logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Джеджула Олена Михайлівна

 

Місце та дата народження

18.09.1958 р., м. Вінниця

Освіта

 • У 1980 році закінчила Вінницький політехнічний інститут і отримала кваліфікацію інженера-електрика за спеціальністю « Електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства»

Кар’єра

 • Працює у Вінницькому національному аграрному університеті з 1982 року. Кандидат педагогічних наук з 1997 року. Кандидатську дисертацію  на тему «Графічна підготовка студентів у вузах сільськогосподарського профілю» захистила 24 червня 1997 року зі спеціальності 13.00.02 - теорія і методика навчання (креслення).
 • Доктор педагогічних наук з 2008 року. Докторську дисертацію на тему « Теорія і методика графічної підготовки студентів інженерних спеціальностей ВНЗ» за спеціальністю 13.00.04  ̶  теорія і методика професійної освіти захистила 30 листопада 2007 року у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.
 • Вчене звання професора присвоєне 20 січня 2011 року.
 • З вересня 2015 року обрана на посаду завідувача кафедри математики, фізики та комп’ютерних технологій

Науково- дослідна робота

Участь в міжнародних і Всеукраїнських конференціях

 • ХІV Міжнародна науково-практична конференці  «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми» ТехноПрофІнформ, 15-17 травня 2018 року, Київ-Вінниця.
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове,  технологічне забезпечення агропромислового  комплексу України» 23-25 травня 2017 року, м. Київ – м. Вінниця.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Європейська стратегія створення освітнього  середовища у вищих технічних і професійних навчальних закладах» 18-20 травня 2017 року м. Рівне.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інституціональні ринкові трансформації у розвитку аграрного сектору економіки» 16-17 лютого 2017 року, м. Вінниця.
 • Міжнародна науково-методична  інтерент-конференція «Проблеми вищої математичної освіти : виклики сучасності, м.Вінниця, ВНТУ, 2018.
 • Всеукраїнська науково-практична інтерент-конференція «Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці», 17 лютого 2016 р., Вінниця.
 • І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Моделювання та кількісні методи в економіці» 27 жовтня 2016 року: , м.Вінниця.
 • Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Підготовка управлінських кадрів в контексті нового закону України «Про освіту» (2017 р), 22-23 березня 2018 р., Херсон.
 • ІІ Всеукраїнська науково-практична інтерент-конференція «Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці», 28 лютого 2017 р., Вінниця.
 • ІІІ  Всеукраїнська науково-практична інтерент-конференція «Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці», 27 лютого 2018 р., Вінниця.

 Основні публікації

Матеріали конференцій ( актуальні за 3 роки, монографії за 5 років)

 • Джеджула О.М. Перспективи розвитку агарної освіти в Україні / О.М. Джеджула, О.В. Солона, Р.В.Будяк // Сучасні освітні технології у професійній підготовці фахівців агарного профілю: колективна монографія викладачів Вінницького національного агарного університету та технологічно-промислового коледжу ВНАУ. – Вінниця, ТОВ Нілан-ЛТД, 2015. – С. 5-16.  
 • Джеджула О.М. Графічні зображення як засіб комунікації майбутнього інженера / Джеджула О.М., Хомяковський Ю.Л.// Мова, культура та освіта : Тези доповідей та повідомлень всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів і студентів / гол.ред. Калетнік Г.М. – Вінниця : ВНАУ, 2016. – 14 квітня. –С.49-51.
 • Джеджула О.М. Моделювання системи обліково-аналітичного забезпечення на підприємстві АПК в Україні / О.М.Джеджула, В.М.Дубчак // Проблеми економічного, облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали І Всеукр. наук.-практич. конф. молод. науковців, 14-15 квітня 2016 року. – Вінниця, ВНАУ, 2016. – С. 37 – 39.
 • Джеджула О.М. Особливості створення університетських освітніх інформаційних середовищ / О.М.Джеджула //  Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці» 28 лютого 2017 року, м.Вінниця  - С.17-19.
 • Джеджула О.М. Особливості професійного розвитку майбутніх менеджерів / О.М.Джеджула  // Підготовка управлінських кадрів в контексті нового закону України «Про освіту» (2017 р.): матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (м. Херсон, 22-23 березня 2018 р.). Херсон: ХДУ, 2018. – С.105 - 107.
 • Джеджула О.М. Стан впровадження дуальної освіти в Україні / О.М.Джеджула // Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці : збірник тез за матеріалами ІІІ  Всеукраїнської науково-практичної інтерент-конференції 27 лютого 2018р., м.Вінниця. – С.10 -13.
 • Джеджула О.М. Роль математичної підготовки у формуванні графічної компетентності інженера / О.М.Джеджула // Матеріали Міжнародної науково-методичної інтерент-конференції «Проблеми вищої математичної освіти : виклики сучасності, м.Вінниця, ВНТУ, 2018. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/pmovc/pmovc/schedConf/presentations?searchInitial=%D0%94&track=

 Статті

 • Джеджула О.М. Інформаційні освітні університетські середовища як інтегративна база впровадження інноваційних технологій / О.М.Джеджула, М.А.Нечепоренко, Ю.Л.Хомяківський // оновлення змісту, форм та методів навчання в закладах освіти // Зб.наук.пр.: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип.16 (59). – 2017. – С.29 – 31.
 •  Джеджула О.М. Доїльний стакан із функцією масажної дії / О.М.Джеджула // Всеукраїнський науково-технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК» / Редколегія: Калетнік Г.М. (головний редактор) та інші. – Вінниця, 2017. – №4 (99) – С29 –32
 •  Джеджула О.М. Концепція створення інформаційно-освітніх середовищ в університетах  / О.М.Джеджула // Педагогічний альманах  : збірник наукових праць / редкол. В.В.Кузьменко (голова) та ін.. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. – Випуск 36. – С.40 – 45.
 •  Джеджула О.М. Шляхи розвитку графічної культури майбутніх фахівців інженерних спеціальностей / О.М.Джеджула // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр.. – Випуск 50 / редкол. – Київ-Вінниця: ТО «Планер», 2018. – 263 – 267.
 •  Джеджула О.М.Перспективи використання Skype-технологій в освітньому процесі вищих навчальних закладів  / О.М.Джеджула // Педагогічний альманах : збірник наукових праць. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. – С. 99-104.
 •  Джеджула О.М. Оптимізація конструкції доїльних стаканів зі стимуляцією рефлексу молоковіддачі / О.М.Джеджула, А.Й.Островський // Техніка, енергетика, транспорт АПК. – 2017.-  №2(98). – С.18-22.
 •  Джеджула О.М. Особливості оцінювання якості сировини на етапі подрібнення у виробництві пелет / О.М.Джеджула // Техніка, енергетика, транспорт АПК. – 2017.-  №2(97). – С.135-138.
 •  Джеджула О.М. Вплив інформаційних технологій на зміст графічної підготовки майбутніх інженерів / О.М.Джеджула // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб.наук. пр. – Випуск 44 / редкол. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016. – С.306 – 309.

 Наукові інтереси

 • Комп’ютерна графіка
 • Моделювання кривих поверхонь
 • Теорія і методика професійної освіти
 • Психологія особистості
 • Графічна компетентність майбутніх агроінженерів

1328

Події у світлинах