспу «Перемога» с. Леляки Жмеринського району, директор Жмеринського рибгоспу;
• З 1998 по 2008 р. – асистент, старший викладач, доцент кафедри технології виробництва продуктів тваринництва ВДАУ;
• З 2008 по 2011 р. – доцент, в.о. зав. кафедри технології виробництва молока і м’яса Білоцерківського національного аграрного університету;
• З 2011 по даний час – завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища агрономічного факультету ВНАУ. Читаю лекції з навчальних дисциплін спеціальності 101 – Екологія: Екологічно чисте виробництво, Екотехнологія сільськогосподарського виробництва, Методологія та організація наукових досліджень в екології з основами інтелектуальної власності, Природно-ресурсний потенціал України, Радіоекологія; для студентів спеціальності 201 – Агрономія: Екологія сільськогосподарських ентомофілів, Радіобіологія, Радіоекологія; для студентів спеціальності 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: Радіобіологія.
• У 2016 р. пройшов наукове стажування з набуття науково-професійного досвіду формування інноваційного змісту підготовки фахівців у Всеукраїнському науково-навчальному консорціумі.

Науково-дослідна робота
Участь в міжнародних і всеукраїнських конференціях:
• «Екологічні проблеми України та шляхи їх вирішення». Всеукраїнська міжвузівська науково-практична конференція студентів та магістрів, 2012 р., Вінниця.
• «Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави». IV Міжнародна науково-технічна конференція, 2014 р., Вінниця.
• «Біоенергетика: вирощування біоенергетичних культур, виробництво та використання біопалива». ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, 2014 р., Вінниця.
• ІV-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, 2014 р., Вінниця.
• Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства, європейський досвід і перспективи», 2015 р., Львів.
• Друга Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища», 2015 р., Рівне.
• «Екологічні проблеми сільського виробництва». Всеукраїнська науково-практична конференція, 2016 р., Вінниця.

Основні публікації
Матеріали конференції:
• Разанов С.Ф. Вплив органічних і мінеральних добрив та рівня зволоження ґрунтів на концентрацію свинцю у квітковому пилку / Разанов С.Ф., Швець В.В., Алексєєв О.О. // Збірник наукових праць Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції студентів та магістрів «Екологічні проблеми України та шляхи їх вирішення». – Вінниця, - 2012. – С.7-9.
• Разанов С.Ф. Порівняльний аналіз викидів забруднюючих речовин у повітря традиційними енергоносіями та різними видами біопалива / С.Ф. Разанов, О.П. Ткачук // Матеріали ІV Міжнародної науково-технічної конференції «Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави», 17 – 18 жовтня 2014 р., Вінниця. – С. 25 – 28.
• Разанов С.Ф. Концентрація Pb та Cd у гомогенаті трутневих личинок за різної кислотності ґрунтів медоносних угідь / Разанов С.Ф., Швець В.В. // Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства, європейський досвід і перспективи», Львів, 4-6 листопада 2015 р, С. 96-97.
• Разанов С.Ф. Вплив органічно-мінеральних добрив на коефіцієнт накопичення цезію-137 та стронцію-90 / Разанов С.Ф., Гуцол Г.В. // Збірник наукових праць Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища», Рівне 21-23 жовтня 2015 р., С. 50-51.
• Разанов С.Ф. Влияние минеральных удобрений на интенсивность накопления радионуклидов в пыльце кукурузы / Разанов С.Ф., Дидур И.Н., Гуцол Г.В.// Научно-практическая конференции, посвященной 10-летию со дня создания Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию. Минск: ИВЦ "Минфина". – 2016. – С.53-56 Білорусь

Статті:
• Разанов С.Ф. Властивості хітозану, виробленого із підмору бджіл // Пасіка. - 2008. - № 1 .- С. 40-45.
• Разанов С.Ф. Тривалість використання стільників і вміст цезію-137 у меді. Пасіка. - 2008. - № 4. - С. 22-26.
• Разанов С.Ф. Вплив вмісту важких металів у восковій сировині на накопичення їх у воскові Пасіка. - 2008. - № 4. - С. 22-28.
• Разанов С.Ф. Виробництво меду і воску у багатокорпусних вуликах // Тваринництво України. - 2008. - № 12. - С. 43-44.
• Разанов С.Ф. Методичні рекомендації з виробництва продукції бджільництва та використання його відходів в умовах забруднення довкілля радіонуклідами і важкими металами, затверджені МАПУ, протокол №7 від 16.12.08
• Разанов С.Ф. Вміст радіонуклідів і важких металів у продукції бджільництва // Агроекологічний журнал. – 2009. - № 1. – С. 9-11.
• Разанов С.Ф., Савченко Ю.І. та ін. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Полісся і західного регіону України.- К.: Урожай, 2010. – 949 с.
• Разанов С.Ф. Технологія виробництва продукції бджільництва. Навчальний посібник (МінАПУ - № 18-2-28/940 від 30.07.10) / Разанов С.Ф., Безпалий І.Ф., Бала В.І., Донченко Т.А. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 277 с.
• Разанов С.Ф. Сорбційні властивості бджолиного підмору // Науковий вісник національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. – Т. 12. – № 3 (45) . – Ч. 3. – С. 124-128.
• Разанов С.Ф. Безпека бджолиного підмору, одержаного в умовах забруднення природного навколишнього середовища радіонуклідами і важкими металами // Науковий вісник національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З. Гжицького. – Т. 12. – № 4 (45) . – Ч. 3. – С. 260-265.
• Разанов С.Ф. Використання добавки-сорбента в годівлі каченят. Тваринництво України. – 2010. - № 9. – С. 38-40.
• Разанов С.Ф. Вплив мінеральних та органічних добрив на рівень концентрації кадмію у квітковому пилку // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва / Разанов С.Ф., Дідур І.М., Швець В.В. // Зб. наукових праць БНАУ. – 2011. – С. 87-89.
• Разанов С.Ф. Вплив органічних і мінеральних добрив та рівня зволоження грунту на концентрацію свинцю і кадмію у квітковому пилку // Агроекологічний журнал. – 2012. - № 4. – С. 38 – 41.
• Разанов С.Ф. Питома активність радіонуклідів та концентрація важких металів у перзі, виробленій бджолами на територіях з різним рівнем забруднення грунтів цими елементами / Разанов С.Ф., Мазур В.А., Швець В.В., Гуцол Г.В. // Агроекологічний журнал. – К., 2012. - № 3. – С. 104 – 107.
• Разанов С.Ф. Влияние известкования почвы на качество пчелиной обножки / Разанов С.Ф., Швец В.В., Гуцол Г.В.// Пчеловодство. Научно-производственный журнал, 2013. - № 9. – С. 8-9.
• Разанов С.Ф. Вплив якості бджолиного гнізда на питому активність радіонуклідів та концентрацію важких металів у меді / Разанов С.Ф., Вознюк О.І., Бережнюк Н.А., Серебряков М.П. // Збірник наукових праць ВНАУ, 2013. – Вип. 3(73). – С. 219-222.
• Разанов С.Ф. Питома активність бета-випромінюючих радіонуклідів у перзі, виробленій на територіях посиленого радіаційного контролю в умовах Вінниччини // Збірник наукових праць ВНАУ, 2013. – Вип. 5(78). – С. 269-273.
• Разанов С.Ф. Вплив рН грунту на питому активність радіонуклідів у бджолиному обніжжі та перзі / Разанов С.Ф., Гуцол Г.В. // Вісник аграрної науки, 2013. - № 10. – С. 47-48.
• Разанов С.Ф. Агрохімічний захист від техногенного забруднення кукурудзи / Тваринництво України. Науково-практичний журнал, 2013. - № 12. – С. 30-32.
• Разанов С.Ф. Вплив вапнування грунтів на концентрацію Zn i Cu у бджолиному обніжжі та перзі / Разанов С.Ф., Швець В.В., Марчак Т.В. // Збірник наукових праць ВНАУ. – Вип. 1 (71), 2013. – С. 112-115.
• Разанов С.Ф. Вплив кількості виведених генерацій бджіл у стільниках на концентрацію важких металів у меді / Збірник наукових праць ВНАУ. – Вип. 1 (71), 2013. – С. 116-120.
• Разанов С.Ф. Питома активність Sr у продукції бджільництва, виробленій на території Полісся / Збірник наукових праць ВНАУ. – Вип. 2 (72), 2013. – С. 180-183.
• Разанов С.Ф., Швець В.В., Гуцол Г.В. Патент на корисну модель № 80878 «Спосіб одержання перги», 10.06.2013
• Разанов С.Ф., Швець В.В., Гуцол Г.В. Патент на корисну модель № 81741 «Спосіб зниження концентрації радіонуклідів і важких металів у бджолиному обніжжі», 10.07.2013
• Разанов С.Ф., Ткачук О.П., Вітер Н.Г. Екологічна та техногенна безпека: наукова брошура. – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2014. – 120 с.
• Разанов С.Ф. Порівняльний аналіз викидів забруднюючих речовин у повітря традиційними енергоносіями та різними видами біопалива / С.Ф. Разанов, О.П. Ткачук // «Сільське господарство та лісівництво». Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – № 1, 2015. – С. 141 – 149.
• Разанов С.Ф., Ткачук О.П. Патент на корисну модель № 121310 «Спосіб зниження концентрації важких металів у зерні пшениці озимої», 27.11.2017.
• Разанов С.Ф., Ткачук О.П. Патент на корисну модель № 121718 «Спосіб зниження забруднення грунтів сільськогосподарського призначення важкими металами», 11.12.2017.
• Разанов С.Ф. Центри розповсюдження омели білої (viscum album l.) її вплив на види, що мають народно-господарське значення / Разанов С.Ф., Кавун Е.М., Гнатюк О.М. // «Сільське господарство та лісівництво». Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – № 5, 2017. – С. 193 – 204.
• Разанов С.Ф. Моніторинг забруднення продукції птахівництва важкими металами в умовах інтенсивного землеробства / Разанов С.Ф., Войтко О.С. // «Сільське господарство та лісівництво». Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – № 5, 2017. – С. 224 – 232.
• Разанов С.Ф. Ефективність вирощування та використання лікарських рослин в сучасних екологічних умовах довкілля / Разанов С.Ф., Настояща А.М. // «Сільське господарство та лісівництво». Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – № 6 ( том 2), 2017. – С. 141 – 150.
• Разанов С.Ф. Характеристика та застосування сорбуючих речовин в птахівництві в умовах техногенного пресингу / Разанов С.Ф., Войтко О.С. // «Сільське господарство та лісівництво». Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – № 6 ( том 1), 2017. – С. 196 – 205.
• Разанов С.Ф. Динаміка густоти – як екологічна передумова довговічності бобових багаторічних трав / С.Ф. Разанов, О.П. Ткачук О.П. // «Сільське господарство та лісівництво». Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – № 7 (том 1), 2017. – С. 157 – 166.
• Разанов С.Ф. Оцінювання хімічного складу бобових багаторічних трав, вирощених в умовах забруднення сільськогосподарських угідь важкими металами / С.Ф. Разанов, О.П. Ткачук, В.С. Кравченко, В.В. Овчарук // Вісник Уманського національного університету садівництва. – № 2. – 2017. – С. 40 – 43.
• Разанов С.Ф. Інтенсивність забруднення грунту важкими металами за вирощування бобових багаторічних трав / С.Ф. Разанов, О.П. Ткачук // Агропромислове виробництво Полісся. – Вип. 10. – 2017. – С. 53 – 55.
• Разанов С.Ф. Інтенсивна хімізація землеробства – як передумова забруднення зернової продукції важкими металами / С.Ф. Разанов, О.П. Ткачук // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – № 1(134). – 2017. – С. 66 – 71.
• Разанов С.Ф. Вплив кремнієво-мінеральної водної витяжки на інтенсивність забруднення важкими металами м’яса птиці / Разанов С.Ф., Кабаченко О.С. // Збалансоване природокористування. 2017. № 4. С. 129-132.
• Mudrak O.V., Mudrak H.V., Razanov S.F., Kavun Zh. A. (2018). Ecological-cohenological analysis of the flora Eastem Podillya as a basis for the conservation of biodiversity. Ukrainian Journal of Ecology, 8(2), 204-209.
• Разанов С.Ф. Зелена маса багаторічних бобових: поживність та вірогідність забруднення важкими металами / С.Ф. Разанов, О.П. Ткачук, Л.І. Постернак // Тваринництво України. – № 1. – 2018. – С. 28 – 31.
• Разанов С.Ф., Ткачук О.П. Динаміка зміни концентрації важких металів у грунті при вирощуванні бобових багаторічних трав // Збалансоване природокористування. – № 4, 2017. – С. 140 – 143.
• Разанов С.Ф. Екологічна придатність бобових багаторічних трав у якості попередників озимої пшениці / С.Ф. Разанов, О.П. Ткачук // «Сільське господарство та лісівництво». Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – № 8, 2018. – С. 118 – 127.
• Razanov S.F. Effect of bean perennial plants growing on soil heavy metal concentrations / S.F. Razanov, O.P. Tkachuk, V.A. Mazur, I.M. Didur / Ukrainian Journal of Ecology, 2018, 8(2), 294-300 doi: 10.15421/2018_341.
• Разанов С.Ф. Інтенсивність накопичення важких металів зерном пшениці озимої залежно від попередників / С.Ф. Разанов, О.П. Ткачук, В.В. Овчарук // Збалансоване природокористування. – № 1, 2018. – С. 165 – 169.
• Разанов С.Ф. Зміна структури грунту при вирощуванні бобових багаторічних трав / С.Ф. Разанов, О.П. Ткачук, І.І. Гончарук, В.С. Кравченко // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва., 2018. – Вип. 92. – С. 206 – 214.
• Разанов С.Ф. Водостійкість грунту при вирощуванні бобових багаторічних трав / С.Ф. Разанов, О.П. Ткачук // Наукові горизонти., 2018. – № 1 (64). – С. 29 – 33.
• Разанов С.Ф. Поживний вміст у зеленій масі багаторічних бобових, вирощених на забруднених грунтах / С.Ф. Разанов, О.П. Ткачук // Тваринництво України. – № 6. – 2018. – С. 35 – 38.
• Разанов С.Ф. Основи технології виробництва продукції бджільництва: навчальний посібник // Разанов С.Ф., Недашківський В.М., Разанов О.С. - Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – 196 с.

Наукові інтереси
• Агроекологія;
• Бджільництво;
• Моніторинг довкілля;
• Рослинництво;
• Землеробство;
• Овочівництво.

Місце і дата народження:
• 5.08.1979 р., с. Малі Крушлинці Вінницького району Вінницької області

Освіта:
• 1996-2001 рр. - Агрономічний факультет Вінницького державного аграрного університету, спеціальність – Агрономія;
• 2008-2011 рр. - Аспірантура ВНАУ, спеціальність 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво;
• 2011 р. - захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво.

Кар’єра:
• З 2001 по 2006 р. – інженер з охорони праці, обліковець рільничої і тракторної бригад СТОВ «Малі Крушлинці» Вінницької області;
• 2007 р. – агроном-консультант магазину «Зелений Світ» ТОВ «Баварія Гарден» м. Вінниця;
• З 2011 по даний час – асистент, старший викладач, доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища агрономічного факультету ВНАУ. Читаю лекції з навчальних дисциплін спеціальності 101 – Екологія: Вступ до фаху, Методи вимірювання параметрів довкілля, Сільськогосподарська екологія, Наземні екосистеми, Моніторинг довкілля, Техноекологія, Біосанітарний моніторинг, Біоіндикація і біомоніторинг; для студентів спеціальності 201 – Агрономія: Основи екології, Сучасні проблеми агроекології;
• З 2015 р. виконую обов’язки заступника декана агрономічного факультету з навчальної роботи;
• У 2014 р. пройшов підвищення кваліфікації у Державній екологічній інспекції у Вінницькій області за програмою «Екологічна інспекція поверхневих вод».

Науково-дослідна робота
Участь в міжнародних і всеукраїнських конференціях:
• «Перлини степового краю». Друга регіональна науково-практична агроекологічна конференція студентів, аспірантів і молодих вчених, 2009 р. Миколаїв.
• «Енергозбереження та альтернативні джерела енергії: проблеми і шляхи їх вирішення». Всеукраїнська конференція, 2009 р. Полтава.
• «Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва». ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, 2010 р. Тернопіль.
• ІV-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, 2014 р. Вінниця.
• «Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави». ІV Міжнародна науково-технічна конференція, 2014 р. Вінниця.
• «Naukowe Wyszukaj». Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej, 2015. Sopot.
• «Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства». ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, 2016 р. Тернопіль.
• «Інновації в сучасній агрономії». Міжнародна наукова конференція молодих учених, 2016 р. – Вінниця.
• «2016 р. - Зернобобові культури та соя для сталого розвитку аграрного виробництва України». Міжнародна наукова конференція, 2016 р. Вінниця.
• «Екологічні проблеми сільського виробництва». Всеукраїнська науково-практичноа конференція, 2016 р. Вінниця.
• «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти». Міжнародна науково-практичноа конференція за участю ФАО, 2018 р. Київ.

Основні публікації
Матеріали конференції:
• Ткачук О.П. Особливості росту і розвитку галеги східної в онтогенезі першого року життя залежно від способів вирощування / О.П. Ткачук // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених: тези наукової конференції, 19 – 20 лютого 2009 р. – Умань: УДАУ, 2009. – Ч. 1. – С. 64, 65.
• Ткачук О.П. Формування урожаю листостеблової маси галеги східної порівняно з традиційними багаторічними бобовими травами / О.П. Ткачук // Перлини степового краю: матеріали Другої регіональної науково-практичної агроекологічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, 4 – 6 листопада 2009 р. – Миколаїв: МДАУ, 2009. – С. 186 – 189.
• Ткачук О.П. Біоенергетична ефективність вирощування галеги східної на зелений корм залежно від способу створення травостою / О.П. Ткачук // Енергозбереження та альтернативні джерела енергії: проблеми і шляхи їх вирішення: збірник наукових праць Полтавської державної аграрної академії. – Т. 7 (26).– Полтава: РВВ ПДАА, 2010. С. 84 – 89.
• Ткачук О.П. Урожайність листостеблової маси галеги східної за три роки вегетації / О.П. Ткачук // Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, 15 – 16 вересня 2010 р. – Тернопіль: ТІ АПВ НААНУ, 2010. – С. 115 – 117.
• Ткачук О.П. Екологічний вплив використання надтонких енергій у воді на ріст і розвиток рослин / О.П. Ткачук // ІV-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, 25-27 вересня, 2013. Збірник наукових статей. – С. 270 – 272.
• Разанов С.Ф. Порівняльний аналіз викидів забруднюючих речовин у повітря традиційними енергоносіями та різними видами біопалива / С.Ф. Разанов, О.П. Ткачук // Матеріали ІV Міжнародної науково-технічної конференції «Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави», 17 – 18 жовтня 2014 р.: Вінниця. – С. 25 – 28.
• Ткачук О.П. Вплив викидів автомобільного транспорту на накопичення важких металів у грунті / О.П. Ткачук, В.А. Петровець // Zbior raportow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Naukowe Wyszukaj», 30.10.2015 – 31.10.2015 Sopot. – S. 20 – 23.
• Дідур І. Екологічний вплив багаторічних трав на зміну структури грунту / І. Дідур, О. Ткачук // Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. 24 – 25 березня 2016 р. Ч. 1. – Тернопіль: Крок, - С. 263 – 265.
• Ткачук О.П. Зміна показників родючості грунту внаслідок його забруднення викидами автотранспорту / О.П. Ткачук // Інновації в сучасній агрономії: збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції молодих учених. 26-27 травня 2016 р. – Вінниця. – С. 5 – 7.
• Ткачук О.П. Продуктивність бобових багаторічних трав у рік сівби / О.П. Ткачук // «2016: Зернобобові культури та соя для сталого розвитку аграрного виробництва України»: Матеріали міжнародної наукової конференції. 11-12 серпня 2016 р. – Вінниця: Діло, 2016. – С. 120-121.
• Ткачук О.П. Роль бобових багаторічних трав у підвищенні агроекологічних показників родючості грунту / О.П. Ткачук // «Екологічні проблеми сільського виробництва». Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції, 7 грудня 2016 р. – Вінниця: ВНАУ, 2016. – С. 66 – 69.
• Дідур І.М. Екологічне значення бобових багаторічних трав в умовах зміни клімату / І.М. Дідур, О.П. Ткачук, Л.А. Гетя // «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти». Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції за участю ФАО, 13–14 березня 2018 року, м. Київ, – С. 179–182.
• Зайцева Т.М. Роль технологій ефективних мікроорганізмів для стабілізації агроекосистем в умовах зміни клімату / Т.М. Зайцева, О.П. Ткачук, Л.А. Гетя // «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти». Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції за участю ФАО, 13–14 березня 2018 року, м. Київ, – С. 235–238.

Статті:
• Ткачук О.П. Формування урожаю листостеблової маси галеги східної при підпокривній і безпокривній сівбі в умовах правобережного Лісостепу / О.П. Ткачук // Корми і кормовиробництво. – Вінниця, 2009. – Вип. 64. – С. 109 – 113.
• Ткачук О.П. Вплив вапнування на формування урожаю листостеблової маси галеги східної / О.П. Ткачук // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – Вінниця, 2010. – Вип. 6(46). – С. 69 – 72.
• Ткачук О.П. Вплив покривних культур та безпокривного вирощування на формування густоти і висоти рослин галеги східної в рік сівби / О.П. Ткачук // Бюлетень інституту зернового господарства. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 39. – С. 158 – 161.
• Квітко Г.П., Ткачук О.П. та ін. Методологічні основи методики програмування сталої кормової продуктивності багаторічних бобових трав / Г.П. Квітко, О.П. Ткачук // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – Вінниця, 2010. – Вип. 74. – С. 72 – 77.
• Квітко Г.П., Ткачук О.П. та ін. Адаптивні енергоощадні технології вирощування багаторічних бобових трав на корм в умовах Лісостепу правобережного / Г.П. Квітко, О.П. Ткачук та ін. // Корми і кормовиробництво. – Вінниця, 2010. – Вип. 66. – С. 78–82.
• Ткачук О.П. Вплив способів створення травостою на забур’яненість посівів галеги східної / О.П. Ткачук // Вісник Львівського національного аграрного університету: Агрономія. № 14 (1). – Львів: Львів. нац. аграр. ун-т, 2010. – № 14 (1). – С. 252 – 256.
• Квітко Г.П., Ткачук О.П. Особливості росту, розвитку та формування кормової продуктивності козлятнику східного в трирічній динаміці / Г.П. Квітко, О.П. Ткачук // Корми і кормовиробництво. – Вінниця, 2011. – Вип. 68. – С. 36 – 41.
• Ткачук О.П. Формування кормової продуктивності козлятнику східного та його сумішки з стоколосом безостим при безпокривній та підпокривній сівбі в умовах Лісостепу Правобережного. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата с.-г. наук. – Вінниця, 2011. – 188 с.
• Ткачук О.П. Формування кормової продуктивності козлятнику східного та його сумішки з стоколосом безостим при безпокривній та підпокривній сівбі в умовах Лісостепу Правобережного. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата с.-г. наук. – Вінниця, 2011. – 20 с.
• Ткачук О.П. Морфогенез козлятнику східного та розвиток шкідників і хвороб у його посівах / О.П. Ткачук / Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – Вінниця, 2012. Вип. 10 (50). – С. 78 – 85.
• Ткачук О.П. Особливості росту козлятнику східного в рік сівби за різних способів вирощування / О.П. Ткачук // Корми і кормовиробництво. – Вінниця, 2012. – Вип. 72. – С. 46 – 50.
• Квітко Г.П., Ткачук О.П., Гетман Н.Я. Багаторічні бобові трави – основа природної інтенсифікації кормовиробництва та поліпшення родючості грунту в Лісостепу України / Г.П. Квітко, О.П. Ткачук, Н.Я. Гетман // Корми і кормовиробництво. – Вінниця, 2012. – Вип. 73. – С. 113 – 117.
• Ткачук О.П. Розробка ефективних та екологічно-безпечних способів захисту від бур’янів посівів козлятнику східного, як біоенергетичної культури / О.П. Ткачук // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. Збірник наукових праць ІІ міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 25 квітня 2013 року. – К. – Вип. 17 (том 1). – С. 469 – 472.
• Ткачук О.П. Агроекологічна роль козлятнику східного щодо підвищення родючості грунту / О.П. Ткачук // Корми і кормовиробництво. – Вип. 75, 2013. – С. 45 – 48.
• Ткачук О.П. Екологічно-безпечний спосіб підвищення продуктивності козлятнику східного шляхом вапнування сірого лісового грунту / О.П. Ткачук // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – Вип. (4) 74., 2013. – С. 91 – 99.
• Багаторічні бобові трави як основа природної інтенсифікації кормовиробництва: навчальний посібник / [Г.І. Демидась, Г.П. Квітко, О.П. Ткачук, та ін.]; за ред. проф. Г.І. Демидася, Г.П. Квітка. – К.: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2013. – 322 с. (Гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти» надано 12.02.13, лист № 1/11-2245).
• Ткачук О.П. Козлятник східний: способи вирощування: монографія. – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2013. – 147 с.
• Ткачук О.П. Екологічні сукцесії багаторічних люцерно-стоколосових агрофітоценозів / О.П. Ткачук // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – Вип. 1 (36), т. 1, 2013. – С. 121 – 126.
• Ткачук О.П. Економічна та екологічна оцінка технологій вирощування козлятнику східного, як біоенергетичної та кормової культури / О.П. Ткачук // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. Збірник наукових праць. – Вип. 19, 2013. - С. 230 – 234.
• Ткачук О.П. Екологічна оцінка аналітичних і синтетичних показників лісового фітоценозу Ботанічного саду «Поділля» м. Вінниці / О.П. Ткачук // Вісник Львівського національного аграрного університету . - № 17 (1), 2013. – С. 40 – 44.
• Ткачук О.П. Інокуляція насіння – важливий екологічний фактор підвищення продуктивності вегетативної маси козлятнику східного / О.П. Ткачук // Корми і кормовиробництво. – Вип. 77, 2013. – С. 85 – 88.
• Ткачук О.П. Особливості накопичення відходів та шляхи їх переробки у Вінницькій області / О.П. Ткачук, С.В. Гусак // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – № 1., 2014, – С. 106 – 109.
• Ткачук О.П. Аналіз екологічного стану лісів Вінницької області / О.П. Ткачук, О.В. Костенюк // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. - № 2 (36)., 2015, – С. 24 – 26.
• Разанов С.Ф. Порівняльний аналіз викидів забруднюючих речовин у повітря традиційними енергоносіями та різними видами біопалива / С.Ф. Разанов, О.П. Ткачук // «Сільське господарство та лісівництво». Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – № 1, 2015. – С. 141 – 149.
• Ткачук О.П. Енергія проростання насіння – як екологічний фактор інтенсивності росту бобових багаторічних трав у рік сівби / О.П. Ткачук // International Scientific Journal. - № 9, 2015. – Р. 43 – 46.
• Ткачук О.П. Екологічні особливості росту і розвитку бобових багаторічних трав у рік сівби за безпокривного вирощування / О.П. Ткачук // Корми і кормовиробництво. – Вип. 81., 2015. – С. 52 – 57.
• Ткачук О.П. Використання багаторічних бобових трав для зниження вмісту важких металів у грунті / О.П. Ткачук // Збалансоване природокористування. – № 4., 2015. – С. 138 – 140.
• Ткачук О.П. Вплив концентрації свинцю на зміну еколого-агрохімічних показників грунту / О.П. Ткачук // «Сільське господарство та лісівництво». Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – № 3, 2016. – С. 217 – 225.
• Ткачук О.П. Вплив аміачної селітри на концентрацію важких металів у грунті / О.П. Ткачук // Збалансоване природокористування. – № 2., 2016. – С. 162 – 165.
• Ткачук О.П. Особливості забруднення зернової продукції важкими металами в умовах Вінницької області / О.П. Ткачук, Л.А. Яковець // «Сільське господарство та лісівництво». Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – № 4, 2016. – С. 179 – 186.
• Ткачук О.П. Екологічна конкурентоздатність бобових багаторічних трав з бур’янами в рік сівби при безпокривному вирощуванні / О.П. Ткачук // Корми і кормовиробництво. – Вип. 82., 2016. – С. 87 – 91.
• Ткачук О.П. Ботаніко-морфологічні особливості бобових багаторічних трав залежно від екологічних умов безпокривної сівби / О.П. Ткачук // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – № 2(40)., 2016. – С. 10 – 13.
• Ткачук О.П. Ріст і розвиток бобових багаторічних трав залежно від екологічних умов вегетації / О.П. Ткачук // International Scientific Journal «Internauka». – № 12 (22), 2016. – Р. 88 – 91.
• Ткачук Н.О., Ткачук О.П. Особливості екологічного виховання учнів шляхом співпраці загальноосвітніх і вищих навчальних закладів / Н.О. Ткачук, О.П. Ткачук // International Scientific Journal «Internauka». – № 2 (24), 2017. 1 т. – Р. 95 – 100.
• Ткачук О.П., Зайцева Т.М. Показники агроекологічної стійкості грунтів та фактори, що на них впливають / О.П. Ткачук, Т.М. Зайцева // «Сільське господарство та лісівництво». Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – № 5, 2017. – С. 137 – 145.
• Ткачук О.П. Вплив бобових багаторічних трав на агроекологічний стан грунту / О.П. Ткачук // Збалансоване природокористування. – № 1, 2017. – С. 127 – 130.
• Ткачук О.П. Динаміка виробництва зерна та внесення мінеральних добрив під зернові культури у Вінницькій області / О.П. Ткачук, Л.А. Яковець // «Сільське господарство та лісівництво». Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – № 6 (том 1), 2017. – С. 141 – 148.
• Ткачук О.П. Вплив сільськогосподарських токсикантів на агроекологічний стан грунту / О.П. Ткачук, Т.М. Зайцева, Дубовий Ю.В. // «Сільське господарство та лісівництво». Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – № 6 (том 2), 2017. – С. 102 – 109.
• Ткачук О.П. Екологічна конкурентоздатність бобових багаторічних трав з бур’янами в рік сівби за безпокривного вирощування / О.П. Ткачук // Корми і кормовиробництво. – Вип. 83., 2017. – С. 110 – 114.
• Ткачук О.П. Патент на корисну модель № 119055 «Спосіб створення травостою козлятнику східного», 11.09.2017.
• Разанов С.Ф., Ткачук О.П. Патент на корисну модель № 121310 «Спосіб зниження концентрації важких металів у зерні пшениці озимої», 27.11.2017.
• Разанов С.Ф., Ткачук О.П. Патент на корисну модель № 121718 «Спосіб зниження забруднення грунтів сільськогосподарського призначення важкими металами», 11.12.2017.
• Разанов С.Ф., Ткачук О.П. Динаміка густоти – як екологічна передумова довговічності бобових багаторічних трав / С.Ф. Разанов, О.П. Ткачук О.П. // «Сільське господарство та лісівництво». Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – № 7 (том 1), 2017. – С. 157 – 166.
• Разанов С.Ф., Ткачук О.П., Кравченко В.С., Овчарук В.В. Оцінювання хімічного складу бобових багаторічних трав, вирощених в умовах забруднення сільськогосподарських угідь важкими металами / С.Ф. Разанов, О.П. Ткачук, В.С. Кравченко, В.В. Овчарук // Вісник Уманського національного університету садівництва. – № 2. – 2017. – С. 40 – 43.
• Разанов С.Ф., Ткачук О.П. Інтенсивність забруднення грунту важкими металами за вирощування бобових багаторічних трав / С.Ф. Разанов, О.П. Ткачук // Агропромислове виробництво Полісся. – Вип. 10. – 2017. – С. 53 – 55.
• Разанов С.Ф. Інтенсивна хімізація землеробства – як передумова забруднення зернової продукції важкими металами / С.Ф. Разанов, О.П. Ткачук // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – № 1(134). – 2017. – С. 66 – 71.
• Разанов С.Ф. Зелена маса багаторічних бобових: поживність та вірогідність забруднення важкими металами / С.Ф. Разанов, О.П. Ткачук, Л.І. Постернак // Тваринництво України. – № 1. – 2018. – С. 28 – 31.
• Ткачук О.П. Кормовий потенціал бобових багаторічних трав у рік безпокривної сівби за оптимальних екологічних умов / О.П. Ткачук // Корми і кормовиробництво. – Вип. 84., 2017. – С. 91 – 95.
• Яковець Л.А. Вміст нітратів у зерні злакових культур в умовах змін клімату / Л.А. Яковець, О.П. Ткачук // «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти». Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції за участю ФАО, 13–14 березня 2018 року, м. Київ, – С. 120–122.
• Разанов С.Ф., Ткачук О.П. Динаміка зміни концентрації важких металів у грунті при вирощуванні бобових багаторічних трав // Збалансоване природокористування. – № 4, 2017. – С. 140 – 143.
• Разанов С.Ф. Екологічна придатність бобових багаторічних трав у якості попередників озимої пшениці / С.Ф. Разанов, О.П. Ткачук // «Сільське господарство та лісівництво». Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – № 8, 2018. – С. 118 – 127.
• Razanov S.F. Effect of bean perennial plants growing on soil heavy metal concentrations / S.F. Razanov, O.P. Tkachuk, V.A. Mazur, I.M. Didur / Ukrainian Journal of Ecology, 2018, 8(2), 294-300 doi: 10.15421/2018_341.
• Разанов С.Ф. Інтенсивність накопичення важких металів зерном пшениці озимої залежно від попередників / С.Ф. Разанов, О.П. Ткачук, В.В. Овчарук // Збалансоване природокористування. – № 1, 2018. – С. 165 – 169.
• Ткачук О.П. Інтенсивність зниження концентрації нітратів у зерні злакових культур залежно від періоду зберігання / О.П. Ткачук, Л.А. Яковець, О.В. Ватаманюк // Збалансоване природокористування. – № 1, 2018. – С. 173 – 175.
• Разанов С.Ф. Зміна структури грунту при вирощуванні бобових багаторічних трав / С.Ф. Разанов, О.П. Ткачук, І.І. Гончарук, В.С. Кравченко // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва., 2018. – Вип. 92. – С. 206 – 214.
• Разанов С.Ф. Водостійкість грунту при вирощуванні бобових багаторічних трав / С.Ф. Разанов, О.П. Ткачук // Наукові горизонти., 2018. – № 1 (64). – С. 29 – 33.
• Разанов С.Ф. Поживний вміст у зеленій масі багаторічних бобових, вирощених на забруднених грунтах / С.Ф. Разанов, О.П. Ткачук // Тваринництво України. – № 6. – 2018. – С. 35 – 38.

Наукові інтереси:
• Агроекологія;
• Моніторинг довкілля;
• Рослинництво;
• Землеробство;
• Овочівництво.

Місце і дата народження:
08.02.1957 р., с. Сл. Шаргородська Шаргородського району Вінницької області

Освіта:
• 1979-1984 рр. - Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, спеціальність – вчитель географії i біології;
• 1996-2000 рр. - Аспірантура ВДПУ, спеціальність 11.00.11 – конструктивна географія i раціональне використання природних ресурсів;
• 2006 р. - захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія i раціональне використання природних ресурсів;
• 2012 р. - присвоєно звання доцента.

Кар’єра:
• З 1975-1977 рр. – бухгалтер СТОТ «Сільгосптехніка», м Шаргород, 1975-1977р.;
• 1977-1979 рр. – інструктор ДОСААФ м. Шаргород;
• 1984-1986 рр. – СШ-11 м. Вінниця, вчитель географії;
• 1986-1989 рр. СШ-20 м. Вінниця, вчитель продовженого дня, вчитель географії;
• З 1989-2017 рр. – асистент, старший викладач, доцент кафедри географії ВДПУ ім. М. Коцюбинського, м. Вінниця;
• З 2017 р. – доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища агрономічного факультету ВНАУ.

Читає лекції з навчальних дисциплін спеціальності 101 – Екологія: Екологія людини, Соціальна екологія, Екотрофологія, Гідрологія; для студентів спеціальності 201 – Агрономія: Екологія (фах);
У 2016 р. пройшов підвищення кваліфікації у ВНАУ на кафедрі екології та охорони навколишнього середовища за програмою «Екологія».

Науково-дослідна робота
Участь в міжнародних і всеукраїнських конференціях
• Міжнародна наукова конференція «Ландшафти i сучасність», 2000 р. Київ-Вінниця.
• Науково-практична конференція «Екологічні дослідження річкових басейнів Лівоберужної України», 2002 р. м. Суми.
• Міжнародна науково-практична конференція «Ландшафти та геоекологічні проблеми Дністровсько-Прутського регіону», 2005 р. Чернівці.
• Міжнародної науково-практичної конференція «Екологія: наука, освіта, природоохоронна діяльність», 2007 р. Київ.
• Український екологічний конгрес. «Збалансований розвиток України – шлях до здоров’я і добробуту», 2007 р. Київ.
• І Міжнародна науково-практичної конференція «Озера та штучні водойми України: сучасний стан й антропогенні зміни», 2008 р. Луцьк.
• Міжнародна науково-практична конференція «Культурний ландшафт: теорія і практика», 2010 р. Вінниця.
• Міжнародна наукова конференція «Охорона довкілля та проблеми збалансованого природокористування». 2011р. м. Кам’янець Подільський.
• Третя міжнародна наукова конференція «Теоретичні, регіональні, прикладні напрями розвитку антропогенної географії та геології», 2011 р. м. Кривий Ріг.
• Всеукраїнська науково-практична конференція «Туризм як фактор розвитку регіону», 2011 р. м. Вінниця.
• Человек. Природа. Общество. Актуальные проблемы. Международная молодёжная конференция в рамках фестиваля науки, 7 сентября 2012 г. Воронеж.
• Всеукраїнська науково-практична конференція «Екологічний шлях у майбутнє», 2012 р. Київ – Умань
• Подільські читання (Географія. Біологія. Екологія). Міжнародна науково-практична конференція, 7-8 червня 2012 р. Кам’янець-Подільський.
• Наукова міжнародна конференція. Географічна наука: Виклики епохи. 2013 р. м. Львів.
• Міжнародна науково-практична конференція. «Антропогенне ландшафтознавство: перспективи розвитку». 2013. М. Вінниця.
• Природа Полісся: дослідження та охорона. Міжнародна науково-практична конференція, присвяченої 15-річчю Рівненського природного заповідника та 10-річчю Рамсарського угіддя «Торфово-болотний масив Переброди», 2014 р. м. Сарни.
• Перша Шаргородська наукова історико-краєзнавча конференція. 2014 р. м. Шаргород.
• Міжнародна наукова конференція: «Ландшафтознавство: стан проблеми перспективи». 2014 р. Львів – Ворохта.
• Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю. 2015 р. м. Миколаїв.
• Всеукраїнська науково-практична конференція. «Географія і екологія: наука і освіта». 2016 р. м. Умань.
• Міжнародна науково-практична конференція «Українська географія: сучасні виклики», 2016 р. м. Київ.
• ІІІ Міжнародна конференція «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України». 2017 р. м. Кропивницький
• Науково-практична конференція: «Природоохоронні території: досвід та перспективи розвитку». 2017 р. смт. Оржиця.
• 2ND International Conference, „Smart Bio“ 03-05 May 2018 KAUNAS, LITHUANIA

Основні публікації
Матеріали конференції:
• Хаєцький Г.С. Водосховища і ставки Поділля: Просторове розташування та структура / Г.С. Хаєцький // Тези доповідей всеукраїнської конференції Студентів та аспірантів „Географічні дослідження в Україні на межі тисячоліть” – Київ, 2000. – С. 28-30.
• Хаєцький Г.С. Водні (аквальні) і земноводні Антропогенні ландшафти у житті людини / Г.С. Хаєцький // Тези доповідей міжнародної наукової конференції „Ландшафти і сучасність” – Київ-Вінниця, 2000. – С. 64-67.
• Хаєцький Г.С. Екологічні аспекти взаємозв’язків внутрішньоаквальних ландшафтів з ландшафтами суходолу / Г.С. Хаєцький // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: Регіональні екологічні проблеми – Київ, 2002. – С. 234-235.
• Хаєцький Г.С. Аквальні та водно-болотні антропогенні ландшафти Придністров’я / Г.С. Хаєцький // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: Ландшафти та геоекологічні проблеми Дністровсько-Прутського регіону – Чернівці, 2005. – С.189-191.
• Хаєцький Г.С. Екологічний стан і проблеми використання водних ресурсів Південного Бугу / Г.С. Хаєцький // Матеріали Міжнародної наукової конференції: «Охорона довкілля та проблеми збалансованого природокористування» – Кам’янець-Подільський, 2011. – С. 28-31.
• Хаєцький Г.С. Роль туризму в охороні водних антропогенних ландшафтів / Г.С. Хаєцький // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Туризм як фактор розвитку регіону» – Вінниця, 2011. – С. 160-163.
• Хаєцький Г.С. Роль суміжних територій у функціонуванні внутрішньоаквальних ландшафтів водосховищ і ставків Поділля / Г.С. Хаєцький // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічний шлях у майбутнє» – Київ-Умань, 2012. – С. 108-109.
• Хаєцький Г.С. Роль суміжних територій у функціонуванні внутрішньоаквальних ландшафтів водосховищ і ставків Поділля / Г.С. Хаєцький // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Подільські читання (Географія. Біологія. Екологія) – Кам’янець-Подільський, 2012. – С. 79-81.
• Хаєцький Г.С. Проблеми оптимізації водно-болотних антропогенних ландшафтів Вінницької області / Г.С. Хаєцький // Матеріали наукової міжнародної конференції. Географічна наука: Виклики епохи – Львів, 2013 – С. 124-127.
• Хаєцький Г.С. Формування, розвиток та екологічний стан меліоративних каналів Поділля / Г.С. Хаєцький // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю – Миколаїв, 2015. – С. 243-247.
• Хаєцький Г.С. Проблеми оптимізації водно-болотних антропогенних ландшафтів Вінницької області / Г.С. Хаєцький // Матеріали наукової міжнародної конференції. Географічна наука: Виклики епохи – Львів, 2013 – С. 124-127.
• Хаєцький Г.С. Роль пара динамічних зв’язків у функціонуванні водосховищ річки Південний Буг / Г.С. Хаєцький // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Антропогенне ландшафтознавство: перспективи розвитку – Вінниця, 2013. – С. 119-121.
• Хаєцький Г.С. Парадинамічні процеси та їх роль у функціонуванні водних і водно-болотних антропогенних ландшафтів Полісся / Г.С. Хаєцький // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. «Природа полісся: природа та охорона» –Рівне, 2014. – С. 246-249.
• Хаєцький Г.С. Шаргород та його історичне місце на Поділлі / Г.С. Хаєцький // Перша Шаргородська наукова історико-краєзнавча конференція – Шаргород, 2014. – С. 45-49.
• Хаєцький Г.С. Особливості районування водних антропогенних ландшафтів Поділля / Г.С. Хаєцький // Матеріали міжнародної наукової конференції. Ландшафтознавство: стан проблеми перспективи – Львів, Ворохта 2014. С. 83-84
• Хаєцький Г.С. Проблеми і перспективи рекреаційного освоєння ставків і водосховищ Вінницької області/ Г.С. Хаєцький // Матеріали ІІІ Міжнародної конференції – Кропивницький, 2017 С. 290-296

Статті:
• Хаєцький Г.С. Історія формування та сучасний стан водних антропогенних ландшафтів Поділля / Г.С. Хаєцький // Збірник наукових праць „Географія і сучасність” Вип.3 – Київ, 2000, С. 175-181
• Хаєцький Г.С. Водні та земноводні антропогенні ландшафти Поділля: загальні ознаки, методи досліджень / Г.С. Хаєцький // Збірник наукових праць „Наукові записки”. Серія: Географія. Вип.1. – Вінниця, 2001, С. 85-93.
• Хаєцький Г.С. Водосховища і ставки Поділля: просторове розташування та структура / Г.С. Хаєцький // Збірник наукових праць „Наукові записки”. Серія: Географія.Вип.2 (7) – Вінниця, 2001, С. 22-25.
• Хаєцький Г.С. Водосховища і ставки Поділля: просторове розташування та структура / Г.С. Хаєцький // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. – Тернопіль, 2001. – Вип. 2. – С. 18-22.
• Хаєцький Г.С. Мілководдя водосховищ і ставків – основа формування земноводних антропогенних ландшафтів / Г.С. Хаєцький // Фізична географія і геоморфологія. – Київ: Обрії, 2001. – Вип. 40. – С. 171-173.
• Хаєцький Г.С. Водні антропогенні ландшафти / Г.С. Хаєцький // Середнє Побужжя. За ред. Г.І. Денисика. – Вінниця: Гіпаніс, 2002. – С. 187- 200.
• Хаєцький Г.С. Замулювання та заростання ставків і водосховищ, як основні процеси формування земноводних антропогенних ландшафтів Поділля / Г.С. Хаєцький // Збірник наукових праць „Наукові записки”. Серія: Географія.Вип.3. – Вінниця, 2002, С.64-69
• Хаєцький Г.С. Внутрішньоаквальна ландшафтна структура антропогенних водних об’єктів Поділля / Г.С. Хаєцький // Антропогенні географія й ландшафтознавство в ХХ і ХХI століттях. – Вінниця-Воронеж: Гіпаніс, 2003. – С. 129-133.
• Хаєцький Г.С. Водойми натурального та антропогенного походження як ландшафти-аналоги / Г.С. Хаєцький // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: Географія. – Вінниця, 2003. – Вип. 6. – С.82-88.
• Хаєцький Г.С. Екологічні проблеми та оптимізація взаємодії водних і земноводних ландшафтів з ландшафтами суміжних територій / Г.С. Хаєцький // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. – Тернопіль, 2004. – Вип. 2. – Ч. II. – С. 55-59.
• Хаєцький Г.С. Аквальні й водно-болотні антропогенні ландшафти Поділля: формування та структура / Г.С. Хаєцький // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 318. Серія: Географія. – Чернівці «Рута», 2006. – С 102-109
• Хаєцький Г.С. Водно-болотні антропогенні екотонні ландшафтні комплекси Поділля: проблеми формування, функціонування та виділення / Г.С. Хаєцький // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: Географія. – Вінниця, 2007. – Вип. 13. – С. 83-89
• Хаєцький Г.С. Історичні етапи формування й розвитку сучасних водних антропогенних ландшафтів Поділля / Г.С. Хаєцький // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: Географія. – Вінниця, 2007. – Вип. 14. – С. 37-41
• Хаєцький Г.С. Оптимізація аквальних і водно-болотних антропогенних ландшафтів – шлях до збалансованого розвитку Поділля / Г.С. Хаєцький // Матеріали Українського екологічного конгресу. «Збалансований розвиток України – шлях до здоров’я і добробуту». Центр екологічної освіти та інформації. – Київ, 2007 – С. 481-484.
• Хаєцький Г.С. Формування та структура водно-болотних антропогенних ландшафтів Поділля / Г.С. Хаєцький // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: Географія. – Вінниця, 2008. – Вип. 16. – С. 81-84
• Хаєцький Г.С. Роль пара динамічних зв’язків у формуванні внутрішньоаквальних антропогенних ландшафтів Поділля / Г.С. Хаєцький, О.Д. Лаврик // Зб. Фізична географія та геоморфологія: міжвідомчий науковий збірник. – Київ: ВГЛ «Обрії», Вип. 54 – 2008. – С. 230-235.
• Хаєцький Г.С. Динаміка внутрішньоаквальних антропогенних ландшафтів водосховищ і ставків Поділля / Г.С. Хаєцький // Озера та штучні водойми України: сучасний стан й антропогенні зміни. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. – Луцьк «Вежа», 2008 – С. 193-196.
• Хаєцький Г.С. Екологічні проблеми використання природних ресурсів річки Південний Буг / Г.С. Хаєцький // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: Географія. – Вінниця, 2009. – Вип. 19. – С. 118-125
• Хаєцький Г.С. Роль парадинамічних зв’язків у функціонуванні водних і водно-болотних антропогенних ландшафтів Поділля / Г.С. Хаєцький // Наукові записки Тернопільського Національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Серія: Географія. – Тернопіль, 2010. – Вип. 27, №1. – С. 71-75
• Хаєцький Г.С. Проблеми назви річки Південний Буг пов’язані ї її освоєнням / Г.С. Хаєцький // Наукові записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія : Географія. – Сімферополь, 2011. – Т.24 [63], №.2, частина 1. С. 326-330.
• Хаєцький Г.С. Водойми натурального та антропогенного походження Побужжя як ландшафти-аналоги / Г.С. Хаєцький // Матеріали третьої міжнародної наукової конференції «Теоретичні, регіональні, прикладні напрями розвитку антропогенної географії та геології». – Кривий Ріг. 2011. С.134-139
• Хаєцький Г.С. Водно-болотні антропогенні ландшафти Придністер'я як перехідні екотони / Г.С. Хаєцький // Наукові записки Чернівецького національного університету. Серія Географія. Вип. 612-613. – Чернівці, 2012 – с. 177-179
• Хаєцький Г.С. Різноманіття селитебних ландшафтів Вінницької області у зв’язку з їх висотною та вертикальною структурою / Г.С. Хаєцький, І.М. Война // Збірник наукових праць «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка» Серія: Географія. Спецвипуск. СМП Т– 2012. – (Вип. 32). – Тернопіль, С. – 128-134
• Хаєцький Г.С. Экологические проблемы использования природных ресурсов Южного Буга и конструктивные подходы их разрешения / Г.С. Хаєцький // Материалы Международной конференции в рамках фестиваля науки «Человек. Природа. Общество. Актуальные проблемы». – Воронеж. «Научная книга». – 2012 – с. 316-318.
• Хаєцький Г.С. Роль натуральних і антропогенних чинників у формуванні річкових долин України / Г.С. Хаєцький, Ю.В. Ковтунівська // Aktualne problem nowoczesnych nauk. Przemysl. Nauka i studia – 2012 – c. 52-55.
• Хаєцький Г.С. Створення екомережі Вінницької області з урахуванням висотної диференціації та ландшафтного різноманіття / Г.С. Хаєцький, І.М.Война // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: Географія. – Вінниця, 2012. – Вип. 24. – С.11-19.
• Хаєцький Г.С. Особливості парадинамічних процесів у функціонуванні водних і водно-болотних антропогенних ландшафтів з ландшафтами суміжних територій у Вінницькій області / Г.С. Хаєцький // Науковий часопис національного педагогічного університету м.. М. Драгоманова. Серія А. Географія і сучасність. Вип 17 (29). – Київ 2013 – С. 105-113.
• Хаєцький Г.С. Проблеми оптимізації водно-болотних антропогенних ландшафтів Вінницької області / Г.С. Хаєцький // Матеріали наукової міжнародної конференції. Географічна наука: Виклики епохи. – Львів 2013 – С. 124-127
• Хаєцький Г.С. Особливості процесів, які визначають динаміку внутрішньоаквальних антропогенних ландшафтів водосховищ і ставків Поділля / Г.С. Хаєцький // Нучный журнал. Геополитика и геодинамика регионов. т. 10 вып. 2. – Симферополь 2014. С. 804-807
• Хаєцький Г.С. Парадинамічні процеси та їх роль у функціонуванні водних і водно-болотних антропогенних ландшафтів Полісся / Г.С. Хаєцький // Природа полісся: природа та охорона. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Рівне 2014. С. 246-249
• Хаєцький Г.С. Формування, розвиток та екологічний стан меліоративних каналів Поділля / Г.С. Хаєцький // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Миколаїв 2015. С. 243-247
• Хаєцький Г.С. Аквальні і водно-болотні антропогенні ландшафти Поділля / Г.С. Хаєцький // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: Географія. – Вінниця, 2015 – Вип. 27. № 3-4. – С. 64-73.

Монографії: Хаєцький Г.С. Водні антропогенні ландшафти Поділля /Г.С. Хаєцький, Г.І. Денисик, Л.І. Стефанков // Монографія. Серія: «Антропогенні ландшафти Поділля» – Вінниця, «Теза», 2007. – 216 с.


Навчальні посібники:
• Хаєцький Г.С. Картографія з основами топографії. / Г.С. Хаєцький, Л.І. Стефанков// Частина 2. Картографія. Навчальний посібник. – Вінниця, ТОВ «МЕРКЮРІ ПОДІЛЛЯ», 2013. – 148с.
• Хаєцький Г.С. Картографія з основами топографії / Г.С. Хаєцький, Л.І. Стефанков // Частина 1. Топографія. Навчальний посібник. – Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2014. – 132 с.
• Хаєцький Г.С. Екологія людини / Г.С. Хаєцький // Курс лекцій. – Вінниця: ФОП Корзун Д .Ю., 2014. – 298 с.
• Хаєцький Г.С. Картографія з основами топографії. / Г.С. Хаєцький, Л.І. Стефанков // Навчальний посібник – Вінниця: Твори. ФОП Корзун Д. Ю., 2015. – 212 с.
• Хаєцький Г.С. Екологія людини / Г.С. Хаєцький // Навчальний посібник – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2018. – 312 с.

Довідники: Хаєцький Г.С. Природнича географія для абітурієнтів /Г.С. Хаєцький, Г.І. Денисик, О.В. Мудрак, А.В. Гудзевич // – Вінниця, 2005. – 152 с.

Наукові інтереси:
• Водні антропогенні ландшафти;
• Екологія;
• Екологія людини.

Місце і дата народження:
18.03. 1956, Росія, м. Кавелахта Ломоносівського району Ленінградської області

Освіта:
1975-1980 рр. - навчання на факультеті «Лісове господарство» Української Ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарської академії, м. Київ, спеціальність - Інженер лісового господарства, спеціалізація – Озеленення населених місць.
2002-2004 рр. - аспірантка – пошукач Інституту агроекології УААН спеціальність – 03. 00. 16 – екологія, м. Київ
2004 р. - захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.
2007 р. - присвоєння звання доцента.

Кар’єра:
1978-1979 рр. - Старший інженер по технагляду об’єктів благоустрою міста Вінницького міськвиконкому, м. Вінниця
1979-1983 рр. - Старший агроном РБУ Зеленбуду, м. Вінниця
1983-1987 рр. - Зам. голови Ради товариства Вінницької міської організації охорони природи, м. Вінниця
1987-1991 рр. - Асистент кафедри Овочівництва, плодівництва ТП, ПЗП Вінницького філіалу сільськогосподарської академії, м. Вінниця
1991-2002 рр. - Вчитель біології СШ № 20, м. Вінниця
2002-2004 рр. - Асистент кафедри Овочівництва, плодівництва ТП, ПЗП Вінницького державного аграрного університету, м. Вінниця
2004-2007 рр. - Старший викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища ВДАУ м. Вінниця
2002-2004 рр. - Вперше досліджено і зроблено моделювання інтенсивності пошкодження лісових насаджень при ожеледі та льодоламі 2000 року.

Результати висвітлено у кандидатській дисертації «Еколого-лісівничий аналіз наслідків пошкодження ожеледдю та льодоламом лісових насаджень Вінниччини».
2006 р. Участь у проекті по науковому обґрунтуванню та створенню регіонального ландшафтного парку «Середнє Побужжя». Організація-замовник Державне управління екології та природних ресурсів у Вінницькій області.
2007-2010 рр. - доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища ВДАУ, м. Вінниця
2010 р. - по теперішній час: доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища ВНАУ, м. Вінниця. Читаю лекції з навчальних дисциплін спеціальності 101 – Екологія: Загальна екологія, Інженерна екологія, Природно-заповідна справа, Садово-паркове господарство, Екологічна політика, Екологічна експертиза, Екологічна раціоналізація учасних технологій, Екологія рослин, Природоохороне паркознавство, Системний аналіз якості природного середовища, Екологія садово-паркових ландшафтів.
2009 рр. - Підвищення кваліфікації у Інституті агроекології УААНУ, м. Київ по програмі «Агроекологія».
2012 рр. - Підвищення кваліфікації у Національному науковому центрі НААНУ при Нікітському ботанічному саду по програмі «Охорона природи».
2018 рр. - Підвищення кваліфікації у ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» по програмі «Використання маргінальних територій для вирощування енергетичних культур».

Науково-дослідна робота
Участь в міжнародних і всеукраїнських конференціях :
 «Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави». Міжнародна науково-технічна конференція, 24-26 березня 2010 р. Вінниця.
 ІV-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, вересень 2014 р. Вінниця.
 Міжнародна конференція «Інноваційні технології в сільському господарстві», 2015.
 «Інновації в сучасній агрономії». Міжнародна наукова конференція молодих учених, 26 травня 2016 р. – Вінниця.
 Міжнародна наукова конференція «Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва» 7 грудня 2016, Вінниця ВНАУ, 2016.
 Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове технологічне забезпечення агропромислового комплексу України», Вінниця ВНАУ, 23-25 травня 2017.

Основні публікації
Матеріали конференцій:
 Кравчук Г.І. Еколого- лісівничий аналіз наслідків пошкодження ожеледдю і льодоламом лісів Вінниччини./Г.І.Кравчук //Матеріали конференції «Сучасна аграрна наука - напрямки досліджень, стан і перспективи», 2005. – Вінниця:ВДАУ, 2005, – С.26-31.
 Кравчук Г.І., Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Протас Н.М. Міграція радіонуклідів в системі «ґрунт – рослина»./Г.І. Кравчук, Т.О. Буткалюк, Н.В Пінчук, Н.М. Протас //Матеріали науково практичної конференції, 2006. – Вінниця: «Книга – Вега», 2006, – С.81-84.
 Кравчук Г.І. Природоохоронні аспекти діяльності, інвестиційна політика, проектування, фінансування та управління в галузі альтернативних видів енергії компанії AUFWIND SCHMACK GMBH NEUE ENERGIEN (м. Регенсбург, Баварія, Німеччина ). / Г.І., Кравчук, О.О. Кравчук // Матеріали міжнародної науково– технічної конференції «Земля України потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави». – Вінниця: ВАТ «Міська друкарня», 2010. – С.47–55.
 Кравчук Г.І., Богословська М.С. Екологофітобіотичний аналіз поширення амброзії полинолистої (Ambrosia artemisiifolia L.) та повитиці польової (Cuscuta campestris J.) в антропогенних ландшафтах Вінниччини. /Г.І. Кравчук, М.С. Богословська //Матеріали наукової конференції «Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства».- Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського національного університету садівництва. – 2010. – С. 35 – 38.
 Кравчук Г.І. Роль екологічних знань у підготовці фахівців аграрної сфери виробництва. / Г.І. Кравчук // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічні проблеми сільського виробництва».7 грудня 2016 р. – Вінниця,2016 – С. 84 – 86.
 Кравчук Г.І. Вдосконалення моделей пошкодження ожеледдю лісових насаджень / Г.І. Кравчук // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Журнал науково-виробничого та навчального спрямування «Сільське господарство та лісівництво». – 2017. – № 6 (Том 1). – С. 185-196.

Статті:
 Кравчук Г.І. Особливості утворення і впливу ожеледі і льодоламу на лісові біоценози Вінниччини/ Г.І.Кравчук //Вісник аграрної науки. - 2004. - №9. – С.68–73.
 Кравчук Г.І. Еколого-лісівничий аналіз наслідків пошкодження ожеледдю і льодоламом лісів/ Г.І.Кравчук //Агроекологічний журнал. -2004. –№1. – С.27–29.
 Кравчук Г.І. Природнокліматична характеристика ожеледі 2000-2001 років та її вплив на лісові екосистеми/ Г.І.Кравчук //Збірник наукових праць ВДАУ. Під ред. Л.П.Середи. Вип. 17. – Вінниця.- 2004. - С.93-100.
 Кравчук Г.І., Возняк Р.Р., Фукаревич А.В.. Спосіб оцінки стійкості лісових насаджень до ожеледі і льодоламу. //Аграрна наука виробництву.-2005.-№1(31). С.3–6.
 Возняк Р.Р., Г.І.Кравчук Г.І., Фукаревич А.В. «Методика визначення загального пошкодження лісових насаджень льодоламом внаслідок проявів ожеледей». –Київ: Логос, 2004. – 35с. (Зареєстровано в ЦНТІ; № 0104 00891).
 Возняк Р.Р., Г.І.Кравчук Г.І., Фукаревич А.В. «Методика визначення балів відносної стійкості лісових насаджень до пошкодження льодоламом внаслідок проявів ожеледей». – Київ: Логос, 2004. – 23с. (Зареєстровано в ЦНТІ; № 0104 00889).
 Кравчук Г.І., Шкатула Ю.М. Аналіз пошкодження ожеледдю верхньої частини крони дерев у лісових насадженнях Вінниччини./ Г.І. Кравчук , Ю.М. Шкатула //Екологія: проблеми адаптивно-ландшафтного землеробства. Житомир, 2005. – С.224-227.
 Мудрак О.В., Кравчук Г.І. Екологічні проблеми, охорона і раціональне використання малих річок Вінницької області./ О.В Мудрак, Г.І. Кравчук// Збірник наукових праць ВДАУ. Під ред. Л.П.Середи. Вип. 24. - Вінниця, 2006. – С. 25– 42.
 Фурдичко О.І., Возняк Р.Р., Лавров Л.І., Кравчук Г.І. Вирішення проблеми вибору прийнятної для України міжнародної системи сертифікації лісів у якості рамкової інституції FSC чи PEC ?/ О.І.Фурдичко, Р.Р.Возняк, Л.І. Лавров, Г.І. Кравчук, // Збірник наукових праць ВДАУ. Під ред. Л.П.Середи. Вип. 27. - Вінниця, 2006. – С. 53–60.
 Екотехнологічні методи зниження рівня шуму антропогенного походження у м. Вінниця / Г.І. Кравчук, М.А.Дзюмак. // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: сільськогосподарські науки № 8 (48). Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К». –2011. – С. 94–103.
 Кравчук Г.І. Екологічні особливості та перспективи вирощування лісових енергетичних культур на радіоактивно забруднених територіях Вінниччини./ Г.І Кравчук , М.А.Дзюмак, О.О. Кравчук та ін.// Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: сільськогосподарські науки № 1 (57). Вінниця:ПП «ТД «Едельвейс і К». –2012. – С. 35–40.
 Кравчук Г.І., Тітаренко О.М. Созологічний аналіз біорізноманіття Вінницької області (Східного Поділля) сучасний стан, тенденції, зміни та перспективи збереження /Г.І. Кравчук, О.М. Тітаренко //Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету «Сільське господарство та лісівництво» № 2 2015. – С.84-94.

Наукові інтереси:
Теоретична і прикладна екологія
Дослідження лісових екосистем
Вплив змін клімату на лісові екосистеми
Екологічні особливості поширення і вирощування лікарських рослин
Стан зелених насаджень урботериторій
Накопичення важких металів у фітомасі рослин
Екологічні аспекти педагогіки
Поширення адвентивних видів та карантинних рослин
Збереження унікальних ландшафтів та заповідних територій
Ренатуралізація фітобіоти
Утилізації органічних відходів
Екологічний стан поверхневих вод
Розведення каліфорнійських дощових черв’яків
Екологічні аспекти розвитку альтернативних джерел енергії
Дослідження маргінальних територій
Вирощування енергетичних культур

Місце і дата народження:
17.09.1971 р., с. Вигода Борщівського району Тернопільської області

Освіта:
• 1988-1993 рр.: природничо-географічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту, спеціальність – географія з додатковою спеціальністю біологія;
• 2005-2008 рр.: аспірантура Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 11.00.01 – «Фізична географія, геофізика та геохімія ландшафтів»;
• 2013 р.: захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.11 – «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів».

Кар’єра:
• 2004-2005 рр. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського – лаборант кафедри фізичної географії;
• 2008-2011 рр. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського – асистент кафедри географії;
• 2011-2012 рр. Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління – молодший науковий співробітник відділу збалансованого розвитку (м. Київ);
• з 2012 р. по теперішній час – асистент, старший викладач, доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища агрономічного факультету Вінницького національного аграрного університету. Викладаю навчальні дисципліни зі спеціальності 101 – «Екологія»: Заповідна справа, Ландшафтна екологія, Екологічна паспортизація територій і підприємств, Екологічна експертиза, Екологічне інспектування, Раціональне та збалансоване природокористування, Стратегія сталого розвитку;
• з 2015 р. виконую обов’язки голови навчально-методичної комісії агрономічного факультету;
• у 2018 р. пройшла підвищення кваліфікації на базі ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум».

Науково-дослідна робота
Основні публікації
Монографії, навчальні посібники:
1. Мудрак Олександр. Екологічні проблеми малих річок Вінниччини, їх охорона і раціональне використання / Олександр Мудрак, Галина Мудрак // Вінниччина : загальні й регіональні екологічні проблеми : навчальний посібник / За ред. Г. Денисика, О. Мудрака. – Вінниця, 2005. – С. 50–70.
2. Денисик Г. Притоки Дністра / Г. Денисик, Г. Мудрак // Середнє Придністров’я : монографія / За ред. Г.І. Денисика. – Вінниця, ПП "Видавництво "Теза", 2007. – С. 127–135.
3. Дєдов О. Рослинний світ / О. Дєдов, Г. Мудрак // Середнє Придністров’я : монографія / За ред. Г.І. Денисика. – Вінниця, ПП "Видавництво "Теза", 2007. – С. 144–159.
4. Мудрак Г. Малі річки басейну Дністра : екологічні проблеми та охорона / Г. Мудрак // Середнє Придністров’я : монографія / За ред. Г.І. Денисика. – Вінниця, ПП "Видавництво "Теза", 2007. – С. 364–373.
5. Мудрак Г.В. Регіональна екологічна мережа : необхідність створення і розбудови / Г.В. Мудрак // Екологічна безпека Вінниччини : монографія / За заг. ред. Олександра Мудрака. – Вінниця : ВАТ "Міська друкарня", 2008. – С. 134–153.
6. Мудрак О.В. Особливості збереження біорізноманіття Поділля: теорія і практика. Монографія / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак. – Вінниця: "СПД Главацька Р.В.", 2013. – 320 с.
7. Мудрак О.В. Стратегія збалансованого розвитку Вінницької області: екологічна складова. Навчально-методичний посібник / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак. – Вінниця: ВАТ "Міська друкарня", 2013. – 84 с.
8. Кравчук Г.І. Методи екологічних досліджень: фітоценотичні та созологічні підходи. Навчально-методичний посібник / Г.І. Кравчук, О.О. Кравчук, Г.В. Мудрак, С.Л. Кушнір. – Вінниця: ВНАУ, 2013. – 114 с.
9. Мудрак О.В. Еталони природи Вінниччини / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак, В.М. Поліщук, С.Л. Кушнір, Ю.А. Єлісавенко, М.М. Ганчук, Т.В. Бриндак [Монографія] // За заг. ред. О.В. Мудрака. – Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2014. – 532 с.
10. Денисик Г.І. Унікальні ландшафти Середнього Придністер'я: монографія / Г.І. Денисик, Г.В. Мудрак. – Вінниця: Вінницька обласна друкарня, 2014. – 262 с.: іл. ("Природа і ландшафти Поділля").
11. Мудрак О.В. Програмно-цільовий освітній проект "Екошкола – школа майбутнього": умови створення і реалізації / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак // Стратегічні пріоритети Програми малих грантів Глобального екологічного фонду на 2015-2018 рр. Інформаційні матеріали. – К.: Центр екологічної освіти та інформації. – 2015. – С. 51–58.
12. Мудрак О.В., Матвійчук О.А., Мудрак Г.В., Матвєєв М.Д., Дребет М.В., Осадчук І.С., Ганчук М.М. Раритети тваринного світу Поділля: стан, загрози, збереження. Монографія. / За заг. ред. О.В. Мудрака – Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД” 2015. – 564 с.
13. Мудрак О.В. Програмно-цільовий освітній проект “Екошкола – школа майбутнього”. Навчально-метод. посіб. – 2-е видання, доповнене, зі змінами / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак. – Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”. – 2016. – 94 с.
14. Звіт про виконання науково-дослідної роботи “Виготовлення наукового обґрун-тування на створення об’єктів і територій природно-заповідного фонду м. Бар в контексті стратегії збалансованого розвитку територіальної громади”. – Вінниця. – 2016. – 240 с. № договору 1 від 2.03.2016. Науковий керівник НДР д.с.-г.н., професор О.В. Мудрак.
15. Мудрак О.В., Мудрак Г.В. Екологічна політика як пріоритетна складова стратегії збалансованого розвитку Вінницької області: Навчально-методичний посібник. – Вінниця, 2017. – 69 с.
16. Мудрак О.В., Мудрак Г.В., Кравчук Г.І. Методологія сучасних екологічних досліджень: теорія і практика. Навчально-методичний посібник. – Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2017. – 352 с.
17. Звіт про виконання науково-дослідної роботи “Функціональне зонування орнітологічного заказника місцевого значення “Барський” в межах однойменної територіальної громади”. – Вінниця. – 2017. – 146 с. № договору 2 від 25.01.2017. Науковий керівник НДР д.с.-г.н., професор О.В. Мудрак.

Статті у закордонних фахових наукових виданнях:
18. Olexandr Mudrak, Galina Mudrak, Tetiana Bryndak Middle Transnistria in structure national ecological network of Ukraine: state and prospects of development / EDUCATION-TECHNOLOGY-COMPUTER SCIENCE QUARTERLY JOURNAL No 1/15/2016 XXVIII. DIDMATTECH 2015. – RZESZOW 2016. – S. 175–181.
19. Nataliya Mironova, Olexandr Mudrak, Galina Mudrak, Yulia Ovhinnikova. The Formation of Ecological Niches of Plants in Ecotone of Technogenic Lakes of Small Polissya (Ukraine)/Agronomy Journal, Issue 6 (2), November-December, Volume 109. American Society of Agronomy, Inc., 2017. – Pages 1693–1699.
20. Yevgeniya Tkach, Victoria Starodub, Galina Mudrak. Ecological Assessment of Cultivation Technologies of Grain Crops in the Forest Steppe of Right Bank of Ukraine / Agronomy Journal, Issue 6 (2), November-December, Volume 109. American Society of Agronomy, Inc., 2017. – Pages 1712–1717.
21. Mudrak, O.V., Mudrak, H.V., Razanov, S.F., Kavun, Zh.A. (2018). Ecological-cohenological analysis of the flora Eastern Podillya as a basis for the conservation of biodiversity. Ukrainian Journal of Ecology, 8(2), 204–209.
22. Oksana Nagorniuk, Olexandr Mudrak, Galina Mudrak, Wiktoria Sobczyk. Analysis of regulatory and legislative acts on the conservation of the planet's biodiversity, ratified by Ukraine / EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA // Kwartalnik Naukowy Nr 4(22)/2017. WYDAWNICTWO UNIWER-SYTETU RZESZOWSKIEGO. RZESZÓW, 2017. – http://eti.rzeszow.pl/wydania.html.pdf - 2017 (4). - P. 214–219.

Статті у фахових наукових виданнях:
23. Мудрак Галина. Еколого-географічний аналіз стану малих річок Середнього Придністров’я / Галина Мудрак // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Географія – Вінниця, 2005. – Вип. 10. – С. 105–111.
24. Мудрак Галина. Своєрідність заповідних об’єктів річища та заплави Дністра / Галина Мудрак // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Вип. 305 : Географія. – Чернівці : Рута, 2006. – С. 161–167.
25. Мудрак О. Наукове обґрунтування доцільності створення регіонального ландшафтного парку "Дністер" (в межах Вінницької області) / О. Мудрак, Г. Білявський, Г. Мудрак // Людина і довкілля. Проблеми неоекології. Вип. 8. – Харків : Видавництво ХНУ. – 2006. – С. 34–41.
26. Мудрак Галина. Формування єдиної системи заповідних гідрологічних об’єктів Середнього Придністров’я : науково-методичні та практичні підходи / Галина Мудрак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : географія. – Тернопіль : Видавництво ТНПУ. – №1 (випуск 25). – 2008. – С. 232–237.
27. Мудрак Г.В. Дослідження проявів асиметрії сучасних ландшафтів Середнього Придністер’я / Г.В. Мудрак // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Географія – Вінниця, 2008. – Вип. 17. – С. 37–40.
28. Мудрак Г.В. Археологічні та історико-архітектурні пам’ятки – унікальні антропогенні об’єкти екологічної мережі Середнього Придністер’я / Г.В. Мудрак, І.М. Война // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Вип. 460 : Географія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С. 36–39.
29. Мудрак Г.В. Висотна диференціація заповідних об’єктів Середнього Придністер’я / Г.В. Мудрак, І.М. Война // Людина і довкілля. Проблеми неоекології. Науковий журнал Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Харків, 2009. – №1 (12). – С. 98–105.
30. Мудрак Галина. Лісові ландшафти Середнього Придністер’я, їх унікальність та раціональне використання / Галина Мудрак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного ун-ту. Серія : географія. Спеціальний випуск : стале природокористування підходи, проблеми, перспектива – Тернопіль : СМП "Тайп". – №1 (випуск 27). – 2010. – C. 80–85.
31. Война І.М. Висотна диференціація та різноманіття белігеративних ландшафтів Вінницької області / І.М. Война, Г.В. Мудрак // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Географія – Вип. 21. – Вінниця, 2010. – С. 22–29.
32. Война І.М. Висотна диференціація та різноманіття рекреаційних ландшафтів Вінницької області / І.М. Война, Г.В. Мудрак // Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского Серия "География". Том 24 (63). 2011 г. №2, часть 2. – Симферополь, 2011. – С. 161–165.
33. Мудрак Г.В. Рекреаційні ландшафти Середнього Придністер’я, їх унікальність і раціональне використання / Г.В. Мудрак // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – Вип. 612-613 : Географія. – С. 128–132.
34. Мудрак О.В. Функціонально-просторові особливості збалансованого природокористування в межах Бузького екокоридору / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак, С.Л. Кушнір // Збалансоване природокористування: науково-практичний журнал. – К. – 2014. – Вип. №1. – С. 20–27.
35. Мудрак Г.В. Унікальність ландшафтних комплексів регіону Середнє Придністер'я / Г.В. Мудрак // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – №1140. – Серія "Екологія". – Вип. 11. – Харків. – 2014. – С. 78–83.
36. Мудрак А.В. Биоразнообразие луговых экосистем агроландшафтов Подолья как структурных элементов региональной экосети / А.В. Мудрак, Г.В. Мудрак // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. Науково-теоретичний, науково-практичний журнал. – № 2 (56). – Біологічні науки. – Дніпропетровськ. 2015. – С. 48–54.
37. Мудрак Г.В., Заєць В.В. Екологічна мережа Немирівського району: стан і перспективи формування / Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Сільське господарство та лісівництво. №1. Вінниця. – 2016. – 235–244 С.
38. Мудрак О.В. Созологічні аспекти сільськогосподарської діяльності у Вінницькій області: стан, проблеми та перспективи використання / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – Вінниця: ВНАУ. – 2016. – №4. – С. 197–211.
39. Мудрак Г.В. Аналіз науково-методичних засад оцінки придатності земель спеціальних сировинних зон екологічним вимогам / Г.В. Мудрак, І.П. Вдовиченко // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Сільське господарство та лісівництво. № 6. Вінниця. – 2017. – С. 129–140.
40. Мудрак Г.В. Науково-методичні і практичні принципи й підходи щодо створення екологічної мережі / Г.В. Мудрак, Н.В. Ковка // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Сільське господарство та лісівництво. № 6. Вінниця. – 2017. – С. 205–213.
41. Мудрак Г. Особливості формування національної екологічної мережі / Г. Мудрак, Н. Ковка // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: збірник наукових праць / ДНУ «Український наук.-дослід. Інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого» (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого) – Дослідницьке, 2017. – Вип. 21 (35). – С. 247–251
42. Мудрак О.В. Збалансований розвиток екологічної мережі Тиврівського району / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак, К.А. Охріменко // Збірник наукових праць / ВНАУ, 2017. – Вип. . – С. 189 – 200
43. Мудрак О.В., Овчинникова Ю.Ю., Мудрак Г.В. Наукове обґрунтування створення Національного природного парку "Центральне Поділля" / О.В. Мудрак, Ю.Ю. Овчинникова, Г.В. Мудрак // Агроекологічний журнал: науково-теоретичний журнал. – К. – 2018. – Вип. №2. – С. 13–22.

Статті в інших наукових виданнях:
44. Мудрак О.В. Туристсько-рекреаційні ресурси культурно-екологічної мережі Поділля в контексті збалансованого розвитку / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак, О.М. Нагорнюк // Краєзнавчі матеріали в екологічному туризмі. Проблеми педагогічних технологій. Зб. наук. праць. Луцьк, 2009. – Випуск 5-6. – С. 141–152.
45. Мудрак О.В. Репрезентативність природно-заповідної мережі Поділля згідно з фізико-географічним районуванням / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак // Екологічний вісник (липень-серпень), 2010 – №4 (62). – С. 18–20.
46. Мудрак О.В. Функціонально-просторові особливості Галицько-Слобожанського екокоридору в структурі регіональної екомережі Поділля / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак // Бібліотека ВЕЛ. Серія "Стан навколишнього середовища". "Розвиток національної екологічної мережі"– червень, 2013 р., №6 (114) – С. 17-24.
47. Олександр Мудрак Екологічна акція "Врятуй малу річку!" Буклет / Мудрак О., Мудрак Г., Сломінська Л. – Вінниця: ТОВ "Нілан – ЛТД", 2014. – 6 с.
48. Мудрак О.В. Функціонально-просторові особливості Галицько-Слобожанського екокоридору в структурі регіональної екомережі Поділля / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак // Екологічний вісник. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2014. – №2 (83). – С. 14–18.
49. Мудрак О.В. Творча скарбничка: Книга для вчителя 10-11 класів. Науково-практична серія. – Випуск №1 / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак, Г.А. Опаренюк – Вінниця: ВОІПОПП, Інформаційно-видавничий відділ, 2014. – 108 с.
50. Тимочко Т.В. Положення про "Екошколу – школу майбутнього": теорія, методо-логія, практика / Т.В. Тимочко, Н.В. Пащенко, О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак // Інноваційні соціально-педагогічні моделі розвитку творчої активності вихованців позашкільних навчальних закладів у процесі пошукової та дослідницько-експериментальної діяльності: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Вінниця, 2014. – С. 121–136.
51. Мудрак О.В. Практичні роботи з екології. 11 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак, Г.А. Опаренюк. – Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2014. – 54 с.
52. Мудрак О.В. Практичні роботи з екології. 11 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак, Г.А. Опаренюк. – 2-е видання, доповнене із змінами. – Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2016. – 54 с.
53. Мудрак О.В. Стан, проблеми і перспективи реалізації програмно-цільового освітнього проекту “Екошкола – школа майбутнього” / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак // Екологічна освіта: стан, проблеми, перспективи / Зб. наук. пр. [ред. кол. В.Є. Берека (гол.) та ін.]. – Хмельницький: Видавець ФОП Заколодний М.І., 2016. – С. 29–48.

Тези доповідей у матеріалах конференцій:
54. Мудрак Галина. Унікальні об’єкти Середнього Придністров’я – урочища "стінки" / Галина Мудрак // Ландшафти та геоекологічні проблеми Дністровсько-Прутського регіону : матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та 60-річчю створення кафедри фізичної географії (Чернівці, 15-18 грудня 2005). – Чернівці : Рута, 2005. – С. 174–177.
55. Мудрак Галина. Історія дослідження території Середнього Придністров’я / Галина Мудрак // Географія та екологія : наука і освіта ; [Редкол. : О.В. Тімець (головн. ред.)]. – К. : "Інтерлінк", 2006. – С. 112–114.
56. Мудрак О.В. Регіональні ландшафтні парки – основа екологічної мережі Вінницької області / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак // Перший Всеукраїнський з’їзд екологів : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. м. Вінниця, 4-7 жовтня 2006 року. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – С. 306.
57. Денисик Г.І. Унікальність природи і ландшафтів Середнього Придністров’я / Г.І. Денисик, Г.В. Мудрак // Друга Могилів-Подільська краєзнавча конференція. Могилів-Подільський, 2006. – С. 278–280.
58. Мудрак Г.В. Науково-методичні й практичні підходи до охорони й менеджменту заповідних геолого-геоморфологічних об’єктів регіональної екомережі (на прикладі Середнього Придністров’я) / Г.В. Мудрак // Охорона і менеджмент об’єктів неживої природи на заповідних територіях : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Охорона і менеджмент об’єктів неживої природи на заповідних територіях" (смт. Гримайлів, 21-23 травня 2008 р.). – Гримайлів-Тернопіль : "Джура", 2008. – С. 214–219.
59. Мудрак Г.В. Формування унікальних антропогенних об’єктів в процесі заселення Середнього Придністров’я / Г.В. Мудрак // Історична географія : початок ХХІ ст. : зб. наук. праць. – Вінниця, ПП "Видавництво "Теза", 2007. – С. 278–281.
60. Мудрак Г.В. Регіон як об’єкт ландшафтнознавчих досліджень / Г.В. Мудрак // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : зб. наук. праць ВДПУ. Вип. 4. – Вінниця, 2007. – С. 9–12.
61. Мудрак Г.В. Висотна диференціація ландшафтів Середнього Придністер’я / Г.В. Мудрак // Дністровський каньйон – унікальна територія туризму : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 16-18 травня 2009 р.). – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – С. 48–49.
62. Мудрак О.В. Природно-заповідний фонд екологічної мережі Поділля в структурі адміністративно-територіального поділу / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак // ІІ-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія / Ecology-2009) : збірник наукових статей. – Вінниця, 23-26 вересня 2009 року. – Вінниця : ФОП Данилюк, 2009. – С. 231–235.
63. Мудрак Г.В. Висотна диференціація дорожніх ландшафтів Вінницької області / Г.В. Мудрак, І.М. Война // Українська історична географія та історія географії в Україні : матеріали Міжнародної наукової конференції (7-10 жовтня). – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2009. – С. 148–149.
64. Мудрак Г. Натурально-антропогенні ландшафти Середнього Придністер’я / Г. Мудрак // Стале природокористування : підходи, проблеми, перспектива : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції, присвяченої 10-ій річниці кафедри геоекології та 25-ій річниці кафедри фізичної географії (28-29 травня 2010 року). – Тернопіль : "Підручники і посібники", 2010. – С. 44–46.
65. Мудрак Г.В. Садово-паркові ландшафти Середнього Придністер’я – унікальні об’єкти культурної спадщини / Г.В. Мудрак, І.М. Война // Культурний ландшафт : теорія і практика : збірник наукових праць [За ред. Г.І. Денисика]. – Вінниця, ПП "ТД "Едельвейс і К", 2010. – С. 132–135.
66. Мудрак О.В. Перспективний біосферний резерват "Дністровський каньйон" – важлива складова національної екомережі / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак // Охорона довкілля та проблеми збалансованого природокористування : матеріали Міжнародної конференції, проведеної 10-11 травня 2011 р. – Кам’янець-Подільський : Мошинський, 2011. – С. 82–84.
67. Мудрак Г.В. Унікальні ландшафти Середнього Придністер’я – урочища оборонних валів / Г.В. Мудрак, О.О. Антонюк // Еволюція та антропогенізація ландшафтів передгірських і гірських територій : Матеріали міжнар. наук. конф., (31 трав. – 2 черв. 2012 р.). – Чернівці : Букрек, 2012. – С. 43–44.
68. Мудрак О.В. Функціонально-просторова оптимізація каркасу екомережі Вінницької області / О.В. Мудрак, Ю.А. Єлісавенко, Г.В. Мудрак // Природно-ресурсний потенціал збалансованого (сталого) розвитку України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 19-20 квітня 2011 р.) : у 2 т. – К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2011. – Т. 1. – С. 182–187.
69. Мудрак О.В. Дністровський екокоридору у структурі екомережі Поділля : сучасний стан та перспективи розвитку / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак // Матеріали Міжнародної конференції "Зелена економіка : перспективи впровадження в Україні" (24-25 квітня 2012 р.); Формування національної політики збалансованого виробництва і споживання: спільні дії влади, бізнесу і громадськості: матеріали Бізнес-форуму (Київ, 26 квітня 2012 р.): у 3 т. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2012. – Т. 2. – С. 37–44.
70. Баранець А.І. Стан та перспективи розвитку природно-заповідного фонду Вінницької області / А.І. Баранець, Г.В. Мудрак // Зб. наук. праць науково-практичної конференції студентів, магістрів та аспірантів "Заповідна справа в Україні" (6 грудня 2012 року). – Вінниця: ФОБ Фащіліна, 2012. – С. 33–34.
71. Мудрак Г.В. Методика дослідження унікальних ландшафтів Середнього Придністер’я / Г.В. Мудрак // Антропогенне ландшафтознавство: перспективи розвитку : Матеріали між нар. наук. конф., присвяченої 95-річчю від дня народження Федора Миколайовича Мількова (м. Вінниця, 2-5 жовтня 2013 року) – Вінниця , 2013. – С.
72. Мудрак О.В. Функціонально-просторові особливості Галицько-Слобожанського екокоридору в структурі регіональної екомережі Поділля / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак // Цілі збалансованого розвитку для України: м-ли Міжнародної конференції (Київ, 18-19 червня 2013 р.). – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2013. – С. 113–120.
73. Мудрак О.В. Екосистемний підхід – пріоритет формування регіональної екомережі / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак // ІV – й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology – 2013), 25-27 вересня, 2013. Збірник наукових статей. – Вінниця: Видавництво-друкарня ДІЛО, 2013. – С. 299–302.
74. Мудрак О.В. Сучасний стан фіторізноманіття Вінниччини: склад, рівні, характеристика / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2014: зб. тез доповідей ХVII Міжнародної науково-практичної конференції. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 64–67.
75. Мудрак О.В. Особливості збереження біорізноманіття Вінниччини / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак // V-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology – 2015), 23-26 вересня, 2015. Збірник наукових праць – Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2015. – С. 155–156.
76. Мудрак Г.В., Заєць В.В. Екологічна оцінка і перспективи оптимізації стану грунтів Вінницької області. Збірник наукових праць. Міжнародна наукова конференція молодих учених "Інновації в сучасній агрономії". 26-27 травня 2016 р. – Вінниця. – 2016. – С. 36-40.
77. Мудрак О.В. Созологічна оцінка раритетних видів тварин Поділля / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак // Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 6-8 липня 2016 р.) – К.: ДІА, 2016. – С. 105-110.
78. Мудрак О.В. Стан, проблеми і перспективи реалізації програмно-цільового освітнього проекту “Екошкола – школа майбутнього” / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак // Екологічна освіта: стан, проблеми, перспективи / Зб. наук. пр. [ред. кол. В.Є. Берека (гол.) та ін.]. – Хмельницький: Видавець ФОП Заколодний М.І., 2016. – С. 29–48.
79. Мудрак О.В., Мудрак Г.В. Оптимальне здоров’я учнів – пріоритет збалансованого розвитку суспільства // Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 120 річниці з дня народж. Миколи Олександровича Бернштейна (16-17 верес. 2016 р.): в 3 т. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”, Міжнар. акад. екології і здоров’я, м. Вільнюс (Литва), Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького; за заг. ред. М.Б. Євтуха та В.М. Федорця. – Вінниця: ТОВ “Планер”, 2016. – Т. 3. – С. 161–171.
80. Мудрак О.В. Біотичне різноманіття Вінницької області: стан, проблеми і перспективи збереження / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак // Актуальні питання розвитку біології та екології. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 3-7 жовтня 2016 р.) – м. Вінниця, ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2016. – С. 87–92.
81. Мудрак Г.В. Роль сільськогоподарського виробництва у забрудненні навколишнього середовища / Г.В. Мудрак, Ж.А. Кавун // Екологічні проблеми сільського виробництва. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Вінниця, 7 грудня 2016 р.) – м. Вінниця, 2016. – 79–84 С.
82. Мудрак Г.В. Наукові засади створення спеціальних сировинних зон як основ органічного землеробства / Г.В. Мудрак, І.П. Вдовиченко // Екологічні проблеми сільського виробництва. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Вінниця, 7 грудня 2016 р.) – м. Вінниця, 2016. – 74–79С.
83. Мудрак Г.В. Екологічна мережа Східного Поділля – шлях до відтворення екологічної стабільності регіону / Г.В. Мудрак, Н.С. Ковка // Екологічні проблеми сільського виробництва. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Вінниця, 7 грудня 2016 р.) – м. Вінниця, 2016. – 111–112 С.
84. Мудрак О.В., Овчинникова Ю.Ю., Мудрак Г.В. Біотичне різноманіття орніто-логічного заказника “Барський”: стан і перспективи збереження //Природоохоронні території: досвід та перспективи розвитку. Матеріали науково-практичної конференції (смт. Оржиця, 24-25 травня 2017 р.). – Вип. 1. – Тернопіль: Видавництво “Крок”, 2017. – С. 54 – 60.
85. Мудрак О.В. Оцінка репрезентативності екологічної мережі Східного Поділля: теорія і практика / О.В. Мудрак, Ю.Ю. Овчинникова, Г.В. Мудрак, Ж.А. Кавун // Шостий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2017), м. Вінниця, 20-22 вересня, 2017: збірник наукових праць. Вінниця: ВНТУ, 2017. – С. 252–253.
86. Мудрак О.В., Мудрак Г.В. Екологічна оцінка природних комплексів регіонального ландшафтного парку “Середнє Побужжя” // Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Рівне20-22 жовтня 2016 р.): Редкол.: проф. Лико Д.В. (голов. ред.) та ін. – Рівне: О. Зень, 2016. – С. 73–83.
87. Oleksandr Mudrak, Yuliia Ovchynnykova, Galyna Mudrak, Oksana Nagorniuk. Eastern Podilia As Structural-Functional System Of European Environmental Network / 2-nd International Conference“Smart Bio”, 03-05 May 2018, KAUNAS // Wydawnictwo Uniwersytetu Vytautas Magnus University, Lithuania. – 2018. – P. 42.
88. Мудрак О.В., Овчинникова Ю.Ю., Мудрак Г.В. Збереження і відтворення біорізноманіття Східного Поділля – пріоритет збалансованого розвитку регіону. – The development of nature sciences: problems and solutions: Conference Proceedings, April 27-28, 2018. Brno: Baltija Publishing, P. 99-105.

Наукові інтереси:
• Ландшафтознавство;
• Заповідна справа;
• Біотичне різноманіття;
• Ландшафтне різноманіття;
• Раціональне природокористування;
• Стратегія сталого (збалансованого) розвитку.

Місце і дата народження:
23.02.1990 р., м. Могилів-Подільський Вінницька область.

Освіта:
• 2007-2012 рр. - Агрономічний факультет Вінницького національного аграрного університету, спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища», по закінченню якої отримав диплом магістра з відзнакою та здобув кваліфікацію еколога, викладача вищих навчальних закладів.
• 2011-2013 рр. - навчався в Інституті післядипломної освіти Вінницького національного аграрного університету за спеціальністю «Менеджмент організацій» на заочній формі навчання;
• 2012-2015 рр. - Аспірантура ВНАУ, спеціальність 03.00.16 - «екологія»;
• 2017 р. - захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.07 - «мікробіологія».

Кар’єра:
• З 2011 р. працював фахівцем кафедри екології та охорони навколишнього середовища за сумісництвом;
• Викладацька діяльність розпочалась з 2012року.
• З 2012 р. по 2016р. працював асистентом кафедри екології та охорони навколишнього середовища. За період викладацької діяльності проводив практичні та лабораторні заняття з наступних дисциплін: «Радіобіологія», «Радіоекологія», «Екологія в тваринництві», «Моделювання і прогнозування стану довкілля», «Промислова екологія», «Промислова екологія переробних підприємств м’ясної галузі», «Екологічна паспортизація територій підприємств».
• З 2017 р. по даний час перебуваю на посаді старшого викладача кафедри екології та охорони навколишнього середовища, читаю курс лекцій з наступних дисциплін: «Утилізація та поводження з відходами», «Моделювання та прогнозування стану довкілля», «Прикладна екологія», «Нормування антропогенного навантаження на довкілля», «Міжнародна екологічна політика та діяльність», «Промислова екологія переробних підприємств м’ясної галузі»;
• З 11 по 22 червня 2018р. проходив стажування на базі ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»;
• В 2017 р. прослухав курс «International environmental scientific seminar «European experience of waste management» from 3 to 13 October 2017, Vinnytsia, Ukraine, підтвердженням якого є присвоєння сертифікату.

Науково-дослідна робота
Участь в міжнародних і всеукраїнських конференціях
1. Всеукраїнська наукова конференції аспірантів, магістрів та студентів: «Екологічні проблеми України», 2013р. – м. Вінниця.
2. Міжнародна науково-практична конференції: «Інноваційні агротехнології за умов зміни клімату», 2013р. – м. Мелітополь.
3. «ХІІІ з'їзд Товариства мікробіологів України ім. С. М. Виноградського», 2013р. – м. Ялта.
4. ХХVIII науково-практична конференція аспірантів, магістрів та студентів: «Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи», 2014р. – м. Вінниця.
5. Міжнародна наукова конференції: «Мікробіологія та імунологія, 2014 р.– м. Київ.
6. Науково-практична конференція аспірантів, студентів та магістрів: «Стратегія і тактика збереження довкілля», 2014 р. – м. Вінниця: ВНАУ.
7. Всеукраїнська науково-практична конференція: «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації», 2015р. – м. Вінниця.
8. Міжнародна наукова конференції молодих учених: «Інновації в сучасній агрономії», 2016 р. – м. Вінниця.
9. V Міжнародна науково-технічна конференція «Земля України - потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави», 2016р. – м. Вінниця.
10. II Міжнародна наукова конференція «Економіка та суспільство: сучасні вектори розвитку», 2018 – м. Лейпциг, Німеччина.

Основні публікації
Монографії: 1. Соя: монографія / [Петриченко В. Ф., Лихочвор В. В., Іванюк С. В., Корнійчук О. В., Колісник С. І., Кобак С. Я., Задорожний В. С., Чорнола-та Л. П., Кулик М. Ф., Обертюх Ю. В., Воронецька І. С., Патика В. П., Гна-тюк Т. Т., Алєксєєв О. О., Калініченко А. В., Коць С. Я., Береговенко С. К., Захарова О. М.]; за ред. В.Ф. Петриченко. – Вінниця: «Діло», 2016. – 392 с.

Статті:
1.Алєксєєв О. О. Симбіоз Bradyrhyzobium japonicum і Glycine hispida за дії абіотичних факторів / О. О. Алєксєєв // Збірник наукових праць «Сільське господарство та лісівництво» ВНАУ. – 2015. – № 1. С. 118–127.
2. Алєксєєв О. О. Вплив екологічних факторів на розвиток і продуктивність бобово-ризобіального симбіозу / О. О. Алєксєєв // Збірник наукових праць «Сільське господарство та лісівництво» ВНАУ. – 2016. – № 4. – С. 187–198.
3. Alieksieiev O. O. Influence of biological products on the microbium soil in the rhizosphere of Glycine max (L.) Merr / O. O. Alieksieiev, V. F. Patyka // Science and World. International scientific journal. – 2016. – № 12 (40) Vol. II –Р. 54–58.
4.Алєксєєв О. О. Розвиток сої сортів Горлиця та КиВін на тлі впливу фітопатогенних мікроорганізмів / О. О. Алєксєєв, В. П. Патика // Збірник наукових праць «Сільське господарство та лісівництво» ВНАУ. – 2017. – № 5. – С. 248–256.
5. Алєксєєв О. О. Урожайність сортів сої Горлиця та КиВін за дії інокулянту та пестицидного навантаження в умовах Правобережного Лісостепу України / О. О. Алєксєєв, В. П. Патика // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – 2017. – вип. 90. Ч. 1 – С. 289–297.
6. Патика В. П. Бактеріальні хвороби сої / В. П. Патика, Н. В. Житкевич, Т. Т. Гнатюк, О. О. Алєксєєв // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. – 2012. –№ 4 (53). – С. 9–14.
7. Алєксєєв О. О. Формування високоефективної симбіотичної системи Bradyrhyzobium japonicum – Соя / О. О. Алєксєєв, В. П. Патика // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. – 2014. – № 3 (60) – С. 40–44.
8. Патика В. П. Чутливість до пестицидів низки представників бактеріальної мікробіоти сої / В. П. Патика, Т. Т. Гнатюк, Н. В. Житкевич, О. О. Алєксєєв // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. – 2014. – № 3 (60) – С. 153–155.
9. Алєксєєв О. О. Взаємовідносини між Bradyrhyzobium japonicum і збудниками бактеріозів сої та їх чутливість до пестицидів / О. О. Алєксєєв, В. П. Патика, Т. Т. Гнатюк // Молодий вчений. – 2016. – 12.1 (40) – С. 60–63.

Науково-методичні праці та рекомендації виробництву:
10. Патика В. П. Діагностика фітопатогенних бактерій. Методичні рекомендації / [Патика В. П., Пасічник Л. А., Данкевич Л. А., Алєксєєв О. О. та ін.]; за ред. В. П. Патики. – Київ, 2014. – 76 с.

Наукові інтереси:
• Екологічне право;
• Утилізація побутових та органічних відходів;
• Фізіологія зернобобових культур;
• Гідрологія;
• Моніторинг агросфери.

Місце і дата народження:
18.03.1958 р. м. Жмеринка

Освіта:
1978-1985 р. Уманський державний педагогічний інститут ім. Тичини, спеціальність біологія

Кар’єра:
15.08.1983 р. - 31.10.2011 р. вчитель біології школи № 10 м. Вінниці;
14.99.1999 р.- встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії». Присвоєно педагогічне звання «Вчитель методист»;
2004 р. нагороджена знаком «Відмінник освіти України»;
01.11. 2011 р.- 17.02.2016 р. - заступник начальника відділу кадрів;
01.09.2012 р.- 30.06.2018 р. - асистент кафедри екології та охорони навколишнього середовища факультету агрономії та лісівництва за сумісництвом;
03.09.2018 р.- асистент кафедри екології та охорони навколишнього середовища агрономічного факультету агрономії та лісівництва.

Основні публікації:
Статті - 1
Методичні вказівки – 40

Наукові інтереси:
Пропаганда здорового способу життя серед молоді
Психологія особистості

Місце і дата народження:
08.09.1963 р., с. Березівка Новоушицький район Хмельницька область.

Освіта:
1982-1986рр. – Камянець-Подільський радгосп-технікум спеціальність «Зооінженерія»
1992-1996 рр. – Вінницький державний сільськогосподарський інститут спеціальність «Зооінженерія»
2016 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03 00 16 – екологія.

Кар’єра:
2002-2005 рр. – старший лаборант кафедри біологічної і загальної хімії ВДАУ;
2005-2008 рр. – завідуюча лабораторією цієї ж кафедри;
2008 – 2014 рр. – завідувач архівом університету;
2014 –2018 рр. – провідний фахівець загального відділу Вінницького національного аграрного університету.
2018р. – 2020 рр. старший викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища.
З 2020 р.  по теперішній час - доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища, факультету агрономії та лісівництва.
Читаю лекції з навчальних дисциплін – Екологія, Урбоекологія і фітомеліорація, Екотехнологія промислової екології, Основи ветеринарної екології, Природоохоронне інспектування, Екологічна безпека.

Основні публікації

Статті:
1. Разанов С. Ф. Питома активність радіонуклідів та концентрація важких металів у перзі, виробленій бджолами на територіях з різним рівнем забруднення ґрунтів цими елементами / С. Ф. Разанов, В. А. Мазур, В. В. Швець, Г. В. Гуцол // Агроекологічний журнал. – 2012. – № 3.– С. 104–107.
2. Гуцол Г. В. Питома активність 137Cs у бджолиному обніжжі та перзі, вироблених на територіях різного рівня забруднення ґрунтів / Г. В. Гуцол // Збірник наукових праць Білоцерківського національного аграрного університету «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». – 2012. – Вип. №8 (98). – С. 136–139.3.
3. Разанов С. Ф. Вплив рН ґрунту на питому активність радіонуклідів у бджолиному обніжжі та перзі / С. Ф. Разанов, Г. В. Гуцол // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 13.– С. 47–48.
4. Разанов С. Ф. Розвиток бджолиних сімей за виробництва бджолиного обніжжя та перги / С. Ф. Разанов, Г. В. Гуцол // Зб. наук. пр. ВНАУ. – 2013. – Вип. 1 (17). – С. 108–111.
5. Гуцол Г. В. Вплив агрохімічних заходів на питому активність цезію-137 та стронцію-90 у квітковому пилку кукурудзи / Г. В. Гуцол // Тваринництво України. – 2015. – №11. – С. 4–7.
6. Разанов С. Ф. Влияние известкования почвы на качество пчелиной обножки / С. Ф. Разанов, В. В. Швець, Г. В. Гуцол // Пчеловодство. – 2013. – № 9.– С. 8–9.
7. Разанов С. Ф., Гуцол Г. В. Коефіцієнт накопичення радіонуклідів у білковій продукції бджільництва за підживлення сільськогосподарських медоносів калієм хлористим / С. Ф. Разанов, Г. В. Гуцол // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2016. – № 1 (55), т. 3.– С. 236–240.
8. Разанов С. Ф., Гуцол Г. В. Качество белковой продукции пчеловодства при подкормке сельскохозяйственных медоносов калием хлористым на радиоактивно загрязненных территориях / С. Ф. Разанов, Г. В. Гуцол / Зоотехническая наука Белорусии Сборник научных трудов, посвященный 90-летию со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, профессора И.К. Слесарева – Т. 51 часть 2 – 2016 р Технология производства, зоогигиена, содержание г. Жодино / РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству». – Минск: ИВЦ Минфина, 2016. – С 223-228.
9. Гуцол Г. В. Оцінка інтенсивності накопичення радіонуклідів у білковій продукції бджільництва за вапнування ґрунтів. Збірник наукових праць Білоцерківського національного аграрного університету. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. 2018. №2. С. 116-133.
10. Разанов С.Ф., Хаєцький Г.С., Алексєєв О.О.,Гуцол Г. В. Оцінка лісових нектаропилконосних дерев та ефективність використання їх у медоносному конвеєрі бджіл в умовах Вінниччини. Сільське господарство та лісівництво. 2019. Вип.12 С.214-224
11. Князюк О.В., Липовий В.Г., Шевчук О.А. Гуцол Г.В. Особливості формування продуктивності різних сортів топінамбура. Сільське господарство та лісівництво. 2019. Вип. 14. С. 79-87
12. S.F. Razanov, G.V. Hutsol, L.I. Posternak, S.P. Kovaleva Effect of silicon and mineral extract on heavy metals balance and accumulation rate in the muscle tissue of poultry. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. № 9 (4). Р. 742-748.
13. Nedashkivskyi V. M., Hutsol, H. V. The effectiveness of using protein mixed feed in feeding honey bees. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences. 2020. №3(1). Р. 34–37.
14. Разанов С.Ф., Недашківський В.М. Гуцол Г.В., Мельник В.О. Ефективність білкової підгодівлі бджолиних сімей за нарощування їх сили до запилення озимого ріпаку. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. БНАУ. 2020. №1(156). С. 105-111.
15. Гуцол Г.В. Моніторинг забруднення важкими металами ґрунтів сільськогосподарського призначення Лісостепу Правобережного Slovak international scientific journal. 2020.
№ 40. V.2. С. 12-18.
16. Гуцол Г.В. Оцінка інтенсивності забруднення медоносних угідь важкими металами. Internationa lindependent scientific journal. 2020. № 15. Vol. 2. С. 5-12.
Гуцол Г.В. Оцінка інтенсивності забруднення ґрунтів важкими металами та заходи щодо підвищення їх якості. The scientific heritage. 2020. Випуск № 48 (48). С. 3-8.

Наукові інтереси:
• Загальна екологія;
• Екологія міських систем;
• Сільськогосподарська екологія;
• Ветеринарна екологія.

Місце і дата народження

9.01.1991 р., м. Вінниця Вінницького району Вінницької області

Освіта

 • 2008-2013: Агрономічний факультет Вінницького національного аграрного університету, спеціальність – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування;
 • 2013-2016: Аспірантура ВНАУ, спеціальність 03.00.16 – екологія.

Кар’єра

 • З 2015 по даний час – асистент кафедри екології та охорони навколишнього середовища агрономічного факультету ВНАУ. Викладаю практичні заняття з навчальних дисциплін спеціальності 101 – Екологія: Екологічно чисте виробництво, Біоіндикація та біомоніторинг, Заповідна справа, Загальна екологія, Моделювання і прогнозування стану довкілля, Методика та організація наукових досліджень в екології з основами інтелектуальної власності, Екологічна паспортизація територій і підприємств, Ландшафтна екологія, Гідрологія, Екологія рослин, Радіоекологія; для студентів спеціальності 201 – Агрономія, 205 – Лісове господарство, 206 – Садово-паркове господарство, 202 – Захист і карантин рослин, 203 – Садівництво і виноградарство: Радіобіологіія.
 • У 2015-2016 н. р. працювала на посаді вчителя екології у КВНЗ ЗОШ №19.
 • З 2017 по даний час працюю в Українському центрі оцінювання якості освіти на пункті тестування Вінницького національного аграрного університету в якості інструктора та старшого інструктора з різних предметів;
 • У 2018 р. пройшла  підвищення кваліфікації у ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» на базі ВНАУ.

Науково-дослідна робота

Участь в міжнародних і всеукраїнських конференціях

 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція  “БІОЕНЕРГЕТИКА: вирощування біоенергетичних культур, виробництво та використання біопалива”, 2014 р., м. Вінниця.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасні агротехнології: тенденції та інновації”, 2015 р., м. Вінниця.
 • Науково-практична конференція студентів, магістрів та аспірантів "Стратегія і тактика збереження довкілля в Україні", 2015 р., м. Вінниця.
 • Науково-практична конференція студентів, магістрів та аспірантів "Збалансоване природокористування –  перспектива розвитку суспільства ", 2016 р., м. Вінниця.
 • Міжнародна наукова конференція молодих учених "Інновації в сучасній агрономії", 2016 р., м. Вінниця.
 • V Міжнародній науково-технічній конференції “Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави”, 2016 р., м. Вінниця.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Екологічні проблеми сільського виробництва», 2016 р., м. Вінниця.
 • «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти». Міжнародна науково-практичноа конференція за участю ФАО, 2018 р. Київ.

Основні публікації

Матеріали конференції

 • Гарник О.І., Шкатула Ю.М.  Шумове забруднення / О.І. Гарник, Ю.М. Шкатула // Збірник наукових праць V наукової конференції студентів та магістрів “Сучасні екологічні проблеми України”. – Вінниця: РВВ ВНАУ: ТОВ фірма Планер, 2010. –  60 c.
 • Гарник О.І., Патика В.П. Евтрофікація внутрішніх водойм, причини, наслідки, шляхи подолання / О.І. Гарник, В.П. Патика // Збірник наукових праць науково-практичної конференції викладачів, аспірантів, магістрів та студентів “Екологічні проблеми біорізноманіття”. – Вінниця: ВНАУ, 2011.
 • Гарник О.І., Ткачук О.П. Агроекологічні особливості ґрунтів Хмільницького району / О.І. Гарник, О.П. Ткачук // Збірник наукових праць Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції студентів та магістрів “Екологічні проблеми України та шляхи їх вирішення”, ВНАУ, 20-21 березня 2012 року, - 104 с.
 • Врадій О.І., Фищук Б.П. Екомаркування як критерій безпечності продукції / О.І. Врадій, Б.П. Фищук // Збірник наукових праць Всеукраїнської наукової конференції аспірантів, магістрів та студентів “Екологічні проблеми України”. – Вінниця: ВНАУ, 2013. – 95 с.
 • Врадій О.І., Кравчук Г.І. Вплив антропогенної діяльності на стан агроландшафтів та ґрунтів Хмільницького району Вінницької області / О.І. Врадій, Г.І. Кравчук // Збірник наукових праць Всеукраїнської наукової конференції аспірантів, магістрів та студентів “Екологічні проблеми України”. – Вінниця: ВНАУ, 2013. – 95 с.
 • Врадій О.І. Азот – основний елемент родючості грунтів та продуктивності рослин / О.І. Врадій, М.В. Первачук // Матеріали ІVміжнародної науково-технічної конф., 17-18 жовтня 2014 р. у 2-х томах, т. 2, м. Вінниця. – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2014, – С. 9-13.
 • Первачук М.В. Ефективність застосування мікробних препаратів для процесу азотфіксації / М.В. Первачук, О.І. Врадій // Сучасні агротехнології: тенденції та інновації: Мат. Всеукр. наук.-практ. конф., 17-18 листопада 2015 р.: у 3 т. – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2015. – Т.3. – С. 293-296.
 • Врадій О.І. Особливості азотного живлення бобових рослин / О.І. Врадій, М.В. Первачук // Зб. наук. праць Наук.-практ. конф. студ., маг. та асп. "Стратегія і тактика збереження довкілля в Україні", 31 березня 2015 р. – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2015. – С. 19-21.
 • Врадій О.І. Агроекологічне обгрунтування застосування біологічних препаратів при вирощуванні сільськогосподарських культур / О.І. Врадій, М.В. Первачук // Зб. наук. праць Наук.-практ. конф. студ., маг. та асп. "Збалансоване природокористування – перспектива розвитку суспільства ", 30 березня 2016 р. – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2016. – С. 9-11.
 • Врадій О.І. Біологічні препарати як засоби підвищення урожайності бобових культур / О.І. Врадій, М.В. Первачук // Інновації в сучасній агрономії: Мат. VII Міжнародної наук. конф. мол. уч., 26-27 травня 2016 р. – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2016. – С. 43-46.
 • Первачук М.В. Інтенсифікація процесу фіксації атмосферного азоту під впливом мікробних препаратів на посівах багаторічних бобових трав  / М.В. Первачук, О.І. Врадій // Журнал науково-виробничого та навчального спрямування “Сільське господарство та лісівництво”. – 2016. – № 4. – С. 220 -230.
 • Врадій О.І. Вплив застосування біологічних препаратів на посівах люцерни посівної як засіб забезпечення грунту азотом / О.І. Врадій // «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти». Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції за участю ФАО, 13–14 березня 2018 року, м. Київ.

 Статті

 • Гарник О.І., Березюк С.В. Хімічна меліорація як складова землекористування. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології імені С.З. Гжицького. Серія "Економічні науки". 2012. Том 14 ,№1 (51).
 • Первачук М.В. Симбіотична фіксація азоту та роль мікроорганізмів  у грунтоутворенні / М.В. Первачук, О.І. Врадій // Журнал науково-виробничого та навчального спрямування “Сільське господарство та лісівництво”. – 2015. – № 1. – С. 95-106.
 • Первачук М.В. Інтенсифікація процесу фіксації атмосферного азоту під впливом мікробних препаратів на посівах багаторічних бобових трав  / М.В. Первачук, О.І. Врадій // Журнал науково-виробничого та навчального спрямування “Сільське господарство та лісівництво”. – 2016. – № 4. – С. 220 -230.
 • Врадій О.І. Застосування біологічних препаратів на посівах багаторічних бобових трав як засіб забезпечення грунтів атмосферним азотом  / О.І. Врадій // Журнал науково-виробничого та навчального спрямування “Сільське господарство та лісівництво”. – 2017. – № 6. (Том 1). – С. 149-158..
 • Врадій О.І. Біологічні препарати як чинник посилення мікробіологічної діяльності агрофітоценозу бобових культур  / О.І. Врадій // Журнал науково-виробничого та навчального спрямування “Сільське господарство та лісівництво”. – 2017. – № 6. – С. 220 -230.
 • Врадій О.І., Б.Д. Міщенко  Моніторинг забруднення важкими металами їстівних грибів в умовах Правобережного Лісостепу України. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2018.  Вип. 1.  С. 96 – 99.

 Наукові інтереси

 • Ботаніка;
 • Гідрологія;
 • Екологія рослин;
 • Екологічно чисте виробництво.

Місце і дата народження:
04.07.1991 р., м. Вінниця

Освіта:
• 2008-2013 рр. - Агрономічний факультет Вінницького національного аграрного університету, спеціальність – Екологія та охорона навколишнього середовища, здобула кваліфікацію еколога, викладача вищих навчальних закладів;
• 2012-2014 рр. - Центр післядипломної освіти та дорадництва Вінницького національного аграрного університету, здобула кваліфікацію спеціаліст з обліку та аудиту;
• 2013-2016 рр. - Аспірантура ВНАУ, спеціальність 03.00.16 – екологія;

Кар’єра:
• З 2014 р. по даний час – асистент кафедри екології та охорони навколишнього середовища агрономічного факультету ВНАУ. Викладаю практичні заняття з навчальних дисциплін спеціальності 101 – Екологія: Урбоекологія, Екологічне інспектування, Екологічна експертиза, Нормування антропогенного навантаження на довкілля, Біосанітарний моніторинг, Вступ до фаху, Наземні екосистеми, Міжнародна екологічна політика та діяльність, Раціональне та збалансоване природокористування; для студентів спеціальності 201 – Агрономія: Сучасні проблеми агроекології; для студентів спеціальності 208 – Агроінженерія: Екологія праці; для студентів спеціальності 242 – Туризм: Екологія
• У 2018 р. пройшла підвищення кваліфікації у ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» на базі ВНАУ.

Науково-дослідна робота
Участь в міжнародних і всеукраїнських конференціях:
• «Стратегія і тактика збереження довкілля в Україні» Науково-практична конференція студентів, магістрів та аспірантів, 2015 р. – Вінниця.
• «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації» Всеукраїнська науково-практична конференція, 2015 р. – Вінниця
• «Екологічні проблеми сільського виробництва» Всеукраїнська науково-практична конференція, 2016 р. – Вінниця
• «Інновації в сучасній агрономії». Міжнародна наукова конференція молодих учених, 2016 р. – Вінниця.
• «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти», 2018 р. – Вінниця

Основні публікації
Матеріали конференції:
• Мущинська В.І., Первачук М.В. – Стан довкілля водозабору річки Згар / В.І.Мущинська, М.В.Первачук // Збірник наукових праць Науково-практичної конференції студентів, магістрів та аспірантів «Стратегія і тактика збереження довкілля в Україні», ВНАУ, 2015. – С. 56 – 58.
• Первачук М.В., Мущинська В.І. – Сучасні системи захисту поверхневих вод / М.В.Первачук, В.І.Мущинська // Сучасні агротехнології: тенденції та інновації: Мат. Всеукр. наук.-практ. конф., 17-18 листопада 2015 р.: у 3 т. – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2015. – Т.3. – С. 290 – 292.
• Первачук М.В., Мущинська В.І.– Визначення джерел антропогенного впливу на басейн річки Згар / Первачук М.В., Мущинська В.І. // Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічні проблеми сільського виробництва», ВНАУ, 2016. – С. 96 – 98.
• Мущинська В.І., Первачук М.В. – Стан малих річок Вінницької області / В.І.Мущинька, М.В.Первачук // Збірник наукових праць VII Міжнародної наукової конференції молодих учених «Інновації в сучасній агрономії», ВНАУ, 2016. – С. 49 – 52.

Статті:
• Первачук М.В., Мущинська В.І. – Оцінка стану ґрунтового покриву басейну річки Згар / М.В.Первачук, В.І.Мущинська // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету «СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ЛІСІВНИЦТВО №3». – 2016. – С. 226 – 234.
• Первачук М.В., Мущинська В.І. – Агроекологічна оцінка земельних ресурсів басейну річки Згар / М.В.Первачук, В.І.Мущинська // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету «СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ЛІСІВНИЦТВО №5». – 2017. – С. 165 – 173.

Наукові інтереси:
• Екологія;
• Урбоекологія;
• Техноекологія.

Місце та дата народження:
03.09.1986 р., м. Гайсин Вінницької обл.

Освіта:
2003-2008 рр. – агрономічний факультет Вінницького державного аграрного університету, спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища»
2008-2009 рр. – магістратура Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, спеціальність «Адміністративний менеджмент»
2009-2013 рр. – аспірантура Вінницького національного аграрного університету, спеціальність 03.00.16 – Екологія

Кар’єра:
03.08.2009 р. – 06.11.2009 р. – Інженер з природо-заповідного фонду ВОКСПЛ «Віноблагроліс», м. Вінниця;
06.11.2009 р.– 24.09.2013 р. – Помічник ректора Вінницького державного аграрного університету;
08.12.2009 р. – Навчання в аспірантурі Вінницького державного аграрного університету;
01.10.2011 р. – по теперішній час – Асистент на 0,5 ст. кафедри екології та охорони навколишнього середовища агрономічного факультету Вінницького національного аграрного університету за сумісництвом;
24.09.2013 р.– 29.04.2014 р. – Заступник директора інституту післядипломної освіти та дорадництва Вінницького національного аграрного університету;
29.04.2014 р.– по теперішній час – Директор центру підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва Вінницького національного аграрного університету.

Науково-дослідна робота
Участь в наукових конференціях:
- Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації та дорадча діяльність у сучасних умовах» (Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ) та виступила з доповіддю на тему «Розвиток сільськогосподарського дорадництва у Вінницькій області в умовах євроінтеграції».
- Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації» (Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця).
- Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційно-консультаційний форум» (Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ) та виступила з доповіддю на тему «Надання сільськогосподарських дорадчих послуг як один з інструментів збереження і використання агробіорізноманіття в контексті збалансованого розвитку».

Основні публікації
Статті:
- Засідання круглого столу на тему: "Розвиток системи сільськогосподарського дорадництва – важлива складова організаційно-економічних змін на селі. Підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів агропромислового комплексу України" В.А. Мазур, О.М. Тітаренко Вінницький національний аграрний університет, 2015 р;
- Сільськогосподарська дорадча діяльність: сутність та особливості здійснення О.І. Шаманська, О.М. Тітаренко Вінницький національний аграрний університет, 2015 р.;
- Роль сільськогосподарських кооперативів у забезпеченні сталого розвитку сільських територій Тітаренко О.М. Вінницький національний аграрний університет, 2015 р.;
- Перспективи використання Європейського досвіду щодо збереження агробіорізноманіття О.М. Тітаренко Вінницький національний аграрний університет, 2014 р.;
- Методи навчання в дорадчій діяльності О.І. Шаманська, О.М. Тітаренко Вінницький національний аграрний університет, 2014 р;
- Загальна характеристика біорізноманіття Вінниччини: склад і рівні О.М. Тітаренко Вінницький національний аграрний університет, 2014 р;
- Созологічний аналіз біорізноманіття Вінницької області (східного Поділля), сучасний стан, тенденції. зміни та перспективи збереження Г.І. Кравчук, О.М. Тітаренко, Вінницький національний аграрний університет, 2015 р.;
- Надання сільськогосподарських дорадчих послуг як один з інструментів збереження і використання агробіорізноманіття в контексті збалансованого розвитку Тітаренко О.М. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес", 2015 р.;
- Розвиток сільськогосподарського дорадництва у Вінницькій області В.А. Мазур, О.М. Тітаренко Вінницький національний аграрний університет, 2015 р;
- Теоретичні аспекти зв’язку продовольчої безпеки з відтворенням і збереженням агробіорізноманіття в умовах сталого розвитку виробництва Тітаренко О.М. Вінницький національний аграрний університет, 2016р.;

Навчальний посібник
Сільськогосподарське дорадництво: навч.посіб Шаманська О.І., Тітаренко О.М., Довгань Ю.В. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016 р.

Наукові інтереси:
Вплив сільського господарства на сучасний стан агробіорізноманіття
Збереження та відтворення агробіорізноманіття
Біологічне землеробство
Агрофітоценози
Зміни агрофітоценозів внаслідок застосування пестицидів
Агроконсалтинг
Сільськогосподарське дорадництво
Створення та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Місце і дата народження:
02.07.1985 р., с. Бохоники Вінницький район Вінницька область.

Освіта:
2002-2007 рр. – Вінницький державний аграрний університет
Спеціальність 7.130201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»
2008-2009 рр. – Міжрегіональна академія управління персоналом
Спеціальність – Психологія
2015 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03 00 16 – екологія.

Кар’єра:
• 2007-2008 рр., лаборант кафедри біологічної і загальної хімії Вінницького державного аграрного університету;
• 2008-2012 рр., фахівець комп’ютерного класу факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва Вінницького національного аграрного університету;
• 2012-2014 рр., методист деканату факультету механізації сільського господарства ВНАУ;
• Викладацька діяльність розпочалась з 2014 року. З 2014 р. по 2016 р. працювала асистентом кафедри екології та охорони навколишнього середовища. За період викладацької діяльності проводила практичні та лабораторні заняття з наступних дисциплін: «Радіобіологія», «Екологія в тваринництві», «Екологія», «Екологічно чисте виробництво».
• З 2016 р. по даний час перебуваю на посаді старшого викладача кафедри екології та охорони навколишнього середовища, читаю курс лекцій з наступних дисциплін: «Екологія фахове спрямування», «Екологічно чисте виробництво», «Радіоекологія», «Міжнародна екологічна політика та діяльність», «Екологічний контроль та управління».

Основні публікації

Статті:
1. Разанов С.Ф. Вплив мінеральних та органічних добрив на рівень концентрації кадмію у квітковому пилку /С.Ф. Разанов, І.М. Дідур, В.В. Швець/ Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Вип.№5 (82), Біла Церква, 2011. – С. 87-89.
2. Разанов С.Ф. Вплив органічних і мінеральних добрив та рівня зволоження ґрунтів на концентрацію свинцю у квітковому пилку /С.Ф. Разанов, В.В. Швець/ Агроекологічний журнал №4, 2012. – С. 38-41.
3. Разанов С.Ф. Питома активність радіонуклідів та концентрація важких металів у перзі, виробленій бджолами на територіях з різним рівнем забруднення ґрунтів цими елементами / С.Ф. Разанов, В.А. Мазур, В.В. Швець, Г.В. Гуцол/ Агроекологічний журнал №3, 2012р. -С. 104-107.
4. Разанов С.Ф. Вплив вапнування ґрунтів на концентрацію Zn i Cu у бджолиному обніжжі і перзі / С.Ф. Разанов, В.В. Швець, Т.В. Марчак// Збірник наукових праць ВНАУ. – Вип. №1 (71), 2013. – С. 112-115.
5. Разанов С.Ф. Влияние известкования почвы на качество пчелиной обножки / С.Ф. Разанов, В.В. Швець, Г.В. Гуцол// Пчеловодство. - №9, 2013. – С.8-9.
6. Швець В. В. Вплив органічно-мінеральних добрив на накопичення свинцю і кадмію у квітковому пилку / В. В. Швець // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Вип. №10 (105), Біла Церква, 2013. – С. 95–97.
7. Швець В. В. Концентрація Pb і Cd у бджолиному обніжжі та перзі за вапнування кислих ґрунтів медоносних угідь / В. В. Швець // К. : Агроекологічний журнал №1, 2014. – С. 114–116.
8. Разанов С.Ф., Шевчук В.В., Коминар М.Ф. Накопичення CS137 у меді, виробленому бджолами з нектару сільськогосподарських медоносів в умовах Північного Полісся. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. «Сільське господарство та лісівництво», 2020, №19, С. 148-158.

Наукові інтереси:
• Екологічне чисте виробництво;
• Утилізація побутових та органічних відходів;
• Екологічний контроль;
• Раціональне природокористування.

За час існування кафедри професорсько-викладацьким колективом підготовлено і надруковано більше 550 науково-методичних розробок, видано 69 навчальних посібників та монографій, одержано 25 патентів України.

Викладачі кафедри займаються науковими дослідженнями за державними та господарськими тематиками. Основними напрямками науково-дослідної роботи кафедри є розробка еколого-економічних методів сталого розвитку АПК, а також розробка і дослідження методів контролю за довкіллям. Кафедра співпрацює з науково-дослідними установами, зокрема, бере участь у розробці наукових проектів з провідними науково-дослідними установами: Інститутом агроекології та природокористування НААН, Інститутом сільськогосподарської мікробіології НААН, Інститутом мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НААН.

Професор кафедри Разанов С.Ф. є членом навчально-методичної комісії з екології при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; доценти кафедри Кравчук Г.І. та Мудрак Г.В. є постійними членами журі етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології, які відбуваються у загальноосвітніх школах міста Вінниці; доцент Мудрак Г.В. виконує обов’язки голови навчально-методичної комісії факультету агрономії та лісівництва; старший викладач Тітаренко О.М. працює директором навчально-наукового центру ВНАУ.

Викладачі кафедри активно співпрацюють з громадськими організаціями України. Доцент кафедри Кравчук Г.І. є головою Вінницької обласної організації «Асоціація агроекологів України», член спілки «Громадських організацій Вінниччини». Студенти-екологи входять до складу Вінницького обласного осередку всеукраїнської екологічної ліги та Вінницької обласної ради, Українського товариства охорони природи, за ініціативою яких проводяться акції щодо збереження довкілля та популяризації екологічної освіти серед населення.

Завдяки своїй наполегливій праці, старанності, відповідальності та завдячуючи високому професіоналізму професорсько-викладацького складу, студенти отримують необхідні всебічні знання, уміння та навички для отримання відповідної кваліфікації за відповідними освітніми ступенями.

На кафедрі проводиться науково-дослідна робота зі студентами. За її результатами щорічно відбуваються студентські наукові конференції, кращі доповіді студентів рекомендуються до друку у збірнику наукових праць. Щорічно проводиться олімпіада з екологічних дисциплін. Студентські наукові статті та тези під керівництвом викладачів кафедри друкуються у збірнику наукових праць науково-практичної конференції.

В межах кафедри екології та охорони навколишнього середовища функціонує Науково-вимірювальна агрохімічна лабораторія, яка здійснює аналізи ґрунту, зерна та води. Аспіранти кафедри проводять власні наукові дослідження на базі лабораторії.

Події у світлинах