logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Кафедра аудиту та державного контролю

Місцезнаходження:м. Вінниця, вул. Сонячна 3, корпус 1, каб.: 1302, 1304, 1306
Телефон:(0432) 43-72-30 (361)

Кафедра аудиту та державного контролю перейменована з кафедри професійно-гуманітарної підготовки з обліку та аудиту у 2005 році,  та переведена в підпорядкування факультету економіки і підприємництва.

Нині кафедра аудиту та державного контролю входить в структуру факультету обліку та аудиту.

Завданнями кафедри є підготовка фахівців у сфері обліку, аудиту, контролю і оподаткування для суб’єктів господарювання різних форм власності та органів державного фінансового контролю.

З 2020 року кафедру очолює д.е.н., професор  Польова Олена Леонідівна.

Польова Олена Леонідівна

Польова Олена Леонідівна

Завідувач кафедри

доктор економічних наук, професор

науково-педагогічний склад кафедри

Місце і дата народження

26.01.1975, м. Вінниця

Освіта

 • 1992 - 1997 рр.: Економічний факультет, Вінницький державний сільськогосподарський інститут, спеціальність «Облік і аудит», присвоєно кваліфікацію спеціаліста «економіст-бухгалтер»
 • 1997 - 2001 рр.: цільова аспірантура Національного аграрного університету (м. Київ) спеціальність «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».
 • 2002 р.: захист кандидатської дисертації не тему: «Аналіз ринку продукції скотарства » за спеціальністю 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит.
 • 2008 - 2012 рр. докторантура із відривом від виробництва у Житомирському державному технологічному університеті, спеціальність «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».
 • 2015 р.: захист докторської дисертації на тему: «Формування ефективного виробництва енергоощадної продукції скотарства в аграрних підприємствах» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

КАР’ЄРА

Викладацька діяльність з 1997 року

 • з 1997 р. по 2002 р. читала лекції та проводила практичні  (семінарські) заняття з навчальних дисциплін «Статистика», «Бухгалтерський облік та статистика».
 • з 2002 р. по 2008 р. читала лекції та проводила практичні  (семінарські) заняття з навчальних дисциплін «Статистика», «Іпотечне кредитування», «Фінанси», «Фінанси підприємств».
 • у червні 2005 р. присвоєно вчене звання й отримано диплом доцента кафедри фінансів та кредиту ВДАУ.
 • з 2011 р по 2019 р. читала лекції та проводила практичні  (семінарські) заняття з навчальних дисциплін «Митна статистика», «Міжнародна економічна статистика», «Фінансова санація та банкрутство підприємств», «Біржовий ринок»; «Вступ до фаху», «Управління фінансовою санацією підприємства», «Фінанси, гроші та кредит», «Фінансовий ринок», «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності», «Фінанси підприємств».
 • з 2019 р. по 2020 р. переведена на посаду професора кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму ВНАУ. Викладання дисциплін: «Міжнародний туризм», «Проектування готелів», «Управління проектами в готельному та ресторанному бізнесі», «Revenue менеджмент»
 • з 2020 р. по теперішній час завідувач кафедри аудиту та державного контролю ВНАУ.     
 • у жовтні 2015 р. пройшла стажування у Вінницькому відділені № 1 ПАТ «УніверсалБанк» та набула практичного досвіду у сфері банківських послуг.
 • з 09 січня по 20 січня 2018 року пройшла стажування за програмою «Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова робота в Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University» Nowy Sacz, Poland
 • у жовтні 2019 році пройшла стажування у Інституті продовольчих ресурсів НААН, у відділі аналітичних досліджень та якості харчової продукції та набула практичного досвіду щодо встановлення впливу різноманітних домішок на фізико-хімічні, біохімічні та органолептичні показники якості харчових продуктів, розроблення методик щодо виявлення фальсифікацій.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Член спеціалізованої вченої ради Д 05.854.03. http://vsau.org/web/vsau/vsau.nsf/web_alldocs/DocECBA8

Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях

 •  «Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів сьогодення» (м. Одеса, 2015 р.)
 •  «Глобальні витоки розвитку обліку, економіки та фінансів національних підприємств» (м. Миколаїв, 2015 р
 •  «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід» (м. Вінниця, 2015 р.)
 •  «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації” (м. Вінниця, 2015 р.)
 •  «Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави» (м. Вінниця, 2016 р.)
 •  «Проблеми фінансових відносин в умовах глобалізації» (м. Вінниця, 2016 р.)
 •  «Інституціональні ринкові трансформації у розвитку аграрного сектору економіки» (м. Вінниця, 2017 р.)
 •  «Продовольча безпека України і розвиток агропродовольчого ринку в умовах евроінтеграції» (м. Вінниця, 2017 р.)
 • «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України» (м. Вінниця, 2017 р.)
 • Conference Proceedings of the 7 th International Scientific Conference Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development (April 4 – 7, 2018, Opole, Poland).

КЕРІВНИЦТВО НАУКОВО-ДОСЛІДНИМИ РОБОТАМИ (БЮДЖЕТНИХ, ГОСПДОГОВІРНИХ, ІНІЦІАТИВНИХ)

Керівник ініціативної науково-дослідної роботи «Організаційно-економічний механізм розвитку конкурентоспроможності виробництва та переробки сільськогосподарської продукції» Термін виконання: січень 2016 р. грудень 2018 р.

Основні публікації

Підручники

 • Мироненко М.Ю.,  Польова О.Л. Банки та банківська система: підручник. Вінниця: ТОВ. 2017. 416 с.
 • Луцяк В.В., Польова О.Л., Ставська Ю.В., Мостенська Т.Г. Управління бізнес-процесами в ГРС: навчальний посібник. Вінниця: ВНАУ. 2019. 400 с.
 • Марценюк О.В., Польова О.Л., Руда О.Л. Страхування сільськогоспо-дарських ризиків. Начальний посібник. Видавництво: ОП Кушнір Ю.В. 2020. 380 с.

 

Монографії

 • Польова О. Л. Розвиток інноваційних процесів у галузі скотарства: монографія. Вінниця: ПП ТД «Едельвейс і К». 2014. 384 с.
 • Польова О. Л. Ефективність енергоощадного утримання тварин: Монографія. Житомир: ПП «Рута», 2010. 156 с.
 • Польова О. Л. Біоенергетична оцінка використання екскрементів тварин: Монографія. Житомир: ПП «Рута», 2010. 248 с.
 • Мироненко М.Ю.,  Польова О.Л. Соціально-економічне значення біоенергетики у формуванні екологізації виробництва. Екологічний виклик  сучасному глобальному світу в економічному вимірі: колективна монографія за ред. С.Д. Лучик. Чернівці: ВІЦ «Місто». 2016. C. 214-225.
 • Польова О.Л. Організаційно-економічні аспекти енергоощадного виробництва молока. Стратегічний розвиток підприємств аграрної сфери економіки України: аналітично-прогнозна оцінка: колективна монографія під ред. Савчука В.К., К.: ЦП «Компринт», 2017. С. 296-307.
 • Polova O., Ruda O., Martseniuk-Rozaronova O. Digital technologies and their impacts on the development of the economy of the country. Digital economy and digital society: Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Enginrreingand Applied Arts in Katowice School of Technology. 2019. Monograph 22. Pp. 248-258.
 • Polova O., Ruda O. Theoretical aspects of innovative technologies in management of AIC. Modern Technologies in Economy and Management. Collective Scienific Monograpf: The Academy of Administration in Opole, 2019. Pp.110-117.
 • Polova О. Development of innovation processes in agriculture. Collective Scienific Monograpf: Information and Innovation Technologies in Economics and Administration. 2019. № 27. Poland. Р. 52-59
 • Polova O. Conceptual foundations of Ukraine agrarian sector development. Collective Scienific Monograpf:  Theoretical and applied aspects of sustainable development. № 33. Poland. 2020. P. 41-58.

Статті

 • Myronenko, O. Polova, A. Prylutskyi, O. Smoglo (2017). Financial and economic aspects of bioenergy development in the context of providing energy independence of Ukraine. Problems and Perspectives in Management, 15(4), Р. 243-253. Scopus
 • Myronenko M., Polova O., Khaietska O., Koval N. (2018). Capitalization of banks: theory, practice and directions of ensuring. Banks and Bank Systems, 13(1), 173-183. Scopus
 • Польова О.Л. Вибір стратегії антикризового управління підприємством [Електронний ресурс]. Ефективна економіка . 2015. № 11.Режим доступу:    http: // www/economy.nayka.com.ua
 • Польова О.Л. Вплив логістичної системи на управління фінансовими потоками підприємства. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2015. № 4. С. 43-48
 • Польова О.Л., Мироненко М.Ю. Міжбюджетні відносини в контексті реформування регіональної політики». Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 10. С. 5-11
 • Мироненко М.Ю., Польова О.Л. Соціально-економічне значення біоенергетики та перспективи інноваційного прориву. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 7. С. 24-30
 • Польова О.Л., Ліцький В.О. Конкурентоспроможність АПК у контексті євроінтеграційних процесів України. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 7 (11). С. 7-18
 • Польова О.Л., Мярковська А.С. Оцінка ефективності управління власним капіталом підприємства. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 8. С. 27-35
 • Польова О.Л. Жмурко Л.Ю. Система управління оборотним капіталом підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2016. Вип. 21. Ч.2. С. 92-96
 • Польова О.Л. Барда Л.В Організація системи корпоративного управління в банківському секторі України.  Економіка та держава. 2017. № 9. С. 34 - 38.
 • Польова О.Л. Кісик А.О. Сучасні тенденції на ринку банківських послуг в Україні. Економіка та держава. 2017. № 10. С. 22-28.
 • Polyova O.L. (2017). Management financial resources of agricultural enterprises. Sciences of Europe. Praha. Vol. 3, No 11 (11). P. 58-63
 • Польова О.Л. Ціхановська В.М. Маркетингові дослідження формування конкурентоспроможного середовища на продовольчому ринку України [Електронний ресурс]. Ефективна  економіка. 2018. № 3.  URL: http://www.economy.nayka.com.ua
 • Польова О.Л., Василевська А.В. Місцеві податки у вдосконаленні фінансової політики бюджетних установ. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2018. № 21.URL:https://www.internauka.com/ru/issues/2018/21/4429
 • Логоша Р.В., Польова О.Л. Особливості формування маркетингових стратегій сільськогосподарських підприємств. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2018. № 11(51). С. 22-27.
 • Gusonka D., Polova O. Strategic directions of development of the agricultural market of Ukraine in nowadays international trade conditions. International Journal of Engineering Technologies and Management Research. India. 2018. № 5(9). Р. 14-22. URL: http://http://www.ijetmr.com/Articles/Vol5Iss9/03_IJETMR18_A09_511.pdf
 • Polova О. Cluster approach as a component of economic development of agrarian sector at regional level. International independent scientific journal. Poland. 2019. № 10.  Р. 30-36.
 • Polova O. Сonceptual foundations of environmental modernization of land relations. Annali d’Italia. 2020. № 6, Vol. 2. P. 67-74
 • Polova O. Enterprise financial policy. Norwegian Journal of development of the International Science. № 42/2020. Vol. 2. P. 28-34.
 • Polova O. Мain prospective directions of improving the bank's credit portfolio management. The scientific heritage. № 47. Vol. 7/2020. P. 32-41.
 • Polova O. Еconomic mechanism for ensuring the competitiveness of the seaport. Annali d’Italia. 2020. № 11, Vol. 2. P. 38-96.

 

Наукові інтереси

 • Управління фінансовими ресурсами підприємств, аграрна економіка (енергозбереження, енергоощадність)

Місце і дата народження

26.03.1984 р., с. Озаринці Могилів-Подільського району Вінницької області

Освіта

 • 2001-2006 – Обліково-фінансовий факультет Вінницького державного аграрного університету, спеціальність – "Облік і аудит";
 • 2006-2007 – Магістратура Вінницького державного аграрного університету, спеціальність – "Облік і аудит";
 • 2010-2013 – Аспірантура Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», м. Київ за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»
 • 2020 р.  – захист докторської дисертації на тему: «Аналіз та державний аудит публічних закупівель: теорія, методологія, організація» за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

Кар’єра

 • 01.09.2007 р. – асистент кафедри аудиту та державного контролю Вінницького державного аграрного університету;
 • 31.12.2009 р. – асистент кафедри аудиту та державного контролю Вінницького національного аграрного університету;
 • 01.09.2014 р. – старший викладач кафедри аудиту та державного контролю Вінницького національного аграрного університету;
 • 09.2015 р. – доцент кафедри аудиту та державного контролю Вінницького національного аграрного університету;
 • З жовтня 2020 р. по теперішній час – професор кафедри аудиту та державного контролю Вінницького національного аграрного університету.

 Проходила стажування у Науково-консалтинговій компанії Consilium Sp. z o.o.м. м. Варшава, Республіка Польща:

 • з 23 травня по 31 травня 2016 року (Сертифікат ES 16029 від 31.05.2016 р.);
 • з 03 квітня по 11 квітня 2017 року (Сертифікат ES 17021 від 11.04.2017 р.).

У 2020 році пройшла міжнародне стажування: «New technologies and innovation in higher education. Active teaching and learning», ISMA Вища школа менеджменту інформаційних систем, м. Рига, Литва, (01.05.2020 р. – 31 липня 2020 р.)

 

Науково-дослідна робота

Участь в міжнародних та всеукраїнських конференціях

 • Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв'язки. ІХ Міжнародна науково-практична  конференція (26 лютого 2015 р.; м. Київ)
 • Методичні та практичні підходи до вдосконалення результативності політики економічного зростання. Міжнародна науково-практична  конференція (25-26 грудня 2015 року, м. Київ,.)
 • Будущее современной науки: задачи и стратеги: материалы ХІІ Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам (25 декабря 2015 года, г. Киев)
 • Економіка, фінанси та управління: проблеми та сучасні шляхи розвитку. Міжнародна науково-практична конференція (25-26 грудня 2015 року, м. Львів)
 • Proceedings of the XVII International Academic Congress “History, Problems and Prospects of Development of Modern Civilization”(Japan, Tokyo, January 2016)
 • Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці.  Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція (17 лютого 2016 року, м. Вінниця)
 • Проблеми економічного, облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством. І Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців, (14-15 квітня 2016 року, м. Вінниця)
 • Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії: XXХІІІ Міжнародна науково-практична  інтернет-конференція (м. Переяслав-Хмельницький, 2016 р.)
 • Проблеми економічного, облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством: І Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців (8 грудня 2016 року, м. Вінниця)
 • Аудит в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. Розвиток бухгалтерського обліку, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки в умовах євроінтеграції. X Міжнародна науково-практична  конференція. (24 листопада 2017 року м. Київ.)
 • Проблемні аспекти організації державного фінансового контролю в Україні. Європейський вектор розвитку бухгалтерського обліку, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки. ХІ Міжнародна науково-практична  конференція (7 грудня 2018 року, м. Київ.)
 • Контроль публічних закупівель в Україні: проблеми та шляхи вирішення. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектору економіки в умовах інтеграційних процесів. Міжнародна науково-практична  конференція, присвяч. 90-річчю екон. освіти в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (3-4 жовтня 2019 року, м. Харків)
 • Особливості здійснення процедур публічних закупівель в Україні. Управління розвитком підприємств в умовах динамічної ринкової кон'юнктури. Міжнародна науково-практична  конференція (27 грудня 2019 року, м. Київ)
 • Оцінка порушень у сфері публічних закупівель. Стан та перспективи розвитку обліку, фінансів та підприємництва в умовах трансформації економіки. Всеукраїнська науково-практична  конференція (18 січня 2020 року, м. Київ)
 • Передумови здійснення економічного аналізу публічних закупівель. Topical issues of the development of modern science: the 7th International scientific and practical conference (March 11-13, 2020, Sofia)
 • Основні етапи економічного аналізу публічних закупівель. Актуальні питання економіки, фінансів, обліку і права в сучасних умовах. Міжнародна науково-практична  конференція (16 квітня 2020 року, м. Полтава.)
 • Принципи економічного аналізу процедур публічних закупівель. Актуальні проблеми інноваційного розвитку аграрного сектору економіки: матеріали ХІ Міжнародна науково-практична і молодіжна інтернет конференція (у заочній формі) (10 квітня 2020 року, м. Київ)
 • Обліково-аналітичне забезпечення управління публічними закупівлями. Розвиток бухгалтерського обліку, аудиту, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки: тенденції та перспективи сучасного етапу: ХІІ Міжнародна науково-практична  конференція (16 квітня 2020 року, м. Київ)
 • Передумови та необхідність проведення економічного аналізу публічних закупівель. Розвиток фінансово-економічного становища на різних рівнях управління: підприємство, регіон, держава. Міжнародна науково-практична  конференція. (18 квітня 2020 року, м. Дніпро)

Основні публікації

Монографії

 • Гуцаленко Л.В., Здирко Н.Г. Обліково-контрольне забезпечення прямої державної підтримки фермерських господарств: монографія. Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К», 2014. 234 с.
 • Здирко Н.Г. Історико-теоретичні аспекти розвитку обліку, контролю і аналізу в Україні та світі: колективна монографія / за ред. Л.В. Гуцаленко. Вінниця: 2015. 265 с.
 • Zdyrko N. Social transformations of the national economy in the context of european integration processes: Collective monograph / Yu. Pasichnyk and others: [Ed. by Doctors of Economics Sciences, Prof. Lupenko Yu., Pasichnyk Yu.] Shioda GmbH, Steyr, Austria, 2019. 376 p.

Статті

 • Здирко Н.Г. Державна підтримка фермерських господарств як об’єкт бухгалтерського обліку. Економічний часопис – ХХІ. 2012. № 11–12 (2). С. 49-52 (Scopus)
 • Здирко Н.Г. Вплив механізму надання державної підтримки на фор-мування облікової інформації у фермерських господарствах. Зб. наук. праць Таврій. держ. агротехнолог. ун-ту (економічні науки) / під ред. М. Ф. Кропивка. Мелітополь: Люкс, 2013. №1 (21), т. 1. С. 202–214.
 • Здирко Н.Г. Особливості відображення в обліку державної підтримки фермерських господарств. Сталий розвиток економіки. 2013. № 3. С. 240-245.
 • Здирко Н.Г. Уніфікація фінансової звітності для відображення коштів державної підтримки фермерськими господарствами. Облік і фінанси. 2013. № 1 (59). С. 15-22
 • Здирко Н.Г. Удосконалення контролю за отриманням та використанням коштів прямої державної підтримки Економіка. Фінанси. Право. 2013. № 5. С. 15-23
 • Здирко Н.Г. Удосконалення фінансової звітності фермерських господарств в частині державної підтримки. Облік і фінанси. 2013. № 2 (60). С. 16-24
 • Здирко Н.Г. Нові підходи до облікового забезпечення державної підтримки фермерських господарств. Економіка. Фінанси. Право. 2013. № 3/1. С. 53-57
 • Здирко Н.Г. Вплив механізму надання державної підтримки на формування облікової інформації у фермерських господарствах. Зб. наук. праць Таврій. держ. агротехнолог. ун-ту (економічні науки) / під ред. М. Ф. Кропивка. Мелітополь: Люкс. 2013. №1 (21). т. 1. С. 202–214.
 • Гуцаленко Л.В., Здирко Н.Г. Особливості відображення в обліку державної підтримки фермерських господарств. Сталий розвиток економіки. 2013. № 3. С. 240-245.
 • Здирко Н.Г. Уніфікація фінансової звітності для відображення коштів державної підтримки фермерськими господарствами. Облік і фінанси. 2013. № 1 (59). С. 15-22
 • Здирко Н.Г. Удосконалення контролю за отриманням та використанням коштів прямої державної підтримки. Економіка. Фінанси. Право. 2013. № 5. С. 15-23
 • Здирко Н.Г. Удосконалення фінансової звітності фермерських господарств в частині державної підтримки. Облік і фінанси. 2013. № 2 (60). С. 16-24
 • Здирко Н.Г. Нові підходи до облікового забезпечення державної підтримки фермерських господарств. Економіка. Фінанси. Право. 2013. № 3/1. С. 53-57
 • Zdyrko N. Income calculation of using budgetary funds at farm enterprises. N. Zdyrko. Accounting and Finance. 2015. № 2 (68). P. 22-28
 • Здирко Н.Г. Облік державної підтримки сільськогосподарських підприємств за міжнародними стандартами. Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове видання. 2015. №5. С. 999 - 1003
 • Здирко Н.Г. Облік капітальних трансфертів та довгострокових позик фермерських господарств. Економіка. Фінанси. Право. 2015. №5/1. С. 51-58
 • Здирко Н.Г. Проблемні аспекти аудиту ефективності виконання бюджетних програм. Інвестиції: практика та досвід. 2015. №12. С. 13-19
 • Здирко Н.Г. Адаптація міжнародних стандартів фінансової звітності в сільськогосподарському виробництві. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. №12. С. 92-100
 • Zdyrko N. Problem aspects of the internal state audit development. Economic annals-ХХІ. 2016. № 161 (9-10). P. 85-91 (Scopus)
 • Томчук О.В., Здирко Н.Г. Сучасний стан і тенденції розвитку аудиторської діяльності в Україні. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. №4 (20). С. 32-42
 • Zdyrko N. Сondition and development tendencies of state financial control in Ukraine. Accounting and Finance. 2017. № 1 (75). P. 153-160
 • Здирко Н.Г. Аналітична оцінка розвитку ринку аудиторських послуг в Україні. Агросвіт. 2017. №9. С. 69-74
 • Здирко Н.Г. Організаційні аспекти функціонування Аудиторської палати України: проблеми та можливі шляхи вирішення. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. №2 (30). С. 78-89
 • Здирко Н. Г., Шевчук О. Д. Державний фінансовий контроль в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 5 (33). С. 7-24
 • Здирко Н. Г. Організаційні аспекти функціонування Аудиторської палати України: проблеми та можливі шляхи вирішення. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 2(30). С. 78-90
 • Лепетан І.М., Здирко Н.Г. Статистична звітність як джерело інформаційного забезпечення вирощування енергетичних культур в Україні. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. №3 (31). С. 115-125
 • Tomchuk O., Lepetan I., Zdyrko N., Vasa L. Environmental activities of agricultural enterprises: accounting and analytical support. Economic Annals-XXI. 2018. 169(1-2). P. 77-83 (Scopus)
 • Kaletnik H., Zdyrko N. Public procurement in Ukraine: evaluation, control, improvement. Economic annals-ХХІ. 2019. 179 (9-10). P. 80-90 (Scopus, Web of Science).
 • Калетнік Г. М., Здирко Н. Г. Державний контроль публічних закупівель: оцінка стану та напрями вдосконалення. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 6. С. 142-155
 • Здирко Н. Г., Шевчук О. Д. Стан та перспективи розвитку державного фінансового аудиту як ефективного інструменту боротьби з фінансовими порушеннями. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 5. С. 158-168
 • Здирко Н. Г. Публічні закупівлі: типи та процедури здійснення. Агросвіт. 2019. № 18. С. 51-62
 • Здирко Н. Г. Удосконалення методичного забезпечення обліку пального на підприємстві. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2019. № 35. С. 111-118
 • Здирко Н. Г. Державне регулювання та контроль у сфері публічних закупівель. Міжнародний науковий журнал «Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації». 2019. Вип. 3-4. С. 79-89
 • Здирко Н. Г. Теоретичні підходи до визначення поняття «публічні закупівлі». Ефективна економіка. 2019. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7558
 • Здирко Н. Г. Публічні закупівлі в Україні: історичний аспект становлення та розвитку. Причорноморські економічні студії. 2019. № 48. С. 139-147
 • Здирко Н. Г. Економічний аналіз економії бюджетних коштів при здійсненні публічних закупівель. Центральноукраїнський науковий вісник. 2019. № 3 (36). С. 183-192
 • Здирко Н. Г. Принципи здійснення публічних закупівель в Україні. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 2020. Т. 31(70). № 1. С. 231-237
 • Мулик Т. О., Здирко Н. Г. Методичний інструментарій аналізу публічних закупівель. Ефективна економіка. 2020. № 3. URL: https://cutt.ly/DfFbsgl
 • Здирко Н. Г., Остапчук С. М. Критерій ефективності в аналізі та державному аудиті публічних закупівель. Облік і фінанси. 2020. № 1. С. 146-157
 • Здирко Н. Г., Козаченко А. Ю. Мотивація як найважливіша функція в управлінні публічними закупівлями. Електронне наукове фахове видання «Економіка та держава». 2020. № 4. URL: http://www.economy.in.ua/?n=3&y=2020
 • Здирко Н. Г. Удосконалення інформаційного забезпечення економічного аналізу системи публічних закупівель на основі міжнародного досвіду. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2020. № 4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-4-5889
 • Здирко Н. Г., Мулик Я. І. Державний фінансовий контроль в системі забезпечення економічної безпеки держави. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. № 7. 2019. С. 112-122

  Наукові інтереси

 • Державний фінансовий контроль, державний аудит
 • Екологічний аудит
 • Обліково-аналітичне забезпечення процесу управління

Місце і дата народження

21.06.1977 р.н, м. Вінниця

Освіта

 • 1994-1999 рр. навчалась у Вінницькому державному сільськогосподарському інституті. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Облік і аудит” та здобула кваліфікацію економіста-бухгалтера.
 • З 20.02.02 по 20.02.06 роки навчалась в аспірантурі НАУ м. Київ (заочне відділення), за спеціальністю 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит. 18 січня 2006 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: "Фінансова стійкість сільськогоспо­дарських підприємств: діагноз, оцінка, прогноз". В вересні 2007 р. отримала диплом кандидата економічних наук зі спеціальності: бухгалтерський облік, аналіз та аудит. 20 січня 2011 року отримала атестат доцента кафедри аудиту та державного контролю ВНАУ.

Кар’єра

Викладацька діяльність – з 2001 року.

 • З 01.09.2001 р. по 18.04.2006 р. працювала асистен­том кафедри фінансів ВДАУ.
 • З 19.04.06 р. по теперішній час працює доцентом на кафедрі аудиту та державного контролю, факультету обліку та аудиту ВНАУ, читає лекційні курси з дисциплін: “Державний фінансовий контроль”, “Державний аудит” та “Податковий контроль”.
 • Є відповідальною за наукову роботу кафедри. Бере участь в організації та проведенні науково-практичних заходів на базі університету.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Участь в міжнародних та всеукраїнських конференціях:

 • XI Міжнародна науково-практична конференція «Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного дер­жав­ного управління», м. Київ, Укра­їн­ський інститут науково-технічної експер­тизи та інформації, 18 жовтня 2018 року. Доповідь на тему: «Сучасний стан та особливості проведення державного фінансового аудиту в Україні».
 • II Міжнародна науково-практична кон­ференція «Розвиток національних фінан­сово-економічних систем в умовах гло­бальних викликів», м. Київ, 5 жовтня 2018 року. Доповідь на тему: «Основні тенденції державного фінансо­вого контролю і аудиту в Україні».
 • Всеукраїнська науково-практична кон­ференція «Проблеми облікового, конт­рольного та аналітич­ного забез­пе­чення в системі управління», м. Вінниця, ВНАУ, 29 листопада 2018 р. Доповідь на тему: «Особливості здійснення державного фі­нансового аудиту вітчизняними контро­люючими органами».
 • Всеукраїнська науково-практична кон­ференція «Економічне майбутнє України очима молодих дослідників», м. Київ, 30 листопада 2018 р. Доповідь на тему: «Управління державними фінансови­ми ресурсами за допомогою податкового контролю».
 • ІІІ Всеукраїнська науково-прак­тич­на кон­ференція «Облік, аналіз, контроль та опо­даткування: стан і перспективи роз­вит­ку», м. Вінниця, ВНАУ, 28-29 березня 2019 р. Доповідь на тему: «Державний фінансовий аудит в системі державного фінансового контро­лю: основні тенденції проведення та перспективи розвитку».
 • ІІ Всеукраїнська науково-прак­тична конференція «Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управ­лін­ня», Вінниця, ВНАУ, 14-15 листопада 2019 р. Доповідь на тему: «Сучасні особливості податкового контролю в Україні».
 • Всеукраїнська нау­ково-практична конферен­ція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сталий роз­виток країни в рамках Європейської інтеграції”, 7 листопада 2019 року. Доповідь на тему: «Сучасні проблеми та перспективи розвитку державного фінансового аудиту в Україні».

Керівництво науково-дослідними роботами (бюджетних, госпдоговірних, ініціативних)

Керівник ініціативної науково-дослідної роботи «Фінансовий контроль в системі управління економічною безпекою суб’єктів господарювання» Термін виконання: січень 2019 р. - січень 2023 р. Номер державної реєстрації НДР:  0118U100563.

Основні публікації

Монографії

 • Шевчук О.Д. Фінансова стійкість сільськогосподарських підприємств: діагноз, оцінка, прогноз: монографія. В.: ВЦ ВДАУ, 2009. 183 с.

Статті

 • Шевчук О.Д. Про проблеми та перспективи реорганізації податкової міліції. Агросвіт, 2017. № 11, червень, С. 34-39.
 • Гудзенко Н.М., Шевчук О.Д. Особливості організації бухгал­терського обліку та контролю в забез­печенні економічної безпеки підприємств. Глобальні та національні проблеми економіки, Миколаївський націо­наль­ний університет імені В.О. Сухомлинського, Випуск № 17. Червень 2017 р., С. 810-815.
 • Шевчук О.Д. Рахункова палата України: наближення до вимог міжна­родних стандартів. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 3 (31). С. 61-75.
 • Здирко Н.Г., Шевчук О.Д.  Держав­ний фінансовий контроль в Україні: сучасний стан та перспективи роз­витку. Економіка. Фінанси. Менеджмент: акту­альні питання науки і практики. 2018. № 5(33). С. 7-24.
 • Шевчук О.Д., Здирко Н.Г. Стан та перспективи розвитку державного фінан­сового аудиту як ефективного інструменту боротьби з фінансовими порушеннями.  Економіка. Фінанси. Менеджмент: акту­альні питання науки і практики. 2019. № 5.  С. 158-168.
 • Найко Д.А., Шевчук О.Д. Розвиток поняття еластичності. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики.  2019. № 8.  С. 37-46.
 • Шевчук Е.Д. Оценка и прогно­зирование уровня финансовой устой­чи­вости отечественных сельскохо­зяй­ст­вен­ных пред­приятий как эф­фек­тивный метод укрепления их финансовой безопасности. Scineces of Europe. 2020. № 49. Vol. 3, P. 22-31.
 • Shevchuk O.D. Financial stability of the enterprise. forecast and adequacy of the mathematical model. Slovak international scientific journal. 2020. № 39, Vol. 2. P. 52-60.
 • Шевчук Е.Д. Государственный финансовый контроль в Украине: состояние и перспективы развития. Danish Scientific Journal (DSJ). 2020. № 36, Vol. 4. Р. 16-30.
 • Шевчук Е.Д. Контроллинг, как эффективное средство обеспече­ния экономической безопасности субъекта хозяйствования. Scineces of Europe. 2020. № 51, Vol. 4. P. 43-56.
 • Shevchuk O.F., Shevchuk O.D. Analysis of competitive selection of entrants for economic specialties of higher education: 2018 EIE Validity Sample. Scineces of Europe. Praha, 2020. № 59, Vol. 2. P. 48-56.

 Наукові інтереси

 • Сучасний стан державного фінансового контролю
 • Основні тенденції податкового контролю
 • Особливості проведення державного аудиту

 Місце і дата народження

17.04.1984 р., м. Вінниця

Освіта

 • 2001-2005 Факультет обліку та аудиту Вінницького торговельно-економічного інституту КТЕУ, спеціальність – облік і аудит ;
 • 2005-2006 Магістратура ВТЕУКТЕІ, спеціальність – облік і аудит ;
 • 2008-2013 Аспірант Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" НАНУ, спеціальність 08.00.09 «бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

Кар’єра

Викладацька діяльність – з 2012 року.

 • З 2012 р. по 2014р. – асистент кафедри аудиту та державного контролю ВНАУ, проводила практичні заняття з дисципліни «Аудит» та «Професійна етика».
 • З 2015 р. по теперішній час – старший викладач кафедри аудиту та державного контролю , факультету обліку та аудиту, проводжу лекції  і практичні з дисципліни «Аудит і оцінювання управлінської діяльності» та практичні заняття з дисциплін «Аудит».
 • З 07.11.2016 р. по 23.12.2016 р. проходила підвищення кваліфікації у ТДВ «Інститут обліку і фінансів по програмі «Сертифікований професійний бухгалтер агробізнесу» (САРА)».

Науково-дослідна робота

Участь в міжнародних та всеукраїнських конференціях 

 • Формування інформаційного потенціалу бухгалтерського обліку, контроль, аналіз та аудит в умовах глобальних економічних змін : матеріали Міжнар. наук. – практ. інтернет-конф., 18-19 квітн. 2013 року, м. Кам’янець-Подільський.
 • Науково-дослідна робота студентів : формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації: збірник  матеріалів студентської наукової конференції, 10 квітня 2013 року, ВНАУ.
 • Роль фінансово-кредитного механізму у розвитку економіки країн : Збірник тез наукових робіт учасників ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 2013 року, Львів «ЛЕФ».
 • Фінансово-економічний збалансований розвиток України: проблеми та шляхи їх подолання :  матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 12–13 верес. 2014 року, м. Дніпропетровськ.
 • Сучасні агротехнології: тенденції та інновації : матеріали Всеукр. наук.-практич. конф, 17-18 листопада 2015 року, ВНАУ.
 • History, Problems and Prospects of Development of Modern Civilization: Proceedings of the XVII International Academic Congress (Japan, Tokyo, 25-27 January 2016).
 • Облік, аналіз, контроль та оподаткування: стан та перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практич. конф., 20-21 квітня 2017 року, ВНАУ.
 • Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України: матеріали Між нар. наук.-технічн. конф., 23-25 травня 2017 року, ВНАУ.
 • Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління: матеріали І Всеукр. наук.-практич. конф., 22 листопада 2017 року, ВНАУ.
 • Інноваційна економіка: процеси, стратегії, технології: матеріали II Міжнар. наук. конф., 26 січня 2018 року, м. Кельце, Польща.
 • Облік, аналіз, контроль та оподаткування: стан і перспективи розвитку: матеріали ІI Всеукр. наук.-практич. конф., 19 квітня 2018 року, ВНАУ.
 • Організація внутрішньогосподарсь-кого контролю в системі управління науково-дослідних установ. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління», Вінниця, ВНАУ, 29 листопада 2018 року
 • Non-production expenses: its notion and accounting and economic essence.
 • IV Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритети наукових досліджень: теоретична та практична цінність», Новий Сонч, Польща 26-30 листопада 2019 р.

 Основні публікації

 • Етапи та послідовність здійснення внутрішньогосподарського контролю невиробничих витрат / А. Ю. Козаченко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки [Текст] : Випуск 34: у двох частинах / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2013. – Частина І. –  240 с. – С. 33-38.
 • Учётно-информационное обеспечение  эффективного управления непроизводственными расходами предприятий сахарной отрасли / А. Ю. Козаченко // Общество и экономика постсоветского пространства: Международный сборник научных статей. Выпуск ІV (Липецк, 19 июля 2013 г.). / Отв. ред. А.В. Горбенко. – Липецк :  Издательский центр  «Гравис», 2013. – 296 с. – С. 117-123.
 • Теоретичні та методологічні аспекти формування внутрішньої звітності про невиробничі витрати / А. Ю. Козаченко // Ефективна економіка. – 2014. –  № 8. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3253.
 • Історична довідка внутрішньогосподарському контролю / А. Ю. Козаченко // Історико-теоретичні аспекти розвитку обліку, контролю та аналізу в Україні та світі : колективна монографія / під ред. д.е.н., професора Л.В. Гуцаленко. – Вінниця: - 2015. – С. 201-213.
 • Non-production and transactional expenses: identical and different meanings / А.Y. Kozachenko // Proceedings of the XVII International Academic Congress “History, Problems and Prospects of Development of Modern Civilization» (Japan, Tokyo, 25-27 January 2016). Volume II. “Tokyo University Press», 2016. – 943 S. – (s. 187-193).
 • Організаційно-методичні аспекти обліку та контролю невиробничих витрат : моног. / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, А. Ю. Козаченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 240 с.
 • Залежність обліку та аудиту невиробничих витрат від організаційних і технологічних особливостей підприємств цукрової галузі / А.Ю. Козаченко// Агросвіт. - № 5. - 2018. – С. 34-41.
 • Класифікація невиробничих витрат для цілей бухгалтерського обліку та ефективного проведення аудиту [Електронний ресурс] / А.Ю. Козаченко // Глобальні та національні проблеми економіки. -2018. - № 22. – Режим доступу до статті: http: //global-national.in.ua/issue-22-2018.
 • Козаченко А.Ю. Теоретичне обґрунтування сутності та класифікації невиробничих витрат для потреб обліку та ефективного проведення аудиту. Вісник Хмельницького національного університету. 2018. № 5, Том 1(262). С. 206-212.
 • Козаченко А.Ю. Оцінка стану внутрішньогосподарського контролю в системі управління науково-дослідних установ. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 3. С. 131-143.
 • Kozachenko Anna, Chudak Lina, Yaremchuk Nataliya. The influence of assessment of biological assets and agricultural production on taxation of agricultural enterprises. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 4. С.25-32.
 • Козаченко А.Ю. Обліково-інформаційне забезпечення невиробничих витрат для прийняття управлінських рішень та ефективного проведення аудиту. Економіка. Фінанси. Право. 2019. № 5/3. С. 24-27.
 • Козаченко А.Ю. Чудак Л.А. Методичні підходи до обліку витрат калькулювання собівартості продукції аграрних підприємств. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 7. С. 133-140.
 • Kozachenko Anna, Panadiy Oleksandr, Chudak Lina Applied aspects of the distribution of spendings for management accounting and control. Baltic Journal of Economic Studies, Volume 5 Number 4. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”. 2019. p. 116-122.
 • Козаченко А.Ю. Особливості обліку та аудиту платіжних інструментів як основних важелів управління фінансовим забезпеченням господарської діяльності підприємства. Global Science Center LP «The scientific heritage». 2020. №46. P. 21-34.
 • Здирко Н.Г., Козаченко А.Ю. Мотивація як найважливіша функція в управлінні публічними закупівлями. Електронне наукове фахове видання «Економіка та держава». 2020. №4. С. 156-161
 • Kozachenko Anna Financial sustainability of the enterprise: features of recognition and strategy of providing in modern conditions. Slovak international scientific journal. 2020. № 40, Vol. 3. P. 23-30.
 • Козаченко А.Ю. Модель оцінки змін невиробничих витрат в системі контролю діяльності цукрових заводів. Norwegian Journal of development of the International Science. № №42/2020. С. 6-15
 • Kozachenko A. Features of accounting valuation of receivables of the enterprise. Slovak international scientific journal. 2020. № 47, Vol. 3. P. 3-10
 • Kozachenko A. Features of recognition and accounting of non-current tangible assets of the enterprise. Norwegian Journal of development of the International Science. Norway: Oslo, 2020. № 51, Vol. 4. P. 16-25

Наукові інтереси

 • Аудит і оцінювання управлінської діяльності
 • Обліково-контрольне забезпечення процесу управління витратами

 Місце і дата народження

16.07.1990 р., м. Козятин

Освіта

 • 2007-2011 Факультет економіки та підприємництва ВНАУ, спеціальність – облік і аудит ;
 • 2011-2012 Магістратура ВНАУ, спеціальність – облік і аудит ;
 • 2012-2015 Аспірантура ВНАУ, спеціальність 08.00.09 «бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

Кар’єра

Викладацька діяльність – з 2012 року.

 • З 2012 р. по 2014р. – асистент кафедри обліку та аналізу, факультету обліку та аудиту, проводила практичні заняття з дисципліни «Податки» та «Податковий облік».
 • З 2014 р. по теперішній час – старший викладач кафедри аудиту та державного контролю , факультету обліку та аудиту, проводжу лекції  з дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» та практичні заняття  з дисциплін «Аудит» та «Внутрішньогосподарський контроль»
 • З 8.04. 2013 р. по 12.04.2013 р. проходила підвищення кваліфікації в Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки»
 • З 1.11.2017р. по 30.11.2017 року брала участь в  Програмі Стажування Польської національної комісії ЮНЕСКО, організованого Варшавським університетом наук про життя  (м. Варшава, Польща).

 Науково-дослідна робота

Участь в міжнародних та всеукраїнських конференціях 

 • Формування і розвиток ринку продукції АПК: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 28 березня 2013 року).
 • Формування інформаційного потенціалу бухгалтерського обліку, контроль, аналіз та аудит в умовах глобальних економічних змін: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет - конференції (м. Кам'янець-Подільський, 18-19 квітня 2013 року).
 • Облік, контроль та аналіз на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця 3-4 жовтня 2013р.)
 • Облік, аналіз і контроль в умовах сучасних концепцій управління економічним потенціалом і ринковою вартістю підприємства: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (м. Житомир, 23-24 січня 2014 р.)
 • Проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, (м. Вінниця, 17-18 квітня  2014 р.)
 • Фінансово-економічна безпека держави в умовах інтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Львів, 25-26 квітня 2014 р.)
 • Фінансова безпека аграрного бізнесу: матеріали Всеукраїнської конференції, (м. Житомир, 22-23 жовтня 2014 р.)
 • Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв'язки: збірник матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (26 лютого 2015 р.; м. Київ)
 • Принципи нової економіки України та формування її фінансово-інвестиційної основи: матеріали міжнародної науко-во-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 10-11 квітня 2015 р.)
 • Механізми та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17-18.04. 2015 р.).
 • Економіка і менеджмент - 2015: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м Дніпропетровськ, 23-24 квітня 2015 р.)
 • Пошук ефективних механізмів промислового розвитку в контексті сучасної економічної теорії : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24-25 квітня 2015 року)
 • Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв,  МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 30 квітня 2015 р. 
 • Проблеми сучасної економіки: матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Запоріжжя,11-12 грудня 2015 р.)
 • Економіка, фінанси та управління: проблеми та сучасні шляхи розвитку: матеріали підсумкової міжнародної науково-практичної конференції, (м. Львів, 25-26 грудня 2015 р.)
 • Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 червня 2016 р.)
 • Проблеми економічного, облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали ІI Всеукр. наук.-практич. конф. молод. учених, 8 грудня 2016 року
 • Проблеми економічного, облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали ІI Всеукр. наук.-практич. конф. молод. учених, 8 грудня 2016 року, ВНАУ.
 • Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в системі інформаційного забезпечення підприємств: тези доповідей ІІI всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференція молодих вчених. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017.
 • Розвиток обліку, аналізу і аудиту суб'єктів суспільного інтересу: тези виступів Міжнар. наук. конф. ‒ Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2017.
 • Стан та вдосконалення контролю за діяльністю матеріально-відповідальних осіб. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління», Вінниця, ВНАУ, 29 листопада 2018 року.
 • Організація контролю з метою забезпечення економічної безпеки. Всеукраїнська науково-практична конференція «Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції», Київ, НУБіПУ, 10-11 жовтня 2019 року.
 • Особливості аудиторської перевірки інтегрованої звітності. Міжнародна наукова конференція “Розвиток інтегрованої звітності підприємств”, Житомир, Державний університет «Житомирська політехніка», 4-5 жовтня 2019 р.
 • Особливості організації фінансового контролю з ціллю забезпечення економічної безпеки. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми облікового, контрольного та аналітичного за без-печення в системі управління», Вінниця, ВНАУ, 14-15 листопада 2019 року
 • Особливості моніторингу публічних закупівель державною аудиторською службою України. Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення управлінських процесів в умовах євроінтеграції», Вінниця, ВНАУ, 1-2 жовтня 2020 року.

 Основні публікації

 • Сутність поняття «фінансова безпека підприємства»: систематизація наукових поглядів / Я.І. Мулик // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія Економічні науки. - Вінниця: ВНАУ, 2013. – Випуск 3 (80).
 • Формування системи обліково-аналітичного забезпечення фінансової безпеки аграрних підприємств / Я.І. Мулик //  Ефективна економіка. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: -http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z-=3416.
 • Фінансові ризики та їх ідентифікація як елементу фінансової безпеки молоко переробних підприємств / Я.І. Мулик // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнародний збірник наукових праць.  - Житомир: ЖДТУ. - 2014. - № 3.
 • Оцінка фінансової стійкості як інструменту управління фінансовою безпекою молокопереробних підприємств / Я.І. Мулик // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Серія: Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2015. – № 2 (72).
 • Порогові значення показників фінансового стану та їх формування для визначення рівня фінансової безпеки молокопереробних підприємств України / Я.І. Мулик // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. Вип. 28. Ч. 4. - Чернівці: БДФЕУ, 2015
 • Класифікація фінансових ризиків в системі аналітично-контрольного забезпечення / Т.О. Мулик, Я.І. Мулик // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 13 (49). – Ч. 1. – Редкол.: відп. ред. д.е.н.,професор Герасимчук З.В. – Луцьк, 2016. – 240 с.
 • Методичний інструментарій аналізу фінансової безпеки підприємств в системі економічних аспектів виробництва біопалива / Т.О. Мулик, Я.І. Мулик // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. Вінниця: РВВ ВНАУ. - № 9. – 2016 (13).
 • Аудит фінансової стійкості підприємства: проблеми та перспективи розвитку / Я.І. Мулик // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. - № 16. – [Електронний ресурс] Режим доступу до ресурсу: http://global-national.in.ua.
 • Ліквідність підприємств як елемент управління фінансовою безпекою: методичне та інформаційне забезпечення / Я.І. Мулик // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. Вінниця: РВВ ВНАУ. - № 4. – 2017 (20)
 • Стан та перспективи розвитку аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками підприємства /Я. І. Мулик// Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики.  - № 2 (30). – 2018. - С. 106-115.
 • Застосування мобільних додатків в бізнесі та їх облік [Електронний ресурс] /Т.М.Корпанюк, Я. І. Мулик // Ефективна економіка. - № 3. – 2018. - Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2018/7.pdf
 • Організація обліку та аудиту витрат на збут підприємства: стан та напрями вдосконалення [Електронний ресурс] / Т. О. Мулик, Я. І. Мулик.// Глобальні та національні проблеми економіки. -2018. - № 22. – Режим доступу до статті: http: http://global-national.in.ua/issue-22-2018
 • Мулик Я.І. Роль внутрішньогосподарського контролю у збереженні комерційної таємниці / Я.І. Мулик, М.В.  Григораш // Агросвіт. - № 8. - 2018. – С. 17-22
 • Gutsalenko L.,Wasilewski M.,Mulyk T., Marchuk U., Mulyk Ya. Accounting control of capital investment management: realities of Ukraine and Poland.Economic annals-ХХІ.  2018. № 170 (3-4). P. 79-84. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V170-14
 • Правдюк Н. Л., Мулик Т.О., Мулик Я.І. Управління фінансовою безпекою підприємств: обліково-аналітичний аспект: монографія. Київ: Центр учбової літератури, 2019. 224 с.
 • Копилова К.В., Мулик Я.І. Організація контролю за діяльністю матеріально-відповідальних осіб в наукових установах. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики.  2019.№ 1.  С.  160 – 172
 • Здирко Н.Г Мулик Я.І. Державний фінансовий контроль в системі забезпечення економічної безпеки держави. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики.2019.  № 7.  С. 112-122
 • Мулик Я.І. Організація аналізу основних показників діяльності підприємства в процесі аудиту балансу (звіту про фінансовий стан). Інфраструктура ринку. 2019. № 37.  С. 739-748.
 • Мулик Я.І. Організація контролю з метою забезпечення економічної безпеки  Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції: тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 10 жовтня 2019 р.). Київ, НУБіПУ, 2019.С. 240-242.
 • Мулик Я.І. Особливості аудиторської перевірки інтегрованої звітності. Розвиток інтегрованої звітності підприємств: тези виступів Міжнар. наук. конф. (м Житомир, 4-5 жовтня 2019). Житомир, 2019. С. 344-345.
 • Мулик Я. І. Аудиторська діяльність в Україні: сучасний стан, реформування та розвиток. Агросвіт. 2020. № 7. С. 37–47.
 • Mulyk T., Mulyk Ya. Innovations in the Agricultural Business: Problems and Prospects in Ukraine. International Journal of Innovative Technologies in Economy. 2020. 1(28). Р. 9-18. https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite/ 31032020/6959
 • Mulyk Yaroslavna. Economic expertise in Ukraine: theoretical and practical aspects. East European Scientific Journal2020. № 3(55). P 27-38.
 • Мулик Т.О., Мулик Я.І. Мікрокредитування аграрного сектору в Україні: стан, проблеми та перспективи.GesellschaftsrechtlicheTransformationenvonwirtschaftlichenSystemenindenZeitenderNeo-Industrialisierung. Kornieiev V., Pasichnyk, Yu., Radchenko O., Khodzhaian A. undandere: collective monograph. Verlag SWG imexGmbH, Nuremberg, Germany, 2020. P. 432-445\
 • Мулик Я. І. Методичні та організаційні підходи до системи внутрішнього контролю на підприємстві. Агросвіт. 2020.  № 17-18. С. 28–38. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.17-18.28
 • Мулик Т. О., Томчук О.Ф., Мулик Я.І. Аналітичні інструменти для контролю та моніторингу публічних закупівель. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики.2020. № 3. С. 173-192.
 • Mulyk T., Mulyk Ya. Debts of the enterprise in the conditions of anti-crisis management: analytical and control aspects. Norwegian Journal of development of the International Science.2020. № 48. Р.3-11.
 • Mulyk T., Mulyk Ya. Analysis of the state of fixed assets at enterprises and methodological approaches to its implementation: the experience of Ukraine. East European Scientific Journal. 2020. № 10 (62). P. 58-69.
 • Мулик Я. І. Організація підготовки та атестації судових експертів: основні вимоги та обмеження. Ефективна економіка. 2021. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8545. DOI:10.32702/2307-2105-2021.1.105
 • Mulyk T O., Mulyk YA. I. Current lending issues in the agricultural sector: the experience of Ukraine. Scientific discussion. 2021. № 51. P. 26-35.

 Наукові інтереси

 • Фінансова безпека підприємств
 • Внутрішньогосподарський контроль
 • Обліково-аналітичне забезпечення процесу управління

 

Професорсько-викладацький склад налічує 6 викладачів, з них 2 доктора економічних наук і 4 кандидата економічних наук.

Педагогічну роботу викладачі кафедри успішно поєднують з науковими дослідженнями із подальшою їх публікацією у фахових виданнях, наукових збірниках та активно приймають участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Наукова діяльність кафедри зорієнтована на виконання госпдоговірних, ініціативних та держбюджетних тематик.

З метою здійснення ефективної підготовки спеціалістів зі студентами працюють квалiфiкованi та компетентні викладачі, що здійснюють викладання 15 фахових дисциплін.

Нові вимоги до забезпечення ринку праці мобільними висококваліфікованими працівниками спонукають викладачів кафедри у навчальному процесі застосовувати новаторські технології освоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок при використанні сучасних форм і методів навчання.

Навчальний процес науково-педагогічних працівників кафедри аудиту та державного контролю ґрунтується на виконанні навчальної, методичної, наукової, організаційно-виховної роботи.

 

Навчальна робота

Кафедра є випусковою з підготовки фахівців за програмами на освітньому рівні «бакалавр», «магістр».

На кафедрі  здійснюється навчання студентів за спеціальністями та освітніми програми:

бакалаврів -  071 «Облік і оподаткування», освітня програма «Облік і оподаткування»; спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітні програма «Фінанси, банківська справа та страхування»; спеціальність «073 «Менеджмент» освітня програма «Менеджмент організацій»; спеціальність 075 «Маркетинг», освітня програма «Маркетинг»; спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування», освітня програма «Публічне управління та адміністрування»;

магістрів - 071 «Облік і оподаткування», освітня програма «Облік і оподаткування»; спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітні програми: «Фінанси, банківська справа та страхування».

На кафедрі здійснюється підготовка за освітньо-науковою програмою здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Всі освітні програми побудовані на компетентнісній основі відповідно до Національної рамки кваліфікацій, стандартів вищої освіти та кращого міжнародного досвіду.

 

Навчальна робота на кафедрі проводиться за декількома напрямками: викладання лекцій, проведення практичних, лабораторних занять; приймання заліків, іспитів, аудиторного тестування; керівництво виробничою (переддипломною) практикою студентів та їх самостійною роботою; рецензування дипломних робіт; надання консультацій студентам та аспірантам.

 Методична робота

Методична робота спрямована на методичне забезпечення й удосконалення існуючих форм і методів проведення занять зі здобувачами вищої освіти.

Викладачі кафедри аудиту та державного контролю застосовують такі форми методичної роботи як підготовка конспектів лекцій з навчальних дисциплін, розробка мультимедійних презентацій, підготовка і видання методичних матеріалів до проведення практичних занять, лабораторних робіт, дипломних робіт, виробничої (переддипломної) практики і самостійної роботи студентів; розроблення навчально-методичного комплексу з навчальних дисципліни, робочих навчальних програм; силабусів навчальних дисциплін; складання екзаменаційних білетів та завдань для проведення тестового атестаційного і підсумкового контролю; взаємовідвідування відкритих занять; підготовка підручників та навчальних посібників; розробка нових форм, методів і технологій навчання; вивчення і впровадження інноваційних методів організації навчального процесу.

За період діяльності на кафедрі розроблено та видано понад 180 методичних вказівок.

Основні навчально-методичні розробки

Внутрішній аудит. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентам галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого освітнього рівня «Бакалавр», денної та заочної форми навчання / Алескерова Ю.В., Козаченко А.Ю. Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2020. 59 c.

Внутрішній аудит. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентам галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого освітнього рівня «Бакалавр», денної та заочної форми навчання / Алескерова Ю.В., Козаченко А.Ю. Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2020. 52 c.

Контроль і ревізія. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання / Козаченко А.Ю., Мулик Я.І. Вінниця: ВНАУ, 2020. 21с.

Державний фінансовий контроль та судова експертиза. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) освітнього рівня / Алескерова Ю.В., Козаченко А.Ю.  Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2020. 49 c.

Державний фінансовий контроль та судова експертиза. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) освітнього рівня / Алескерова Ю.В., Козаченко А.Ю. Вінниця: ВНАУ, 2020. 18 с.

Судові експертизи в оподаткуванні. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) освітнього рівня / Алескерова Ю.В., Козаченко А.Ю. Вінниця: ВНАУ, 2020. 18 с.

Судові експертизи в оподаткуванні. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня, факультету обліку та аудиту / Мулик Я.І., Козаченко А.Ю. Вінн. нац. аграр. ун-т. Вінниця: ВНАУ, 2020.  21 с.

Управлінський контроль. Методичні рекомендації для виконання практичних занять студентами галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) освітнього рівня денної та заочної форми навчання /  Фабіянська В.Ю., Козаченко А.Ю.Вінниця РВВ ВНАУ, 2020. 90 с

Фінанси підприємств. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого   (бакалаврського)   рівня   освіти   галузі   знань   – 07 «Управління та адміністрування» напрям підготовки 075 «Маркетинг» /  Польова О.Л. Вінниця РВВ ВНАУ, 2020.

Фінанси підприємств. Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого   (бакалаврського)   освітнього рівня,  галузі   знань   – 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг» / Польова О.Л., Бескупська О.В.

Фінанси, гроші та кредит. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого  (бакалаврського)   рівня   освіти   галузі   знань – 07 «Управління та адміністрування» напрям підготовки 073 «Менеджмент», 074 «Публічне адміністрування» / Польова О.Л.

Управління фінансовою санацією підприємства. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського)   рівня   освіти   галузі   знань   – 07 «Управління та адміністрування» напрям підготовки 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» /  Польова О.Л.

Управління фінансовою санацією підприємства. Методичні вказівки навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського)   рівня   освіти   галузі   знань   – 07 «Управління та адміністрування» напрям підготовки 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» /  Польова О.Л.

Управління фінансовою санацією підприємства. Методичні рекомендації  навчальної дисципліни для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського)   рівня   освіти   галузі   знань   – 07 «Управління та адміністрування» напрям підготовки 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» /  Польова О.Л. Бескупська О.В.

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності.  Методичні рекомендації навчальної дисципліни для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського)   рівня   освіти   галузі   знань   – 07 «Управління та адміністрування» напрям підготовки 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Польова О.Л.

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського)   рівня   освіти   галузі   знань   – 07 «Управління та адміністрування» напрям підготовки 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» /  Польова О.Л.

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського)   рівня   освіти   галузі   знань   – 07 «Управління та адміністрування» напрям підготовки 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» /  Польова О.Л.

Державний фінансовий контроль. Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування освітнього рівня другий (магістерський) / Алескерова Ю.В.

Внутрішній аудит.Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Обліку і оподаткування» / Алескерова Ю.В.

Аудит. Робочий зошит для виконання практичних завдань студентами галузі знань 07 «Управління і адміністрування» напряму підготовки 071 «Облік і оподаткування» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання. Здирко Н.Г., Фабіянська В.Ю., Козаченко А.Ю.

 

 

Наукова робота

Протягом 2010-2018 рр. викладачами кафедри захищено шість кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), а також у 2020 році захищено 1 докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

З початку створення кафедри професорсько-викладацьким складом видано понад 250 наукових статей, які надруковано у фахових виданнях та збірниках наукових праць. Викладачі кафедри є авторами та співавторами 13 навчальних посібників з грифом «Міністерство освіти та науки України» та «Міністерство аграрної політики України», в тому числі 1 електронна книга та 9 монографій, викладачі кафедри успішно виступають керівниками та офіційними опонентами наукових досліджень аспірантів та пошукачів за напрямами 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит.

 Наукові монографії:

Шевчук О.Д. Фінансова стійкість сільськогосподарських підприємств: діагноз, оцінка, прогноз: Монографія. В.: ВЦ ВДАУ. 2009. 183 с.

Теоретичні та науково практичні аспекти економічного контролю: Колективна монографія. Вінниця: ПП «Едельвейс і К». 2012. 344 с.

Гуцаленко Л. В., Здирко Н. Г. Обліково-контрольне забезпечення прямої державної підтримки фермерських господарств: монографія. Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К», 2014. 234 с.

Історико-теоретичні аспекти розвитку обліку, контролю і аналізу в Україні та світі: колективна монографія / за ред. Л.В. Гуцаленко. Вінниця: 2015. 265 с.

Гуцаленко Л.В., Дерій В.А., Козаченко А.Ю. Організаційно-методичні аспекти обліку та контролю невиробничих витрат: монографія. Тернопіль, 2016. 240 с.

Правдюк Н.Л., Мулик Т.О., Мулик Я.І. Управління фінансовою безпекою підприємств: обліково-аналітичний аспект: монографія. Київ: «Центр учбової літератури», 2019. 224 с.

Zdyrko N. Social transformations of the national economy in the context of european integration processes: Collective monograph / Yu. Pasichnyk and others: [Ed. by Doctors of Economics Sciences, Prof. Lupenko Yu., Pasichnyk Yu.] Shioda GmbH, Steyr, Austria, 2019. 376 p.

Кафедра аудиту та державного контролю активно співпрацює з іншими науковими установами та навчальними закладами: Національним університетом біоресурсів і природокористування та Національним науковим центром «Інститут аграрної економіки» НААН України, Поліським Національним університетом, аудиторськими фірмами, державними контролюючими органами, виробничими підприємствами з метою використання передових методів навчання, вивчення практичного досвіду здійснення державного та незалежного контролю, впровадження наукових та методичних розробок кафедри у виробництво.

 Організаційна робота

Щорічно кафедрою проводяться науково-практичні студентські конференції, предметні студентські олімпіади, засідання круглого столу, наукові дослідження за напрямками предметних гуртків «Майбутній аудитор» та «Майбутній контролер» , де відбуваються дискусії з проблемних питань щодо розвитку державного та незалежного контролю в аграрному секторі України.

 Науковою тематикою кафедри є: «Становлення і розвиток аудиту та державного фінансового контролю в Україні».

Умови ринкової економіки вимагають здійснювати підготовку фахівців, рівень яких відповідає європейському рівню освіти, знанням міжнародних стандартів обліку та аудиту. Тому викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня і періодично проходять стажування у вищих навчальних закладах України та інших державних установах, систематично беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та університетських конференціях, публікуючи свої наукові праці.

Зокрема, у 2016 та у 2017 роках к.е.н., доценти кафедри Здирко Н.Г. та Фабіянська В.В. пройшли стажування у м. Варшава, Республіка Польща за напрямом: «Нормативно-правове забезпечення та практика застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в країнах Європейського Союзу».

У 2017 році к.е.н., ст. викладач Мулик Я.І. пройшла стажування у Варшавському університеті наук про життя (SGGW), м. Варшава, Республіка Польща, метою якого було вдосконалення та розширення знань, формування нових професійних компетентностей у науково-дослідній, організаційно-управлінській діяльності, засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання.

У 2019 році к.е.н., доцент кафедри Шевчук О.Д. пройшла стажування у Вінницькому торговельно-економічному Інституті КНТЕУ та отримала  Сертифікат № 014/2020  від 13.04.2020 

У 2020 році к.е.н., доцент кафедри Здирко Н.Г. пройшла міжнародне стажування: «New technologies and innovation in higher education. Active teaching and learning», ISMA Вища школа менеджменту інформаційних систем, м. Рига, Литва, (01.05.2020 р. – 31 липня 2020 р.)

Виховна робота

Організація виховного процесу проводиться за напрямами і формами: морально – етичне, національно – патріотичне виховання, естетика та дозвілля, традиційна народна культура, просвітницько – правова, профорієнтаційна робота, фізичне виховання та утвердження здорового способу життя.

Куратори груп приймають участь у семінарах, проводять тематичні кураторські години та індивідуальну роботу зі студентами, організовують зустрічі з соціальним працівником психологічної служби, залучають студентів до загально-університетських заходів, урочистостей зі святкування річниці ВНАУ, Дня працівника сільського господарства тощо.

Регулярно відвідуються гуртожитки з метою ознайомлення з побутовими умовами проживання студентів. Викладачі кафедри беруть активну участь у виховних заходах університету. Студенти відвідують театральні вистави, виставки, презентації, що проводяться у місті.

  

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

Аудит;

Організація і методика аудиту;

Комп’ютерний аудит;

Пост-аудит в митній службі;

Внутрішній аудит;

Внутрішньогосподарський контроль;

Податковий аудит;

Контроль і ревізія;

Державний фінансовий контроль;

Організація і методика судово-економічної експертизи;

Аудит оцінювання управлінської діяльності;

Податковий контроль;

Державний фінансовий аудит;

Управлінський контроль;

Система фінансового контролю.

Події у світлинах