logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Кафедра комп'ютерних наук та економічної кібернетики

Місцезнаходження:м. Вінниця, вул. Сонячна 3, корпус 2, каб.:
Графік прийому:понеділок, середа з 9:00 до 18:00

У червні 2019 р. було створено кафедру комп’ютерних наук та економічної кібернетики на базі кафедр економічної кібернетики і моделювання та інформаційних технологій в економіці.

Кафедру економічної кібернетики було засновано в жовтні 1989 року. В різні періоди функціонування кафедри її очолювали видатні та відомі не лише в українському, а й в міжнародному науковому просторі фахівці: Мартинюк П.С., Стахов О.П., Паламарчук Є.А., Веселовська Н.Р., Коляденко С.В.

Підготовка професіоналів з економічної кібернетики визначається результатами аналізу попиту на спеціалістів в галузі моделювання з використанням сучасних інформаційних технологій, які вказують на необхідність поєднання економічного мислення, знань програмного забезпечення з фундаментальною математичною підготовкою в області аналізу випадкових процесів.

Викладачі кафедри постійно підвищують свій професійний рівень, періодично проходять стажування в науково дослідних установах, виробничих об'єднаннях та фінансово-кредитних установах, підвищують кваліфікацію в науково-дослідних фінансових інститутах відповідно профілю дисциплін, які викладають; ведуть активну науково-дослідну роботу зі студентами факультету економіки та підприємництва, забезпечують роботу студентських гуртків, проводять наукові конференції, олімпіади тощо.

Юрчук Наталія Петрівна

Юрчук Наталія Петрівна

В.о. завідувача кафедри

кандидат економічних наук, доцент

науково-педагогічний склад кафедри

Місто та дата народження

м. Вінниця, 22.09.1970 рік.

 Освіта

 • 1987-1992 рр. Вінницький політехнічний інститут, факультет обчислювальної техніки за спеціальністю електронно-обчислювальні машини.
 • 1994-1996 рр. Вінницький державний сільськогосподарський інститут,  факультет післядипломної освіти за спеціальністю облік і аудит.
 • 1996-1999 рр. Інститут аграрної економіки НАНУ, аспірантура за спеціальністю економіко-математичне моделювання. 
 • 2001 р. Інститут економічного прогнозування НАН України, захист кандидатської дисертації за спеціальністю економіко-математичне моделювання. 

 Кар’єра

Викладацька діяльність з 1993 р.

 • За роки роботи читала лекції та проводила лабораторні роботи з курсів: програмне забезпечення ЕОМ, інформаційні технології в менеджменті, інформаційні технології в обліку, математичне програмування, економетрика, прикладна економетрика, економіко-математичне моделювання, проектування макроекономічних систем, моделювання економічної динаміки, логістика, міжнародна логістика.
 • 2002 р. Пройшла підготовку з курсу "Застосування інформаційних технологій в освіті та практиці бухгалтерського обліку" в рамках проекту Агентства США з міжнародного розвитку  "Реформа бухгалтерського обліку та аудиту в Україні"
 • 2006 р. Отримала звання доцента кафедри інформаційних технологій в менеджменті
 • 2015-2021 рр. Проводила лекції та лабораторні заняття на факультетах менеджменту та права, обліку,  та економіки та підприємництва з дисциплін "Економетрика", "Прикладна економетрика", "Логістика", "Міжнародна логістика".
 • 2016-1018 рр. є виконавцем ініціативної теми «Методи і моделі ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств», номер реэстрації № ДР  0114U001768 під керівництвом Бурєннікової Н. В.
 • 2020-2022 є керівником ініціативної теми «Управління ланцюгами постачання в умовах діджиталізації економіки», номер реєстрації № ДР  0121U109445

 

Підвищення кваліфікації:

 • Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем, лютий-березень 2019 р. Тема: «Організація та методика викладання дисциплін професійної підготовки»

 Науково-дослідна робота

 Участь у наукових конференціях (за останні роки):

 • І Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "Моделювання та кількісні методи в економіці" (жовтень 2016 р., м. Вінниця).
 • Міжнародна науково-технічна-конференція "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави" (вересень 2016 р. , м. Вінниця).
 • Міжнародна науково-практична конференція "Маркетинг та логістика в системі менеджменту" (листопад 2016 р., м. Львів).
 • І Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "Проблеми фінансових відносин в умовах глобалізації" (листопад 2016 р., м. Вінниця).
 • І Міжнародна науково-практична конференція "Інституціональні ринкові трансформації у розвитку аграрного  сектору економіки" (лютий 2017 р., м. Вінниця).
 • VIIІ Міжнародна науково-методичної конференції Форум молодих економістів-кіберенетиків  «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід» (вересень 2017 р., м. Вінниця).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Кібернетичне управління економічними об’єктами в умовах глобалізації» (квітень 2018 р., м. Вінниця).
 • ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингове забезпечення продуктового ринку» (квітень 2017 р., м. Полтава).
 • Міжнародна наукова конференція «Цифрова економіка як фактор інноваційного розвитку суспільства». (листопад 2020 р., м. Тернопіль).

Основні публікації (за останні роки)

 Матеріали конференцій

 • Потапова Н.А., Качуровський С.В. / Ризики логістичних систем АПК / Н.А. Потапова,  Качуровський С.В. // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції  “Маркетинг та логістика в системі менеджменту”, 3-5 листопада 2016 р. http://lp.edu.ua/sites/default/files/ attachment/2016/event/ 2106/prog_conf _log-2016.pdf.
 • Потапова Н. А. Інноваційно-інвестиційна складова агрологістики /Н.А. Потапова//І Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. «Проблеми фінансових відносин в умовах глобалізації», 30 листопада 2016 р. http://www.vsau.edu.ua/web/vsau/vsau.nsf/ web_alldocs/Doc22J8H.
 • Крикавський Є.В., Потапова Н. А. Агрологістика та управління ланцюгами поставок сільськогосподарської продукції /Є.В. Крикавський, Н.А. Потапова//І Міжнародна науково-практична конференція «Інституціональні ринкові трансформації у розвитку аграрного  сектору економіки», 16 –17 лютого 2017 р. http://www.vsau.org/web/vsau /vsau.nsf/web_alldocs/DocF6GVV.
 • Потапова Н.А. Мультиагентне моделювання в управлінні агрологістикою та ланцюгами поставок сільськогосподарської продукції. Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід: Тези доповідей VIІI Міжнародної науково-методичної конференції Форуму молодих економістів-кіберенетиків, 28-29 вересня 2017 р., м. Львів. – Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2017. С. 86-88.

Статті

 • Potapova, N., Kachurovskyy, S., Ushkalenko , I., & Volontyr, L. (2019). Formation of management mechanisms of warehousing logistics in Ukrainian AIC. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, Vol. 41, No. 3. S. 343-353. DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2019.28 (Web of Science, Impact factor - Emerging Sources Citation Index).
 • Volontyr L., Potapova N. Ekonometric analysis of the investment change modelin in the fixed capital of Ukraine. Annali d’Italia. Italy : Florence, 2020. Vol. 4. Р. 57-66. Статті у зарубіжних наукових фахових виданнях (Copernicus та інші). URI:http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/25723.pdf
 • Mathematical and statistical evaluation of processes of using information technologies. Техніка. Енергетики. Транспорт АПК. 2020 р. №4 C. (фахове видання).
 • Потапова Н.А., Ушкаленко І.М., Мельник І.С. Економетрична модель оцінки виробництва продукції тваринництва. Інфраструктура ринку. 2020. № 40. С. 491-497. (фахове видання)
 • Потапова Н.А. Логістика онлайн-торгівлі в контексті проявів глобалізації цифрової економіки. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. №3. С.62-77. (фахове видання)
 • Потапова Н.А. Прогнозування динаміки поточних логістичних матеріальних витрат сільського господарства України. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. №4. С. 41-52. (фахове видання)
 • Volontyr, O. Zelinska, N. Potapova. Econometric modeling in formation of optimal price for implementation of agricultural products. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. №5. С. 83-93. (Економетричне моделювання в формуванні оптимальної ціни реалізації продукції сільського господарства). (фахове видання)
 • Потапова Н.А., Андрущенко А.О. Державне регулювання експортних поставок в агрологістиці України. Приазовський економічний вісник. Електронний науковий журнал. № 1(120). С.51–56. (фахове видання)
 • Потапова Н.А. Смарт-логістика: концептуальні засади та практика реалізації.Вісник НУ «Львівська політехніка». Логістика. № 892.  С. 179–189. (фахове видання)
 • Потапова Н.А., Качуровський С.В., Ушкаленко І.М. Особливості вантажоперевезень зернових культур морським транспортом. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. № 10. 2018. С.30 - 48. (фахове видання)
 • Потапова Н. А. Перспективи розвитку агрологістики на ринках сільськогосподарських культур. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. №1. С. 28 - 36. (фахове видання)
 • Потапова Н.А. Перспективи розвитку розподільчої логістики АПК. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. № 9. С. 87 - 100. (фахове видання)
 • Потапова Н.А. Формування підсистеми управління взаємодією з клієнтами у збутовій агрологістиці аграрних підприємств. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Логістика".   № 863. С. 150 - 159.  (фахове видання)
 • Потапова Н.А. Економетричний аналіз причинно-наслідкових зв’язків компонентів структури реалізації зернових культур в збутовій агрологістиці. Формування ринкової економіки в Україні: Збірник наукових праць. Випуск 38. Львів: НУ ім. І.Франка, 2017. С. 139 - 145. (фахове видання)

 Навчальні посібники

 1. Правдюк Н.Л., Потапова Н.А., Волонтир Л.О. Економетрія: навчальний посібник. 1-е видання. Вінниця.: ПП Балюк І.Б., 2009. 274 с.
 2. Калетнік Г.М., Киш Л.М., Мазур А.Г., Потапова Н.А. Міжгалузевий баланс: Навчальний посібник . Вінниця: Вінницька газета, 212 с.
 3. Клочко О.В., Клочко В.І., Потапова Н.А. Методи оптимізації в економіці: навчальний посібник. Вінниця: Вінницька газета, 456 с.
 4. Киш Л.М., Клочко О.В., Потапова Н.А. Інформаційні системи і технології управління організацією. Навчальний посібник. Вінниця: Вінницька газета, 2015. – 320 с.
 5. Зелінська О.В., Потапова Н.А., Волонтир Л.О. Інформаційні системи та технології в галузі. Навчальний посібник. Вінниця: ВНАУ, 2020. 253 с.
 6. Волонтир Л.О., Зелінська О.В., Потапова Н.А., Чіков І.А. Чисельні методи. Навчальний посібник. Вінниця: ВНАУ, 322 с.

 Патенти та авторські свідоцтва

 1. Патент на корисну модель №91773 Дата реєстрації 10.07.2014р. Автоматизована система керування. Автори: Потапова Н.А., Дорощенков Г.Д., Качуровський С.В.
 2. Патент на корисну модель №97670 Дата реєстрації 25.03.2015 р. Інформаційно-аналітична система для керування процесом логістичної діяльності підприємства. Автори: Потапова Н.А., Дорощенков Г.Д., Качуровський С.В.
 3. Авторське право на твір. №70938 Дата реєстрації 15.03.2017. Економіко-математична модель оцінки ризиків складської логістики сільськогосподарських підприємств. Автори: Потапова Н.А., Качуровський С.В., Волонтир Л.О., Пипяк М.І.
 4. Авторське право на твір. №56966 Дата реєстрації 15.10.2014. Стаття «Інформаційно-аналітична система логістичного адміністрування підприємств АПК» Автори: Потапова Н.А., Качуровський С.В., Дорощенков Г.Д.

Наукові інтереси

 • Прикладна економетрика
 • Логістика
 • Агрологістика та її вплив на розвиток економіки держави
 • Методи та моделі оцінки функціонування логістичних процесів та систем
 • Моделювання економічних систем  

Місце і дата і народження:

с. Строїнці Тиврівський р-н Вінницької області 25.03.1961.

Освіта:

 • 1978-1983 рр. навчалася у Одеському сільськогосподарському інституті за спеціальністю «економіка та організація сільського господарства» та здобула кваліфікацію «економіст-організатор сільськогосподарського виробництва»;
 • 1983-1987 рр. аспірант ОСГІ, спеціальність статистика;
 • 25.03.1988 р. захистила дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата економічних наук у Кишинівському сільськогосподарському інституті імені М.В. Фрунзе за спеціальністю 08.00.22 – економіка, організація управління і планування сільського господарства на тему «Экономическая эффективность производства продукции садоводства и пути ее повышения в условиях агропромышленной интеграции (на материалах объединения «Винницапродоовощпром»)» (диплом кандидата економічних наук від 31 серпня 1988 р.);
 • 31.10.1996 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри аграрної економіки;
 • 16.06.2009 р. захистила дисертацію на здобуття вченого ступеню доктора економічних наук у Раді по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка на тему «Територіальна організація агропромислового комплексу України: методологія, практика та механізм регулювання» (диплом доктора економічних наук від 10 лютого 2010 р.);
 • 20.01.2011 р. присвоєно вчене звання професора кафедри економічної кібернетики.

Кар’єра:

Викладацька діяльність з 1983 року.

 • у 1983 р. асистент кафедри економіки сільського господарства ОСГІ (практичні заняття з курсу «Економіка сільського господарства»);
 • з 1983 р. по 1987 р. аспірант кафедри статистики та аналізу ОСГІ, (внутрішній сумісник, практичні заняття з курсів «загальна теорія статистики», «сільськогосподарська статистика»);
 • з 1987 по 1989 р. асистент кафедри економіки сільського господарства ОСГІ (практичні заняття з курсу «Економіка сільського господарства»);
 • в 1989 р. асистент, з 1989 р. по 1992 р. старший викладач кафедри економіки сільського господарства ВФ УСГА (з 1991 р. Вінницький сільськогосподарський інститут); з 1992 р. по 1998 р. доцент кафедри (з 1996 р. кафедра «аграрної економіки»); лекції та практичні заняття з курсів «Економіка сільського господарства», «Народногосподарське та галузеве планування», «Економіка природокористування», «Організація сільськогосподарського виробництва», «Планування соціального і економічного розвитку країни», «Економіка і управління в галузях АПК», «Організація наукової, навчальної роботи» та ін.
 •  з 1998 р. по 2007 р. доцент кафедри обліку і аналізу; лекції та практичні заняття з курсів «Аналіз господарської та комерційної діяльності», «Економічний аналіз», «Теорія економічного аналізу», «Аналіз господарської діяльності».
 •  з 2007 р. по теперішній час доцент (з 2010 р. професор) завідувач кафедри економічної кібернетики та інформатики (з 2010 р. економічної кібернетики; з 2019 р. комп’ютерних наук та економічної кібернетики); (3 2020 р. професор цієї ж кафедри); лекції та практичні заняття з курсів «Інформаційні системи і технології в економіці», «Моделювання системних характеристик в економіці», «Системи технологій», «Управлінські інформаційні системи обліку, аналізу і аудиту», «Управління проектами інформатизації», «Управління інформаційними ресурсами», «Управління ресурсами і витратами», «Економічна кібернетика», «Прогнозування соціально-економічних процесів», «Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці», «Методологія організації наукових досліджень з основами інтелектуальної власності», «Моделювання економічної динаміки», «Інформаційні технології в наукових дослідженнях», «Інформаційний менеджмент», «Вступ до фаху», «Системний аналіз» та ін.

Науково-дослідна робота

Є автором 283 публікацій, з них 148 наукових та 135 навчально-методичного характеру, у тому числі: 67 наукових праці опубліковано у вітчизняних фахових виданнях, 3 публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричної  бази Scopus та 3 публікацій – Web of Science.

Також є автором (співавтором) 3 монографій, 2 посібників.

В 2010 р. проходила стажування за темою «Обмін досвідом з викладання митних дисциплін» в Хмельницькому центрі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Державної митної служби України;

В 2015 р. проходила стажування на кафедрі економічної кібернетики та інформаційних систем Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.

У 2020 році проходила підвищення кваліфікації у ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України в лабораторії математичного моделювання та інформаційних технологій в м. Київ за напрямком розробки економіко-математичних моделей щодо прогнозування наукоємної продукції в умовах експериментального виробництва в селекційних станціях ВННК (загальним обсягом годин 90 годин).

Участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях

 1. Коляденко С.В. Щорічна участь у Міжнародній науково-технічній конференції „Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави”. м. Вінниця, ВНАУ, (2011-2016 рр.);
 2. Коляденко С.В. Щорічна участь у Міжнародній науково-методичній конференції Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід” (м. Львів ЛНУ імені Івана Франка, м. Тернопіль ТНТУ Імені Івана Пулюя, м. Вінниця ВНАУ) (від 2011 р.);
 3. Коляденко С.В. Міжнародна науково-практична конференція „Стратегія та механізми прискореного інноваційного розвитку економіки України на засадах соціально-екологічної відповідальності” (29-30 жовтня 2014 року) м. Дніпропетровськ / ред кол. : С. В. Коляденко [та ін.]; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. Дніпропетровськ: НГУ, 2014.
 4. Коляденко С.В. ІІ Міжнародна науково-практична конференція „Продовольчі ресурси і перспективи” (листопада 2014 року). м. Київ, 2014;
 5. Коляденко С.В. ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція „Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи” (20-22 травня 2016 року). Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія):Чернівецький нац.. ун-т, 2016;
 6. Коляденко С.В. International Scientific Conference: EU Association Agreement: Legal, Political and Economic Aspects. Tbilisi, Грузия. листопад 2016;
 7. Коляденко С.В. Круглий стіл „Науково-педагогічна спадщина професора М. О. Браславця та пріоритети сучасної аграрної економічної освіти” (14 грудня 2016 року). м. Одеса, ОДАУ, 2016;
 8. Коляденко С.В. Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України» (23-25 травня 2017 року). м. Київ-Вінниця, 2017;
 9. Коляденко С.В. International Conference on Theoretical and Applied Economic Practices “Economic growth in conditions of globalization: sustainable development models” the 12th edition. National Institute for Economic Research. October 12-13, 2017. Chisinau;
 10. Коляденко С.В. Матеріали VІІІ Міжнародної наукової конференції „Інформаційне суспільство: стан та напрями розвитку з урахуванням регіональних умов” (26-28 вересня 2018 року). м. Жешув, Польща, м. Львів, Україна: 2018. 226 с. С. 55-58.
 11. Коляденко С. В. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів». 18-19 квітня 2019 р. м. Вінниця. ВНАУ.
 12. Коляденко С. В. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації». м. Хмельницький. 20 вересня 2019 р.
 13. Коляденко С. В. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів». м.Тернопіль. 16-17 червня 2020 р. ВНАУ,

Участь у виставках:

 • 22-24 жовтня 2013 р. V ювілейна Національна виставка-презентація «Інноватика в сучасній освіті» Розвиток веб-середовища Вінницького національного аграрного університету (автори Гунько І.В., Паламарчук Є.А., Коваленко О.О., Коляденко С.В., Яцковська Р.О., Гуцол В.В., Околодько Ю.В., Коляденко Д.Л., Петровська А.В.)м. Київ Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза»;
 • 16 листопада 2013 р. Електронний навчально-методичний комплекс на основі електронної системи «Сократ» (автори Гунько І.В., Паламарчук Є.А., Коваленко О.О., Коляденко С.В., Яцковська Р.О., Околодько Ю.В., Гуцол В.В., Підлубний В.Ф.) Диплом Лауреата конкурсу І ступеня в номінації «Упровадження інновацій у презентацію діяльності вищого навчального закладу в Інтернет-просторі», а також диплом за активну участь і представлення освітніх інноваційних технологій. м. Київ Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза.

Основні публікації

Наукові статті

 1. Ostapenko R., Herasymenko Y., Nitsenko V, Koliadenko S., Balezentis T., Streimikiene D. Analysis of Production and Sales of Organic Products in Ukrainian Agricultural Enterprises. Sustainability. 2020. Vol. 12, Issue 8, 3416.
 2. Koliadenko S., Andreichenko A., Galperina L., Minenko S., Kovylina, M. Analysis and forecasting of Ukrainian agrarian exports to the EU countries. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2020. 6 (3), 29-47.
 3. Basyuk D., Levytska I., Ivchenko L., Semenyshyna I., Koliadenko S. Optimization of the menu for institutions of restaurant industry based on mathematical modeling methods. Intelektine Ekonomika; Vilnius Том 14, Изд. 1. 2020. 130-143.
 4. Kholiavko N., Popova L., Marych M., Hanzhurenko І., Koliadenko S., Nitsenko V. Comprehensive methodological approach to estimating the research component sifluence on the information economy development. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2020 № 4. P. 192-199.
 5. Koliadenko S., Golubkova I., Babachenko M., Levinska T., Burmaka L. Development and use of it solutions in logistics. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2020. 3 (34), 230-236.
 6. Halytskyi, O., Koliadenko, S., Leshchuk, H., Polenkova, M., & Herasymenko, Y. (2020). Risk assessment for biofuel projects: problems of methodology. Financial And Credit Activity: Problems Of Theory And Practice, 4(35), 152-157.
 7. Koliadenko S. Advantages, risks and threats of global digitalization. Polish journal of science. 2020. №25. Vol. 5. Р. 33-39.
 8. Коляденко С.В. Вплив цифрової економіки на глобалізацію. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020, № 2. (52) С. 104-118.
 9. Коляденко С. В., Стратій А. М. Аналіз фінансових стратегій для підвищення конкурентоспроможностей підприємства. Інвестиції: практика, досвід. 2019. № 22. С. 17–23.
 10. Коляденко С. В., Коляденко Д. Л. Землі України – природний потенціал забезпечення виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 12 (40). С. 25-37.
 11. Коляденко С. В. Цифрова економіка як базис формування позитивного потенціалу іміджу регіону України. Всеукраїнський науково-виробничий журнал Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 10 (38). С. 47-55.
 12. Коляденко С. В., Проскура В. Ф. Формування соціальної інфраструктури як найважливішого фактору соціально-економічних перетворень. Всеукраїнський науково-виробничий журнал Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 9 (37). С. 129-139.
 13. Коляденко С. В., Ушкаленко І. М. Бізнес-аналіз як базис розвитку цифрової економіки. Журнал Економіка та управління АПК. Білоцерківський національний аграрний університет. Біла Церква, 2018. Випуск № 2. С. 35-39.
 14. Коляденко С. В. Формування іміджу регіону в умовах розвитку туристичних кластерів. Журнал Економіка і організація управління: Донецький національний університет імені Василя Стуса. Вінниця, 2018. Випуск № 3 (31). С. 17-24.
 15. Коляденко С. В. Маркетинговий підхід до формування іміджу регіону: сучасні інструменти та актуальні завдання Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ» 2018. Вип. 17. С. 152-157.
 16. Коляденко С. В. Вплив соціально-економічних та екологічних факторів на інтенсивність використання земель. Всеукраїнський науково-виробничий журнал Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017, № 9 (25). С. 46-58.
 17. Коляденко С. В., Говоруха В. Економіко-математичне моделювання управління витратами підприємства. Збірник наукових праць «Формування ринкової економіки в Україні». Львівський національний університет імені Івана Франка. 2017. Випуск 38. С. 98-104.
 18. Коляденко С. В., Скарбовійчук Т. В. Становлення малих міст як центрів розвитку аграрного сектору економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 11 (27). С. 7-16.
 19. Коляденко С. В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні і у світі. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016, № 6 (10). С. 105-112.
 20. Коляденко С. В. Теоретичні аспекти еколого-економічної ефективності виробництва біопалива. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 11 (15). С. 31-39.
 21. Коляденко С. В. Інформаційний менеджмент як складова інформаційної економіки. Науковий журнал Галицький економічний вісник. Тернопільський НТУ імені Івана Пулюя. 2016. № 2 (51). С. 158-164.
 22. Коломицева О. В., Коляденко С. В. Фактори та умови розвитку регіональної інформаційної інфраструктури регіону Зб. наук. праць Черкаського державного технологічного університету. / М-во освіти і науки, Черкас. держ. технол. ун-т. Вип. 42, ч. ІІ. Черкаси: ЧДТУ, 2016. 101 с. (Серія «Економічні науки»). С.21-28.

 

Монографії, підручники, посібники

 1. Коляденко С. В., Денисюк В. О., Юрчук Н. П. Дискретний аналіз. Частина 1. Навчальний посібник. Вінниця: ВНАУ, 2019. 161 с.
 2. Наукові основи економічного розвитку України та світу: колективна монографія / за заг. ред. О. В. Царенка, С.В. Коляденко, В. П. Ільчука; М-во освіти і науки України; Акад. муніцип. упр. МОН України, Вінницький нац. аграр. ун-т, Чернігів. нац. технол. ун-т, Нац. гірн. ун-т. Д. НГУ, 2014. 340 с.
 3. Моделювання економічних систем: теорія, методика, практика і досвід. Колективна монографія; за ред. С.В. Коляденко. Вінниця: ВНАУ, ПП Балюк І.Б., 2012. 398 с.
 4. Коляденко С. В. Агропромисловий комплекс України: проблеми і перспективи. Монографія. Вінниця: ПП Балюк, 2008. 420 с.
 5. Менеджмент підприємств з переробки сільськогосподарської продукції. Розділ 9 «Контролінг». Навчальний посібник. Вінниця. ТОВ «Консоль», С. 211-237. Гриф надано МАП України № 18-2-1-13/73 Від. 13.02.2002.

Наукові інтереси:

 • Цифрова економіка
 • Національна економіка
 • Регіональна економіка
 • Економіка АПК
 • Прогнозування та моделювання в АПК

Дата і місценародження

02.07.1978 р., м. Вінниця

Освіта

 • 1995-2000: обліково-фінансовий факультет ВДАУ, спеціальність – облік і аудит, кваліфікація – економіст-бухгалтер;
 • 2011-2013 рр. – аспірантура ВНАУ, спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності);
 • 23.10.2013 р., достроково захистила дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата економічних наук у ННЦ «Інститут аграрної економіки» за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) на тему: «Організація обліку праці та її оплати на сільськогосподарських підприємствах» (диплом кандидата економічних наук від 3 квітня 2014 р.);
 • 15.12.2015 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної кібернетики.

Кар’єра

 • 1998-2000 рр. – старший бухгалтер у Вінницькому державному сільськогосподарському інституті;
 • 2000-2003 рр. – інженер - програмувальник обчислювального центру Вінницького державного аграрного університету;

Викладацькадіяльність з 2003 року

 • 2003-2009 рр. – асистент кафедри економічної кібернетики та інформатики Вінницького державного аграрного університету, лабораторні заняття з дисциплін: «Автоматизовані робочі місця бухгалтера», «Банківські інформаційні системи», «Інформаційні системи і технології обліку», «Інформатика та комп’ютернат ехніка», «Економічна інформатика», «Системи обробки економічної інформації» та ін.;
 • 2009-2014 рр.  – старший викладач кафедри економічної кібернетики Вінницького національного аграрного університету, лекції та лабораторні заняття з дисциплін: «Автоматизовані робочі місця бухгалтера», «Банківські інформаційні системи», «Інформаційні системи і технології обліку», «Інформаційні системи і технології у фінансах», «Інформаційні системи у фінансах», «Системи обробки економічної інформації» та ін.;
 • 2014-2019 рр. – доцент кафедри економічної кібернетики Вінницького національного аграрного університету, лекції та лабораторні заняття з дисциплін: «Банківські інформаційні системи», «Інформаційні системи і технології обліку та аудиту», «Інформаційні системи і технології у фінансах», «Системи електронної комерції та управління взаємовідносинами», «Системи моніторингу в економіці»,  «Системи обробки економічної інформації», «Управління проектами інформатизації» та ін.
 • з 2019 р. по теперішній час доцент кафедри комп’ютерних наук та економічної кібернетики Вінницького національного аграрного університету, лекції та лабораторні заняття з дисциплін: «Інформаційні системи і технології у фінансах», «Інформаційні системи і технології у галузі», «Інформаційні технології в наукових дослідженнях»,«Інтелектуальний аналіз даних»,«Корпоративні інформаційні системи», «Системи електронної комерції та управління взаємовідносинами», «Системи моніторингу в економіці», «Системи обробки економічної інформації», «Управління проектами інформатизації»,  та ін.
 • У 2016 р. проходила стажування у Департаменті агропромислового розвитку Вінницької обласної державної адміністрації.

Науково-дослідна робота

Участь в міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях

 • Щорічна участь у Міжнародній науково-технічній конференції „Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави”, м. Вінниця, ВНАУ, (2011-2016 рр.);
 • Щорічна участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Кібернетичне управління економічними об’єктами в умовахглобалізації», м. Вінниця, ВНАУ, (з 2017 рр.);
 • Щорічна участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Нові інформаційні технології в освіті», м. Київ (2008-2017 рр.);
 • Всеукраїнська Інтернет-конференція «Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці», м. Вінниця (2016-2017 р.);
 • Всеукраїнська науково-методична конференція «Сучасні інформаційні технологій в управлінні економічними об’єктами», 23-24 квітня 2015 р., м. Вінниця;
 • Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми економіки, менеджменту та сільської кооперації», м. Львів (12-13 травня 2015 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Форум молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід», м.Вінниця (24-25 вересня 2015 р.);
 • Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Фактори сталого розвитку сучасної держави в умовах інноваційної економіки», м. Дніпропетровськ (4-5 грудня 2015 р.);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку», м.Черкаси, 14-20 березня 2016 р.;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми економічного, облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством», м. Вінниця (14-15 квітня 2016 р.);
 • Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Моделювання та кількісні методи в економіці», м. Вінниця (27 жовтня 2016 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інституціональні ринкові трансформації у розвитку аграрного сектору економіки», м. Вінниця (16 –17 лютого 2017 р.);
 • Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Майбутнє економіки в епоху інформаційного суспільства», м. Вінниця (11 квітня2017р.);
 • Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Продовольча безпека України і розвиток агропродовольчого ринку в умовах Євроінтеграції»,  м. Вінниця (27 квітня 2017 року);
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України», м. Вінниця (23-25 травня 2017 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, маркетинг та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку», м. Полтава (23 квітня 2018 р.);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові інформаційні технології управління бізнесом», м. Київ (21 лютого 2018 р.);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології в будівництві, економіці та дизайні».м. Немирів (4-5 травня 2019 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів».м. Вінниця. (18-19 квітня 2019 р.);
 • XVIІI Міжнародна науково-практична конференція «Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології». м.Київ. (19-20 вересня 2019 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, облік, фінанси та право в умовах глобалізації: тенденції та перспективи». м.Полтава. (12 вересня 2019 р.);
 • IV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації». м.Хмельницький. (20 вересня 2019 р.);
 • XІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів, здобувачів і студентів «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах глобалізації економіки». м.Луцьк. (7 грудня 2019 р.);
 • III Всеукраїнська науково-практична конференція Нові інформаційні технології управління бізнесом. м. Київ. (12 лютого 2020 р.);
 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні технології комерційної діяльності і логістики». м.Київ. (21-22 травня 2020 р.);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів». 16-м.Вінниця.(17 червня 2020 р.);
 • Міжнародна наукова конференція «Цифрова економіка як фактор інноваційного розвитку суспільства».м. Тернопіль.(11 травня 2020 р.).

 

Основні публікації

 • Юрчук Н.П. Заробітна плата в ретроспективі економічної науки. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. 2010. Випуск 5, том 3. С.103-106.
 • Yurchuk N.P. Features of computer systems accounting introduction on agricultural enterprises. Российский Академический Журнал. 2012. №4. Том 22, декабрь. С.31-33.
 • Юрчук Н.П. Використання економіко-математичних методів в управлінні інноваційним розвитком економічних систем. Інвестиції: практика та досвід. 2015. №18. С. 28-32.
 • Юрчук Н.П. Перспективи розвиткуі нформаційних технологій в банківськійсистемі. Ефективна економіка. 2015. № 9 URL: http://www.economy.nayka.com.ua.
 • Юрчук Н.П. Теоретичні аспекти економетричного моделювання виробничої діяльності підприємств. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. Випуск 13. Ч.4. Херсон, 2015. С. 177-179.
 • Юрчук Н.П. Інформаційні системи в управлінні діяльністю підприємства. Агросвіт. 2015. №19.  С. 53-58.
 • Юрчук Н.П. Економіко-математичні моделі прогнозування розвитку у галузі тваринництва. Агросвіт. 2015. №20. С. 66-71.
 • Юрчук Н.П., Околодько Ю.В. Системний розвиток електронного сільського господарства. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. №9. С. 63-74.
 • Юрчук Н.П. Методика формування інформаційного забезпечення інформаційної системи обліку оплати праці у аграрних підприємствах. Ефективна економіка. 2017. № 5 URL: http://www.economy.nayka.com.ua.
 • Юрчук Н.П. Особливості платіжного середовища систем електронної комерції в Україні. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. №6. С. 157-170.
 • Юрчук Н.П., БахарєваЯ.В. Інформаційне забезпечення управління земельними ресурсами сільськогосподарського призначення. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. №11. С. 80-91.
 • Юрчук Н. П. Система моніторингу в управлінні ІТ-проектами. Ефективна економіка. 2018. №4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/.
 • Юрчук Н. П., Захарчук Д. В. Мотивація персоналу в системі управління банку. Агросвіт. 2018. №9. С. 64–70.
 • Юрчук Н. П. Інформаційні системи і технології як інновація у системі управління бізнес-процесами. Ефективна економіка. 2018. №5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/.
 • ЮрчукН.П. Інноваційні чинники формування конкурентоспроможної продукції сільськогосподарських підприємств. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. №5. С.50-63.
 • ЮрчукН.П. Моделювання оцінки конкурентоспроможності застосування біогазових установок в системі енергозабезпечення сільських територій. Ефективна економіка. 2018. №11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/.
 • Юрчук Н.П., Гончарук І.В. Організація єдиного електронного науково-освітнього простору сучасного університету. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. №12. 2018 р. С. 54-66.
 • Юрчук Н.П., Вовк В.Ю., Топіна Р. П. Інноваційно-інвестиційна діяльність як основа реалізації концепції сталого розвитку економіки України. Агросвіт. 2019. №3. С. 53-61.
 • Юрчук Н.П. CRM-системи: особливості функціонування та аналізу країнського ринку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні  відносини та світове господарство». 2019. Вип. 23. Ч. 2. С.141-147.
 • Yurchuk N. Features of FinTechdevelopment in modern conditions. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальніпитання науки і практики. 2019. №6. С. 72-83.
 • Yurchuk N. Function in gand development of payment systems in the conditions of digital transformations. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. №7. С. 82-94.
 • Yurchuk N. Management of informationrisks of theenterprise in theconditions of digitalization. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. №1. С. 86-101.
 • Yurchuk N. Competitiveness of ukrainian agricultural enterprises atthecurrent stage of economic transformations. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. №3. С. 50-65.
 • Yurchuk N. Features of business intelligence development in the conditions of digital transformations. The scientific heritage. (Budapest, Hungary). 2020.  № 44. Part 3. pp. 68-75.
 • Yurchuk N., Kiporenko S. Financing activities of Ukrainian enterprises through the leasing mechanism. The scientifi cheritage (Budapest, Hungary). 2020. No 46. Р.8. Р. 128-135.
 • Yurchuk N., Kiporenko S. Foreign direct investment: assessment of involvement in theeconomy of Ukraine. Slovak international scientific journal. 2020. No 40. VOL. 3. Р. 62-71.
 • Юрчук Н.П. Функціонування системи фінансового моніторингу у банківських установах. Norwegian Journal of development of the International Science. 2020. №43. VOL.2. Р.54-62.
 • Yurchuk N. Currenttrends in the development of digital marketing. Annalid’ Italia (Italy’s scientific journal). №12. VOL.2. Р.29-36
 • Yurchuk N. Motivation of work of IT-professional sunder the influence of digitalization. The scientific heritage (Budapest, Hungary). 2020. № 54. Vol.6. рр.53-61.

Патенти та авторські свідоцтва

 • А. с. 40300, Україна. Комп’ютерна програма «WEB-бухгалтерія» / Є. А. Паламарчук, Н. П. Юрчук. (Україна). – Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір; реєстр. № 40300, 07.10.2011.
 • А. с. 42026, Україна. Комп’ютерна програма «Автоматизована бібліотечна система «Софія» / Є. А. Паламарчук, Н. П. Юрчук, Ю.В. Околодько. (Україна). – Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір; реєстр. № 42026, 11.11.2011.
 • А. с. 42027, Україна. Комп’ютерна програма «Автоматизована система управління «Деканат» / Є. А. Паламарчук, Н. П. Юрчук, М.А. Мотуз, О.М. Антох. (Україна). – Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір; реєстр. № 42027, 11.11.2011.
 • А. с. 42028, Україна. Комп’ютерна програма «Медична інформаційна система «Центр здоров’я» / Є. А. Паламарчук, Н. П. Юрчук. (Україна). – Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір; реєстр. № 42028, 11.11.2011.

 Наукові інтереси

 • Інформаційні системи і технології в економічних системах.
 • Підготовка майбутніх фахівців до використання комп’ютерних технологій у професійній діяльності.

Місце і дата народження

м.Вінниця, 29 жовтня 1964 року

Освіта

 • 1981-1986 рр.: Факультет обчислювальної техніки, Вінницький політехнічний інститут, спеціальність - електронні обчислювальні машини, кваліфікація -  інженер-системотехнік (0608), (диплом з відзнакою про вищу освіту: серія ЛВ № 431075 від 30 червня 1986 р., реєстр.№11303).
 • 05.1996 р. захистив дисертацію на здобуттянауковогозвання кандидата технічних наук "Исследование и разработка цифровых функциональных генераторов графических примитивов для устройств отображения информации" за спеціальністю 05.13.08 – "обчислювальнімашини, системи та мережі, елементи і пристроїобчислювальноїтехніки та систем управління" (за рішеннямспеціалізованоївченої ради Вінницького державного технічногоуніверситетувід 31 травня 1996 р., диплом: серія КН № 011246).
 • 9листопада 2010р. Присвоєно вченезвання доцента кафедриекономічноїкібернетики (атестат доцента  12ДЦ № 023569 від 9 листопада 2010р., протокол №3/06-Д, м.Київ).
 • 14 жовтня 2011р. присвоєнокваліфікаціюспеціаліста з управління персоналом та економікипраці (диплом 12 ДСК № 197694 від 14 жовтня 2011р., реєстраційний № 11880 від 30 листопада 2011р., м, Київ).

Викладацька діяльність

 • 1997-2003 рр. – асистент кафедри програмного забезпечення ВНТУ.
 • 2003-2004 рр. – старший викладач кафедри економічної кібернетики та інформатики ВНАУ.
 • З 2005р. по теперішній час – доцент кафедри комп’ютерних наук та економічної кібернетики ВНАУ.

Науково-дослідна робота

 • Пристрої інтерполяції. Графічні процесори. Швидкодійні цифрові функціональні генератори графічних примітивів. Економіко-математичне моделювання діяльності підприємства
 • Є автором понад 100 публікацій, з них 50 наукових та 50 навчально-методичного характеру, у тому числі: 20 наукових праць опубліковано у вітчизняних фахових виданнях,
 • Також є співавтором 2 монографій, 3 посібників.
 • В 2017 р. пройшов стажування на базі ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум», у лабораторії математичного моделювання та інформаційних технологій Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України(м.Київ,6-19 червня 2017 року з відривом від виробництва, сертифікат № 13/2017 від 19.06.2017р.) за напрямком здобуття науково-професійного досвіду формування інноваційного змісту підготовки фахівців з урахуванням досягнень науки, техніки і технології та впровадження результатів науково-дослідної роботи у виробництво .

Основні публікації

 • Моделювання економічних систем: теорія, методика, практика і досвід. Колективна монографія; за ред. С.В. Коляденко. Вінниця: ВНАУ, ПП Балюк І.Б., 2012. 398 с.
 • Денисюк В.О. Швидкодійні цифрові функціональні генератори графічних примітивів : монографія / А. М. Пєтух, В. О. Денисюк, Д. Т. Обідник. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 148 с.

Наукові статті

 1. Денисюк В.О. Обирання критеріїв для задачі комівояжера/ В.О.Денисюк // Thescientificheritage. [Електронний ресурс]. https://www.tsh-journal.com/wp-content/uploads/2020/09/VOL-8-No-46-46-2020.pdf
 2. Денисюк В.О. Огляд засобів статистичної обробки і аналізу даних. Polishjournalofscience. [Електронний ресурс]. https://www.poljs.com/wp-content/uploads/2020/05/POLISH-JOURNAL-OF-SCIENCE-%E2%84%9627-2020-VOL.-3.pdf
 3. Денисюк В.О. Вибір графічного процесору для систем комп’ютерної графіки. / В.О.Денисюк // Thescientificheritage. [Електронний ресурс]. https://www.tsh-journal.com/wp-content/uploads/2020/09/VOL-1-No-47-47-2020.pdf
 4. Denysiuk V. Anerrorofdigitalintegratorofsequentialcarryinterpolatorintasksofcomputergraphics/ DenysiukValerii// Annalid’Italia, №14, 2020, VOL. 1, PP.41-55. https://www.anditalia.com/

Монографії, підручники, посібники

 • Мікропроцесорні системи управління. Навчальний посібник/ В.О.Денисюк, С.М.Цирульник. Вінниця: ВНАУ, 2020, 200с.
 • Коляденко С. В., Денисюк В. О., Юрчук Н. П. Дискретний аналіз. Частина 1. Навчальний посібник/ Вінниця: ВНАУ, 2019. 161с.
 • Моделювання економічних систем: теорія, методика, практика і досвід. Колективна монографія; за ред. С.В. Коляденко. Вінниця: ВНАУ, ПП Балюк І.Б., 2012. 398 с.
 • Денисюк В.О. Швидкодійні цифрові функціональні генератори графічних примітивів : монографія / А.М.Пєтух, В.О.Денисюк, Д.Т.Обідник. Вінниця : ВНТУ, 2010. 148 с.
 • Тадевосян Р.Г., Денисюк В.О., Мусієнко О.Л. Інформатика та комп'ютерна техніка. Програмування. Технологія і засоби. Навчальний посібник для студентів факультетів Економіки та підприємництва і Менеджменту денної та заочної форм навчання спеціальностей 6.030502 «Економічна кібернетика» і 6.030601 «Менеджмент» (ПЗ, МПО, ДРУ), Частина 2, Вінниця, ОЦ ВДАУ, 2007 р., 343 с.

Наукові інтереси

 • Економіко-математичне моделювання
 • Алгоритмізація
 • Програмування
 • Алгоритми машинної графіки

Місце та дата народження

смт. Новоархангельськ, Кіровоградська обл. 03.05.1973 р.

Освіта

 • 1997-2000 р.р. – Вінницький торговельно-економічний інститут Київського державного торговельно-економічного університету, факультет підприємництва за спеціальністю облік і аудит.
 • В 2010 році захистила кандидатську дисертацію та отримала диплом кандидата економічних наук за спеціальністю математичні методи, моделювання та інформаційні технології в економіці.

Викладацькадіяльність

 • З 2007 року читала лекції та проводила лабораторні роботи з курсів: економічна інформатика, імітаційне моделювання, електронна комерція, інтернет-технології в бізнесі, оптимізаційні методи та моделі, моделі економічної динаміки, економіко-математичне моделювання в митній справі.
 • У вересні 2012 року отримала вчене звання доцента кафедри економічної кібернетики.
 • З 2010-2021 читала лекції та проводила лабораторні, практичні заняття з курсів: інформаційні системи та технології для студентів спеціальностей економічна кібернетика, міжнародна економіка, фінанси і кредит, облік і аудит - оптимізаційні методи та моделі, моделі економічної динаміки, електронна комерція, інтернет-технології в бізнесі, економіко-математичне моделювання в митній справі, експертні системи, моделювання в управлінні виробничими системами.
 • 2016-1018рр. була виконавцем ініціативної теми «Методи і моделі ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств», номер договору № ДР  0114U001768 під керівництвом Бурєннікової Н.В.

Науково-дослідна робота

Є автором 142 публікацій, з них 112 наукових та 30 навчально-методичного характеру, у тому числі: 32 наукові праці опубліковано у вітчизняних фахових виданнях,  1 публікація у періодичних виданнях, які включені до наукометричної  бази Scopus та 1 публікація – WebofScience.

Такоє є автором (співавтором) 4 монографій, посібників.

 • У 2010.  році  проходила стажування унаціональному університеті ім. Івана Франка в м. Львів.
 • У 2015.  році  проходила стажування у торговельно-економічному інституті КНТЕУ в м. Вінниця
 • У 2020 році проходила підвищення кваліфікації у ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України в лабораторії математичного моделювання та інформаційних технологій в м. Київ за напрямкомрозробки економіко-математичних моделей щодо прогнозування наукоємної продукції в умовах експериментального виробництва в селекційних станціях ВННК загальним обсягом годин 90 годин.

Участь у міжнародних та всеукраїнськихконференціях (за останні 3 роки)

 • Ушкаленко І.М. Міжнародна науково-практична конференція «Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва» м. Вінниця, 2016.
 • Ушкаленко І.М. VІІ Міжнародна науково-методична конференція Форум молодих економістів кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід».Тернопіль: ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2016.
 • Ушкаленко І.М. Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція «Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці», 2016.
 • Ушкаленко І.М. Міжнародна науково-практична конференція «Інституціональні ринкові трансформації у розвитку аграрного сектору економіки». Вінниця, 2017.
 • Ушкаленко І.М. Друга Всеукраїнська інтернет-конференція «Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці»Вінниця, 2017.
 • Ушкаленко І.М. Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Майбутнє економіки в епоху інформаційного суспільства».Вінниця, 2017.
 • Ушкаленко І.М. VІІІ Міжнародна науково-методична конференції форум молодихекономістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід», м. Львів, 2017 року
 • Ушкаленко І.М. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва», Тернопіль, 2017.
 • Ушкаленко І.М. III Всеукраїнська науково-методична конференція «Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці», Вінниця, 2018.
 • Ушкаленко І.М. Міжнародна науково-практична конференція «Кібернетичне управління економічними об’єктами в умовах глобалізації», Вінниця, 2018
 • Ушкаленко І.М. VIII Міжн. наук. конф. «Інформаційне суспільство: стан та напрями розвитку з урахуванням регіональних умов». м. Жешув (Польща), м. Львів (Україна), 2018.
 • Ушкаленко І.М. ХІ Міжн. наук-практ. конф. «Маркетингове забезпечення продуктового ринку», м. Полтава, 2019.
 • Ушкаленко І.М. ХІ Міжнар. наук.-практконф. «Економіка, облік, фінанси та право в умовах глобалізації: тенденції та перспективи». м. Полтава, 2019.
 • Ушкаленко І.М. ХІ Всеукр. наук. конференції «Актуальні питання сучасної економіки». м. Умань, 2019.

Основні публікації

Наукові статті

 • UshkalenkoI.  Trends of development of the payment card market in Ukraine in modern conditions. Annalid’Italia. 2020. № 13. P. 22-29.
 • Ушкаленко І.М. Особливості моделювання сільськогосподарського виробництва з врахуванням ризику. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 1. C. 119-134.
 • Потапова Н.А., Ушкаленко І.М., Мельник І.С. Економетрична модель оцінки виробництва продукції тваринництва. Інфраструктура ринку. 2020. № 40. С. 491-497. Категорія Б Index Copernicus.
 • Ushkalenko I. Prospects of agro-logistics development in the context of ensuring the competitiveness of the agrarian industry of Ukraine. Polish Journal of Science. 2020. VOL.2. №26. P. 30-38.
 • Ушкаленко І. М., Зелінська Ю. С. Інформаційно-комунікаційні технології, як основа державного управління на шляху цифрової трансформації та реформування. Ефективна економіка. 2019. № 11.
 • Irina I. Nikolina, Svetlana A. Yaremko, Elena M. Kuzmina, Inna I. Nikolina Roman B. Akselrod, Irina M. Ushkalenko Іnformation technology of rating assessment of regional social development estimation. 2019, Proceedings of SPIE, USA.The International Society for Optical Engineering 11176(1):11176-201.  8 pages. Scopus. SNIP 2019 – 0,312.
 • Потапова Н. А., Качуровський С. В., УшкаленкоІ. М., Волонтир Л. О. Formation of management mechanisms of warehouse logistics in Ukrainian AIC. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2019.  Vol. 41, No. 3. S. 343-353.
 • Лопатинський Ю.М., Ушкаленко І.М. Варіантність факторів розвитку аграрного сектора національної економіки. Економіка. Фінанси, Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. №3. С 17-27.
 • Потапова Н.А., Ушкаленко І.М., Качуровський С.В. Особливості вантажоперевезень зернових культур морським транспортом. ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ, МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики. 2018. №10. С 30-48.
 • Ушкаленко І.М. Аналіз раціонального використання земельних ресурсів у Вінницькій області. Ефективна економіка. 2018. №12.
 • Потапова Н.А., Ушкаленко І.М., Качуровський С.В. Особливості вантажоперевезень зернових культур морським транспортом. ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ, МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики. 2018. №10. С 30-48.
 • Ушкаленко І.М., Зелінська Ю.В. Дистанційна форма навчання у вищих навчальних закладах України та інших країн світу. Ефективна економіка. 2018. №4.
 • Коляденко С.В., Ушкаленко І.М. Бізнес-аналіз як базис розвитку цифрової економіки. Економіка та управління АПК.  2018. №2. С. 34-38.
 • Ушкаленко І.М., Зелінська Ю.В. Дистанційна форма навчання у вищих навчальних закладах України та інших країн світу // Ефективна економіка. – 2018. - №4. – С. 1-7.
 • І. Ушкаленко, Ю. Зелінська Модель розвитку економіки України на прикладі Швейцарії // Формування ринкової економіки в Україні. ‑Випуск 38. – 2017. - Львівський національний університет імені Івана Франка. – С. 174 - 179.
 • Н. Добровольська, І. Ушкаленко Моделювання механізму моніторингу фінансової безпеки банківської сфери // Формування ринкової економіки в Україні. ‑Випуск 38. – 2017. - Львівський національний університеті мені Івана Франка. – С. 64 - 71.
 • І.Ушкаленко, О. Бондаренко Безпека web-додатків: актуальні проблеми та їх аналіз // Формування ринкової економіки в Україні. ‑Випуск 38. – 2017. - Львівський національний університет імені Івана Франка. – С. 28 - 37.
 • Ушкаленко І. Моделі оцінювання конкурентного середовища та конкурентоспроможності малого підприємства / В. Опришанський, І. Ушкаленко // Збірник наукового журналу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя «Галицький економічний вісник». №2 (51). – 2016. ‑ С. 178 - 190.
 • Ушкаленко І. Застосування економіко-математичного моделювання в управлінні капіталом підприємства /О. Лотоцький, І. Ушкаленко // Збірник наукового журналу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя «Галицький економічний вісник». №2 (51). – 2016. ‑ С. 171 – 178.

Монографії, підручники, посібники

 • Волонтир Л.О., Потапова Н.А., Ушкаленко І.М.,Чіков І.А. Оптимізаційні методи та моделі в підприємницькій діяльності: навч. посіб. Вінниця: ВНАУ, 2020. 404 с.
 • Оптимізаційні методи та моделі: навч. посібн.Бурєннікова Н. В., Зелінська О. В., Ушкаленко І. М.,Бурєнніков Ю. Ю. Вінниця: ВНТУ. 2019. 121с.
 • Вовк В.М., ПриймаС.С., Шиш І.М. Моделювання організаційних процесів у підприємництві. Монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 331 с.

Наукові інтереси

 • Математичніметоди в управлінніекономіко-виробничими системами.
 • Експертні системи вавтоматизованих інформаційних системах.
 • Тенденції розвитку електронної комерції.

Місто та дата народження:

м. Вінниця, 6 січня 1963р.


Освіта:

 • 1980-1985рр. – Київський державний університет імені Т. Г. Шевченко, факультет кібернетики за спеціальністю прикладна математика.
 • В 2007-2009 роках навчалась в інституті післядипломної освіти Вінницького державного аграрного університету та отримала кваліфікацію спеціаліста з обліку та аудиту.
 • Закінчила аспірантуру Вінницького державного педагогічного університету за спеціальністю Обчислювальна математика.
 • В 2010 році захистила кандидатську дисертацію та отримала диплом кандидата технічних наук за спеціальністю комп’ютерні системи та компоненти.


Кар’єра:
Викладацька діяльність

 • з 1985р. по теперішній час – доцент кафедри комп’ютерних наук та економічної кібернетики Вінницького національного аграрного університету, лекції та лабораторні заняття з дисциплін: оптимізаційні методи та моделі в підприємницький та управлінській діяльності, в логістиці; економетрія; контролінг; чисельні методи;інформаційні технології в галузі.
 • у 2018 р. проходила стажування у ННВК Всеукраїнський науково-навчальний консорціум.

 

Науково-дослідна робота:

Основні публікації:

 1. Волонтир Л.О. Інформаційна логістика бізнес-структур малих підприємств. Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. 2018. Вип. 34(1). С. 198–202.
 2. Бурденюк І.І., Волонтир Л.О. Економетричне моделювання ефективності використання фінансових ресурсів підприємства. Формування ринкової економіки в Україні. Львівський національний університет імені Івана Франка.2017. Випуск 38. С. 37-52.
 3. Волонтир Л.О.,Павлюк Т.М. Використання сучасних інформаційних технологій в сільському господарстві. Формування ринкової економіки в Україні. Випуск 38. С. 122-128.
 4. Волонтир Л.О.Зелінська О.В. Інформаційно-логістичні системи управління аграрним підприємством. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. №12. С. 88-96.
 5. Волонтир Л.О. Обліково-аналітичне забезпечення систем економічної безпеки підприємства. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в Україні». 22–24.11.2018 р. м. Львів.
 6. Волонтир Л.О. Фінансово-економічна, кредитна та облікова політика підприємства. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в Україні». 22–24.11.2018 р. м. Львів.
 7. Волонтир Л.О. Концептуальні засади інформаційної логістики бізнес-структур підприємств АПК. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в Україні». 22–24.11.2018 р. м. Львів.
 8. Волонтир Л.О. Інформаційна логістика в контролінгу аграрного підприємства. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів, здобувачів та студентів «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах глобалізації економіки». 1.12.2018 р. м. Луцьк.
 9. Волонтир Л.О. Логістичні інформаційні системи: стан та принципи побудови (Logistic information systems: status and principles of construction). Матеріали VIII Міжнародної наукової конференції «Інформаційне суспільство: стан та перспективи розвитку з урахуванням регіональних умов». 16–28 вересня 2018 р. м. Львів. (виступ на пленарному засіданні)
 10. Волонтир Л.О. Інформаційні технології в аудиті. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Економічне майбутнє України очима молодих дослідників.11.2018 р. Київ:ТОВ «ВІПО».
 11. Волонтир Л.О. Моделювання впливу факторів виробництва на якість продукції: інформаційне забезпечення. VIII Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Техногенно-екологічна безпекаУкраїни: стан та перспекти вирозвитку. ТЕБ-2018. 12–20 листопада. м. Ірпінь
 12. Волонтир Л.О. Інформаційна система підприємства: логістичні принципи побудови. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами» (7 грудня 2018р.), м. Луцьк, Луцький НТУ.
 13. Волонтир Л.О. Інформаційне забезпечення прогнозування розвитку економічних процесів аграрного підприємства. ІХ Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання сучасної економіки» (22 грудня 2018р.), м. Умань.
 14. Волонтир Л.О. Маркетингова діяльність аграрних підприємств: моделювання ефективного функціонування ринку зерна. XI Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингове забезпечення продуктового ринку». (16 квітня 2018р.), м. Полтава, Полтавська державна аграрна академія.
 15. Волонтир Л.О.Грудіна Н.В. Особливості управління процесами взаємовідносин з клієнтами на сільськогосподарських підприємствах. СхіднаЄвропа: економіка, бізнес та управління. Вип. 1 (18). С. 317-323.
 16. Волонтир Л.О.Маркетингова діяльність аграрних підприємств: моделювання ефективного функціонування ринку зерна. Маркетингове забезпечення продуктового ринку: зб. тез ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. 16 квіт. 2019 р., Полтава: ПДАА.   С. 254-258.
 17. Волонтир Л.О.Інформаційна система підприємства: логістичні принципи побудови. Доповідь на ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції присвяченій 175-річчю з Дня заснування Уманського національного університету садівництва «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин». Умань, 30-31 травня 2019р. С. 34-36
 18. Волонтир Л.О. Використання компютерних технологій при вивченні курсів економічного спрямування. Міжнародна науково-практична конференція «Matlab та комп'ютерні обчислення в освіті, науці та інженерії». 16-17 травня 2019 р. м. Київ, С. 45-48.
 19. Волонтир Л.О. Інноваційна модель оцінки ресурсного потенціалу аграрного підприємства.Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів, здобувачів і студентів «Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України» (27 квітня 2019 р.), м. Луцьк, С. 64-67.
 20. Волонтир Л.О. Формування конкурентоспроможності аграрного підприємства. II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Конкурентоспроможність аграрного сектору в умовах функціонування зони вільної торгівлі з європейським союзом». (11 квітня 2019 р.), м. Київ, С. 34-36.
 21. Potapova N., Kachurovskyy S., Ushkalenko I., Volontyr L. Formation of management mechanisms of warehouse logistics in Ukrainian AIC.  Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development.   Vol. 41. No. 3. Р. 343-353. WebofScience, Impact factor - Emerging Sources Citation Index
 22. Волонтир Л.О. Організаційно-економічний механізм збуту зерна: інформаційна складова. Науковийвісн. Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологійім. С. З. Ґжицького. Серія: Економічні науки. Т. 21, № 92. С. 81-89.
 23. Волонтир Л.О.Методи математичного моделювання інвестиційної діяльності підприємства. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка».   № 11.  URL: http://www.economy.nayka.com.ua.
 24. ВолонтирЛ.О. Інформаційне забезпечення прогнозування розвитку галузі буряківництва. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 1. С. 71-82.
 25. Волонтир Л.О.Управління проектування мкомп’ютерних систем. Техніка, енергетика, транспорт АПК. № 3 (106). С. 118-123.
 26. Volontyr L.O., Zelinska O.V., Potapova N.A. Econometric modeling in formation of optimal price for implementation of agricultural products. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019.  №5  С. 83-93.
 27. Волонтир Л.О. Оптимізаційне моделювання виробництва та переробки зерна. Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, облік, фінанси та право в умовах глобалізації: тенденції та перспективи». Полтава, 12 вересня 2019 р.: у 3 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 1. С. 53-55
 28. Волонтир Л.О. Корпоративна інформаційна система управління: топологія моделей. Доповідь на Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія та практика управління розвитком економіки». м. Київ, 10 жовтня 2019 р. С. 56-58
 29. Технології електронної комерції як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємств. Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки : ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів. 7 груд. 2019 р. Луцьк. 2019. С. 114-116
 30. Zelinska O., Volontyr L. Use of information technologies at the state and local levels. Green, Blue&DigitalEconomyJournal. Vol. 1. No. 1.  P. 16-23.
 31. Volontyr l.,Potapova N. Інформаційне забезпечення прогнозування нормативної грошової оцінки землі сільськогосподарського призначення в Україні. Slovak international scientific journal. 2020. №39. С. 3-10.
 32. ВолонтирЛ.О., Зелінська О.В., Потапова Н.А.Structurization of there gions of Ukraine by the indicator of cash estimation of agricultural lands. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики., № 1. C. 109-119.
 33. Volontyr L., Potapova N. Ekonometric analysis of the investment change modelin in the fixed capital of Ukraine. Annalid’Italia. Vol. 4. Р. 57-66.
 34. Волонтир Л.О., Зелінська О.В., Потапова Н.А. Mathematical and statistical evaluation of processes of using information technologies.Техніка. Енергетика. Транспорт АПК. 2020. №4. 61-72.

 

Монографії:

 • Кожемянко В.П., Дорощенков Г. Д., Волонтир Л.О. Методи та системивідтвореннязображень на базілогіко-часовихперетворень. Монографія.Вінниця : ВНТУ, 2011. – 172 с.

Підручники:

 1. Правдюк Н.Л., Потапова Н.А., Волонтир Л.О. ЕконометріяНавчальнийпосібник. Вінниця; ПП Балюк І.Б., 274с.
 2. Зелінська О.В., Потапова Н.А., Волонтир Л.О.Інформаційнісистеми та технології в галузі: Навчальнийпосібник. Вінниця: ВНАУ, 2020. 253 с. (Протокол № 11 від 28 квітня 2020 р.)
 3. Волонтир Л.О., Потапова Н.А., Ушкаленко І.М., Чіков І.А. Оптимізаційніметоди та моделі в підприємницькійдіяльності. Навчальнийпосібник. Вінниця: ВНАУ, 2020. 404 с.
 4. Волонтир Л.О., Зелінська О.В., Потапова Н.А., Чіков І.А. Чисельніметоди. Навчальнийпосібник. Вінниця: ВНАУ, 2020. 322с. Протокол № 6 від 18.12.2020 р.

 

Наукові інтереси:

 • економіко-математичне моделювання логістичних систем.

Місце і дата народження

м. Липовець 20березня1968 року

Освіта

 • 1985-1989: навчалась у  Вінницькому філіалі Української сільськогосподарської академії за спеціальністю: «Економіка сільського господарства » та здобула кваліфікацію «Економіст-організатор….», диплом спеціаліста з відзнакою;
 • 1990-1993: началась у аспірантурі ІАЕ УААН ім. Шліхтера, спеціальність 08.00.05 - «Економіка, планування, організація і управління народним господарством і його галузями ( сільське господарство)», одержала ступінь кандидата економічних наук

Кар’єра

 Досвід роботи

 • 1985 р.  з червня по серпень працювала в колгоспі ім. Ілліча м. Липовець Вінницької області на посаду різноробочої рільничої бригади;
 • 1990 р. з лютого по липень працювала на посаді економіста по тваринництву колгоспу ім. Ілліча м. Липовець Вінницької області.

 

Викладацька діяльність

 • 1993-1994 рр. - працювала на посаду викладача-стажиста кафедри економіки Віницького сільськогосподарського інституту
 • 1994 р. лютий-вересень - працювала на посаді викладача-стажиста кафедри інформатики та АПУ Віницького сільськогосподарського  інституту
 • 1994-1995 рр. - працювала на посаді асистента кафедри інформатики та АПУ Віницького сільськогосподарського .інституту
 • 1995-1999 рр. - працювала на посаді старшого викладача кафедри інформатики Віницького сільськогосподарського  інституту
 • 1999-2000 рр. -працювала на посаді доцента кафедри інформатики Віницького сільськогосподарського  інституту
 • 2000-2002 рр. - працювала на посаді  доцента кафедри інформатики Вінницького національного аграрного університету.
 • 2002 -2014 рр. - працювала на посаді доцента кафедри інформаційних технологій в менеджменті Вінницького національного аграрного університету
 • 2014-2016 рр. - працювала на посаді доцента кафедри дорадництва та інформаційних технологій в менеджменті Вінницького національного аграрного університету
 • 2016-2019 рр. - працювала на посаді доцента кафедри моделювання та інформаційних технологій в економіці Вінницького національного аграрного університету
 • З 2019 по теперішній час - доцент комп’ютерних наук та економічної кібернетики ВНАУ/ Читала лекції, практичні та лабораторні з предметів “Основи теорії систем і системного аналізу”, “Електронна комерція в галузі”, “Інформаційні системи і технології в галузі”, “Інформаційні системи і технології ”.

Науково-дослідна робота

Є автором 332 публікацій, з них 235 наукових та 97 навчально-методичного характеру, у тому числі: 47 наукових праць опубліковано у вітчизняних фахових виданнях.

Такоє є автором (співавтором) 10 монографій, посібників.

У 2016. році проходила стажування у Вінницькому національному технічному університеті в м. Вінниця.

У 2016. році проходила підвищення кваліфікації у Вінницькому національному технічному університеті в м. Вінниця.

Участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях

 1. Киш Л.М. Міжнародна науково-практична конференція «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин» (м. Умань, УНУС; 14-15.05.2015);
 2. Киш Л.М. Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання сучасної економіки» (м. Умань, УНУС; 24.11.2015);
 3. Киш Л.М. Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. «Моделювання та кількісні методи в економіці» (м. Вінниця, ВНАУ, 27.11.2016);
 4. Киш Л.М. ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці» (м. Вінниця, ВНАУ, 28.12.2017);
 5. Киш Л.М. Всеукраїнська науково - практична Інтернет-конференція «Продовольча безпека України і розвиток агропродовольчого ринку в умовах Євроінтеграції» (м. Вінниця, ВНАУ, 27.04.2017);
 6. Киш Л.М. VІІІ Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання сучасної економіки» (м. Умань, УНУС; 24.12.2016);
 7. Киш Л.М. ІХ Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання сучасної економіки» (м. Умань, УНУС; 11.12.2017);
 8. Киш Л.М. ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці» (м. Вінниця, ВНАУ, 27.12.2018)
 9. Киш Л.М. Х Всеукраїнська. наукова конференція. «Актуальні питання сучасної економіки» (м. Умань, УНУС. 21грудня 2018 р).
 10. Киш Л.М. .Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні аспекти розвитку зеленого туризму України: економічні, освітні, організаційні, правові» (м. Вінниця. ВНАУ, 21-22 березня 2019 р,)
 11. Киш Л.М. ХІ Міжнародна науково-практична конференція. «Маркетингове забезпечення продуктового ринку» (м. Полтава. ПДДА. 19 квітня 2019 р.)
 12. Киш Л.М. V Міжнародна науково-практична конференція «Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України» (м. Луцьк. Луцький НТУ. 27 квітня 2019 р)
 13. Киш Л.М. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні економічні механізми для розвитку підприємств, регіонів, країн» (м. Київ .ТНУ. 15-16 лютого 2019 р. )
 14. Киш Л.М. ІІІ Всеукраїнська науково-практична rонференція «Сталий розвиток соціально-економічних систем:» ( м. Київ. ХАІ, 14 травня 2019 р.)
 15. Киш Л.М. Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва.» (м. Вінниця, ВНАУ, 6–7 червня 2019 р.)
 16. Киш Л.М. Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, облік, фінанси та право в умовах глобалізації: Тенденції та перспективи» (м. Полтава. ЦФЕНД. 12 вересня 2019 р.).
 17. Киш Л.М. ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Аспекти стабільного розвитку економки в умовах ринкових відносин.» (м. Умань, УНУС. 30-31 травня 2019 р.)
 18. Киш Л.М. Міжнародна науково-практична конференція. «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів» (м. Вінниця. ВНАУ. 18-19 квітня 2019 р.)
 19. Киш Л.М. II Міжнародна науково-практична інтернет- конференція «Конкурентоспроможність аграрного сектору в умовах функціонування Зони вільної торгівлі з Європейським Союзом» (м. Київ.НУБіП 11 квітня 2019 року)
 20. Киш Л.М. Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети розвитку економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі» (Полтава, ЦФЕНД, 23 січня 2020 р
 21. Киш Л.М. Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, фінанси, облік та право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку»:(Полтава, ЦФЕНД,5 березня 2020 р.):

 

Основні публікації

 Наукові статті

 1. Kysh L.M. Improving the business processes management at enterprises in the context of digitalization/ . –Warsaw. Polish Journal of Science. East European Science Journal. 2021. №65(1), C.4. С.15-22.
 2. Kysh L.M. E-commerce in Ukraine: problems and solutions/ Slovak international scientific journal. –Bratislava. Slovak international scientific journal. 2021, № 50, Ч.1, с.15-23.
 3. Киш Л.М. Сучасний стан та перспективи перевезення зерна різними видами транспорту. , –Warsaw. East European Science Journal, 2020, №5 (57), Ч 1, с. 18-24
 4. Киш Л.М. Тенденції розвитку інфраструктури та логістики на зерновому ринку.  Polish Journal of Science. –Warsaw. Polish Journal of Science. 2020, №27, ч.2, с.67-73
 5. Киш Л.М. Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва. East European Science Journal. –Warsaw. East European Science Journal, 2020, №4 (56), Ч.3, с. 13-21
 6. Киш Л.М. Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами в умовах зміни кон’юнктури ринку. Slovak international scientific journal. –Bratislava. Slovak international scientific journal. 2020, № 40, Ч.3, с.17-23
 7. Киш Л.М. Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів. East European Science Journal, Warsaw. East European Science Journal. 2020 №55 (3), .Ч.3, с.9-17
 8. Киш Л.М. Маркетинг аграрної продукції в умовах виходу на зовнішні ринки. Агоросвіт. – Дніпрпетровськ. Тов «ДКС Центр», 2020, №2. с. 69-77
 9. Киш Л.М. Товарна структура експорту та імпорту сільськогосподарської та продовольчої продукції. Економіка, Фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики». Всеукраїнський науково-виробничий журнал. Видавничий центр ВНАУ. - 2019. - № 9
 10. Киш Л.М. Логістичне забезпечення розвитку економіки за умов глобалізації. Економіка, Фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики». Всеукраїнський науково-виробничий журнал. Видавничий центр ВНАУ. 2019. - № 4 (44). - С. 52-60.
 11. Киш Л.М. Системні характеристики логістичного забезпечення аграрного сектору економіки. Економіка, Фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики». Всеукраїнський науково-виробничий журнал. Видавничий центр ВНАУ. - 2018. - № 9 (37). - С. 59-70.
 12. Киш Л.М. Стратегічне управління, як основна частина менеджменту підприємства. Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. –ПУ “Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій”, 2018, №38.Ч 1. С.107-114.
 13. Киш Л.М. Фінансова стійкість компанії в сучасних умовах. Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. –ПУ “Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій”, 2018, №36.Ч 2. С.75- Код репозиторію 22190
 14. Киш Л.М. Фінансова стабільність як основний індикатор ефективності національної економіки. Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. –ПУ “Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій”, 2018, №33. С.186-192
 15. Киш Л.М. Реалізація кадрової політики на підприємсвах агропромислового комплексу. Економіка, Фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики». Всеукраїнський науково-виробничий журнал. Видавничий центр ВНАУ.-2018.№2.(30) –с.27-38
 16. Киш Л.М. Організаційно-методологічні аспекти конкурентоспроможності в управлінні розвитком підприємств.Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. –ПУ “Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій”. -2018. №26- -с.158-162
 17. Киш Л.М. Оцінка конкурентоспроможності продукції підприємств агропромислового комплексу Вінницької області. Економіка, Фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики». Всеукраїнський науково-виробничий журнал. Видавничий центр ВНАУ.-2018.№4.(32) –с.58-68
 18. Киш Л.М. Особливості менеджменту фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання в межах функціонального та антикризового управління. Економіка, Фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики». Всеукраїнський науково-виробничий журнал. Видавничий центр ВНАУ. -2018.№5.(33) –с.75-88
 19. Киш Л.М. Продовольча безпека України: актуальні питання якості та доступності продуктів харчування.Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. –ПУ “Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій” -2018.  №27- -с.59-63
 20. Киш Л.М. Аспекти фінансової безпеки банку. Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. –ПУ “Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій” -2018. №27-2. с.98-103
 21. Киш Л.М. Стратегічний інноваційний розвиток підприємств в Україні. Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. –ПУ “Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій” -2017.  №23-1.-с.90-96
 22. Киш Л. М., Дідик Ю.А. Аналіз структури майна фермерського господарства та його фінансовго стану. Колективна монографія “Агропромисловий комплекс України: сучасний стан та проблеми розвитку” під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. - Видавець «Сочінський М.М.», 2017. с.188-192
 23. Киш Л. М., Мартинюк В.С., Михальчук Р.В. Аналіз фінансової стійкості підприємства та напрямки її забезпечення.: Колективна монографія “Теретичні та практичні аспекти розвитку підприємництва в Україні” під ред. д.е.н., професора О. О. Непочатенко. - Видавець «Сочінський М.М.», 2017. –C.185-192
 24. Киш Л. М., Тимощук Н.М., Юзьков К.І. Конкурентоспроможність ПАТ "Вінницька кондитерська фабрика" та методи її аналізу. Колективна монографія “Стан та проблеми функціонування підприємницьких структур в умовах  перманентної економіки” під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. - Видавець «Сочінський М.М.», 2016. с.114-120
 25. Киш Л. М., Сторожук О.Л. Порівняльний аналіз розрахунку ймовірності банкрутства підприємства за різними методиками. Колективна монографія “Соціально-економічні засади розвитку економіки України” під ред. д.е.н., професора О. О. Непочатенкоук. - Видавець «Сочінський М.М.», 2016. С.131-137
 26. Киш Л. М., Мазуренко А.М. Факторний аналіз прибутку ФГ «Вільне». Колективна монографія “Стратегічні детермінанти формування стійкого розвитку АПК України” під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. - Видавець «Сочінський М.М.», 2015. С.с.265-27
 27. Киш Л. М., Ковальчук Н.В. Аналіз оборотних активів ФГ «Стріла». Колективна монографія “Стратегічні детермінанти формування стійкого розвитку АПК України” під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. - Видавець «Сочінський М.М.», 2015. С.260-265.
 28. Киш Л. М., Сторожук О.Л. Ефективність використання обігових засобів на ПСП Агрофірма Батьківщина. Колективна монографія “Сучасні соціально-економічні тенденції розвитку АПК України ” під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. - Видавець «Сочінський М.М.», 2015. С.219-224.
 29. Киш Л. М., Редько Л.Ю. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та їх задоволеністю трудовою діяльністю на ПСП Савинецьке. Колективна монографія “Сучасні соціально-економічні тенденції розвитку АПК України” під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. - Видавець «Сочінський М.М.», 2015. С.261-266.

 

Монографії, підручники, посібники

 1. Киш Л. М., Дідик Ю.А. Аналіз структури майна фермерського господарства та його фінансовго стану. Колективна монографія “Агропромисловий комплекс України: сучасний стан та проблеми розвитку” під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. - Видавець «Сочінський М.М.», 2017. с.188-192
 2. Киш Л. М., Мартинюк В.С., Михальчук Р.В. Аналіз фінансової стійкості підприємства та напрямки її забезпечення.: Колективна монографія “Теретичні та практичні аспекти розвитку підприємництва в Україні” під ред. д.е.н., професора О. О. Непочатенко. - Видавець «Сочінський М.М.», 2017. –C.185-192
 3. Киш Л. М., Тимощук Н.М., Юзьков К.І. Конкурентоспроможність ПАТ "Вінницька кондитерська фабрика" та методи її аналізу. Колективна монографія “Стан та проблеми функціонування підприємницьких структур в умовах  перманентної економіки” під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. - Видавець «Сочінський М.М.», 2016. с.114-120
 4. Киш Л. М., Сторожук О.Л. Порівняльний аналіз розрахунку ймовірності банкрутства підприємства за різними методиками. Колективна монографія “Соціально-економічні засади розвитку економіки України” під ред. д.е.н., професора О. О. Непочатенкоук. - Видавець «Сочінський М.М.», 2016. С.131-137
 5. Киш Л. М., Мазуренко А.М. Факторний аналіз прибутку ФГ «Вільне». Колективна монографія “Стратегічні детермінанти формування стійкого розвитку АПК України” під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. - Видавець «Сочінський М.М.», 2015. С.с.265-27
 6. Киш Л. М., Ковальчук Н.В. Аналіз оборотних активів ФГ «Стріла». Колективна монографія “Стратегічні детермінанти формування стійкого розвитку АПК України” під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. - Видавець «Сочінський М.М.», 2015. С.260-265.
 7. Киш Л. М., Сторожук О.Л. Ефективність використання обігових засобів на ПСП Агрофірма Батьківщина. Колективна монографія “Сучасні соціально-економічні тенденції розвитку АПК України ” під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. - Видавець «Сочінський М.М.», 2015. С.219-224.
 8. Киш Л. М., Редько Л.Ю. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та їх задоволеністю трудовою діяльністю на ПСП Савинецьке. Колективна монографія “Сучасні соціально-економічні тенденції розвитку АПК України” під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. - Видавець «Сочінський М.М.», 2015. С.261-266.
 9. Л. М. Киш, О. В. Клочко, Н. А. Потапова. Інформаційні системи і технології управління організацією: навчальний посібник / Л. М. Киш, О. В. Клочко, Н. А. Потапова ; Вінницький національний аграрний ун-т. - Вінниця : Вид-во "Вінницька газета", 2015. - 320 с
 10. О. А. Жукова, Л. М. Киш. Організація і методика економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. / О. А. Жукова, Л. М. Киш ; Вінниц. фін.-екон. ун-т. - Вінниця : Вінницька газета, 2012. - 301 с.
 11. Г. М. Калетнік, Л. М. Киш, О. В. Клочко, Н. А. Потапова. Міжгалузевий баланс: навчальний посібник / Г. М. Калетнік [ та ін.] ; Вінницький національний аграрний ун-т. - Вінниця : Видавництво "Вінницька газета", 2011. - 212 с.

Наукові інтереси

 • Міжгалузевий баланс;
 • Інформаційні системи і технології в управлінні організацією;
 • Основи теорії систем і системного аналізу;
 • Логістика.
 • Електронна комерція.

Місце і дата народження

с. Козлівка, Шаргородський р-н., Вінницька область, 26 лютого 1978 року.

Освіта

 • 1996 - 2001 рр. Вінницький державний технічний університет спеціальність «Системи управління і автоматики», кваліфікація: «Інженер - електрик»;
 • 2007 – 2009 рр. Вінницький державний аграрний університет, спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація: «Менеджер-економіст»;
 • 2007 -2011 рр. аспірантура ВНАУ;
 • 23.11.2015 р., захистила дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата технічних наук у Вінницькому національному технічному університеті;
 • 05.04.2018 р.  присвоєно вчене звання доцента кафедри моделювання та інформаційних технологій в економіці.

 Викладацька  діяльність з 2005 р

 • 08.09.2005 р. – сумісник 0,5 ставки;
 • 01.09.2006 р. – асистент кафедри економічної кібернетики та інформатики Вінницького державного аграрного університету;
 • 31.08.2009 р. – асистент кафедри економічної кібернетики
 • 01.09.2010 р. – старший викладач кафедри економічної кібернетики Вінницького національного аграрного університету
 • 01.09.2014 р. – асистент кафедри економічної кібернетики Вінницького національного аграрного університету.
 • 01.07.2016 р. – старший викладач кафедри моделювання та інформаційних технологій в економіці Вінницького національного аграрного університету.
 • 01.08.2018 р. по теперішній час – доцент кафедри комп’ютерних наук та економічної кібернетикиВінницького національного аграрного університету.

Підвищення кваліфікації:

 1. Університет Суспільних Наук (UNS). м. Лодзь (Польща). Сертифікат про проходження післядипломного закордонного стажування № 2017/09/024, тема: «Сучасний університет: міжнародна співпраця і мобільність задля інновацій через проектний підхід», 26.09.2017 р.
 2. ННВК Всеукраїнський науково-навчальний консорціум 28.05.18-08.06.18 (11 днів) Сертифікат № 41/2018.Тема "Набуття науково-професійного досвіду формування інноваційного змісту підготовки фахівців з урахуванням досягнень науки, техніки і технології та впровадження результатів науково-дослідної роботи у виробництво".

 

 Науково-дослідна робота:

 Основні публікації

 1.  Зелінська О.В., Потапова Н.А., Волонтир Л.О. Mathematical and statistical evaluation of processes of using information technologies. Техніка. Енергетики. ТранспортАПК. 2020 р. №4 C.
 2. Zelinska O., Volontyr L. Use of information technologies at the state and local levels // Green, Blue & Digital Economy Journal, 2020. baltijapublishing.lvЗарубіжне виданняIndexCopernicus
 3. Потапова Н.А., Зелінська О.В. Економетричний аналіз оцінки змін у використанні інформаційних технологій. Polish journal of science. № 26 (2020).Vol. 2. C. 17-24.
 4. ВолонтирЛ.О., ЗелінськаО.В., Потапова Н.А. Structurization of the regions of ukraine by the indicator of cash estimation of agricultural lands. Економіка, фінанси, менеджмент, 2020. № 1. C. 109-119. IndexCopernicusКатегорія Б
 5. Zelinska O. Automation of design of computer systems. Polish journal of science №27 (2020) vol. 1. С. 65-70 .
 6. Зелінська О. В., Говоруха В. Р. Підвищення ефективності інформаційних систем в АПК. Ефективна економіка. 2019. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7389 DOI: 32702/2307-2105-2019.11.47
 7. Зелінська О. В., Євдокімов А. О. Основи управління комерційними ризиками підприємств. Економіка та держава. 2019. № 11. С. 96–99. DOI: 32702/2306-6806.2019.11.96
 8. Волонтир Л. О., Зелінська О. В. Управління проектуванням комп’ютерних систем. Техніка. Енергетики. Транспорт АПК. 2019. №3 С. 118-123 (фахове видання).
 9. ZelinskaO., KhomiakovskaT. Ways of improving the site of a touristic company for the successful development of green tourism business. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. №10 С. 89-96
 10. ZelinskaO. ,Kiporenko S. Increasing the investment attractiveness of agricultural enterprises: world experience. Економіка. Фінанси. Менеджмент : актуальні питання науки і практики №7. С.74-82.
 11. Веселовська Н. Р., Зелінська О. В., Гнатюк О. Ф., Іванчук Я. В. Моделювання робочих режимів вібраційних та віброударних машин. Техніка. Енергетики. Транспорт АПК. 2019 р. №1 C. 56-64
 12. Зелінська О.В. Методологія проектування комп’ютерних систем управління технологічними процесами в АПК. Всеукраїнський науково-технічний журнал: Техніка. енергетика, транспорт АПК. Випуск1 (97) . 2018. ­ С. 138-143. (фахове видання)
 13. Зелінська О.В. Особливості прийняття рішень в розпливчастих умовах функціонування систем управління. Ефективна економіка. № 2. – Режим доступу до журналу: http: //www.economy.nayka.com.uaЕлектронне наукове фахове видання.
 14. Зелінська О.В. Моделювання складних систем управління з керованою структурою. Бізнес інформ. 2018. № 2. С. 142-148.
 15. Зелінська О.В. Загальні принципи побудови і дослідження детермінованих моделей вібраційних та віброударних машин з гідроімпульсним приводом. Вібрації в техніці та технологіях. Вінниця, 2018. № 4(91).С. 21-29
 16. Зелінська О.В. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. №12. 2018. С.88 - 96.
 17. Зелінська О.В. Задачі моделювання технічних систем як об’єктів розробки. Всеукраїнський науково-технічний журнал: Техніка. енергетика, транспорт АПК. Випуск 4 (103). 2018. С. 86-93.

Монографії, посібники

 1. Веселовська Н.Р., Зелінська О.В.Моделі інтегрованих комп’ютерних систем управління технологічними процесами на основі сучасних інформаційних технологій: Монографія. Вінниця, ТВОРИ, 2020. 427с.
 2. Іскович-ЛотоцькийР.Д., ЗелінськаО.В., Іванчук Я.В.Технологія моделювання оцінки параметрів формоутворення заготовок із порошкових матеріалів на вібропресовому обладнанні з гідроімпульсним приводом. Вінниця: ВНТУ, 2018.-152с (монографія)
 3. Волонтир Л.О., Зелінська О.В., Потапова Н.А., Чіков І.А. Чисельні методи. Навчальний посібник. Вінниця: ВНАУ, 2020. 322с.
 4. ЗелінськаО.В., ПотаповаН.А., ВолонтирЛ.О.Інформаційні системи та технології в галузі. Навчальний посібник. Вінниця: ВНАУ, 2020. 253 с. Ухвалено на засіданні навчально-методичної комісії факультету економіки та підприємництва (Протокол №8 від 23.03.2020 року) та навчально-методичної комісії ВНАУ протокол № 11 від 25 березня 2020 р.)
 5. Бурєннікова Н. В., Зелінська О. В.,Ушкаленко І. М., Бурєнніков Ю. Ю. Оптимізаційні методи та моделі. Вінниця: ВНТУ, 2019. 121с.

Патенти та авторські свідоцтва:

Патент № 88882 Україна МПК (2014.01) G01M 13/00.Спосіб визначення ефективності функціонування гідроімпульсного приводу тривалої дії / Веселовська Н.Р, Зелінська О.В., Рубаненко О.О.; заявник і патенто-власник Вінницький національний технічний університет.- № U2013 09935; заявл.09.08.201; опубл.10.04.2014, Бюл.№7. 

Наукові інтереси:

 • Інформаційні системи і технології в економічних системах
 • Економіко-математичне моделювання
 • Алгоритмізація 
 • Програмування 

Місто та дата народження:

м. Вінниця, 19 жовтня 1981 року.


Освіта:
• 1999-2004 рр. Вінницький національний аграрний університет, факультет фундаментальної економічної підготовки за спеціальністю “Менеджмент організацій”
• 2004-2007 рр. Вінницький національний аграрний університет, аспірантура за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
• 2009 р. Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.


Кар’єра:
Викладацька діяльність

 • 2007-2010 - асистент кафедри інформаційного менеджменту Вінницького національного технічного університету, лабораторні заняття з дисципліни «Економетрика».
 • 2010-2019 рр. – доцент кафедри економічної кібернетики Вінницького національного аграрного університету, лекції та лабораторні заняття з дисциплін: економіко-математичне моделювання, інформаційний бізнес, інтернет-технології в бізнесі, інформаційний бізнес.
 • 2014 р. Отримала звання доцента кафедри економічної кібернетики.
 • З 2019 р. по теперішній час – доцент кафедри комп’ютерних наук та економічної кібернетики Вінницького національного аграрного університету, лекції та лабораторні заняття з дисциплін: моделювання систем, моделювання економіки, системи прийняття рішень, дослідження операцій, інформаційні технології.
 • У 2020 р. проходила стажування у ТОВ «Орнетіка».

 

Науково-дослідна робота:

Основні публікації:

 • Ruzakova O.V. Formation of indicators set that characterize the level of staff motivation. Eastern European Scientific Journal, Poland. 2021. №12 (65). Pp. 70-75.
 • Ruzakova O.V. Automation of the financial analysis decision-making process on the Internet. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. №2. С.69-76.
 • Ruzakova O.V. Profitability modeling of the enterprise. Annali d’Italia. №14 (Vol 2). Pp.45-53.
 • Рузакова О.В. Использование интернет-технологий в финансовом анализе. Polish journal of science. 2020. №25. С.42-49.
 • Ruzakova O.V. Consistency of expert opinions determination in financial analysis with use spectral approach. Slovak international scientific journal. 2020. №39. VOL.2. 60-70.
 • Рузакова О.В. Оптимальне планування в управлінських задачах. Polish journal of science. №27. 2020. С.49-58.
 • Рузакова О.В. Система підтримки прийняття рішень у задачах фінансового аналізу. Агросвіт. 2019. № 5. С. 67–72.
 • Ruzakova O.V. Kiporenko S.V. Development of a methodology for formalizing the decision-making process for Hopfield-based neural network investment. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. №6. С.65-72.
 • Рузакова О.В. Нечітко-множинне моделювання фінансового стану підприємства. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. №4. С.69-76.
 • Рузакова О.В. Використання методу парних порівнянь у фінансовому аналізі. Вісник Хмельницького національного університету. 2014. № 2. Т. 1. С. 129-132.
 • Рузакова О.В. Визначення узгодженості експертних думок у фінансовому аналізі із використанням спектрального підходу. Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». 2012. № 5. С. 128-133.

Монографії:

 • Рузакова О.В. Математичні моделі та методи оцінювання фінансового стану підприємства. Монографія / А.О. Азарова, О.В. Рузакова. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 172 с.

Патенти та авторські свідоцтва:

 • А. с. 53112, Україна, Комп`ютерна програма ««FCE(FL)»»/ А.О. Азарова, О.В. Рузакова (Україна). - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір; реєстр.№ 53112, 14.01.2014.
 • А. с. 5313, Україна, Комп`ютерна програма ««FCE(FLW)»»/ А.О. Азарова, О.В. Рузакова (Україна). - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір; реєстр.№ 53113, 14.01.2014.
 • А. с. 53114, Україна, Комп`ютерна програма ««FCE(TE)»»/ А.О. Азарова, О.В. Рузакова (Україна). - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір; реєстр.№ 53114, 14.01.2014.

Наукові інтереси:

 • Інформаційні системи і технології в економічних системах.
 • Методи та моделі у фінансовому аналізі.

Дата і місце народження

01.10.1977р., м. Вінниця

Освіта

 • 1994-1999рр.: навчалась на обліково-фінансовому факультеті ВДСГІ за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію «Економіст-бухгалтер»;
 • 2005-2008рр.: навчалась в аспірантурі ННЦ «Інститут аграрної економіки».

Викладацька діяльність

 • 2003-2005 рр. – працювала асистентом кафедри економічної кібернетики та інформатики в Вінницького державного аграрного університету;
 • З 2005р. по теперішній час – асистент кафедри комп’ютерних наук та економічної кібернетики  Вінницького національного аграрного університету

Науково-дослідна робота

Є автором понад 80 публікацій, з них 46 наукових та понад 40 навчально-методичного характеру, у тому числі: 8 наукових праць опубліковано у вітчизняних фахових виданнях,  5 публікацій у міжнародних наукових періодичних виданнях.

Також є співавтором однієї колективної монографії.

У 2015 році проходила підвищення кваліфікації у ТОВ «Партнер-реєстр» в м.Вінниця  за напрямком «Інформаційні технології на фондовому ринку».

Участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях

 • Бахарєва Я.В. Економіка, облік, фінанси та право в умовах глобалізації: тенденції та перспективи: ІІІ Міжнародна науково-практична конференці, м. Полтава, (2019р.);
 • Бахарєва Я.В. Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації. IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, м. Хмельницький (2019р.);
 • Бахарєва Я. В. Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів. Міжнародна науково-практична конференція, м.Вінниця (2019р.);
 • Бахарєва Я.В. Сучасні технології в економіці, будівництві та дизайні Всеукраїнська науково-практична конференція, м.Немирів (2019р.);
 • Бахарєва Я.В. Економічний розвиток України в контексті впровадження прогресивних інформаційних технологій та систем управління. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Київ (2019р.);
 • Бахарєва Я.В. Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи. Міжнародна науково-практична конференція, м.Київ (2012р.);
 • Бахарєва Я.В. Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, між предметні зв’язки. ІХ Міжнародна науково-практична  конференція присвяченої пам’яті професора Г.Г. Кірейцева, м.Київ (2015р.);
 • Бахарєва Я.В. Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід. Міжнародна науково-методична конференція Форум молодих економістів кібернетиків, м.Вінниця, ВНАУ (2015р.);
 • Бахарєва Я.В. Сучасні інформаційні технології в управлінні економічними об’єктами. ІV Всеукраїнська науково-методична конференція, м.Вінниця, (2015р.)
 • Бахарєва Я.В. Моделювання та кількісні методи в економіці. І Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція, м.Вінниця (2016р.);
 • Бахарєва Я.В. Майбутнє економіки в епоху інформаційного суспільства. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція,  м. Вінниця (2017р.);
 • Бахарєва Я.В. Продовольча безпека України і розвиток агропродовольчого ринку в умовах євроінтеграції. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, м.Вінниця, ( 2017р.);
 • Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України. Міжнародна науково-технічна конференція, м.Київ-Вінниця (2017р.);
 • Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці. ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, м.Вінниця (2018р.);
 • Кібернетичне управління економічними об’єктами в умовах глобалізації. Міжнародна науково-практична конференція, м.Вінниця (2018р.).

 

Основні публікації

Наукові статті

 1. Bakharieva Y.V. Information technologies in the logistic industry of Ukraine. Annali d’Italia (Italy’s scientific journal). 2020. №48. С.34-41
 2. Бахарєва Я.В. Підходи до аналізу й прогнозування ринку нерухомості в Україні. Danish Scientific Journal (DSJ).  Vol. 2. № 34. P. 35-46.
 3. Бахарєва Я.В. Професія «бізнес-аналітик»: ключові навики та тенденції розвитку в Україні. Slovak international scientific journal. 2020. №42.
 4. Бахарєва Я.В. Розвиток інформаційних технологій в страхуванні: електронні поліси для власників транспортних засобів // Norwegian Journal of development of the International Science. 2020, №43.
 5. Бахарєва Я.В. Розвиток предикативної аналітики як пріоритетного напрямку бізнес-аналітики [Електронний ресурс // Ефективна економіка. Електронне наукове фахове видання.   №11.
 6. Бахарєва Я.В. Розвиток предикативної аналітики як пріоритетного напрямку бізнес-аналітики // Агросвіт. -№11.  С.48-54.
 7. Бахарєва Я.В. Прикладні аспекти створення інтернет-магазинів як фактор розвитку вітчизняного електронного бізнесу // Агросвіт. 2017, № 11. С. 7-12.
 8. Бахарєва Я.В., Юрчук Н.П. Інформаційне забезпечення управління земельними ресурсами сільськогосподарського призначення // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. №11.  С.81-90.
 9. Бахарєва Я. В. Підходи до маркетин­гового бюджетування та їх вплив на оцінку ефективності  маркетингових витрат // Accounting & Finance.   №2(60).  С.123-128.
 10. Бахарєва Я.В. Електронний документообіг та використання електронного цифрового підпису у відносинах платників податків з органами державної податкової служби /Моделювання економічних систем: теорія, методика, практика і досвід. Колективна монографія; за ред. С.В. Коляденко. Вінниця: ВНАУ, ПП Балюк І.Б., 2012. 398с.
 11. Бахарєва Я. В. Інформаційні системи для стратегічного планування та аудиту маркетингу // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - №3(188). Т.1. С.183-186.
 12. Бахарєва Я. В. Тенденції розвитку харчової промисловості  України та їх маркетингова складова // Науковий вісник Львів­ського національного уні­вер­ситету ветеринарної ме­ди­цини та біотехнологій імені С.З.Гжицького №1(51). Львів, 2012. Т.14,Ч.2.- С.45-51.

 Наукові інтереси

 • Прогнозування та моделювання в АПК
 • Бізнес-аналітика
 • Інформаційні системи і технології обліку

Місце і дата народження: 

м. Одеса, Одеська обл. 07.01.1985 р.

Освіта

 • 2001-2006 рр. – навчався у Вінницькому державному аграрному університеті за спеціальністю «Облік  і аудит» спеціалізації «Фінансування та кредитування галузі АПК».
 • 2006 – 2009рр.: аспірантура при «Раді по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України» м. Київ, за спеціальністю 08.00.05: «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка».
 • 2012 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Розвиток малого підприємництва в аграрному секторі регіону» у Черкаському державному технологічному університеті та здобув науковий ступень кандидата економічних наук зі спеціальності «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка».

Викладацька діяльність

 • З грудня 2009 - асистент кафедри економічної кібернетики. Проводив практичні заняття з дисципліни управління проектами.
 • З січня 2010 р. - фахівець першої категорії Відділу інноваційних технологій в освіті.
 • 2013-2014 рр. - старший викладач кафедри економічної кібернетики. Проводив практичні заняття з дисципліни управління проектами.
 • 2014-2015 рр. - старший викладач кафедри міжнародної економіки. Проводив лекційні і практичні заняття з дисциплін: глобальна економіка, економіка буряківництва, економіка підприємств, міжнародна конкурентоспроможність АПК.
 • 2015-2016 рр. – доцент кафедри економіки та аналізу. Проводив лекційні і практичні заняття з дисциплін: глобальна економіка, економіка буряківництва, облік зовнішньоекономічної діяльності.
 • 2016–2019 рр. – старший викладач кафедри економіки. Проводив лекційні і практичні заняття з дисциплін: глобальна економіка, економіка буряківництва, економіка природокористування, стратегічне управління, інституційна економіка, економіка лісового і садово-паркового господарства, економіка виробництва сільськогосподарської продукції
 • З 2020 р. по теперішній час - старший викладач кафедри комп’ютерних наук та економічної кібернетики. Поводжу заняття з дисциплін: комп’ютери та комп’ютерні технології, алгоритмізація та програмування, інформаційні технології.

Науково-дослідна робота

Є автором 58 публікацій, з них 35 наукових та 23 навчально-методичного характеру, у тому числі: 17 наукових праці опубліковано у вітчизняних фахових виданнях, 1 публікація у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Web of Science.

Також є співавтором 1монографії.

У 2015 році  проходив стажування у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ в м. Внниця.

 

Участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях 

 • Коляденко Д.Л. Міжнародна науково-практична конференція «Цифрова економіка як фактор інноваційного розвитку суспільства». ТНТУ імені Івана Пулюя, м. Тернопіль. 11 листопада 2020 р.
 • Коляденко Д.Л. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів». м. Вінниця. 16-17 червня 2020 р.
 • Коляденко Д.Л. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації». м. Хмельницький. 20 вересня 2019 р.
 • Коляденко Д.Л. Economic growth in conditions of globalization: sustainable development models. Національний інститут економічних досліджень Молдови , м. Кишинів12-13 жовтня 2017 р.
 • Коляденко Д.Л. Cross-border cooperation: key ideas and perspectives. Сучавський університет «Стефан Чел Маре», м. Сучава 21 травня 2016 року по 22 травня 2016 р.
 • Коляденко Д.Л. Міжнародна науково-практична конференція «Інституціональні ринкові трансформації у розвитку аграрного сектору економіки» Вінниця, ВНАУ, 16-17 лютого 2017 р.
 • Коляденко Д.Л. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Майбутнє економіки в епоху інформаційного суспільства» Вінниця, ВНАУ, 11 квітня 2017р.
 • Коляденко Д.Л. Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток  земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України» Вінниця, ВНАУ 23-25 травня 2017 року.
 • Коляденко Д.Л. Всеукраїнська науково-практична Інтернет- конференція «Продовольча безпека України і розвиток агропродовольчого ринку в умовах євроінтеграції» ВНАУ27 квітня 2017 року.
 • Коляденко Д.Л. І Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Моделювання та кількісні методи в економіці» ВНАУ 27 жовтня 2016 року.
 • Коляденко Д.Л. І Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми фінансових відносин в умовах глобалізації» ВНАУ 30 листопада 2016 року.
 • Коляденко Д.Л. VI Міжнародна науково-методична конференція «Форум молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід», 24-25 вересня 2015 року, м. Вінниця.

Основні публікації

 Наукові статті

 1. Lyshenko M., Ustik T., Pisarenko V., Maslak N., Koliadenko D. Economic and marketing aspects of the functioning of small enterprises. Financial And Credit Activity: Problems Of Theory And Practice. 2020. 2(33), 185-193. (Web of Science)
 2. Koliadenko D. Development of small enterprises in the region by organizational and economic regulation mechanism. Polish journal of science. №27 (2020) VOL. 3. Р. 24-32
 3. Koliadenko D. State and prospects of small entrepreneurship development in the context of socio-economic stabilization in Ukraine. Polish journal of science. №28 (2020) VOL. 4. Р. 13-24
 4. Koliadenko D. Principles of institutionalization of transformation of land relations. Annali d’Italia. №14. (2020) Vol. 2. Р.35-41
 5. Коляденко С.В., Коляденко Д.Л. Землі України – природний потенціал забезпечення виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції. Всеукраїнський науково-виробничий журнал Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018, № 12 (40). С. 25-37.
 6. Коляденко Д.Л. Інституціональні аспекти трансформації земельних відносин. Всеукраїнський науково-виробничий журнал Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018, № 9 (37). С. 122-135.
 7. Коляденко Д.Л. Людський капітал - фактор інституціональної трансформації в АПК. Ефективна економіка [Електронний ресурс] №5, 2017. URL : ttp://www.economy.nayka.com.ua

Монографії, підручники, посібники

 1. Коляденко Д. Л. Кластерна модель територіальної організації малого агропідприємництва. Колективна монографія. Моделювання економічних систем: теорія, методика, практика і досвід, за ред. С.В. Коляденко. Вінниця: ВНАУ, ПП Балюк І.Б., 2012. 398 с. С. 367-373.

Наукові інтереси:

 • Комп’ютери та комп’ютерні технології.
 • Глобалістика, глобальна економіка та можливості і перспективи України.
 • Управління проектами на під підприємствах.

Місце і дата народження

м.Вінниця, 04 травня1995 року

Освіта

 • 01.09.2001 – 12.05.2012 рр. – середня загальноосвітня школа I-III ступенів №25 Вінницької міської ради, м. Вінниця;
 • 01.09.2012 – 30.06.2016 рр. – Вінницький національний аграрний університет, економічний факультет, спеціальність «Економічна кібернетика», диплом бакалавра;
 • 01.09.2016 – 28.02.2018 рр. – Вінницький національний аграрний університет, факультет економіки та підприємництва, спеціальність «Економічна кібернетика», диплом магістра з відзнакою; 14.09.2018 р. – по теперішній час – Вінницький національний аграрний університет, відділ аспірантури і докторантури, аспірант зі спеціальності 051 – економіка. Науковий керівник – д.е.н., професор Коляденко С.В. Тема кандидатської дисертації «Інноваційний механізм підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств».

Викладацька діяльність

 • 2019-2020 рр. - асистент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет
 • З 2020 р. - по теперішній час – асистент кафедри комп’ютерних наук та економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет.

Науково-дослідна робота

Є автором 23публікацій, з них 15 наукових та 8 навчально-методичного характеру, у тому числі: 5 наукових праць опубліковано у вітчизняних фахових виданнях, 2 наукові праці опубліковано в зарубіжних наукових журналах, які включені до наукометричної бази Index Copernicus.

Також є автором (співавтором) 2 начальних посібників.

Участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях

 • Чіков І.А. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології в будівництві, економіці та дизайні», м. Немирів. 4-5 квітня 2019 р.
 • Чіков І.А. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів», 18-19 квітня2019 р., ВНАУ, м. Вінниця, Україна.
 • Чіков І.А. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів», 15-16 травня 2019 р., ВНАУ, м. Вінниця, Україна.
 • Чіков І.А. Міжнародна науково-практична конференція «Земля-потенціал енергетичної, економічної та національної безпеки держави», 24-25 жовтня 2019 р., ВНАУ, м. Вінниця, Україна.
 • Чіков І.А. Всеукраїнська науково-практична конференція «Від науки до практики: професійна підготовка фахівців в контексті потреб сучасного ринку праці», 12-13 березня 2020 р., ВНАУ, м. Вінниця.
 • Чіков І.А. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція молодих вчених та студентів «Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в умовах конвергенції», 14-15 травня 2020 р., ВНАУ, м. Вінниця, Україна.
 • Чіков І.А. Чіков І.А. Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодіжний науковий форум», 9-10 червня 2020 р., ВНАУ, м. Вінниця, Україна.

 

Основні публікації

Наукові статті

 • Chikov I. Methodical approaches to assessing the efficiency of economic activity of enterprises. Annali d’Italia. 2020. № 10. P. 3-8.
 • Chikov I. Innovative activity as a factor for improving competitiveness of agricultural enterprises. Polish journal of science. 2020. №26. P.38-45
 • Чіков І.А. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття «інновація». Ефективна економіка. 2019. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7450. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.179.
 • Чіков І.А. Конкуренція: теоретичні підходи до розуміння сутності поняття. Агросвіт. 2019. № 10. С. 74-80. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.10.74.
 • Чіков І.А. Фактори підвищення конкурентоспроможності підприємств АПК на основі інноваційних перетворень. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. Економіка і управління. 2018. Том 29 (68). № 5. С. 113-117.
 • Чіков І.А. Підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств на основі ресурсозбереження. Інвестиції: практика та досвід. Економічні науки. 2018. №10. С.73-78.

 

Монографії, підручники, посібники

 • Волонтир Л.О., Зелінська О.В., Потапова Н.А., Чіков І.А. Чисельні методи, похибки, інтерполяція, апроксимація, інтегрування, диференциювання, оптимізація, диференційні рівняння. Навчальний посібник. Вінниця: ВНАУ, 2020. 322 с.
 • Волонтир Л.О, Потапова Н.А., Ушкаленко І.М., Чіков І.А. Оптимізаційні методи та моделі в підприємницькій діяльності. Навчальний посібник. Вінниця: ВНАУ, 2020. 334 с.

 

Наукові інтереси

 • Економічна кібернетика
 • Моделювання економічних систем
 • Оптимізаційні методи та моделі

Місце та дата народження:
с. Війтівка Бершадського району Вінницької області, 20 липня1953 року.


Освіта:

 • 1970-1975 рр. Вінницький політехнічний інститут, спеціальність «Радіотехніка»
 • 1998 -1999 рр. Тернопільська академія народного господарства, спеціальність «Фінанси»
 • 1988 р. Захист кандидатської дисертації на тему: «Оптоелектронні структури в інформаційно-вимірювальних системах обробки зображень»

Кар’єра:
Викладацькадіяльність

 • 1985-1988 рр.  – асистент кафедри автоматизації проектування, Вінницький політехнічний інститут.
 • 2001 -2002 рр. Доцент кафедри інформаційних технологій, Вінницька філія відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».
 • 2002 -2008 рр. Завідувач кафедри інформаційних технологій, доцент, Вінницька філія відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».
 • 2008 -2010 рр. Професор кафедри інформаційних технологій, Вінницька філія відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».
 • 2010 -2014 рр. Професор кафедри інформаційних технологій, Вінницький соціально-економічний інститут університету «Україна».
 • 2014 -2014 рр. Доцент кафедри журналістики та інформаційних технологій, Вінницький соціально-економічний інститут університету «Україна».
 • 2014 -2015 рр. Завідувач кафедри журналістики та інформаційних технологій, Вінницький соціально-економічний інституту ніверситету «Україна».
 • З 2020р. по теперішній час – доцент кафедри комп’ютерних наук та економічно кібернетики Вінницький національний аграрний університет


Наукова діяльність:

 • 1988 -1994 рр. Старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, завідувач лабораторією, СКТБ «Квантрон», Вінницький політехнічний інститут.
 • 2001 -2001 рр. Провідний науковий співробітник, ВАТ «НДІ відео-термінальної техніки», м.Вінниця.

Науково-дослідна робота:

Має близько 400 наукових праць, в тому числі 185 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, 65 статей у фахових вітчизняних виданнях, 45 наукових робіт у виданнях SPIE та міжнародних, 2 розділи  у 2-ох колективних монографях, що вийшли у видавництві INTECH OUPEN, 2 розділи ще у 2-ох колективних монографій, що вийшли у 2020 р. у закордонних видавництвах Springer та IGI-Global, 1 монографію в Україні, 5 посібників.

Основні публікації:

 1. KrasilenkoV.G. Designand Simulation of Array Cells of Mixed Sensor Processors for Intensity Transformation and Analog-DigitalCodinginMachineVision. /  V.G.Krasilenko, A.ALazarev, D.V. Nikitovich // MachineVisionandNavigation: монография/ In: Sergiyenko O., Flores-Fuentes W., Mercorelli P. (eds) MachineVisionandNavigation. SpringerInternationalPublishingSequenznummer. – Springer, 2020. Р. 87-129. https://doi.org/10.1007/978-3-030-22587-2_4 ISBN 978-3-030-22586-5 ISBN 978-3-030-22587-2 (eBook) http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/27630.pdf
 2. KrasilenkoV.G. Theblockparametricmatrixaffine-permutationciphers (BP_MAPCs) withisomorphicrepresentationsandtheirresearch. / V.G. Krasilenko, A.ALazarev, D.V. Nikitovich // Актуальныепроблемыинформационных систем и технологий: монография/ Н. Борисова, В. Васянин и др., под науч. ред. проф. В. Вычужанина. – Одеса, НУ «ОМА», 2020. С. 270-282. ISBN 978-617-7857-03-6 http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/27481.pdf http://socrates.vsau.org/method/getfile.php/54140.pdf?x=1
 3. V.G. Krasilenko, A.A Lazarev, D.V. NikitovichMODELS OF MATRIX BLOCK AFFINE-PERMUTATION CIPHERS (MBAPCs) FOR CRYPTOGRAPHIC TRANSFORMATIONS AND THEIR RESEARCH. Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Редкол.: Оксіюк О.Г. (голова)та ін. К.: ВПЦ "Київський університет", 2020. Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем: Збірник матеріалів доповідей та статей. С. 314–321. http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/26030.pdf
 4. V.G. Krasilenko, A.A Lazarev, D.V. NikitovichMULTI-FUNCTIONAL PARAMETRIC (MFP) MATRIX-ALGEBRAIC MODELS (MAM) OF CRYPTOGRAPHIC TRANSFORMATIONS (CTs) WITH OPERATIONS BY MODULO AND THEIR MODELING. Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Редкол.: Оксіюк О.Г. (голова)та ін. К.: ВПЦ "Київський університет", 2020. Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем: Збірник матеріалів доповідей та статей. С. 306–313.  http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/26029.pdf
 5. Красиленко В.Г, Нікітович Д.В., КРИПТОГРАФІЧНИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ ІЗОМОРФНО ПРЕДСТАВЛЕНОГО СПІЛЬНОГО СЕКРЕТНОГО МАТРИЧНОГО КЛЮЧА-ПЕРЕСТАНОВКИ ВЕЛИКОЇ РОЗМІРНОСТІ. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції. «Інформаційні управляючі системи та технології» (ІУСТ), 24– 26 вересня 2020 р., Одеса / ОНПУ; ред. кол: В.В. Вичужанін. – Одеса, 2020. С. 45-50. http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/26106.pdf
 6. Krasilenko, V.G., Lazarev, A.A., Sheremeta, A.P. Designingofarrayneuron-equivalentorswithaquasi-universalactivationfunctionforcreatingaself-learningequivalent- convolutionalneuralstructures. / V.G. Krasilenko, A.A. Lazarev, A.P. Sheremeta // Системи обробки інформації. – Харків :Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2019. – Вип. 1 (156). – С. 82-91.
 7. Красиленко В.Г., Нікітович Д.В., Яцковська Р.О., Яцковський В.І. Моделювання покращених багатокрокових 2DRSA алгоритмів для криптографічних перетворень та сліпого електронного цифрового підпису. / В.Г. Красиленко, Д.В. Нікітович, Р.О. Яцковська, В.І. Яцковський // Системи обробки інформації. – Харків : Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2019. – № 1(156). – С. 92-100.
 8. Vladimir G. Krasilenko, Alexander A. Lazarev, and Diana V. Nikitovich "Designof neuron-calculators for the normalize dequivalence of two matrix arrays based on FPGA for self-learning equivalently convolution al neural networks (SLE_CNNs)", Proc. SPIE 10996, Real-Time Image Processing and Deep Learning 2019, 109960P (14 May 2019); https://doi.org/10.1117/12.2518206.
 9. Vladimir G Krasilenko, Alexander A Lazarev, Diana V Nikitovich. Design and simulation of image nonlinear processing relational preprocessor based on iterationalsorting node. Proc. SPIE 11028, OpticalSensors 2019, 110282X (11 April 2019); https://doi.org/10.1117/12.2524114.
 10. Vladimir G Krasilenko, Alexander A Lazarev, Diana V Nikitovich. Design and simulation of array cells for image intensity transformation and coding used in mixed image processors and neural networks. Proc. SPIE 10751, Optics and Photonics for Information Processing XII, 1075119 (7 September 2018); https://doi.org/10.1117/12.2322655.
 11. Krasilenko, Alexander A Lazarev, Diana V Nikitovich Design and simulation of optoelectronic neuron equivalentors as hardware accelerators of self-learning equivalent convolutional neural structures (SLECNS). Proc. SPIE 10689, Neuro-inspired Photonic Computing, 106890C (21 May 2018); https://doi.org/10.1117/12.2316352.
 12. Vladimir G. Krasilenko, Aleksandr I. Nikolskyy, andAlexander A. Lazarev Designing and simulation smart multifunctional continuous logic device as a basic cell of advanced high-performance sensor systems with MIMO-structure. Proc. SPIE 9450, Photonics, Devices, andSystems VI, 94500N (6 January 2015); https://doi.org/10.1117/12.2073893.

Наукові інтереси:
• Методи та алгоритми криптографічних перетворень зображень;
• Інтелектуальні нейромережеві технології
• Моделювання еквівалентністних моделей нейронних мереж для розпізнавання та обробки зображень;
• Інформаційні технології в соціальних комунікаціях.

В жовтні 1989 року на економічному факультеті Вінницького державного сільськогосподарського інституту була створена кафедра інформатики та автоматизації процесів управління. Її очолив випускник факультету економічної кібернетики Одеського сільськогосподарського інституту к.е.н., доцент Мартинюк Петро Семенович.

Кафедра інформатики та автоматизації систем управління за чисельністю науковців, сформованою школою, рівнем наукових досліджень, виданою науково-методичною літературою створила об’єктивні умови для відкриття в університеті за напрямом «Економіка і підприємництво» спеціальності «Економічна кібернетика».

Парк обчислювальної техніки в 1989-1993 рр. налічував 2 дисплейні класи з 20 дисплеями, 2 обчислювальні комплекси СМ-1425, персональні комп’ютери «Пошук-2», IBM PC/IT, «Нейрон» та 1 клас на 20 робочих місць з мікрокалькуляторами «Електроніка».

З 1 вересня 1997 року кафедру очолив д.т.н., професор Стахов О.П., наукові досягнення якого неодноразово відзначені Урядом та знайшли міжнародне визнання. Вже тоді стала проблема становлення Інформаційно-комп’ютерного центру університету.

Ідея створення наскрізної комп’ютерної підготовки фахівців виникла на кафедрі інформатики та АПУ в 1998 році, коли чітко постали задачі єдиного й системного викладення матеріалу комп’ютерних дисциплін і їх інтеграції з фаховими дисциплінами обліково-фінансового та економічного факультетів.

Для цього було прийнято та виконано цілий ряд заходів:
• розроблена та затверджена програма наскрізної комп’ютерної підготовки фахівців;
• розроблені електронні матеріали для проведення лабораторних та практичних занять;
• розроблена концепція навчальної мережі, що дозволило впровадити: можливість самостійної роботи студентів, контролю викладачами результатів роботи студентів, здійснювати контроль за студентським графіком протягом семестру, підтримувати інваріантність робочого місця.

У квітні 2002 року на базі кафедри відкрита спеціальність «Економічна кібернетика», що призвело до необхідності створення нової кафедри відповідного напрямку. Тому у липні 2002 року на базі кафедри інформатики та автоматизації процесів управління було створено дві кафедри: кафедра економічної кібернетики та інформатики і кафедра інформаційних технологій у менеджменті.

В 2004 році кафедру очолив к.т.н., доцент Паламарчук Євген Анатолійович. В той час кафедра забезпечувала викладання дисциплін фундаментального курсу «Інформатика та комп’ютерна техніка» на 5-ти факультетах університету, а також викладання дисциплін, пов`язаних з комп`ютеризацією, автоматизацією та інформатизацією управлінських процесів на сучасних підприємствах АПК для студентів всіх спеціальностей.

З вересня 2006 р. по березень 2007 р. завідувачем кафедри була к.т.н., доцент Веселовська Наталія Ростиславівна.

З березня 2007 р. по квітень 2020 р. завідувачем кафедри була д.е.н., професор Коляденко Світлана Василівна.

З квітня 2020 р. і по сьогоднішній день кафедру очолює є к.е.н., доцент Потапова Надія Анатоліївна.
Сьогодні кафедра забезпечує навчальний процес для факультету економіки та підприємництва за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр» та «Магістр».
Кафедра має свою наукову школу (керівники Коляденко С.В.) «Моделі розвитку регіональної економіки та інформаційних технологій в економіці та освіті»., котра має два напрями дослідження - класичний науковий та прикладний.

Підготовка фахівців з економічної кібернетики та комп’ютерних наук відбувається на базі сучасних стандартів освіти, адаптованих до кращих світових освітніх програм.

Програми орієнтовані на підготовку студентів з урахуванням особливостей функціонування сучасних підприємств аграрної галузі. До навчального процесу залучають представників різних видів підприємств (стейкхолдерів), серед яких, зокрема, Приватне підприємство «Велес+», Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергоінвест» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Селищанське».

Науково-педагогічні працівники кафедри на чолі із завідувачем кафедри виконували та продовжують роботу над такими науково-дослідними темами, що пройшли державну реєстрацію:
1. Створення стратегічних карт розвитку підприємства за системою збалансованих показників (2009-2011роки) (керівник теми Коляденко С.В., співавтор Коваленко О.О.).
2. Науково-методичні засади системно-кібернетичного підходу до формування інформаційного простору організації (2009-2012 роки) (керівник теми Коляденко С.В.).
3. Економіко-математичне моделювання управлінських процесів та їх інформаційна підтримка для підприємств в АПК (2013-2016 роки) (керівник теми Коляденко С.В.).
4. Інноваційні методи формування інформаційної та екологічної культури студентів-аграріїв за допомогою електронних засобів навчання (2014-2020 роки) (керівник теми Коляденко С.В.).
5. Економіко-математичне моделювання управлінських процесів та їх інформаційна підтримка для підприємств АПК. (2012-2020 роки) (керівник теми Коляденко С.В.).
6. Методи і моделі ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств. (2014-2020 роки) (керівник теми Коляденко С.В.).
7. Управління ланцюгами постачання в умовах діджиталізації економіки. (2021-2023 роки) (керівник теми Потапова Н.А.).

В науковому плані кадровий потенціал підсилюється аспірантами та здобувачами: аспірантів маємо 3 особи. За останні роки захистили дисертації викладачі та аспіранти: докторську дисертацію: Бурєннікова (Поліщук) Н. В. (2011 р.); кандидатські дисертації: Коляденко Д.Л. (2012 р.), Юрчук Н.П. (2013 р.), Іонаш І. В. (2014 р.), Петровський М.І. (2014р.), Зелінська О.В. (2015 р.), Качуровський С.В. (2018 р.).

Потужним інструментом у навчальній діяльності є підготовка та видавництво монографій і навчально-методичної літератури. У цьому напрямі кафедра працює досить потужно і лише за останні 11 років ми маємо: 13 монографій (автори та співавтори Коляденко С.В., Потапова Н.А., Бурєннікова Н.В., Рузакова О.В., Ушкаленко І.М., Коваленко О.О., Бурденюк І.І., Денисюк В.О., Січко Т.В., Зелінська О.В.,Волонтир Л.О., Ушкаленко І.М.) 11 навчальних посібників (автори Коляденко С.В., Бурєннікова Н.В., Зелінська О.В., Потапова Н.А., Волонтир Л.О., Ушкаленко І.М.); 12 свідоцтв про авторське право на комп’ютерні програми (автори Паламарчук Є.А., Коваленко О.О., Юрчук Н.П., Яцковська Р.О., Потапова Н.А., Зелінська О.В., Волонтир Л.О., Рузакова О.В,), а також статті в закордонних та у вітчизняних фахових виданнях.

Наукові монографії та навчальні посібники науково-педагогічних працівників кафедри за останній період:
• Krasilenko V. G., Lazarev A. A., Nikitovich D. V. Design and Simulation of Array Cells of Mixed Sensor Processors for Intensity Transformation and Analog-Digital Coding in Machine Vision. Machine Vision and Navigation. monograph. Springer, 2020.
• V.G. Krasilenko, A.A Lazarev, D.V. Nikitovich. The Block Parametric Matrix Affine-Permutation Ciphers (BP_MAPCs) with Isomorphic Representations and their Research. Актуальные проблемы информационных систем и технологий: монография / Н. Борисова, В. Васянин и др., под науч. ред. проф. В. Вычужанина. – Одеса, НУ «ОМА», 2020.
• Зелінська О.В., Волонтир Л.О., Потапова Н.А. Інформаційні системи та технології в галузі. Навчальний посібник. Вінниця: ВНАУ, 2020. 253 с.
• Веселовська Н.Р., Зелінська О.В. Моделі інтегрованих комп’ютерних систем управління технологічними процесами на основі сучасних інформаційних технологій: Монографія. Вінниця, ТВОРИ, 2020. 427с.
• Волонтир Л.О., Потапова Н.А., Ушкаленко І.М., Чіков І.А. Оптимізаційні методи та моделі в підприємницькій діяльності. Навчальний посібник. Вінниця: ВНАУ, 2020. 404 с.
• Волонтир Л.О., Зелінська О.В., Потапова Н.А., Чіков І.А. Чисельні методи. Навчальний посібник. Вінниця: ВНАУ, 2020. 322с.
• Агропромисловий комплекс України: проблеми і перспективи: Монографія./Коляденко С.В. – Вінниця, 2008. – 420с.
• Наукові основи економічного розвитку України та світу: кол. моногр./ за заг.ред. О.В.Царенко, С.В.Коляденко, В.П.Ільчука; М-во освіти і науки України; Акад. муніцип. упр. МОН України, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Чернігів. нац. технол.ун-т, Нац. гірн. ун-т. – Д.:НГУ, 2014. – 340с.
• Міхайленко В.М., Січко Т.В. Моделі і методи автоматизованої системи управління регіонального університетського центру. Монографія / В.М. Міхайленко, Т.В. Січко – Вінниця: ВНАУ, 2014. -184с.
• Моделювання стратегічних карт розвитку організації: монографія/ Блакита В.Г., Чорна Л.О., Коваленко О.О., Чорна Н.Ю., Зачоса О.Д., Петровська А.В. – Вінниця: Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕЇ КНТЕУ, 2013. – 364с.
• Моделювання економічних систем: теорія, методика, практика і досвід: монографія / ВНАУ; за ред.. С.В.Коляденко. – Вінниця: ПП Балюк І.Б., 2012. – 400с.
• Оптико-електронні технології аналізу біомедичних зображень: монографія / С.В. Павлов, В.П. Кожем’яко, І.І.Бурденюк, Рамі Ребхі Хамді – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 166с.
• Вовк В.М. Моделювання організаційних процесів у підприємництві: Монографія. / В.М.Вовк, С.С.Прийма, І.М.Шиш. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 334с.
• Азарова А.О. Математичні моделі та методи оцінювання фінансового стану підприємства / А.О. Азарова, О.В. Рузакова. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 172с.
• Пєтух А.М. Швидкодійні цифрові функціональні генератори графічних примітивів: монографія / А.М.Пєтух, В.О.Денисюк, Д.Т.Обідник. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 148с.
• Поліщук Н.В. Функціонування економічних систем: моделі складових результативності: Монографія – Вінниця: Вінницький національний аграрний університет, 2010. – 396с.

Наукові праці в міжнародних наукових виданнях науково-педагогічних працівників кафедри за останній період:
• Bilynsky Y.,Horodetska O., Sirenko S., Novytskyi D. Еxperimental study of natural gashumidity control device. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I OchronieŚrodowiska, 10(3), (2020) 86-90.
• Bilynsky Y., Horodetska O., Voytsekhovska O., Novytskyi, D. Developmentof a mathematical model of measuring control device of natural gashumidity/ Technology Audit and prodaction reserves, 2020, 2(51), P. 46-51.
• Zelinska O., Volontyr L. Useofinformation technologies at the state and local levels. Green, Blue&DigitalEconomyJournal. 2020.
• Volontyr L., Potapova N. Інформаційне забезпечення прогнозування нормативної грошової оцінки землі сільськогосподарського призначення в Україні. Slovakian international scientific journal. 2020. №39. С. 3-10.
• Volontyr L., Potapova N. Ekonometric analysis of the investment change modelin in the fixed capital of Ukraine. Annalid’Italia. 2020. Vol. 4. Р. 57-66.
• Denysiuk V. Anerror of digital integrator of sequential carry interpolator in tasks of computer graphics. Annalid’Italia, №14, 2020, VOL. 1, PP.41-55.
• Денисюк В.О. Огляд засобів статистичної обробки і аналізу даних. PolishJournalofScience. 2020. Vol.3, № 27, pp. 14-23.
• Денисюк В.О. Обирання критеріїв для задачі комівояжера. The scientific heritage. 2020.Vol.8. № 46. pp. 14-19.
• Koliadenko, S., Andreichenko, A., Galperina, L., Minenko, S., Kovylina, M. Analysis and forecasting of Ukrainian agrarian exports to the EU countries. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 2020, 6(3), pp.29-47. (WebofScience).
• Basyuk, D., Levytska, I., Ivchenko, L., Semenyshyna, I., Koliadenko, S. Optimization of the menuforinstitutions of restaurant industry based on mathematical modeling methods. IntelektineEkonomika; Vilnius Том 14, Изд. 1, (2020): c.130-143. (Scopus).
• Kholiavko, N., Popova, L., Marych, M., Hanzhurenko, І., Koliadenko, S., Nitsenko, V. Comprehensive methodological approach to estimating theresearch components ifluenceon the information economy development. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho HirnychohoUniversytetu, 2020, № 4. P. 192-199.(Scopus).
• Halytskyi, O., Koliadenko, S., Leshchuk, H., Polenkova, M., Herasymenko, Y. (2020). Risk as sessment for biofuel projects: problems of methodology. Financial And Credit Activity: Problems Of Theory And Practice, 4(35), 152-157. (Web of Science).
• Бахарєва Я.В. Підходи до аналізу й прогнозування ринку нерухомості в Україні. Danish Scientific Journal (DSJ). 2020. Vol. 2. № 34. P. 35-46.
• Bakharieva Y.V. Information technologies in the logistic industry of Ukraine. Annali d’Italia (Italy’s scientific journal). 2020. №48. С.34-41
• Бахарєва Я.В. Розвиток інформаційних технологій в страхуванні: електронні поліси для власників транспортних засобів. Norwegian Journal of development of the International Science. 2020, №43. Р31-40/
• Ruzakova O. Formation of indicators set that characterize the level of staff motivation. Eastern European Scientific Journal. 2021. № 12 (65), part 4. Р. 70-75.
• Yurchuk N. Digital marketing tools in the context of digitization processes. The scientific heritage. Hungary: Budapest, 2021. № 61, vol. 1. Р. 32-41.
• Kysh L. E-commerce in Ukraine: problems and solutions. Slovak international scientific journal. Slovakia: Bratislava. 2021. № 50, part 1. Р. 15-23.
• Kysh L. Adaptation of b2c e-commerce to the conditions of the covid-19 pandemic. East European Scientific Journal. Warsaw : Poland, 2020. № 12 (64), p. 4. Р. 14-19.

З 2018 року відкрито набір на спеціальність «Комп’ютерні науки» та спеціалізацію «Логістика», що викликано потребою часу по підготовці фахівців в напряму інформаційних технологій та сучасного управління процесами постачання. Це зробило кафедру привабливою для абітурієнтів – випускників шкіл та коледжів. Для спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» та спеціалізацій «Економічна кібернетика», «Бізнес-аналітика», «Логістика» кафедрою розробляються нові наукові та навчально-методичні матеріали, що дає змогу якнайкраще підготувати студентів до майбутньої професії. Методична робота кафедри охоплює такі етапи забезпечення навчального процесу, як: складання навчальних робочих програм, розробку курсу лекцій, підготовку завдань до практичних та семінарських занять, складання екзаменаційних білетів, тестових завдань, завдань для проміжного й підсумкового контролю знань та ін.

У навчальному процесі в дистанційних умовах викладачі кафедри проводять лекційні та практичні заняття на інформаційних платформах Zoom, Big Blue Button.

Традиційним для кафедри стало проведення:
• міжнародних науково-методичних конференцій: Форум молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід» та «Інноваційний розвиток: економіка, управління, інформаційні технології, право, освіта»;
• всеукраїнських науково-практичних конференцій: «Стан та перспективи розвитку інформаційних технологій в економіці» та «Сучасні інформаційні технології в управлінні економічними об’єктами»;
• засідань круглого столу (семінару) «Стан та перспективи розвитку інформаційних технологій в економіці та бізнесі»;
• внутрівузівських олімпіад з економічної кібернетики та програмування.

Викладачі кафедри постійно підвищують свій професійний рівень, періодично проходять стажування в науково-дослідних установах, виробничих об'єднаннях та фінансово-кредитних закладах, підвищують кваліфікацію в науково-дослідних інститутах по профілю дисциплін, що читаються; ведуть активну науково-дослідну роботу зі студентами економічних факультетів, забезпечують роботу студентських гуртків, проводять наукові конференції, олімпіади тощо.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти приймають активну участь у науковій роботі і отримують призові місця в конкурсах наукових робіт з економічної кібернетики, комп’ютерної поліграфії та логістики.

Кафедра бере участь у роботі проекту ECOMMIS «Дворівневі програми навчання електронної комерції для розвитку інформаційного суспільства в Україні та Ізраїлі», що спрямований на вдосконалення викладання дисциплін у сфері технологій електронної комерції. Участь у проекті надає викладачам і студентам університетів-членів широкі можливості по ознайомленню з європейськими методиками освіти і спілкування зі студентами, викладачами та роботодавцями з інших країн.

Надзвичайно потужною підтримкою для кафедри є студентство. Всі без виключення магістранти приймають активну участь у наукових дослідженнях як теоретичного, так і прикладного характеру, адже одним із принципів кафедри є залучення студентів до наукової праці ще з молодших курсів.

Кафедра забезпечує роботу студентських наукових гуртків:
1. Моделювання економічних систем та процесів.
2. Методи і моделі в управлінні логістичними системами
3. Корпоративні інформаційні системи в управлінні економічними об’єктами.

Кафедра комп’ютерних наук та економічної кібернетики пишається своїми випускниками, які працюють економістами, бізнес-аналітиками, ІТ-фахівцями, системними адміністраторами на підприємствах різних форми власності, в аграрних, промислових, фінансових та страхових компаніях України та за її межами, у вищих навчальних закладах, в органах виконавчої влади, у банках, фінансово-економічних організаціях та фірмах, в економічних і аналітичних службах, бухгалтерії, у відділах маркетингу, прогнозування, зовнішньоекономічної діяльності тощо.

Дисципліни, які викладаються на кафедрі

 • WEB-дизайн
 • WEB-програмування
 • Актуарні розрахунки
 • АРМ спеціаліста митної служби
 • Банківські інформаційні системи
 • Вступ до фаху 
 • Геоінформаційні системи
 • Дискретний аналіз
 • Дослідження операцій
 • Економічна кібернетика
 • Експертні системи 
 • Захист інформації
 • Інформаційні системи і технології в обліку
 • Інформаційні системи і технології обліку і аудиту
 • Інформаційні системи і технології у фінансах
 • Інформаційні системи у фінансах
 • Інформаційні технології в наукових дослідженнях
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності в митних органах
 • Комп’ютерна техніка
 • Комп'ютерні мережі
 • Корпоративні інформаційні системи
 • Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці
 • Мовна модель сучасного інформаційного простору 
 • Прогнозування соціально-економічних процесів
 • Системи електронної комерції та управління
 • Системи моніторингу в економіці
 • Системи обробки економічної інформації
 • Системи підтримки прийняття рішень в митних органах
 • Системи прийняття рішень
 • Системний аналіз
 • Технологія проектування та адміністрування бази даних і словників даних
 • Топологія економічних структур: аналіз та моделювання
 • Управління інформаційними ресурсами
 • Управління проектами інформатизації
 • Управління ризиками і витратами
 • Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

Події у світлинах