logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Вдовенко Лариса Олександрівна

Дата та місце народження:
20 травня 1970 р., м. Бар Вінницької області

Освіта:
1997 р. - Уманська сільськогосподарська академія – спеціальність «Облік і аудит» (кваліфікація економіст по бухгалтерському обліку і фінансах);
2002 р.- захист кандидатської дисертації в ННЦ «Інститут аграрної економіки» (м. Київ) на тему: «Мотивація підприємницької діяльності в аграрній сфері економіки» (зі спеціальності економіка, організація і управління підприємствами)
2015 р. – захист докторської дисертації в ННЦ «Інститут аграрної економіки» (м. Київ) на тему: «Механізми банківського кредитування в системі фінансового забезпечення підприємницької діяльності в аграрній сфері» (зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит)

Підвищення кваліфікації:
2013 р.- Університет менеджменту освіти НАПН України
2017 р. – закордонне стажування в Познанському природничому університеті (Польща, м. Познань)
2018 р. - науково-методичний семінар «Підвищення педагогічної компетентності – головна умова професіогенезу сучасного викладача» (м. Дніпро, 23-25 травня 2018 р.) (сертифікат учасника - реєстраційний №13 (наказ Міносвіти і науки України № 327 від 19.12.2017 р.))

Кар'єра
Викладацька діяльність – з 2001 р.
01.02.2001 р - 07.07.2004 р. – Уманський сільськогосподарський інститут;
08.07.2004 р.-10.06.2016 р. – Вінницький національний аграрний університет (на посадах доцента кафедри фінансів і кредиту, декана фінансово-економічного факультету навчально-наукового інституту аграрної економіки);
14.06.2016 р. – 31.10.2016 р. – Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» (на посаді провідного наукового співробітника відділу кредитування, страхування та фінансів підприємств);
З 01.11.2016 р. по сьогоднішній день – на посаді професора кафедри фінансів, банківської справи та страхування факультету економіки та підприємництва Вінницького національного аграрного університету.

Основні публікації:
1. Вдовенко Л.А. Банковская система – основа функционирования всех сфер экономики / Л.А.Вдовенко // Научный обозреватель.- 2013.-№1(25).- С.22-24.
2. Вдовенко Л.О. Роль комерційних банків у розвитку економіки України // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного унверситету (Економічні науки). - №1(21).Том 3.- Мелітополь-2013.-С. 65-70.
3. Вдовенко Л.А. Тенденции кредитной активности банков в посткризисный период / Л.А.Вдовенко // Российский академический журнал.- 2013.-№2.- Том 24 (апрель-июнь 2013).- С.15-18.
4. Вдовенко Л.А. Проблемы банковского кредитования аграрного сектора экономики / Л.А. Вдовенко // Весник Саратовского госагроуниверситета им. Н.И.Вавилова.- 2013.- №7.-С.82-84.
5. Малік М.Й., Вдовенко Л.О. Монетарні інструменти стимулювання кредитної активності комерційних банків / М.Й. Малік, Л.О.Вдовенко // Економіка АПК.- 2013.-№11.-С.61-67.
6. Вдовенко Л.А. Банковское кредитование субъектов аграрной сферы: проблемы пути решения / Л.А.Вдовенко, О.С.Вдовенко // Российский академический журнал.- 2014.-№1. Том 27.-С.30-32.
7. Вдовенко Л.О. Механізм банківського кредитування аграріїв [Електронний ресурс] / Л.О Вдовенко // Ефективна економіка.- 2014.- № 11.- Режим доступу до журналу: http: www.economy.nauka.com.ua
8. Вдовенко Л.О. Специфічні особливості аграрної сфери та їх вплив на кредитні відносини підприємств з банкам / Л.О Вдовенко // Збірник наукових праць національного аграрного університету. Серія: Економічні науки.- 2014.- № 2(88).- С.89-94.
9. Вдовенко Л.О. Стратегія фінансово-кредитного забезпечення підприємницької діяльності в аграрній сфері / Вдовенко Л.О., Фурман І.В. // Університетські наукові записки. - №4(56).- 2015 .- С.35-43.
10. Вдовенко Л.О. Фінансове забезпечення діяльності малого і середнього бізнесу в аграрній сфері економіки / Л.О. Вдовенко, Т.М. Мараховська, О.С. Черненко // Збірник наукових праць ТНЕУ, 2015. – Том 21. – № 1. – С. 225–230.
11. Вдовенко Л.О. Оцінка нововведень до Податкового кодексу України / Мараховська Т.М., Вдовенко Л.О., Фурман І.В. // Формування ринкової економіки в Україні. Вип.34.- (м.Львів).–С.91-94.
12. Вдовенко Л.О. Фінансова підтримка особистих селянських господарств – стимул розвитку агропромислового виробництва галузі / Л.О. Вдовенко, Д.С. Черненко // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2015.–№2.–С.33-38.
13. Вдовенко Л.О. Кредитне забезпечення суб’єктів аграрної сфери через створення фінансових структур /Л.О.Вдовенко // Економіка. Управління. Інновації. Випуск №3(15).– 2015.– С.
14. Вдовенко Л.О. Управління капіталом – основа ефективності функціонування підприємств аграрної сфери / Л.О. Вдовенко Л.О., Д.С.Черненко, О.В. Кельман // Фінансовий простір.– 2015.– №4(20).– С.139–142.
15. Вдовенко Л.О. Аутсорсинг в системі банківського кредитування підприємств аграрного сектору економіки / Л.О. Вдовенко // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2016.–№ 2.– С.60-69.
16. Вдовенко Л.О. Інформаційна складова забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва аграрної сфери економіки / Л.О. Вдовенко, О.С. Черненко // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва.–2016.–Ч.2. Економічні науки. Вип.89.–С.45–53.
17. Vdovenko L. Credit relations in development agrarian economy sector of Ukraine (Вдовенко Л.О. Кредитні відносини в розвитку аграрного сектору економіки України) / L.Vdovenko, K. Solonenko // The scientific heritage.- 2016.-№7(7).-P.1.-s.80-83. (не врахована)
18. Вдовенко Л.О. Високий рівень капіталізації – основа розвитку банківської системи України / Л.О.Вдовенко, О.С.Черненко // Економіка. Фінанси. Менеджмент. Актуальні питання науки і практики.-2017.-№4.- С.84-96.
19. Larisa Vdovenko, Sergij Vdovenko Market turnover of land as the basis of the efficient development of agrarian sector in Ukraine / Larisa Vdovenko, Sergij Vdovenko // Intercathedra. - 33/3.- P. 65-70.
20. Вдовенко Л.О. Рефінансування як механізм підтримки стабільності банківської системи / Л.О.Вдовенко // Економіка. Фінанси. Менеджмент. Актуальні питання науки і практики. - 2018.-№2.- С.7–17.
21. Вдовенко Л.О. Тенденції розвитку банківської системи в контексті впливу фінансової кризи / Л.О. Вдовенко, В.А. Думбровський // Modern Economics.- 2018.- №8.- С.37-45. (індексується в наукометричних базах: DOAI, JIFACTOR, Journal Factor, Directory of Journals Indexing та ін.)
22. Вдовенко Л.О. Формування ефективного механізму кредитування малого та середнього бізнесу в Україні / Л.О.Вдовенко, Р.Р.Воловодівський, М.С.Євтухівський // Інфраструктура ринку.- 2018.- №20.- (Іndex Copernicus)
23. Вдовенко Л.О. Роль фінансового менеджменту в діяльності підприємств / Л.О.Вдовенко, М.С. Михальчишин, В.О.Степовий // Інтернаука.- 2018.- №13(53).- (індексується в наукометричних базах: Іndex Copernicus, The Journals Impact Factor (JIF), Cosmos Impact Factor , CiteFactor та інші).

Монографії:
1. Фінансово-кредитний механізм діяльності підприємств : теорія і практика / колективна монографія // Л.О. Вдовенко та ін. Вінниця.- 2012.-
2. Вдовенко Л.О. Механізми банківського кредитування в аграрній сфері : монографія / Л.О.Вдовенко // Вінниця:ФОП Корзун Д.Ю.-2013.-378 с.
3. Вдовенко Л.О. Функції кредиту як прояв його ролі в суспільному виробництві / Л.О.Вдовенко // Соціально-економічні аспекти стійкого розвитку економіки України / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко // Колективна монографія. Умань. Видавець «Сочінський М.М.», 2016.– С. 35–40.
4. Вдовенко Л.О. Управління активами в забезпеченні фінансової безпеки підприємства / Л.О. Вдовенко, В.М. Недомовна, А.А. Курілець // Економічні та соціальні перспективи децентралізації в Україні : монографія [авт. кол. Є.В.Афанасьєв та інші] під заг.ред. Ю.З. Драчука, В.Я.Швеця, М.С. Пашкевич.- Дніпропетровськ.: НГУ.- 2016- 231 с. - С.66-73.
5. Вдовенко Л.О. Роль податкових надходжень в наповненні дохідної частини державного бюджету / Л.О.Вдовенко, Ю.М.Дзюба // Теоретичні та практичні аспекти розвитку підприємництва в Україні. Колективна монографія / Під редакцією О.О. Непочатенко.- Умань. Видавець «Сочінський М.М.». - 2017.- С.87-92.
6. Вдовенко Л.О. Фінансова безпека суб’єктів підприємництва в аграрній сфері: Монографія / Л.О. Вдовенко, О.С.Черненко.-Вінниця: Монографія. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД».- 2017.- 252 с.

Навчальні посібники:
1. Вдовенко Л.О. Фінанси / Л.О.Вдовенко, Н.Д. Фаюра, Н.М.Сушко // Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 152 с. (гриф надано Міністерством освіти і науки України лист №1.4/18 – Г – 790 від 25.03.2010 р.).
2. Фаюра Н. Д., Вдовенко Л. О. та ін. Фінанси підприємств / Н.Д. Фаюра, Л.О.Вдовенко, О.М. Чухно, В.О.Клочковська, П.К.Бечко // Навчальний посібник . – 2011 .- 343с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист №1/11-8779 від 22.09.11 р.) .
3. Вдовенко Л.О. Гроші і кредит / Л.О.Вдовенко, Н.Д. Фаюра, Л.В Гуцаленко // Навч. посіб. – К.: ФОП Корзун Д.Ю. 2013.- 186 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист №1/11-6818 від 15.05.12 р.).

Наукові інтереси:
Грошово-кредитна сфера
Механізми банківського кредитування аграрного сектора економіки

158

Події у світлинах