logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Коляденко Світлана Василівна

 

 Дата і місце народження

25.03.1961., с. Строїнці Тиврівський р-н Вінницької області

Освіта:

 • 1978-1983: Економічний факультет ОСГІ, спеціальність – економіка та організація сільського господарства;
 • 1983-1987: аспірантура ОСГІ, спеціальність статистика;
 • 25.03.1988 р. захистила дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата економічних наук у Кишинівському сільськогосподарському інституті імені М. В. Фрунзе за спеціальністю 08.00.22 – економіка, організація управління і планування сільського господарства на тему «Экономическая эффективность производства продукции садоводства и пути ее повышения в условиях агропромышленной интеграции (на материалах объединения «Винницапродоовощпром»)» (диплом кандидата економічних наук від 31 серпня 1988 р.);
 • 31.10.1996 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри аграрної економіки;
 • 16.06.2009 р. захистила дисертацію на здобуття вченого ступеню доктора економічних наук у Раді по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка на тему «Територіальна організація агропромислового комплексу України: методологія, практика та механізм регулювання» (диплом доктора економічних наук від 10 лютого 2010 р.);
 • 20.01.2011 р. присвоєно вчене звання професора кафедри економічної кібернетики.

 Кар’єра

Викладацька діяльність з 1983 року.

 • у 1983 р. асистент кафедри економіки сільського господарства ОСГІ (практичні заняття з курсу «Економіка сільського господарства»);
 • з 1983 р. по 1987 р. аспірант кафедри статистики та аналізу ОСГІ, (внутрішній сумісник, практичні заняття з курсів «загальна теорія статистики», «сільськогосподарська статистика»);
 • з 1987 по 1989 р. асистент кафедри економіки сільського господарства ОСГІ (практичні заняття з курсу «Економіка сільського господарства»);
 • в 1989 р. асистент, з 1989 р. по 1992 р. старший викладач кафедри економіки сільського господарства ВФ УСГА (з 1991 р. Вінницький сільськогосподарський інститут); з 1992 р. по 1998 р. доцент кафедри (з 1996 р. кафедра «аграрної економіки»); лекції та практичні заняття з курсів «Економіка сільського господарства», «Народногосподарське та галузеве планування», «Економіка природокористування», «Організація сільськогосподарського виробництва», «Планування соціального і економічного розвитку країни», «Економіка і управління в галузях АПК», «Організація наукової, навчальної роботи» та ін.
 • з 1998 р. по 2007 р. доцент кафедри обліку і аналізу; лекції та практичні заняття з курсів «Аналіз господарської та комерційної діяльності», «Економічний аналіз», «Теорія економічного аналізу», «Аналіз господарської діяльності».
 • з 2007 р. по теперішній час доцент (з 2010 р. професор) завідувач кафедри економічної кібернетики та інформатики (з 2010 р. економічної кібернетики); лекції та практичні заняття з курсів «Інформаційні системи і технології в економіці», «Моделювання системних характеристик в економіці», «Системи технологій», «Управлінські інформаційні системи обліку, аналізу і аудиту», «Управління проектами інформатизації», «Управління інформаційними ресурсами», «Управління ресурсами і витратами», «Економічна кібернетика», «Прогнозування соціально-економічних процесів», «Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці», «Методологія організації наукових досліджень з основами інтелектуальної власності», «Моделювання економічної динаміки», «Інформаційні технології в наукових дослідженнях», «Інформаційний менеджмент», «Вступ до фаху» та ін.
 • В 2010 р. проходила стажування за темою «Обмін досвідом з викладання митних дисциплін» в Хмельницькому центрі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Державної митної служби України;
 • В 2015 р. проходила стажування на кафедрі економічної кібернетики та інформаційних систем Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ;

 Науково-дослідна робота

Участь в міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях

 • Щорічна участь у Міжнародній науково-технічній конференції „Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави”. м. Вінниця, ВНАУ, (2011-2016 рр.);
 • Щорічна участь у Міжнародній науково-методичній конференції Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід” (м. Львів ЛНУ імені Івана Франка, м. Тернопіль ТНТУ Імені Івана Пулюя, м. Вінниця ВНАУ) (від 2011 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція „Стратегія та механізми прискореного інноваційного розвитку економіки України на засадах соціально-екологічної відповідальності” (29-30 жовтня 2014 року) м. Дніпропетровськ / ред кол. : С. В. Коляденко [та ін.]; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. Дніпропетровськ: НГУ, 2014.
 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція „Продовольчі ресурси і перспективи” (листопада 2014 року). м. Київ, 2014;
 • ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція „Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи” (20-22 травня 2016 року). Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія):Чернівецький нац.. ун-т, 2016;
 • International Scientific Conference: EU Association Agreement: Legal, Political and Economic Aspects. Tbilisi, Грузия. листопад 2016;
 • Круглий стіл „Науково-педагогічна спадщина професора М. О. Браславця та пріоритети сучасної аграрної економічної освіти” (14 грудня 2016 року). – м. Одеса, ОДАУ, 2016;
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України» (23-25 травня 2017 року). м. Київ-Вінниця, 2017;
 • International Conference on Theoretical and Applied Economic Practices “Economic growth in conditions of globalization: sustainable development models” the 12th edition. National Institute for Economic Research. October 12-13, 2017. Chisinau;

 Участь у виставках

 • 22-24 жовтня 2013 р. V ювілейна Національна виставка-презентація «Інноватика в сучасній освіті» Розвиток веб-середовища Вінницького національного аграрного університету (автори Гунько І.В., Паламарчук Є.А., Коваленко О.О., Коляденко С.В., Яцковська Р.О., Гуцол В.В., Околодько Ю.В., Коляденко Д.Л., Петровська А.В.)м. Київ Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза»;
 • 16 листопада 2013 р. Електронний навчально-методичний комплекс на основі електронної системи «Сократ» (автори Гунько І.В., Паламарчук Є.А., Коваленко О.О., Коляденко С.В., Яцковська Р.О., Околодько Ю.В., Гуцол В.В., Підлубний В.Ф.) Диплом Лауреата конкурсу І ступеня в номінації «Упровадження інновацій у презентацію діяльності вищого навчального закладу в Інтернет-просторі», а також диплом за активну участь і представлення освітніх інноваційних технологій. м. Київ Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза.

 Основні публікації

 • Менеджмент підприємств з переробки сільськогосподарської продукції. Розділ 9 «Контролінг». Навчальний посібник. Вінниця. – ТОВ «Консоль», С. 211-237. Гриф надано МАП України № 18-2-1-13/73 Від. 13.02.2002.
 • Коляденко С. В. Агропромисловий комплекс України: проблеми і перспективи. Монографія. Вінниця: ПП Балюк, 2008. 420 с.
 • Моделювання економічних систем: теорія, методика, практика і досвід. Колективна монографія; за ред. С.В. Коляденко. Вінниця: ВНАУ, ПП Балюк І.Б., 2012. 398 с.
 • Наукові основи економічного розвитку України та світу: колективна монографія / за заг. ред. О. В. Царенка, С.В. Коляденко, В. П. Ільчука; М-во освіти і науки України; Акад. муніцип. упр. МОН України, Вінницький нац. аграр. ун-т, Чернігів. нац. технол. ун-т, Нац. гірн. ун-т. Д. НГУ, 2014. 340 с.
 • Коляденко С. В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні і у світі. Всеукраїнський науково-виробничий журнал Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016, № 6 (10). С. 105-112.
 • Коляденко С. В. Теоретичні аспекти еколого-економічної ефективності виробництва біопалива. Всеукраїнський науково-виробничий журнал Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016, № 11 (15). С. 31-39.
 • Коляденко С. В. Інформаційний менеджмент як складова інформаційної економіки. Науковий журнал Галицький економічний вісник. Тернопільський НТУ імені Івана Пулюя. 2016, № 2 (51). С. 158-164.
 • Коляденко С. В. Вплив соціально-економічних та екологічних факторів на інтенсивність використання земель. Всеукраїнський науково-виробничий журнал Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017, № 9 (25). С. 46-58.

 Наукові інтереси

 • Цифрова економіка
 • Національна економіка
 • Регіональна економіка
 • Економіка АПК
 • Прогнозування та моделювання в АПК

1269

Події у світлинах