logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Кафедра аналізу та статистики

Місцезнаходження:м. Вінниця, вул. Сонячна 3, корпус 1, каб.: 1403а
Телефон:тел.309 (внутрішній)

Кафедра аналізу та статистики функціонує з 1 липня 2016 року з метою удосконалення процесу підготовки фахівців та оптимізації організаційної структури університету.

Кафедра є навчально-науковим структурним підрозділом факультету обліку та аудиту та забезпечує проведення навчальної, методичної, наукової, організаційної та виховної роботи.

Головним завданням кафедри є організація та здійснення навчально-методичної і наукової роботи по профілю кафедри, виховної роботи серед студентів, підготовки науково-педагогічних кадрів і підвищення їх кваліфікації.

Кафедра забезпечує підготовку за освітніми ступенями «Бакалавр» та «Магістр» та здійснює викладання 9 дисциплін. Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 5 науково-педагогічних працівників.

Колектив кафедри спрямовує свої зусилля на фундаментальну підготовку студентів.

Якість підготовки фахівців забезпечується підвищенням кваліфікації викладачів, покращенням методичного забезпечення навчальних дисциплін, залученням студентів до наукової роботи, виконанням ними самостійних завдань, курсових та дипломних робіт, проходженням навчальних, виробничих та переддипломних практик на базі досліджуваних підприємств.

Мулик Тетяна Олексіївна

Мулик Тетяна Олексіївна

завідувач кафедри

кандидат економічних наук, доцент

науково-педагогічний склад кафедри

Місце і дата народження:
02.04.1969 р., с. Бохоники, Вінницького району Вінницької області

Освіта:
• 1987-1991 р., Вінницький сільськогосподарський інститут, економічний факультет, спеціальність - бухгалтерський облік в сільському господарстві.
• 1994-1997 р., Аспірантура Національного аграрного університету, м. Київ, спеціальність - бухгалтерський облік, аналіз та аудит.

Кар’єра

Викладацька діяльність – з 1994 року.
• З 1994 р. по даний час – працювала на різних посадах у ВНАУ (ВДАУ, ВДСГІ): асистент, старший викладач, доцент кафедри, заступник декана факультету економіки та підприємництва, декан факультету, завідувач кафедри аналізу та статистики (обліку та аналізу). Розробила та викладала курси: Аналіз господарської діяльності, Аналіз банківської діяльності, Діагностика бізнес-процесів, Податковий облік, Податкова система, Бюджетна система, Податковий менеджмент, Страхова справа, Фінанси підприємств, Банківська справа;
• 1997 р. - захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Облік виробництва продукції тваринництва в умовах ринку» в Національному аграрному університеті, м. Київ, за спеціальністю - бухгалтерський облік, аналіз та аудит;
• 1999 р. - стажування в Луізіанському університеті (США) по системі Extension;
• 2000 р.- стажування у Пенсільванському університеті (США) по програмі «Faculty exchange program»;
• 2001 р. – отримання вченого звання доцента кафедри фінансів АПК, ВДАУ;
• 2006 р. - стажування в ННІ післядипломної освіти Національного аграрного університету по програмі «Принципи та шляхи інтеграції вищих навчальних закладів Міністерства аграрної політики України в Європейський простір вищої освіти»;
• З 2007 р. по теперішній час – член Федерації бухгалтерів, аудиторів, фінансистів АПК України;
• 2007 р. - стажування в ННІ післядипломної освіти Національного аграрного університету по програмі «Методика викладання дисциплін: «Страхування» та «Податки в АПК» на кафедрі податкової та страхової справи»;
• 2011 р., 2012 р. та 2013 р.- навчання на курсах підвищення кваліфікації наукових працівників при ННЦ «Інститут аграрної економіки» за програмою «Фінансово-кредитне забезпечення АПВ, Страхування, Податки»;
• 2017 р. - стажування у Всеукраїнському науково-навчальному консорціумі (Ялтушківська Дослідно-селекційна станція ІЦБ і БК) з одержанням сертифіката.

Науково-дослідна робота

Участь у міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях (2008-2020 роки)
• ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференції «Соціум. Наука. Культура» (26-28 лютого 2008 р. Київ)
• І Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми формування нової економіки ХХІ ст.» (Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008).
• ІI Міжнародна науково-практична конференція «Перспективные вопросы мировой науки – 2009». (м.Софія, Болгарія 17-25.12.2009).
• V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасних наук - 2009» (Przemysl, Польща 27.11- 5.12.2009 р.).
• XIII Міжнародна науково-практична конференції «Фінанси України» (Дніпропетровськ, 2009 р.).
• Міжнародна науково-технічна конференція «Земля України – потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави» (Вінниця, ВДАУ, 2010 р.)
• Міжнародна науково-практична конференція «Облік, контроль та аналіз на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку» (Вінниця, ВНАУ, 2010 р.)
• VI Міжнародна науково-практичної конференція «Перспективные разработки науки и техники - 2010» (Przemysl, 07-15.11.2010 р.)
• I Міжнародна науково-технічна конференція «Земля України – потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави» (Вінниця, ВНАУ, 2011 р.)
• Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки» (Луцьк, ЛНТУ, 2011).
• Міжнародна науково-практична конференція «Стан та перспективи розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності» (Вінниця, ВНАУ, 2011 р.)
• І регіональна науково-практична конференція молодих науковців «Сучасні застосування фундаментальних наук у виробничих процесах – 2011» (Вінниця: ВНАУ, 2011 р.).
• ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Облік, контроль та аналіз на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку» (Вінниця, ВНАУ, 2012 р.)
• Міжнародна науково-практична конференція «Формування конкурентоспроможної національної економіки: світовий досвід та вітчизняні реалії» (Херсон, 2013 р.)
• ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Облік, контроль та аналіз на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку» (Вінниця, ВНАУ, 2013 р.)
• II Міжнародна науково-практична інтернет-конференції «Облік, аналіз і контроль в умовах сучасних концепцій управління економічним потенціалом і ринковою вартістю підприємства» (Житомир, 2014).
• ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні» (Тернопіль, ТНЕУ, 2014)
• IV Міжнародна науково-технічна конференція «ЗЕМЛЯ УКРАЇНИ – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави» (Вінниця, ВНАУ, 2014 р.)
• ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, між предметні зв’язки» (Київ, ННЦ ІАЕ, 2015 р.)
• ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальные научные исследования в современном мире» (Переяслав-Хмельницкий, 2015 р.)
• Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, фінанси та управління: проблеми та сучасні шляхи розвитку» (Львів, 2015 р.)
• Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Проблеми економічного, облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством» (Вінниця, ВНАУ, 2016 р.)
• V Міжнародна науково-технічна конференція «Земля України - потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави» (Вінниця, ВНАУ, 2016 р.)
• VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством» (Луцьк, ЛНТУ 2016.)
• І Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Проблеми економічного, облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством» (Вінниця, ВНАУ 2016)
• ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» (Львів, 2017).
• Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового розвитку України» (Вінниця, ВНАУ, 2017 р.)
• Міжнародна наукова конференція «Розвиток обліку, аналізу і аудиту суб’єктів суспільного інтересу» (м. Житомир, 2017 р.
• ІI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління» (Вінниця, ВНАУ, 2017 р.)
• Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу» (Харків, 2018 р.)
• II Всеукраїнська науково-практична конференція «Облік, аналіз, контроль та оподаткування: стан і перспективи розвитку» (Вінниця, ВНАУ, 2018 р.)
• ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Облік, аналіз, контроль та оподаткування: стан і перспективи розвитку» (Вінниця, ВНАУ, 28-29 березня 2019 р.)
• Всеукраїнська науково-практична конференція «Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції» (Київ, НУБіПУ, 10-11 жовтня 2019 р.)
• Міжнародна наукова конференція “Розвиток інтегрованої звітності підприємств” (Житомир, Державний університет «Житомирська політехніка», 4-5 жовтня 2019 р.)
• Міжнародна науково-практична конференція «Фінансова політика регіонального розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід» (Житомир, ЖНАУ, 10-11 жовтня 2019 р.)
• ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління» (Вінниця, ВНАУ, 14-15 листопада 2019 р.)
• Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення управлінських процесів в умовах євроінтеграції» (Вінниця, ВНАУ, 1-2 жовтня 2020 р. )

Основні наукові праці

Статті (2014- 2020 роки)

Фахові статті:
• Мулик Т.О., Чехівська І.П. Методичні підходи до аналізу виробничих запасів на підприємствах аграрного сектору. Науковий вісник НУБіП України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. Київ, 2014. № 200. С. 256-262.
• Мулик Т. О. Облікова політика як інструмент управління оподаткуванням. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. URL: http://global-national.in.ua/.
• Мулик Т. О., Мулик Я. І. Класифікація фінансових ризиків в системі аналітично-контрольного забезпечення. Збірник наукових праць. Економічні науки: Серія “Облік і фінанси”. Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2016. Вип. 13 (49). Час. 1. С. 107-118.
• Мулик Т. О., Мулик Я. І. Методичний інструментарій аналізу фінансової безпеки підприємств в системі економічних аспектів виробництва біопалива. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 9. С. 91-102.
• Мулик Т. О., Навитанюк О. В. Аналіз підходів до визначення сутності поняття «Ділова активність підприємства» та показників, що її характеризують. Східна Європа: Економіка, бізнес та управління. 2017. Вип. (07) 2017. С. 280-285.
• Мулик Т. О., Гордієнко М. І. Методичні підходи до управлінського аналізу в умовах інтеграційних процесів. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 7. С. 7-19.
• Мулик Т. О., Колісник А.В. Особливості діагностики фінансової стійкості підприємств України. Східна Європа: Економіка, бізнес та управління. 2018. № 1 (12). URL: http://easterneurope-ebm.in.ua/journal/ 12_2018/66.pdf.
• Мулик Т. О. Аналітична оцінка складу та структури земельних ресурсів Вінницької області: стан та перспективи. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 12. С. 30-39.
• Гуцаленко Л.В., Мулик Т.О. Оцінка біоенергетичного потенціалу Вінницької області. Ефективна економіка. 2018 № 3. URL: http://www. economy.nayka.com.ua/pdf/3_2018 /7.pdf
• Мулик Т. О., Мулик Я. І. Організація обліку та аудиту витрат на збут підприємства: стан та напрями вдосконалення. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 22. URL: http: http://global-national.in.ua/issue-22-2018.
• Гуцаленко Л.В., Мулик Т.О. Внутрішній аудит та діагностика в системі державного фінансового контролю та управління діяльністю бюджетної установи. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 4. С. 31-45.
• Гончарук І.В., Старосуд В.І., Мулик Т.О. Фінансові результати сільськогосподарських підприємств: механізм формування та аналітична оцінка. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 3. С. 18–34.
• Мулик Т.О., Цуркан А.О. Інформаційно-організаційні засади аналізу основних засобів в управлінні реальними інвестиціями. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2018. Вип.29, ч. 2. С. 173-177.
• Мулик Т.О., Бельдій А.М., Левчук М.С. Оцінка шляхів зміцнення продуктивності праці як засобу управління ефективністю виробництва продукції в сільському господарстві. Економіка та суспільство. 2018. № 15. URL: http://www.economyandsocietyin.ua/journal/15_ukr/ 134.pdf
• Мулик Т.О., Григораш М.В. Діагностика підприємства під час фінансової кризи, як складова антикризової політики. БІЗНЕС-НАВІГАТОР: науково-виробничий журнал. 2018. Вип. 5 (48). С. 160-163.
• Мулик Т.О. Томчук О.Ф., Федоришина Л.І. Аналітичне забезпечення заборгованості підприємства в умовах антикризового управління. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 1. С.146-160.
• Мулик Т.О. Томчук О.Ф., Федоришина Л.І. Управлінський аналіз: сутність та значення у прийнятті рішень. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 4. С.144-154.
• Мулик Т. О., Організація діагностики діяльності підприємства та його бізнес-процесів: теоретико-методичні підходи. Modern Economics. 2019. № 17(2019). С. 158-164. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V17(2019)-25.
• Мулик Т. О., Кожухар В. В. Напрями удосконалення обліку земельних ресурсів в умовах використання комп'ютерних технологій: управлінський аспект. Агросвіт. 2019. № 22. URL:http://www.agrosvit.info/?op=1&z=3014&i=10DOI: 10.32702/2306-6792.2019.22.75
• Мулик Т. О., Ващілова Н. В. Інтегрована звітність підприємства: стан та перспективи розвитку. Ефективна економіка. 2019. № 11. URL:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7404. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.59
• Мулик Т.О. Оцінка стану та перспектив розвитку інвестиційної діяльності підприємств України. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 7. С. 46-56.
• Мулик Т. О., Шаргало Н.В. Методичні підходи до аналізу якості продукції. Інфраструктура ринку. 2019. № 37. С. 349-357.
• Мулик Т. О. Оцінка впливу сільського господарства на довкілля: регіональний аспект. Modern Economics. 2020. № 19(2020). С. 135-142. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V19(2020)-22.
• Мулик Т. О., Здирко Н. Г. Методичний інструментарій аналізу публічних закупівель. Ефективна економіка. 2020. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7727. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.68.
• Мулик Т. О. Методичні підходи до аналітичного забезпечення управління доходами. Агросвіт. 2020. № 6. С. 77–86. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.6.77
• Мулик Т. О. Організаційно-методичні аспекти діяльності аналітичної служби підприємства. Ефективна економіка. 2020. №8. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.72
• Мулик Т. О. Аналіз основних засобів підприємства: методичні та практичні аспекти. Інфраструктура ринку. 2020. 46. С. 113-123.
• Мулик Т. О. Витрати як базова складова системи обліку та аналізу виробництва продукції тваринництва. Modern Economics. 2020. № 22(2020). С. 50-58. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V22(2020)-08.
• Мулик Т. О. Відображення інформації про власний капітал у звітності господарюючих суб'єктів. Агросвіт. 2020. № 19-20. С. 51–60. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20.51
• Мулик Т. О., Томчук О.Ф., Мулик Я.І. Аналітичні інструменти для контролю та моніторингу публічних закупівель. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики.2020. № 3. С. 173-192.
• Tomchuk O., Mulyk T. Accounting and analytical security assessment of economic safety of agricultural enterprises. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2020. Випуск 33. С.69-81.

Статті в зарубіжних наукових журналах:
• Mulyk T., Tomchuk O., Fedoryshyna L. Analysis of financial stability of the enterprise. The scientific heritage. 2020. №43. P. 46-55.
• Mulyk Tetiana, Mulyk Yaroslavna. Innovations in the agricultural business: problems and prospectsin Ukraine. International Journal of Innovative Technologies in Economy. 2020. (1(28). P. 9-18. https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite/31032020/6959
• Mulyk Tetiana. Formation of enterprises investment security monitoring system. East European Scientific Journal. 2020. № 3(55). P. 34-43.
• Мулик Т.О., Мулик Я.І. Мікрокредитування аграрного сектору в Україні: стан, проблеми та перспективи. Gesellschaftsrechtliche transformationen von wirtschaftlichen systemen in den zeiten der neo-industrialisierung: collective monograph. Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany, 2020. P. 432-445.
• Mulyk T., Mulyk Ya. Debts of the enterprise in the conditions of anti-crisis management: analytical and control aspects. Norwegian Journal of development of the International Science.2020. № 48. Р.3-11.
• Mulyk T., Mulyk Ya. Analysis of the state of fixed assets at enterprises and methodological approaches to its implementation: the experience of Ukraine. East European Scientific Journal. 2020. № 10 (62). P. 58-69.

Статі в наукових журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз (Scopus Web of Science)
• Aleskerova Y., Mulyk T., Fedoryshyna L. Improving credit protection analysis methods reports of main agricultural enterprises. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4 № 2. P. 1-7. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-2-1-7.
• Gutsalenko L.,Wasilewski M., Mulyk T., Marchuk U., Mulyk Ya. Accounting control of capital investment management: realities of Ukraine and Poland. Economic annals-ХХІ. 2018. № 170 (3-4). P. 79-84. DOI: https://doi.org/10.21003 /ea.V170-14

Монографії
• Сільське господарство Вінниччини: тенденції змін ефективності господарської діяльності різних організаційно-правових форм господарювання (за матеріалами вибіркових сільськогосподарських підприємств та особистих селянських господарств Вінницької області): колективна монографія /Т.О. Мулик, О.Ф. Томчук, О.С. Кривоконь та інші. Вінниця.: Вінницький національний аграрний університет, 2011. 368 с.
• Науково-практичні аспекти обліку та аналізу в сільськогосподарському виробництві/ За редакцією Т.О. Мулик. Вінниця: ПП Балюк. 2012. 341 с.
• Правдюк Н. Л., Мулик Т.О., Мулик Я.І. Управління фінансовою безпекою підприємств: обліково-аналітичний аспект: монографія. Київ: Центр учбової літератури, 2019. 224 с.

Навчальні посібники, підручники:
• Фаюра Н.Д., Мулик Т.О., Глазко Н.Д. Податкова система: навч. посіб. Вінниця: Консоль, 2008. 328 с.
• Мулик Т. О., Материнська О. А., Пльонсак О. Л. Аналіз господарської діяльності: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2017. 288 с.
• Мулик Т.О., Федоришина Л.І. Організація аналітичної роботи в сільськогосподарських підприємствах: навч. посіб. Київ. Центр учбової літератури, 2020. 236 с.

Наукові інтереси:
- Аналіз господарської діяльності
- Економічний аналіз
- Фінансовий аналіз
- Економічна діагностика
- Обліково-аналітичне забезпечення процесів управління підприємством

Місце і дата народження:
13.04.1964р, с. Майдан-Вербецький, Летичівського району Хмельницької області

Освіта:
• 1983-1987, Економічний факультет ВФ УСГА, спеціальність - бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві
• 1995-1997, Аспірантура Інституту аграрної економіки ім. О.Г. Шліхтера, спеціальність - бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Викладацька діяльність – з 1987 року.
• З 1987 р. по 1989 р. – читала лекції та проводила практичні заняття у Грушковецькому СПТУ-45 по дисциплінах «Бухгалтерський облік», «Аналіз господарської діяльності», «Теорія бухгалтерського обліку».
• 1989-1995 – проводила практичні заняття по дисциплінах «Бухгалтерський облік», «Аналіз господарської діяльності».
• З 1997 р. по даний час – читає лекції та проводить практичні заняття на факультетах обліку та аудиту, менеджменту та права, економіки та підприємництва по дисциплінах: «Аналіз господарської діяльності», «Економічний аналіз», «Управлінський аналіз», «Фінансовий аналіз», «Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень» для напрямів підготовки: «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент», «Облік і оподаткування», «Економіка».
• У 2017 році працювала технічним секретарем приймальної комісії (факультет обліку та аудиту).
• У 2016 році проходила стажування у Всеукраїнському науково-навчальному консорціумі з одержанням сертифіката.
• З 2001 р. по 2014 р. член Методичної ради при Міністерстві аграрної політики «Облік, аудит і фінанси в АПК».
• З 2007 р. по даний час – член Федерації бухгалтерів, аудиторів, фінансистів АПК України.

Науково-дослідна робота

Участь у міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях
• «Земля України – потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави» (Вінниця, ВДАУ, 2010 р.)
• «Основні напрямки інноваційного розвитку виробництва та переробки продукції АПК» (Львів, ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2010 р)
• «Ринкові трансформації в АПК та антикризове регулювання аграрного виробництва» (Мелітополь, ТДАТА, 2010 р.)
• «Облік, контроль та аналіз на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку» (Вінниця, ВНАУ, 2010 р.)
• «Інноваційність розвитку сучасного аграрного виробництва» (Львів, ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2010 р)
• «Продуктивні сили та продовольча безпека країни» (Київ, ННЦ ІАЕ, 2010 р.)
• «Стан та перспективи соціально-економічного розвитку суспільства ХХІ століття очима молоді» (Вінниця, Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, 2010 р.)
• «Земля України – потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави» (Вінниця, ВНАУ, 2011 р.)
• «Стан та перспективи розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності» (Вінниця, ВНАУ, 2011 р.)
• «Основні напрями інноваційного розвитку виробництва та переробки продукції АПК» (Львів, ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2011 р)
• «Запровадження МСФЗ в Україні: проблеми та перспективи для аграрного сектору» (Київ, ІАЕ, 2011 р.)
• «Основні напрями інноваційного розвитку виробництва та переробки продукції АПК» (Львів, ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2012 р)
• «Розвиток економіки України на інноваційній основі» (Мелітополь, ТДАТА, 2012 р.)
• «Облік, контроль та аналіз на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку» (Вінниця, ВНАУ, 2012 р.)
• «Місце економічного аналізу у пізнанні економічних явищ та процесів» (Вінниця, ВНАУ, 2012- 2013 р.р.)
• «Актуальні проблеми та стратегічні напрями розвитку національної економіки» (Мелітополь, ТДАУ, 2013 р.)
• «Облік, контроль та аналіз на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку» (Вінниця, ВНАУ, 2013 р.)
• «Розвиток облікової і фінансової складових економічної науки та практики» (Київ, ННЦ ІАЕ, 2014 р.)
• «Облік, аналіз і контроль в умовах сучасних концепцій управління економічним потенціалом і ринковою вартістю підприємства» (Житомир, ЖДТУ, 2014 р.)
• «Напрями інноваційного розвитку виробництва та переробки продукції сільського господарства. Аграрний маркетинг: теорія та практика» (Львів, ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2014 р)
• «ЗЕМЛЯ УКРАЇНИ – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави» (Вінниця, ВНАУ, 2014 р.)
• «Розвиток обліково-аналітичного забезпечення в управлінні аграрними формуваннями» (Вінниця, ВНАУ, 2014 р.)
• «Проблеми інтеграції облікових підсистем фінансового, управлінського і статистичного обліку в умовах гармонізації законодавства України до вимого європейських стандартів» (Житомир, ЖНАЕУ, 2015 р.)
• «Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, між предметні зв’язки» (Київ, ННЦ ІАЕ, 2015 р.)
• «Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної теорії» (Луцьк, ЛНТУ, 2015 р.)
• «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації» (Вінниця, ВНАУ, 2015 р.)
• «Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації» (Клайпеда, Клайпедський університет. Факультет менеджменту, 2016 р.)
• «Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці» (Вінниця, ВНАУ, 2016 р.)
• «Проблеми економічного, облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством» (Вінниця, ВНАУ, 2016 р.)
• «Інновації у ветеринарній медицині та аграрному виробництві» (Львів, ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2016 р)
• «Земля України - потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави» (Вінниця, ВНАУ, 2016 р.)
• «Національне виробництво й економіка в умовах реформування: стан і перспективи інноваційного розвитку та міжрегіональної інтеграції» (Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2016 р.)
• «Проблеми економічного, облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством» (Вінниця, ВНАУ, 2016 р.)
• «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового розвитку України» (Вінниця, ВНАУ, 2017 р.)
• «Облік, аналіз, контроль та оподаткування: стан та перспективи розвитку» (Вінниця, ВНАУ, 2017 р.)
• «Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми
та перспективи» (Львів, НУ «Львівська політехніка», 2017 р.)
• «Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління» (Вінниця, ВНАУ, 2017 р.)
• «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки» (Луцьк, ЛНТУ, 2017 р)
• «Облік, аналіз, контроль та оподаткування: стан і перспективи розвитку» (Вінниця, ВНАУ, 2018 р.)
• «Соціально-економічні проблеми розвитку бізнесу та місцевого самоврядування» (Мелітополь-Кирилівка, ТАТУ, 2018 р.)
• «Інформація, аналіз, прогноз - стратегічні важелі ефективного державного управління» (Київ, Український інститут науково-технічної експертизи та інформації, 2018 р.)
• «Концептуальні засади збалансованого розвитку аграрного сектору економіки України» (Київ, НУБіП, 2018 р.)
• «Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління» (Вінниця, ВНАУ, 2018 р.)
• «Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку» (Полтава, ЦФЕНД, 2019 р.)
• «Впровадження передових технологій у виробництво продукції бджільництва» (Чернятин, ВНАУ, 2019 р.)
• «Облік, аналіз, контроль та оподаткування: стан та перспективи розвитку» (Вінниця, ВНАУ, 2019 р.)
• «Сільські території України: стан і перспективи розвитку» (Львів, ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2019 р.)
• «Економіка, облік, фінанси та право в умовах глобалізації: тенденції та перспективи» (Полтава, ЦФЕНД, 2019)
• «Розвиток інтегрованої звітності підприємств» (Житомир, Житомирська політехніка, 2019 р.)
• «Фінансова політика регіонального розвитку:вітчизняний та зарубіжний досвід» (Житомир, ЖНАУ, 2019 р.)
• «Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції, присвячена 60-річчю кафедри обліку та оподаткування» (Київ, НУБіП, 2-19 р.)
• «Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення управлінських процесів в умовах євроінтеграції» (Вінниця, ВНАУ, 2020 р.)

Основні наукові праці

Статті (2016-2021 роки)
• Томчук О.Ф. Аналітичне забезпечення управління діловою активністю підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Випуск 10. С. 991-995. URL:http://global-national.in.ua/archive/10-2016.pdf.
• Томчук О.Ф. Аналітичне забезпечення управління кредиторською заборгованістю підприємства. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З Гжицького. Серія «Економічні науки». 2016. Том 18, № 2(69). С. 160-164.
• Томчук О.Ф., Комасюк О. Діагностика та ризикові аспекти ліквідності підприємства. ОБЛІК, ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки. 2016. Випуск 4 (12). С. 408- 415.
• Томчук О.Ф Аналіз грошового потоку як елемент оцінки кредитоспроможності підприємства. Інфраструктура ринку. 2016. С. 336-340. URL:http://market-infr.od.ua/uk/2-2016.
• Томчук О.Ф., Машевська А.А. Методика нарахування єдиного соціального внеску та військового збору на заробітну плату. Інфраструктура ринку. 2016. № 2. С. 341-344. URL:http://market-infr.od.ua/uk/2-2016.
• Томчук О.Ф., Чорната Т.П. Інтерпретація непрямих витрат та їх вплив на фінансові результати підприємства. Інфраструктура ринку. 2017. № 3. С. 16-20. URL:http://market-infr.od.ua/uk/3-2017.
• Томчук О.Ф., Федоришина Л.І. Документальне відображення земельних ділянок у системі обліку. ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики . 2017. № 1 (17). С. 112-122.
• Мазур В.А., Томчук О.Ф., Браніцький Ю.Ю. Методика аналізу фінансового стану підприємства відповідно до вимог внутрішніх і зовнішніх користувачів. ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики . 2017. № 3 (19). С. 7-20.
• Томчук О.Ф., Фабіянська В.Ю., Довгополюк Г.О. Оцінка ліквідності та платоспроможності в контексті фінансового стану підприємства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2016, Випуск 5 (05) . С. 339-345.
• Потапова І., Коваль Н., Томчук О. Методика аналізу ефективності використання виробничих запасів аграрних підприємств та шляхи їх покращення. ОБЛІК, ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки. 2016. Випуск 4/2-(13). С.118-124.
• Томчук О.Ф., Михальчишина Л.Г. Аналітичні можливості звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід). Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 22. URL: http:// giobal-national.in.ua/issue-22-201.
• Томчук О.Ф., Томчук В.В. Роль звіту про фінансові результати в інформаційному забезпеченні аналізу фінансового стану підприємства. Інфраструктура ринку. 2018. № 17. URL: http://market-infr.od.ua/uk/17-2018.
• Томчук О.Ф., Машевська А.А. Контроль та управління витратами на оплату праці. Інфраструктура ринку. 2018 . № 17. URL: http://market-infr.od.ua/uk/17-2018.
• Томчук О., Пацар О.Аналіз ефективності використання виробничих запасів у ТОВ «Устя». ОБЛІК, ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки. 2017. Випуск 3 (15). С.232-239.
• Томчук О.Ф. Аналітичні можливості балансу (Звіту про фінансовий стан) підприємства. Причорноморські економічні студії. 2018. № 28, Частина 2. С. 152-159.
• Томчук О.Ф., Коваль Л.В. Аналітичні властивості фінансової звітності. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2018. Випуск 31. С.193-197.
• Tomchuk O., Tomchuk V. The role of the analytical system in the information support of the enterprise management. Фiнанси, облiк, банки. 2018. № 1(23). С. 182-191.
• Томчук О.Ф. Звітність про рух грошових коштів як елемент інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану підприємства. Інфраструктура ринку. 2019. № 28. С. 368-375.URL:http://market-infr.od.ua/uk/28-2019.
• Томчук О.Ф., Кафлевська С.Г. Управління асортиментною політикою підприємства в ринкових умовах. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.ЗҐжицького. Серія: Економічні науки. 2019, т. 21. № 92. С. 90-95.
• Томчук О.Ф., Мулик Т.О., Федоришина Л.І. Аналітичне забезпечення заборгованості підприємства в умовах антикризового управління. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 1. С.146-160.
• Томчук О.Ф., Мулик Т.О., Федоришина Л.І. Управлінський аналіз: сутність та значення у прийнятті рішень. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 4. С. 144-154.
• Томчук О.Ф. Методичні аспекти аналізу позикового капіталу сільськогосподарських підприємств. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2019. Випуск 27. Частина 2. С.76-83.
• Томчук О.Ф. Управлінський аналіз: поняття, принципи та основні елементи. Проблеми системного підходу в економіці. Збірник наукових праць Національного авіаційного університету. 2019. Випуск 5 (73) . Частина 2. С.133-142.
• Томчук О.Ф. Теоретичні аспекти системи аналітичного забезпечення. Інфраструктура ринку. 2019. № 35. С. 484-492. URL:http://www.market-infr.od.ua/ journals/2019/35_2019_ukr/78.pdf.
• Томчук О.Ф. Аналіз ефективності використання земельних ресурсів. Агросвіт. 2019. № 19. С. 38-46.
• Томчук О.Ф. Порівняння автомобільного ринку України і розвинених країн ЄС. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2020. Випуск 31. С.67-75.
• Томчук О.Ф. Використання методів стратегічного управлінського аналізу під час прийняття управлінських рішень. Інфраструктура ринку. 2020. № 41. С. 307-312. URL:http://www.market-infr.od.ua/uk/41-2020.pdf.
• Tomchuk O., Mulyk T. Accounting and analytical security assessment of economic safety of agricultural enterprises. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2020. Випуск 33. С. 69-88.

Статті в інших зарубіжних наукових журналах
• Mulyk T., Tomchuk O., Fedoryshyna L. Analysis of financial stability of the enterprise. The scientific heritage. 2020. № 43. Р.3. Р. 46-55.
• Томчук О.Ф. Роль фінансової стійкості в оцінці ймовірності банкрутства підприємства. Slovak international scientific journal. 2020. № 38. Р. 14-24.
• Томчук О.Ф. Аналітичне забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств та його удосконалення. East European Scientific Journal. 2020. № 3 (55). Р. 54-66.
• Томчук О.Ф. Методика аналізу витрат операційної діяльності сільськогосподарського підприємства та напрями його удосконалення. The scientific heritage. 2020. № 47. VOL.7. С. 74-86.
• Tomchuk O. Sales cost analysis as a direction of efficiency evaluation sales activities and its improvement. The scientific heritage. 2020. VOL. 4. № 50. Р. 17-29.
• Tomchuk O., Tomchuk V. Financial stability analysis in modern conditions as a mechanism of effective functioning of the enterprise. Slovak international scientific journal. 2020. VOL. 2. №46. Р. 42-52.
• Tomchuk O. Accounting and analytical information as a tool of diagnostics of economic security of agricultural enterprises. Norwegian Journal of development of the International Science. 2020. VOL. 3. №50. Р. 50-62.
• Tomchuk O. Analytical support of credit capacity assessment of business entities and its improvement. Sciences of Europe. 2021. VOL. 3. №63. Р. 20-32.
Статті у наукових журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз (Scopus Web of Science)
• Plakhtii T., Fedoryshyna L., Tomchuk O. Socio-economic component preferential taxation of individual income. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5, №. 2. P. 171-175. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-2-1-7. (Web of Science)

Монографії:
• Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія та практика / за ред. О.О. Непочатенко. Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». 2014. Частина І. С. 99-105.
(Співавтори: к.е.н, доцент Томчук О.Ф., Панадій К.М. Сутність та концептуальні межі управлінського обліку. С. 99-105);
• Інноваційно-технологічні аспекти формування сучасного конкурентоспроможного АПК України / за ред. О.О. Непочатенко. Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». 2014. Частина 2. С. 95-100.
(Співавтори: к.е.н, доцент Томчук О.Ф., Головатюк А.О. Аналіз фінансового стану як визначального показника фінансового здоров’я підприємства. С. 95-100).

Наукові інтереси:
• економічний аналіз в системі управління
• фінансовий аналіз
• управлінський аналіз
• аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень

Місце і дата народження:
09.08.1970 р., с. Оброшино, Пустомитівського району Львівської області

Освіта:
• 1987-1991р., Вінницький сільськогосподарський інститут, економічний факультет, спеціальність - бухгалтерський облік в сільському господарстві.
• 2003-2007 р., Аспірантура в Центрі історії аграрної науки Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Української академії агарарних наук, м. Київ, спеціальність – 07.00.07 історія науки і техніки.

Кар’єра:
• 01.07.1987 р. прийнята робочою в експериментальне господарство «Комуніст» Українського науково-дослідного інституту кормів.
• З 1993 р. працювала бухгалтером І категорії Вінницязооветпостач.
• З 2001 р. працювала головним бухгалтером спільного Українсько- Голандського підприємства «Бізнес-ПРО».

Викладацька діяльність – з 2002 року.
• З 2002р. по даний час – працювала на різних посадах у ВНАУ (ВДАУ): асистент, старший викладач, доцент кафедри. Розробила та викладала курси: Економічний аналіз, Аналіз банківської діяльності, Організація аналітичної роботи в сільськогосподарських підприємствах, Митна статистика, Статистика, Фінансова статистика, Облік і звітність в оподаткуванні, Податковий облік, Податкова система, Податковий менеджмент.
• 2007 р. - захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук;
• 2011 р. – отримання вченого звання доцента кафедри обліку та аналізу , ВДАУ;
• З 2007 р. по теперішній час – член Федерації бухгалтерів, аудиторів, фінансистів АПК України;
• 2011 р. по теперішній час – член-кореспондент Інженерної академії України;
• 2011 р., 2012 р,. 2013 р. та 2016 р.- навчання на курсах підвищення кваліфікації наукових працівників при ННЦ «Інститут аграрної економіки» за програмою «Фінансово-кредитне забезпечення АПВ, Страхування, Податки, Організація і функціонування нових форм господарювання, Розвиток земельних відносин, Розвиток сільських територій, аграрного підприємництва та кооперації Фінанси,ж інвестиційне та облікове забезпечення АПВ;
• 2013 р. – стажування за програмою САРА;
• 2018 р. - стажування на базі University “Prof. Dr. Asen Zlatarov” Burgas (Bulgaria) з 01 квітня 2018 року по 30 червня 2018 року з одержанням сертифіката.
• 2019 р. - стажування на базі University “Prof. Dr. Asen Zlatarov” Burgas (Bulgaria) з 01 квітня 2019 року по 30 червня 2019 року з одержанням сертифіката.
• 2020 р. - стажування на базі University “Prof. Dr. Asen Zlatarov” Burgas (Bulgaria) з 01 квітня 2020 року по 30 червня 2020 року з одержанням сертифіката

Науково-дослідна робота

Участь у міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях (2012-2020 роки)
• ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Облік, контроль та аналіз на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку» (Вінниця, ВНАУ, 2012 р.)
• VIII Міжнародна науково-практична конференція присвячена 10 – річчю ФАБФ АПКУ «Розвиток облікової і фінансової складових економічної науки та практики» (м. КиївННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН, 2013 р.)
• ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Облік, контроль та аналіз на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку» (Вінниця, ВНАУ, 2013 р.)
• І Всеукраїнська науково-практичної конференція, « Сучасна економічна наука: нові гіпотези, тенденції та перспективи розвитку» (м.Луганськ, 2013р.)
• Всеукраїнська конференція «Фінансова безпека аграрного бізнесу» (м. Житомир, ЖДТУ, 2014 р.)
• Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток бухгалтерського обліку, контролю та аналізу в умовах інституціональних змін глобальної економіки» (м.Луцьк, 2014 р).
• Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції « Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки» (м.Луцьк, 2014 р).
• IV Міжнародна науково-технічна конференція «ЗЕМЛЯ УКРАЇНИ – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави» (Вінниця, ВНАУ, 2014 р.)
• VII Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів (м.Луцьк, 2015 р.)
• Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні агротехнології: тенденції та іновації (м. Вінниця
• ВНАУ,2015 р.)
• Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція «Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці» (м. Вінниця ВНАУ, 2016 р.)
• Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Проблеми економічного, облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством» (Вінниця, ВНАУ, 2016 р.)
• V Міжнародна науково-технічна конференція «Земля України - потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави» (Вінниця, ВНАУ, 2016 р.)
• Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція «Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці» (Вінниця, ВНАУ, 2016 р.)
• І Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Проблеми економічного, облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством» (Вінниця, ВНАУ 2016)
• Всеукраїнська науково-практична конференція «Облік, аналіз, контроль та оподаткування: стан і перспективи розвитку(Вінниця, ВНАУ, 2017 р.)
• Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового розвитку України» (Вінниця, ВНАУ, 2017 р.)
• Міжнародна наукова конференція «Розвиток обліку, аналізу і аудиту суб’єктів суспільного інтересу» (м. Житомир, 2017 р.)
• ІI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління» (Вінниця, ВНАУ, 2017 р.)
• Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання економіки, фінансів, менеджменту та права в сучасних умовах» (м. Полтава 02 квітня 2018 р.)
• Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу» (Харків, 2018 р.)
• II Всеукраїнська науково-практична конференція «Облік, аналіз, контроль та оподаткування: стан і перспективи розвитку» (Вінниця, ВНАУ, 2018 р.)
• ІІ International Scientific and Practical Conference “Ukraine, Bulgaria, EU: economic and social deveiopment trends” (Burgas (Bulgaria), 2018 р.)
• ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблема та перспективи фінансового забезпечення аграрного сектору: вітчизняний та зарубіжний досвід» (м. Київ 13-14 вересня 2018 року).
• Науково-практична конференція на базі економічного факультету «Концептуальні засади збалансованого розвитку аграрного сектору економіки України» (м. Київ 21 листопада 2018 року).
• Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління» (м.Вінниця, ВНАУ, 29 листопада 2018р).
• ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Облік, аналіз, контроль та оподаткування: стан і перспективи розвитку», (м. Вінниця ВНАУ, 28-29 березня 2019 року).
• Міжнародна науково-практичнаї конференція «Економіка, облік, фінансів, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку» (м.Полтава 16 лютого 2019 року).
• ІІІ Международная научно-практическая конференция «Украина, Болгария, ЕС: экономические и социальные тенденции развития» (Бургас, Болгария 27.06.19 – 02.07.19).
• Міжнародна наукова конференція “Фінансова політика регіонального розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід”, (м Житомир, ЖНАУ,10-11 жовтня 2019 року).
• Міжнародна наукова конференція “Розвиток інтегрованої звітності підприємств”, (м. Житомир Державний університет «Житомирська політехніка», 4-5 жовтня 2019 року).
• Всеукраїнськаї науково-практична конференція «Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції», (м.Київ НУБІП, 10-11-жовтня 2019 року).
• Украина, Болгария, ЕС: экономические, технические и социальные тенденции развития: материалы ІV Международной научно-практической конференции (г. Бургас, Болгария, 27 июня – 3 июля 2020 г.)

Основні наукові праці

Статті (2013- 2021роки)
• Федоришина Л.І., Лук’янчикова О.Я. Аналіз проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Випуск 10 (37). Ч.3. Редкол.: відп. ред. д.е.н. професор Герасимчук З.В. Луцьк, 2013. С.440-445
• Федоришина Л.І. Особливості ведення акцизного податку та його відображення в обліку. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Випуск 10 (37). Ч. 4. Луцьк, 2013. С. 329 – 339.
• Федоришина Л.І., Свистун І.А. Облік податку на прибуток підприємств. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Випуск 11 (41). Ч.2. Редкол.: відп. Ред.. д.е.н., професор Герасимчук З.В. Луцьк, 2014. С.383-390.
• Федоришина Л.І., Лісовенко Т.О. Організація обліку податку з доходів фізичних осіб та відображення у фінансовій звітності. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Випуск 11 (41). Ч.2. Редкол.: відп. Ред.. д.е.н., професор Герасимчук З.В. Луцьк, 2014. С.376-383.
• Федоришина Л.І., Нечепуренко А. Особливості відображення податку на прибуток в податковому обліку підприємства. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації: міжнародний збірник наукових праць. Випуск 3. (м.Луцьк) / відпов. Ред.. Н.В.Семенишена. Тернопіль: Крок, 2014. С.191-195.
• Федоришина Л.І., Пацар О. Проблема ведення податкового обліку ФСП. Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки. Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1 (9). Частина 2. Луцьк: РВВ Луцького НТУ,2016. С.159-165..
• Федоришина Л.І., Пацар О. Проблема ведення податкового обліку ФСП. Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки. Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1 (9). Частина 2. Луцьк: РВВ Луцького НТУ,2016. С.159-165..
• Федоришина Л.І. Витоки розвитку економічного аналізу. Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. 2016. Випуск 11. С. 234-239.
• Федоришина Л.І., Томчук О.Ф. Документальне відображення земельних ділянок у системі обліку. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики». Серія: Економічні науки. 2017. № 1. С. 112-123.
• Федоришина Л.І. Критерії і види аналізу комерційного банку. Інфраструктура ринку. Електронне науково-практичне фахове видання. Одеса, 2018. Випуск 15. С. 186-192.
• Федоришина Л.І. Аналіз історії розвитку банківського бізнесу. Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове видання. Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського. 2018. Випуск 22. С 1001-1005.
• Мулик Т.О. Томчук О.Ф., Федоришина Л.І. Аналітичне забезпечення заборгованості підприємства в умовах антикризового управління. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 1. С. 146-160.
• Мулик Т.О. Томчук О.Ф., Федоришина Л.І. Управлінський аналіз: сутність та значення у прийнятті рішень. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 4. С.144-154.
• Aleskerova Y., Fedoryshyna L., Todosichuk V. Innovative financial technologies in the agrarian sphere. Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity. 2019. № 6. (46). Р. 111-120.
Статті в інших зарубіжних наукових журналах
• Федоришина Л.І. Аналіз фінансового контролю на підприємстві. Znanstvena misel journal. Slovenia. 2019. №34. VOL. 2. Р. 53-58.
• Алескерова Ю.В., Федоришина Л.І., Лебідь О.В. Сучасний стан та перспективи розвитку страхового ринку в Україні. Scientific discussion. 2019. VOL 1. № 36. Р. 46-55.
• Федоришина Л. Интегрированная модель отчетности компаний. Polish journal of science 2019. VOL. 2. №20. Р. 18-27.
• Федоришина Л.І., Тодосійчук В.Л. Аналіз управління контролінгом фінансових ризиків підприємства. Polish journal of science. 2019 VOL. 2. №21. Р. 30-42.
• Мулик Т.О., Томчук О.Ф., Федоришина Л.І. Аналіз фінансової стійкості підприємства. The scientific heritage. 2020. № 43. Р.46-55.
• Fedoryshyna Lidiia. Mechanism of fiscal policy. Three Seas Economic Journal, Riga: Publishing House “Baltija Publishing”. 2020. VOL. 1 № 1. P. 28-32.
• Fedoryshyna Lidiia, Popovych - Zubchynska Kateryna Accounting and analysis of settlements with suppliers and contractors. Magyar Tudomanyos Journal, (Budapest, Hungary). 2020. VOL. 28. Р. 6 - 19. ISSN 1748-7110.

Статті у наукових журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз (Scopus Web of Science)
• Aleskerova Y., Mulyk T., Fedoryshyna L. Improving credit protection analysis methods reports of main agricultural enterprises. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4. № 2. P. 1-7. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-2-1-7. (Web of Science)
• Aleskerova Y., Fedoryshyna L., Koval N . Features of loan security for the reproduction of fixed assets for agricultural purposes. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4/ №4. P. 1-6. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-2-1-7. (Web of Science)
• Plakhtii T., Fedoryshyna L., Tomchuk O. Socio-economic component preferential taxation of individual income. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5. No. 2. P. 171-175. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-2-1-7. (Web of Science)
• Davydenko N.. Dibrova A.. Onishko S. Fedoryshyna L. The influence of the gross regional producton on the financial potential of the region Journal of Optimization in Industrial Engineering Vol.14, Issue 1, Winter & Spring 2021, 177-181 DOI: 10.22094/JOIE.2020.677843 http://www.qjie.ir/article_677843.html (Scopus)

Монографії:
• Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія та практика. за ред.. Непочатенко О.О. Умань: Видавничо-порліграфічний центр «Візаві», 2014, с. 304-308
• (Співавтори: к.і.н., доцент Федоришина Л.І.,Веклич Р.А. Пільгове оподаткування ПДВ в обліку. с. 304-308 );
• (Співавтори: к.і.н., доцент Федоришина Л.І., Мороз Я.В. Шляхи удосконалення організації обліку виробничих запасів на підприємстві. с. 228 – 232);
• Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку фінансової системи України / Під. ред. д.е.н., професора Непочатенко О.О., Федоришина Л.І., і т.д (Частина 2) Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. С.14-19.
Зарубіжні монографії
• Aleskerova Y., Fedoryshyna L. Analysis of investment activities of enterprises of Ukraine. Economic system development trends: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2018. Р. 1-17. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-571-28-2.
• Aleskerova Y., Hutsalenko O., Fedoryshyna L., Todosiichuk V. Financial mechanism of organizational and economic basis of effective use of land for organic production. Theoretical and scientific approaches to the problems of modern economy: monography. Іnternational Science Group. Boston: Primedia eLaunch, 2020. P. 301-343. DOI 0.46299/ISG.2020.MONO.TCON.I
• Aleskerova Y., Fedoryshyna L. Analys is of the formation and development of the pension insurance system in Ukraine.The oretical and practical aspectsof the developmen tof the European Research Area: monograph / edited byauthors. 1st ed. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2020. Р.1-21. ISBN: 978-9934-588-53-2 DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-53-2
Підручники, посібники
• Алескерова Ю.В., Салькова І.Ю., Федоришина Л.І. Страховий менеджмент: підручник. Вінниця: ВНАУ, 2019. 295 с
• Y. Aleskerova, I. Salkova, L. Fedoryshyna, V. Todosiychuk. Insurance management: a textbook. Vinnytsia: VNAU, 2020. 253 с.
• Мулик Т.О., Федоришина Л.І.Організація аналітичної роботи в сільськогосподарських підприємствах: навч. посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2020. 235 с.

Наукові інтереси:
• Економічний аналіз.
• Статистика.
• Організація аналітичної роботи на сільськогосподарських підприємствах.

Місце і дата народження:
19.09.1980 р., Томашпільський район, Вінницька область

Освіта:
1998р. – 2003р. Вінницький державний аграрний університет спеціальність - облік та аудит.
2003р. - 2004р. магістратура Вінницького державного аграрного університету, отримала диплом магістра з обліку та аудиту з відзнакою.
У період з 2016р і по даний час навчання в аспірантурі Вінницького національного аграрного університету за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).
Загальний стаж роботи – 17р. 4 міс., науково-педагогічний стаж – 15р.11міс.

Кар’єра
Викладацька діяльність з 2004 року.
З 2004 р. по 2006 р.– викладала практичні заняття з дисципліни бухгалтерський облік у Могилів-Подільському технологічному технікум.
З 2006 р. по 2012 р. – проводила практичні заняття з таких дисциплін: «Бухгалтерський облік», «Гроші та кредит» на кафедрі економіки і підприємництва у Вінницькому інституті конструювання одягу і підприємництва.
З 2012 р. по 2014 р. – заступник директора Економіко-правничої гімназії Вінницького фінансово-економічного університету, методист організаційно методичного відділу університету.
З 2016 р. асистент кафедри обліку і оподаткування в галузях економіки факультету обліку та аудиту Вінницького національного аграрного університету.
З 2017 р. по теперішній час асистент кафедри бухгалтерського обліку факультету обліку та аудиту ВНАУ. Проводяться практичні заняття: «1С Підприємство», «Бухгалтерський облік»
З 05.09.2017 р. по 31.08.2020 р. асистент кафедри бухгалтерського обліку факультету обліку та аудиту.
З 01.09.2020р. по теперішній час асистент кафедри аналізу та статистики факультету обліку та аудиту.

Науково-дослідна робота:

Участь у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях (2016-2020 роки)
1. Машевська А.А. Організація обліку оплати праці на підприємствах Збірник наукових матеріалів ІІ Міжнародної. науково.-практичної. інтернет-конференції «Розвиток національних фінансово-економічних систем в умовах національних викликів» (5 жовтня 2018 р.; м. Київ).
2. Машевська А.А. Удосконалення обліку розрахунків з оплати праці. Збірник наукових матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи та пріоритети розвитку економічної системи в умовах нестабільності» (15 грудня 2018 року м. Дніпро).
3. Машевська А.А Нормативно-правове та документальне оформлення заробітної. Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 16 лютого 2018 р.): у 4 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч.4. С.34-35.
4. Машевська А.А Розкриття економічної сутності заробітної плати. Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права (Полтава 26 січня 2019 року): у ч.6 . Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч.6. С.32-33.
5. Машевська А.А. Облік заробітної плати – організація обліку розрахунків та аналізу. Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки: світовий досвід та вітчизняні реалії: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 21 вересня 2019 р.). С. 75-77.
6. Машевська А.А. Удосконалення організації обліку розрахунків із заробітної плати на сільськогосподарських підприємствах. Стратегічні пріоритети розвитку економіки, фінансів, обліку та права в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 3 жовтня 2019 р.). Ч. 4. С. 24-26.

Основні наукові праці

Статті (2018-2020 роки)
1. Машевська А.А. Правове регулювання обліку оплати праці на підприємствах сільського господарства. Економіка, фінанси, менеджмент актуальні питання науки і практики. 2017. Випуск 2 (18). С. 103-1108.
2. Томчук О.Ф., Машевська А.А. Контроль та управління витратами на оплату праці. Інфраструктура ринку. 2018. №17. С. 457-461.
[Електронний ресурс]. URL: http://market-infr.od.ua/uk/17-2018.
3. Машевська А.А. Особливості нарахування єдиного соціального внеску. Причорноморські економічні студії. 2019. Випуск 39, частина 2. С. 103–108.
URL: www.bses.in.ua
4. Машевська А.А. Наукові та теоретичні аспекти реформування оплати праці. Ефективна економіка:. 2019. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua .
DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.187
5. Машевська А.А. Напрямки вдосконалення організації обліку оплати праці на підприємстві. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського серія: економіка і управління.. Том 30 (69). № 5. Частина 2. 2019. С. 131-138
6. Машевська А.А. Теоретичне підґрунтя організації оплати праці суб’єктів господарювання. Ефективна економіка. № 11. 2019. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7461. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.187
7. Машевська А.А. Організація обліку та аналізу виплат працівникам на підприємстві у галузі тваринництва. Аграрна наука та харчові технології ВНАУ. Випуск. 5 (108), том 2. 2019. С.136-152.
8. Машевська А.А. Теоретичні основи обліку розрахунків з оплати праці та їх відображення в обліку. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Випуск № 6 (23).2019.
URL: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2710

Опублікування статей в інших зарубіжних наукових журналах:
1. Mashevska A., Model of balanced formation of wage. The scientific heritage. № 46. Budapest, Hungary, 2020. P. 56-69,
URL:http://tsh-journal.com/wp content/uploads/2020/05/VOL-8-No-46-46-2020.pdf
2. Mashevska A., Analysis and characteristics of the average wages. The scientific heritage. №. 47, Р.7. Budapest, Hungary, 2020. P. 14-23.
URLhttp://tsh-journal.com/wp-content/uploads/2020/06/VOL-7-No-47-47-2020.pdf
3. Mashevska A., Wage payments in the world. Green, Blue & Digital Economy Journal. Riga: Publishing House «Baltija Publishing», Vol. 1, №. 1. 2020. P. 32-36.
4. Mashevska A., Analysis of the European insurance market and conditions of its functioning. Magyar Tudományos Journal. 2020. 45. 9-22. URL: http://magyar-journal.com/wp-content/uploads/2020/10/Magyar_45.pdf5.

Наукові інтереси:
Облік і аналіз розрахунків з оплати праці на сільськогосподарських підприємствах.
Правове регулювання обліку оплати праці на підприємствах сільського господарства.

Місце і дата народження:
24.06.1997 р., с. Семирічка Гайсинського району Вінницької області

Освіта:
• 2014–2018 рр. – Вінницький національний аграрний університет, факультет економіки та підприємництва, спеціальність «Фінанси та кредит», отримав диплом бакалавра;
• 2018–2019 рр. – Вінницький національний аграрний університет, факультет обліку та аудиту, спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», отримав диплом магістра з відзнакою;
• 2020 р. – по теперішній час – Вінницький національний аграрний університет, аспірант денної державної форми навчання зі спеціальності 051 – економіка кафедри фінансів, банківської справи та страхування факультету обліку та аудиту.

Кар’єра:
• Викладацька діяльність – з 2020 року.
• 06.06.2017 – 06.12.2017 рр. – ТОВ «Сільпо-ФУД», продавець продовольчих товарів, м. Вінниця;
• 2018 –2019 рр. – фахівець ІІ категорії кафедри фінансів, банківської справи та страхування факультет обліку та аудиту ВНАУ;
• з 03.02.2020р. – по теперішній час – асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування факультету обліку та аудиту ВНАУ;
• з 02.11.2020р. – по теперішній час – асистент кафедри аналізу та статистики факультету обліку та аудиту ВНАУ;

Науково-дослідна робота

Участь у міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях (2019-2021 роки)
• Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів» (Вінниця: ВНАУ, 2011 р.).
• Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів «Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в умовах конвергенції» (Вінниця, ВНАУ, 14-15 травня 2020 р. ).
• Всеукраїнська науково-практична конференція «Від науки до практики: професійна підготовка фахівців в контексті потреб сучасного ринку праці» (12-13 березня 2020 р.)
• Всеукраїнська науково-практичної конференція «Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення управлінських процесів в умовах євроінтеграції» (Вінниця, ВНАУ, 01-02 жовтня 2020 р.).

Основні наукові праці

Статті (2019 – 2021 роки)
Фахові статті
• Прилуцький А.М., Герасимчук В.Г. Диверсифікація підприємницької діяльності як інструмент зростання прибутковості підприємства. Економік. Фінанси. Право. 2019. №11/2 С. 17-21.
Статті в зарубіжних наукових журналах
• Herasymchuk V. Мanagement of the profit of the agrarian enterprise in modern conditions. The scientific heritage. 2020. № 46. Vol. 8 Р. 3-14. URL: https://www.tsh-journal.com/wp-content/uploads/2020/09/VOL-8-No-46-46-2020.pdf
• Hryshchuk N., Gerasimchuk V. Innovations of banking services as a criterion for evaluation of competitiveness in the financial market. Сolloquium-journal. Czesc 2. 2020. № 14 (66). Р. 14-22. URL:http://www.colloquium-journal.org/1466-2
• Herasymchuk V. Economic and mathematical forecasting of the financial status of the enterprise in modern conditions. The scientific heritage. 2020. № 47. Vol. 6 Р. 39-52. URL: https://www.tsh-journal.com/wp-content/ uploads/2020/09/VOL-6-No-47-47-2020.pdf
• Herasymchuk V. Economic and mathematical forecasting of the financial status of the enterprise in modern conditions. The scientific heritage. 2020. № 47. Vol. 6 Р. 39-52. URL: https://www.tsh-journal.com/wp-content/ uploads/2020/09/VOL-6-No-47-47-2020.pdf
• Hryshchuk N., Gerasimchuk V. Сredit as a special form of value relations in a competitive conditions. Norwegian Journal of development of the International Science. 2020. № 43. VOL 2. Р. 40-48 URL:http://nor-ijournal.com/wp-content/ uploads/2020/09/NJD_43_1.pdf
• Vdovenko L., Herasymchuk V. Assessment of the current state of investment attractiveness of Ukraine. The scientific heritage. 2021. № 58. Vol. 4 Р. 16-22 URL: http://www.scientific-heritage.com/wp-content/uploads/2021/01/ VOL-4-No-58-58-2021.pdf

Наукові інтереси:
• фінанси;
• місцеві фінанси;
• глобальна економіка;
• регіональна економіка;
• інвестиційна політика;
• аграрний менеджмент.

Методична робота є невід’ємною складовою діяльності кафедри. Від її якості, уваги кожного співробітника до неї у великій мірі залежить ефективність навчального процесу в цілому з кожної конкретної дисципліни. Вона спрямовується на подальше удосконалення методики проведення усіх видів аудиторних занять і самостійної роботи студентів з активним використанням інноваційних технологій і методів навчання.

З усіх навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі, підготовлено робочі програми у відповідності до навчальних планів підготовки студентів. Розроблено методичні вказівки щодо вивчення дисциплін, проведення практичних занять, самостійної роботи студентів, складено календарно-тематичні плани вивчення дисципліни, екзаменаційні білети, комплекти контрольних завдань для рубіжного та підсумкового контролю знань.

У вдосконаленні методичної роботи кафедри та підвищенні ефективності навчально-виховного процесу значну роль відіграють щорічні науково-методичні конференції викладачів ВНАУ, у яких беруть участь увесь науково-педагогічний склад кафедри.

На кафедрі відпрацьовуються механізми контролю, самоконтролю та оцінювання знань студентів, які забезпечують їхню зацікавленість у результатах навчального процесу протягом усього семестру.

Кафедра спрямовує методичну роботу не тільки на підвищення ефективності засвоєння теорії, методології та практики навчальних дисциплін, а й на вдосконалення методів формування професійних якостей майбутніх фахівців.

Наукова робота кафедри аналізу та статистики переважно пов'язана з дослідженнями в галузі економіки аграрного комплексу. Слід відзначити, що науково-педагогічний склад кафедри активно поєднує викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців, покращенню методики викладання тощо.

Основними формами наукової діяльності науково-педагогічного складу кафедри є:
• виконання держбюджетних та госпдовірних науково-дослідних робіт;
• підготовка дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів аспірантами і викладачами кафедри;
• написання підручників, навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій, наукових статей тощо;
• участь викладачів кафедри у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних і науково-методичних конференціях;
• стажування науково-педагогічного складу кафедри в установах НАН України, навчальних закладах України та зарубіжних країн;
• наукове співробітництво із органами державної влади, місцевого самоврядування, науковими установами, підприємствами різних видів діяльності у формі проведення круглих столів, конференцій, семінарів тощо;
• залучення студентів до наукової роботи тощо.

Так, в 2019 р. видано 5 статей в зарубіжних виданнях, 2 статті у виданнях, що індексуються в наукометричних базах: Scopus і Web of Science, 1 підручник, 1 – монографію, 22 фахових статей та 5 тез доповідей.
В 2020 р. - 20 статей в зарубіжних виданнях, 3 зарубіжних колективних монографій, 1 стаття у виданні, що індексуються в наукометричних базах: Scopus і Web of Science, 2- навчальних посібника, 11 фахових статей.

В 2020 р. видано 1 навчальний посібник - Організація аналітичної роботи в сільськогосподарських підприємствах - авторів Мулик Т.О. та Федоришина Л.І., 1 підручник (англ. мова) - Insurance management - авторів Алескерова Ю.В., Салькова І.Ю., Федоришина Л.І. та 3 зарубіжні колективні монографії (США, Німеччина, Латвія) співавтори - Мулик Т.О. та Федоришина Л.І.

Науково-дослідні теми в яких кафедра приймала участь:
Державні:
1. Прогнозування собівартості виробництва аграрної продукції на базі методики розрахунків рівня беззбитковості, адаптованої до особливостей аграрного сектору економіки (2010 р. за замовленням МінАПК України, номер державної реєстрації - 0110U0063602010 р.)

Госпдоговірні:
1. Розробка оптимальної системи оподаткування для сільськогосподарського підприємства шляхом переходу на сплату єдиного податку (за замовленням ТОВ «Селищанське», номер державної реєстрації - 0110U006878, 2010 р.)
2. Розробка системи інформаційного забезпечення і організації аналітичної роботи на підприємстві. (за замовленням СФГ «Світоч-плюс», 2011 р. номер державної реєстрації - 0110U006881)
3. Розробка моделі аналізу для ефективного управління витратами в галузі рослинництва (за замовленням ФГ «Надія – 2», 2011 р. номер державної реєстрації - 0110U006879)
4. Розробка моделі аналізу для ефективного управління витратами в галузі птахівництва (за замовленням ФГ «Гуменний О.М.», 2011 р. номер державної реєстрації - 0110U006880)
5. Обліково-аналітичне забезпечення страхової та інвестиційної діяльності підприємств аграрного секторі (за замовленням ПСП «Перемога», 2012-2015 р.)
6. Розвиток обліку, аналізу та контролю на підприємствах України (номер державної реєстрації - 0113U004590, 2013-2017 рр.).

Нині на кафедрі виконується НДР на тему «Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств в умовах забезпечення економічного зростання АПК (ініціативна)» (номер державної реєстрації № ДР 0118U100486. Термін дії - 2019-2022 роки).

Кафедра систематично проводить олімпіаду з дисципліни «Статистика». Так, протягом 2019-2020 років було організовано І-й тур олімпіади, який відбувався у ВНАУ (лютий 2019 р), ІІ – й тур в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка (квітень – 2019 р.). Було проведено також І-й тур олімпіади в 2020 та 2021 роках, проте ІІ – й тур олімпіади через карантині заходи було відмінено. В грудні 2020 р. кафедра також приймала участь в І-му турі конкурсу наукових робіт студентів, де рекомендована до участі в ІІ – му турі наукова робота студентки Козлан А. на тему: «Оцінка ринку мікрокредитування малого бізнесу в аграрному секторі», керівник - завідувач кафедри Мулик Т.О.

Кафедра приймає участь у роботі з стейкхолдерами факультету, де обговорюються питання змісту освітніх програм та планів підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальностями «Облік і оподаткування» та «Фінанси, банківська справа та страхування», їх фахових компетенцій, забезпечення практичного навчання студентів, майбутнього працевлаштування, тощо.
Систематично кафедра приймає участь в профорієнтаційній роботі та роботі приймальної комісії в якості технічних секретарів. Так, за звітний період з профорієнтаційною метою викладачі кафедри відвідали: Вінницький технічний коледж, Іллінецький державний аграрний коледж, Чернятинський фаховий коледж ВНАУ тощо.

Організаційна робота кафедри є складовою всієї роботи кафедри та включає:
• формування кадрового складу та штатного розпису в межах затверджених фондів і нормативів для усіх категорій;
• формування навчального навантаження науково-педагогічних працівників кафедри,
• організація та контроль проведення науково-педагогічними працівниками кафедри занять, практик тощо;
• встановлення творчих зв’язків з вищими навчальними закладами, органами та підрозділами служби цивільного захисту, галузевими організаціями, підприємствами, науково-дослідними інститутами, іншими підприємствами та організаціями незалежно від форм власності;
• сприяння в перепідготовці та підвищенні кваліфікації науково-педагогічними працівниками кафедри та контроль цих заходів;
• організація та проведення методичних, науково-методичних та наукових семінарів, конференцій тощо;
• організація заходів із профорієнтації та залучення осіб на навчання за спеціальностями кафедри та університету;
• організація систематичного зв’язку з випускниками;
• підготовка договорів на проведення практики;
• супроводження веб-сайту кафедри;
• організація висвітлення результатів діяльності кафедри в мережі Інтернет, на інформаційних стендах тощо.

 

Виховна робота кафедри, її головні напрямки та завдання, визначені законом України «Про вищу освіту» та Статутом ВНАУ. Виховна робота на кафедрі проводиться згідно плану виховної роботи ВНЗ та кафедри. На кафедрі працюють куратори груп. Під їх керівництвом студенти приймають активну участь у громадському та суспільному житті університету.

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

• Аналіз господарської діяльності
• Аналіз банківської діяльності
• Фінансовий аналіз
• Фінансовий аналіз та діагностика бізнес процесів
• Стратегічний та макроекономічний аналіз
• Економічний аналіз
• Управлінський аналіз
• Статистика
• Організація аналітичної роботи в СГП

Події у світлинах