logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Вдовенко Сергій Анатолійович

Дата і місце народження:
02.08.1964 р., смт. Чемерівці Хмельницької обл.

Освіта:
1981-1986 рр. – Уманський СГІ Ордена Трудового Червоного прапора ім. О.М.Горького, спеціальність - плодоовочівництво;
1990-1993 рр. – аспірантура Познаньська СГА (Польща), спеціальність 06.01.06. – овочівництво;
1994-2010 рр. – здобувач Вінницького НАУ, спеціальність 06.01.06.- овочівництво.

Кар‘єра:
Викладацька діяльність – з 1988 р.
З 1988 року асистент кафедри овочівництва Уманського сільськогосподарського інституту, проводив практичні та лабораторні заняття на плодоовочевому факультеті з дисциплін «Овочівництво», «Овочівництво закритого грунту».
У 1997 році успішно завершив процедуру нострифікації, після чого присуджено науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук України зі спеціальності 06.01.06. – овочівництво, а вже у 1998 році рішенням вченої Ради Уманської сільськогосподарської академії присвоєно звання доцента кафедри овочівництва.
За період з 1998 по 2003 року доцент кафедри овочівництва, опублікував 9 наукових праць у фахових виданнях, 6 статей в інших виданнях, 2 методичних рекомендації, підготував до захисту 15 дипломників.
З 2003 року доцент кафедри плодівництва, овочівництва та технології зберігання і переробки сільськогосподарської продукції Вінницького національного аграрного університету. За весь період роботи викладав дисципліни «Овочівництво», «Овочівництво закритого грунту і грибівництво», «Основи стандартизації, сертифікації і управляння якістю продукції», «Сертифіуація екологічно чистих технологій» для студентів агрономічного факультету за спеціальністю «Агрономія», «Плодоовочівництво і виноградарсьво», «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».
У 2009 році рішенням колегії Міністерства аграрної політики України нагороджений трудовою відзнакою «Знак пошани».
У 2011 р. пройшов підвищення кваліфікації в інституті білих грибів м. Фужоу (Китай), де ознайомився з існуючими технологіями вирощування різних видів більх грибів в умовах Китаю.
У 2015 р. в спеціалізованій раді Д 26.004.10 при Національному університеті біоресурсів і природокористування Вдовенко С. А. успішно захистив докторську дисертацію на тему: «Енергоефективна технологія виробництва гливи звичайної в культиваційних спорудах» з спеціальності 06.01.06 – овочівництво.
З 7.04 2017 р. по 28.04.2017 р. пройшов стажування в Познанському природничому університеті з напряму «Вирощування в умовах Польщі та України овочевої продукції у відкритому і захищеному ґрунті та їстівних грубів».
У 2018 р. був учасником проекту «Питання харчової промисловості, управління якістю та ланцюги постачання продовольства» (Нідерланди), за сприяння HAS University м. Венло в рамках програми PIB Food Tech Link та голландського приватного партнерства. (“Food processing, quality management and food supply chains organized” in the Netherlands by HAS University within the program of PIB Food Tech Link, a Dutch private-public partnership).
Впродовж усього періоду роботи приймає участь у семінарах, районних нарадах з питань виробництва товарної продукції овочів та їстівних грибів. Опублікована монографія «Виробництво гливи звичайної в захищеному ґрунті» та навчальні посібники «Вирощування їстівних грибів», «Біологічні особливості і вирощування малопоширених овочів», «Овочівництво закритого ґрунту. Практикум» знайшли визнання у фахівців господарств Черкаської, Вінницької, Запоріжської, Одеської та Херсонської областей, у сільськогосподарських підприємствах і фермерських господарствах Вінницької та Хмельницької, Запоріжської, Одеської та Херсонської областей. Одночасно,є учасником наукових досліджень кафедри з напряму овочівництво, що дозволяє опанувати традиційні і сучасні методи в рослинництві, отримати необхідні професійні та наукові знання. Є автором 140 наукових статей, 30 методичних розробок, 2 патентів України на корисну модель та винахід, 1 монографії, 2-х навчальних посібників, практикуму,рекомендації виробництву.

Науково-дослідна робота:
Участь у міжнародних та вітчизняних наукових конференціях, семінарах IV совещание по промышленному культивированию съедобных грибов. – Донецк, 1993. «Nowe technologie a jakość warzyw». – Wrocław, 1995. «Ekologiczne aspekty produkcji ogrodniczej». – Poznań, 1998.
«Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави». – Вінниця, 2010, 2011, 2014.
« Наукові і практичні аспекти агропромислового виробництва та розвитку сільських регіонів». – Львів, 2010.
«195-років від дня заснування ХНАУ ім. В.В.Докучаєва». – Харків, 2011.
«Naukowa przestrzeń Europy – 2011». – Przemyśl, 2011.
«Achievement of high school – 2011». – София, 2011.
«Забезпечення сталого розвитку аграрного сектора економіки: проблеми, пріоритети, перспективи»,– Дніпропетровськ, 2011.
« Věda a technologie: krok do budoucnosti – 2011». – Praha, 2012.
« Овочівництво України. Наукове забезпечення і резерви збільшення виробництва товарної продукції та насіння». – Харків, 2012.
«Теоретичні основи і практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій». – Львів, 2012.
«Грибная индустрия». – Київ, 2012.
«Achievement of high school – 2012». – София, 2012. – С.58-64.
«Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2012». – Одесса, 2012.
«Сучасне овочівництво: освіта, наука та інновації». – Київ, 2012.
«Современные направления теоретических и прикладных исследований ‘2013». – Одесса, 2013.
«Wyksztalcenie i nauka bez granic – 2013». – Pszemyśl, 2013.
«Розвиток грибівництва в Україні». – Крути, 2014.
«Практичні і теоретичні аспекти сучасного овочівництва».– Крути, 2014.
«Створення генофонду овочевих і баштанних культур з високим адаптивним потенціалом та виробництво екологічно чистої продукції». – Дніпропетровськ, 2014.
«Украинское грибоводство: стратегия успеха». – Львів, 2014.
«Овочівництво і баштанництво: історичні аспекти, сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку». – Крути, 2015.
«Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи». – Вінниця, 2015.
«Сучасні агротехнології: тенденції та новації». – Вінниця, 2015.
«Інноваційні шляхи розвитку сучасного овочівництва». – Умань, 2015.
«Інновації в сучасній агрономії». – Вінниця, 2016.
«Стан та перспективи розвитку виробництва органічної продукції». – Селекційне, 2016.
«Овочівництво України: історія, традиції, перспективи». – Умань, 2016.
«Досягнення та концептуальні напрями розвитку сільськогосподарської науки в сучасному світі». – с. Олександрівка, 2016.
«Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки)». – Крути, 2017.
«115-річниця від дня народження видатного селекціонера-плодовода Д.С.Дуки». – Умань, 2017.
«Наукові основи створення інноваційного продукту у рослинництві». – с. Селекційне, 2017.
«Сучасний стан та перспективи розвитку овочівництва». – с. Селекційне, 2017.

Основні публікації

Матеріали конференції:
Зёмбра М., Сивульский M., Соберальский К., Вдовенко С. "Влияние способов подготовки субстрата на рост мицелия и плодоношение вешенки обыкновенной (Pleurotus ostreatus)". // IV совещание по промышленному культивированию съедобных грибов. – Донецк. – 1993. – С. 20–22.
Сивульский М., Соберальский К., Вдовенко С. "Сравнение урожайности шампиньонов Agaricus bisporus (Lange) Sing на субстрате приготовленном традиционным методом и методом прессовки в блоки". // IV совещание по промышленному культивированию съедобных грибов. – Донецк. – 1993. – С. 34–36.
Сивульский М., Соберальский К., Вдовенко С. "Пассажи мицелия шампиньйона, хранящегося при температуре жидкого азота на разных питательных средах". // IV совещание по промышленному культивированию съедобных грибов. – Донецк. – 1993. – С. 40–41.
Зёмбра М., Вдовенко С. "Прорастание спор и рост мицелия вешенки обыкновенной и шампиньона двоспорового после облучения их у-лучами". // IV совещание по промышленному культивированию съедобных грибов. – Донецк. –1993. – С. 40–41.
Сивульский М., Соберальский К., Вдовенко С. "Сравнение урожайности некоторых штаммов шампиньона двоспорового Agaricus bisporus (Lange) Sing в условиях интенсивного культивирования". // IV совещание по промышленному культивированию съедобных грибов. – Донецк. – 1993. – С. 43–45.
Соберальский К., Сивульский М., Вдовенко С. "Сравнение некоторых показателей урожайности шампиньона двуспорового Agaricus bisporus (Lange) Sing в условиях експортного производства". // ІV совещание по промышленному культивированию съедобных грибов. – Донецк. – 1993. – С. 56–58.
Marian Gapinski, Wanda Wożniak, Sergej Wdowenkо. "Wpływ sposobu uprawy na plon pieczarki". // Nowe technologie a jakość warzyw. – Wrocław. – 1995. – S. 159–162.
Sergej Wdowenko, Marek Siwulski. "Porównanie plonowania dwóch odmian boczniaka" // Ekologiczne aspekty produkcji ogrodniczej. – Poznań. – 1998. - S. 101–104.
Вдовенко С.А., Вдовенко Л.О. Вирощування олійних культур як сировини для виробництва біопалива. // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави». – Вінниця, 2010.
Вдовенко С.А. Особливості застосування елементів технології під час вирощування цибулі-порей // Наукові і практичні аспекти агропромислового виробництва та розвитку сільських регіонів: Матеріали міжнародного науково-практичного форуму. – Львів, 2010.
Вдовенко С.А. Особливості культивування гливи звичайної на солом’яних субстратах // Матеріали ІІ міжнародної науково-технічної конференції «Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави». – Вінниця, 2011.
Вдовенко С.А. Урожайність Pleurotus ostreatus в умовах захищеного ґрунту // Проблеми сталого розвитку агросфери: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 195-річчю від дня заснування ХНАУ ім. В.В.Докучаєва. – Харків, 2011.
Вдовенко С.А., Кириленко Л.В. Підвищення якості продукції – шлях до стійкого розвитку. // Naukowa przestrzeń Europy – 2011: Materiały VII międzynarodowej naukowi-prakrycznej konferencji. – 2011 roku. – Przemyśl, 2011.
Фартушний Д.М., Вдовенко С.А. Вирощування огірка в захищеному ґрунті в умовах ТОВ «Укрфлора Вінниця». // “Achievement of high school – 2011”: Материали за VII международна научна практична конференція. – София, 2011.
Вдовенко С.А. Біометричні показники плодових тіл гливи звичайної залежно від виду субстрату // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Забезпечення сталого розвитку аграрного сектора економіки: проблеми, пріоритети, перспективи». – Дніпропетровськ, 2011.
Вдовенко С.А., Щиголь В.І., Артемчук Н.Л. Застосування біопрепаратів як додатку до субстрату при вирощуванні гливи звичайної в захищеному ґрунті. // Věda a technologie: krok do budoucnosti – 2011: Materiály VIII mezinárodni vědecko-praktická conference. – Praha, 2012.
Вдовенко С.А. Виробництво гливи звичайної в захищеному ґрунті // Овочівництво України. Наукове забезпечення і резерви збільшення виробництва товарної продукції та насіння. Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції. – Харків, 2012.
Вдовенко С.А. Врожайність гливи звичайної залежно від інтенсивності освітлення. // Теоретичні основи і практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій: матеріали Міжнар. Наук.-практ.форуму. – Львів, 2012.
Вдовенко С.А. Виробництво гливи звичайної в пристосованому приміщенні. // Грибная индустрия: матеріали науково-практичної конференції. – Київ, 2012.
Вдовенко С.А., Полутін О.О. Застосування біопрепаратів при вирощуванні помідор у відкритому ґрунті // Матеріали за VIII международна научна практична конференция “Achievement of high school - 2012”. – София, 2012.
Вдовенко С.А., Тимчик А.А. Виробництво цибулі-порей у відкритому ґрунті // Матеріали за VIII международна научна практична конференция “Achievement of high school - 2012”. – София, 2012.
Вдовенко С.А. Показники біометрії тіл плодових гливи звичайної за вирощування в захищеному ґрунті // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2012». – Одесса, 2012.
Вдовенко С.А. Якість тіл плодових гливи звичайної за вирощування в захищеному ґрунті // «Сучасне овочівництво: освіта, наука та інновації» Науково-практична конференція. – Київ ,2012.
Вдовенко С.А. Экономическая эффективность производства вешенки обыкновенной // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований ‘2013». – Одесса, 2013.
Вдовенко С.А., Комарова А.Л. Вирощування огірка у відкритому ґрунті в умовах Вінницької області за різної технології // Materiały IX Międzynarodowej naukowi-praktycznei konferencji “Wyksztalcenie I nauka bez granic - 2013”. –Pszemyśl, 2013.
Вдовенко С.А. Розвиток грибівництва в Україні // «Практичні і теоретичні аспекти сучасного овочівництва» Всеукраїнська науково-практична конференція. – Крути, 2014.
Вдовенко С.А., Щиголь В.І. Продуктивність гібридів капусти брюссельської в умовах Лісостепу правобережного України // «Практичні і теоретичні аспекти сучасного овочівництва» Всеукраїнська науково-практична конференція. – Крути, 2014.
Вдовенко С.А. Урожайність цибулі порей залежно від елементів технології та застосованих біопрепаратів // «Створення генофонду овочевих і баштанних культур з високим адаптивним потенціалом та виробництво екологічно чистої продукції». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2014.
Вдовенко С.А. Формування гливи звичайної за використання біопрепаратів // «Створення генофонду овочевих і баштанних культур з високим адаптивним потенціалом та виробництво екологічно чистої продукції». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2014.
Щиголь В.І., Вдовенко С.А. Біометричні показники і врожайність капусти брюссельскої залежно від застосування біопрепаратів // «Створення генофонду овочевих і баштанних культур з високим адаптивним потенціалом та виробництво екологічно чистої продукції». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2014.
Вдовенко С. А. Енергоефективне виробництво гливи звичайної у культиваційних спорудах захищеного ґрунту. // «Украинское грибоводство: стратегия успеха». Міжнародна науково-практична конференція. – Львів, 2014.
Щиголь В. І., Вдовенко С.А. Застосування мульчуючи матеріалів за вирощування капусти брюссельської у відкритому ґрунті // «Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави». – Вінниця, 2014.
Кожухар Є. В., Вдовенко С.А. Застосування біостимуляторів за вирощування екологічно чистої продукції в умовах відкритого ґрунту Вінницької області // «Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави». Матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції. – Вінниця, 2014.
Щиголь В. І., Вдовенко С.А. Показники біометрії і продуктивність гібридів капусти брюссельської залежно від застосування біопрепаратів в умовах Лісостепу Правобережного // «Овочівництво і баштанництво: історичні аспекти, сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку». Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Крути, 2015.
Щиголь В. І., Вдовенко С.А. Тривалість вирощування, біометричні показники, врожайність капусти брюссельської залежно від терміну садіння // «Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи». Матеріали ХХІХ науково-практичної конференції. – Вінниця, 2015.
Вдовенко С.А., Кожухар Є.В. Вплив біопрепарату на продуктивність ріпи // «Сучасні агротехнології: тенденції та новації». Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Вінниця, 2015.
Чернецький В. М. , Вдовенко С.А., Паламарчук І.І. Органічне овочівництво – новий напрям в економіці України // «Сучасні агротехнології: тенденції та новації». Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференці. – Вінниця, 2015.
Щиголь В. І., Вдовенко С.А. Вплив мульчування прикореневих смуг на біометричні показники та врожайність капусти брюссельської // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні шляхи розвитку сучасного овочівництва» присвяченої 140 річчю від дня народження професора С. М. Вуколова та 135 річчю від дня народження академіка В.І.Еделтьштейна. – Умань, 2015.
Вдовенко С.А., Кожухар Є.В. Застосування мульчуючих матеріалів у відкритому ґрунті за вирощування ріпи Brassica rapa // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні шляхи розвитку сучасного овочівництва» присвяченої 140 річчю від дня народження професора С.М.Вуколова та 135 річчю від дня народження академіка В.І.Еделтьштейна. – Умань, 2015.
Кожухар Є.В., Вдовенко С.А. Продуктивність ріпи залежно від способу сівби насіння та густоти рослин // «Інновації в сучасній агрономії». Матеріали міжнародної наукової конференції молодих учених. – Вінниця, 2016.
Полутін О.О., Вдовенко С.А. Вивчення біологічних особливостей фізалісу для вирощування в Україні // «Інновації в сучасній агрономії». Матеріали міжнародної наукової конференції. – Вінниця, 2016.
Вдовенко С.А. Використання біопрепарату під час вирощування помідора розсадним способом // «Стан та перспективи розвитку виробництва органічної продукції». Збірник тез науково-практичної конференції Інституту овочівництва і баштанництва НААН. – Селекційне, 2016.
Вдовенко С.А., Полутін О.О. Біометричні показники рослини фізалісу залежно від схем садіння // «Овочівництво України: історія, традиції, перспективи». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 95-річниці створення кафедри овочівництва. – Умань, 2016.
Dawidowicz L., Siwulski M., Wdowenko S. Порівняння урожайності деяких видів грибів на субстраті з тирси, збагаченої різними органічними добавками // «Овочівництво України: історія, традиції, перспективи». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 95-річниці створення кафедри овочівництва. – Умань, 2016.
Вдовенко С.А., Полутін О.О. Біометричні показники фізалісу залежно від застосування біопрепаратів // Досягнення та концептуальні напрями розвитку сільськогосподарської науки в сучасному світі. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції до 80-ти річчя від дня заснування ДДС ІОБ НААН. – с. Олександрівка, 2016.
Вдовенко С.А., Полутін О.О., Хомяківський Ю.Л. та інші. Морфологічні особливості і біометричні показники мексиканського фізалісу залежно від підготовки насіння // Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (у рамках ІІ наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2017».– Крути, 2017.
Вдовенко С.А., Полутін О.О. Розвиток рослини фізалісу мексиканського залежно від схеми садіння в умовах відкритого грунту північної провінції правобережного Лісостепу // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених, приуроченої 115-річчю від дня народження видатного селекціонера-плодовода Д.С.Дуки. –Умань, 2017.
Вдовенко С.А., Полутін О.О. Застосування мульчуючих матеріалів під час вирощування фізалісу в умовах відкритого ґрунту // Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Наукові основи створення інноваційного продукту у рослинництві». – с. Селекційне, 2017.
Вдовенко С.А., Полутін О.О. Продуктивність фізалісу мексиканського залежно від строку садіння розсади в умовах Правобережного Лісостепу України // Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку овочівництва». – с. Селекційне, 2017.

Статті:
Вдовенко С., Сивульский М., Соберальский К. "Выращивание вешенки обыкновенной в Польше" // Приусадебное хозяйство. – Москва. – 1994. – С. 14–16.
Marian Gapinski, Sergej Wdowenko. "Wpływ traktowania zarodników pieczarki Agaricus bisporus (Lange) Sing podwyższoną temperaturą lub kwasem na plonowanie." // Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu – CCL XXVI 1995. – S. 19–23.
Marian Gapinski, Sergej Wdowenko. "Wpływ kwasu solnego i nadchlorowego na kielkowanie zarodnikow i wzrost grzybni pieczarki Agaricus bisporus (Lange) Sing." // Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu – CCL XXVI 1995. – S. 11–18.
Вдовенко С.А. "Вплив солом'яних субстратів на урожайність плеврота звичайного" // Збірник наукових праць Уманського сільськогосподарського інституту за 1991–1995 pp. – Умань. – 1996. – С. 127–128.
Вдовенко С.А., Улянич Е.И. "Семеноводческое хозяйство Царицыного Сада"// Збірник "Старовинні парки і проблеми їх збереження". –Умань, 1996. – С.39 – 40.
Улянич Е.И., Вдовенко С.А. "Развитие огородничества в Царицыном Саду" // Збірник "Старовинні парки і проблеми їх збереження". – Умань, 1996. – С.71–72.
Вдовенко С.А. "Дія неорганічних кислот на проростання спор і ріст міцелію двоспорового шампіньйону на поживному середовищі"// Збірник наукових праць Уманської сільськогосподарської академії. – Київ, 1997. – С. 310–312.
Вдовенко С., Сивульский M. "Сортовивчення деяких штамів двоспорового шампіньйона Agaricus bisporus (Lange) Sing та визначення величини врожаю в залежності від способу обробітку спор // Збірник наукових праць Уманської сільськогосподарської академії. – Умань, 1999. – С. 240–244.
Вдовенко С. "Ефективність передпосівної обробки насіння огірків стимуляторами росту" // Збірник наукових праць Уманської сільськогосподарської академії. – Умань, 2000. – С. 370–372.
Вдовенко С.А. "Вирощування плеврота звичайного в зимовій теплиці"// (Міжвідомчий тематичний збірник наукових праць, випуск 1). – К., – Аграрна наука, 2000. – С. 201–203.
Вдовенко С.А. "Вплив солом'яних субстратів на врожайність плевроту звичайного"// Науковий вісник Нац. агр. універс. № 31. – Київ, 2000. – С. 125–126.
Вдовенко С.А. "Інтенсивний спосіб вирощування плеврота звичайного" // Пропозиція № 2, 2001. – С. 15-21.
Вдовенко С., Кепко О. Вирощування двоспорової печериці в умовах закритого ґрунту // Пропозиція № 6. – 2001. - С. 51–53.
Вдовенко С.А. Сортовивчення деяких штамів двоспорового шампіньйона Agaricus bisporus (Lange) Sing. // Овочівництво і баштанництво. – Вип. 45., Харків, 2001. – С. 193–197.
Kowtonuk Z., Lychacki W., Wdowenko S. Odmiany brokula do uprawy u warunkach Ukrainy. Ogrodnictwo. // Roczniki akademii rolniczey w Poznaniu CCC XXXIII. – Poznań, 2000.- Część II, №31. – S. 319–323.
Вдовенко С.А. Урожай та товарна якість грибів плеврота звичайного. // Збірник наукових праць Уманської державної аграрної академії. – №53. – Умань, 2001. – С. 122–126.
Вдовенко С.А. Енергозберігаюча технологія товарного виробництва плеврота звичайного. // Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Овочівництво і баштанництво. - Харків, 2001. – №46. – С.126–128.
Вдовенко С.А. Новий спосіб приготування субстрату для вирощування двоспорового шампіньйона // Збірник наукових праць Уманської державної аграрної академії. – Вип.52. – 2001. – С.133 – 137.
Вдовенко С.А., Кепко О.І.. Будова шампіньйонниці // Пропозиція № 7. – 2002. – С. 51–52.
Вдовенко С.А., Кепко О.І.. Будова шампіньйонниці. // Пропозиція № 8–9. – 2002. – С. 51–52.
Вдовенко С.А.. Вирощування плеврота звичайного інтенсивним методом. // Збірн. наук. праць Уманського державного аграрного університету (спеціальний випуск). – Умань, 2003. – С. 987–991.
Вдовенко С.А.. Величина врожаю огірків залежно від передпосівного обробітку насіння рістактивуючими сполуками. // Зб. наукових праць Уманського державного аграрного університету № 56, – Умань, 2003. – С. 81–86.
М.Т. Гірченко, Г.А. Голуб, В.І. Жоров, С.А. Вдовенко, О.І. Кепко, Л.В. Шаповалов. Спосіб вентиляції споруд закритого ґрунту. Деклараційний патент на винахід № 57956 А від 15.07.2003. Бюлетень № 7.
Вдовенко С.А. Морфологічні показники плодових тіл виду Pleurotus. // Збірн. наук. праць Уманського державного аграрного університету № 57. – Умань, 2003. – С 201–205.
Вдовенко С.А., Кепко О.І. Увага! Гриб з Азії! // Пропозиція № 6. – 2004. – С. 51–53.
Вдовенко С.А. Величина врожаю огірка залежно від передпосівного обробітку насіння. // Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету. – Умань, 2004. – Вип 58. – С. 335 – 341.
Вдовенко С.А. Кепко О.І. Морфологія плодових тіл виду Pleurotus. // Збірн. наук. праць Вінницького державного аграрного університету. – Вінниця, 2004. – Випуск 19. – 2004. – С. 12 – 15 .
Вдовенко С.А. Формування врожаю цибулі ріпчастої залежно від елементів технології. // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – Вінниця, 2006. – Випуск 25. – С.5–8.
Кепко О.І., Голуб Г.А., Вдовенко С.А. Використання замкнутої системи опалення та вентиляції в спорудах закритого ґрунту. // Збірн. наук. праць Вінницького державного аграрного університету. – Вінниця, 2007. – Випуск 31. – С. 49 – 53 .
Вдовенко С.А. Адаптування технології вирощування селери до умов правобережного Лісостепу України. // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – Вінниця, 2009. – Випуск 37. – Том 1. – С. 20 – 26.
Вдовенко С.А Вирощування їстівних грибів: Навч.посібн. Вінниця. – 2011. – 135с.
Вдовенко С.А. Використання споруд захищеного ґрунту для культивування Pleurotus ostreatus. // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – Вінниця, 2011. – Випуск 9(49) . – С.113 – 120.
Вдовенко С.А. Урожайність Pleurotus ostreatus в умовах захищеного ґрунту // Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету. Серія: Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво. – Харків, 2011. – Випуск 10,11 . – С. 249 – 253.
Вдовенко С.А. Особливості формування врожаю гливи звичайної за інтенсивного вирощування. // Агробіологія: Збірник наукових праць Білоцерківського нац. Аграр.ун-ту. – Біла-Церква, 2011. – Вип.6(86). – С.87 – 90.
Вдовенко С.А. Формування врожаю гливи звичайної залежно від інтенсивності освітлення. // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – Вінниця, 2012. – Випуск 1(57) . – С.11 – 18.
Болотських О.С., Вдовенко С.А. Виробництво гливи звичайної та її економічна ефективність // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – Вінниця, 2012. – Випуск 4(63) . – С.104 – 114.
Вдовенко С.А., Сівульський М. Економічна та енергетична ефективність застосування норми висіву міцелію при виробництві гливи звичайної в захищеному ґрунті // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Серія: Сучасні проблеми збалансованого природокористування. – Камянець-Подільський, 2012. – С.203 – 206.
Вдовенко С.А. Виробництво гливи звичайної в захищеному ґрунті // Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Овочівництво і баштанництво. – Харків, 2012. – № 58. – С.62–70.
Вдовенко С. Біометричні показники плодових тіл гливи звичайної залежно від виду субстрату // Вісник Львівського національного аграрного університету: Агрономія. – Львів, 2012. – №16. – С. 315 – 321.
Вдовенко С.А. Экономическая эффективность производства вешенки обыкновенной // Научный обозреватель, 2013. – № 1(25). – С.19 –21.
Вдовенко С.А. Глива звичайна на ринку сільськогосподарської продукції // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (Економічні науки). – Мелітополь, 2013. – №1 (21). Том 3. – С.70 – 76.
Вдовенко С.А. Влияние интенсивности освещения на урожайность вешенки обыкновенной // Вестник ОрёлГАУ. – Орёл, 2013. – №1(40). – С. 93 – 97.
Вдовеко С.А. Обґрунтування можливості отримання продукції гливи звичайної в приміщенні напівпідвального типу в зимово-весняний період // Збірник наукових праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. – Київ, 2013. – Випуск 17. Том I. – С. 44 – 49.
Вдовенко С.А. Сівульський М. Якість тіл плодових гливи звичайної за вирощування в захищеному ґрунті // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: Серія «Агрономія». – К.: ВЦ НУБіП України, 2013. – Вип. 183, ч.1. – С 82 – 90.
Вдовенко С.А. Влияние температуры на урожайность вешенки обыкновенной при интенсивном выращивании // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. – Ульяновск, 2013. – №2 (22). – С.17–20.
Вдовенко С.А. Влияние температуры на урожайность вешенки обыкновенной при интенсивном выращивании // Вестник Мичуринского государственной аграрного университета. – Мичуринск, 2013. – №3. – С.11–14.
Вдовенко С.А. Получение товарной продукции вешенки обыкновенной в защищённом грунте // Овощи России. – Москва, 2013. – №2. (19) – С.75–77.
Вдовенко С.А. Культивирование вёшенки обыкновенной на соломенных субстратах при интенсивном выращивании // Известия Оренбургского государственной аграрного университета. – Оренбург, 2013. – №4(42). – С.75–77.
Вдовенко С.А. Товарна врожайність гливи звичайної при вирощуванні в зимово-весняний період // Вісник Харківського національного аграрного університету. – Харків, 2013. – № 5. – С 15 – 23.
Вдовенко С.А. Виробництво гливи звичайної в захищеному ґрунті: монографія. – Вінниця: ВНАУ, 2013. – 163 с.
Вдовенко С.А. Формування врожаю гливи звичайної за інтенсивного вирощування // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – Полтава, 2013. – № 4. – С.26–29.
Вдовенко С.А., Ковтунюк З.І. Урожайність штамів гливи звичайної за інтенсивного способу вирощування // Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Овочівництво і баштанництво. – Харків, 2013. – № 59. – С.29–35.
Вдовенко С.А. Економічна та енергетична ефективність застосування норми висіву міцелію при виробництві гливи звичайної в захищеному ґрунті // Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету. Серія: Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво. – Харків, 2013. – Випуск 913 . – С. 137 – 142.
Вдовенко С.А. Биоэнергетическая оценка использования освещённости при выращивании вешенки обыкновенной // Овощи России. – Москва, 2014. – №2. (23) – С.76–80.
Вдовенко С.А. Біоенергетична оцінка вирощування гливи звичайної на солом’яних субстратах // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Агрономія». – К.: ВЦНУБіП України, 2014. – Вип. 195, ч. 1. – С. 169–173.
Чернецкий В.М., Вдовенко С.А., Костюк О.О. Особенности формирования ассимиляционной поверхности листьев и фотосинтетического потенциала растений боба овощного в зависимости от проведения чеканки // Овощи России. – Москва, 2014. – №3. (24) – С.60–63.
Вдовенко С.А. Розвиток грибівництва в Україні // Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Овочівництво і баштанництво. – Харків, 2014. – № 60. – С.26–36.
Чернецкий В. М., Вдовенко С.А., Костюк О.О., Костюк Р.В. Особенности формирования фотосинтетического потенциала и урожайности боба овощного в условиях Винниччины // Науково-практичний журнал «Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин». – 2014.– № 2.– С. 60-62.
Щиголь В. І., Вдовенко С.А. Біометричні показники та врожайність капусти брюссельської залежно від використання біопрепаратів // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільське господарство та лісівництво. – Вінниця, 2015. – № 1 . – С. 80 – 86.
Щиголь В. І., Вдовенко С.А. Оцінка фенофаз, біометричних показників та врожайності гібридів капусти брюссельської в умовах Лісостепу Правобережного // Збірник наукових праць Агробіологія 2 (121). Біла Церква. – 2015. – С. 126 – 130.
Вдовенко С. А., Кожухар Є.В. Вплив мульчування на продуктивність ріпи BRASSICA RAPA в умовах відкритого ґрунту // Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Овочівництво і баштанництво. – Харків, 2015. – № 61. – С.39–45.
Вдовенко С. А., Кожухар Є.В. Формування врожайності ріпи залежно від застосування біопрепаратів // Збірник наукових праць Харківського національного університету Серія: “Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання” – Харків, 2015. – № 2’15. – С. 39–45.
Вдовенко С. А. Особливості вирощування селери у відкритому ґрунті розсадним способом // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету Серія: “Сільське господарство та лісівництво” – Вінниця, 2015. – № 2. – С.61–68.
Вдовенко С. А., Щиголь В.І. Урожайність гібридів капусти брюссельської залежно від застосування біопрепаратів // Вісник Уманського національного університету садівництва – Умань, 2015. – № 2. – С. 20–23.
Вдовенко С. А., Полутін О.О. Вивчення впливу елементів технології вирощування фізалісу клейкоплодного в Україні // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету Серія: “Сільське господарство та лісівництво” – Вінниця, 2016. – № 3. – С.171–177.
Jasinska A, Вдовенко С.А., Siwulski M. Та інші. Порівняння росту міцелію опенька теплолюбного Agrocybe Cylindracea на різних агар-агарових середовищах // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету Серія: “Сільське господарство та лісівництво” – Вінниця, 2016. – № 4. – С.153–161.
Вдовенко С.А. Ефективність використання біопрепарату під час вирощування помідора у відкритому ґрунті розсадними способом // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: «Агрономія» – Львів, 2016. – № 20. – С. 66–73.
Вдовенко С.А., Давимока О.В., Мудрицька Л.М. Ефективність застосування деяких біопрепаратів на продуктивність цибулі-порей // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – Житомир, 2016. – № 2 (56), – Т.1. – С. 108–113.
Вдовенко С. А., Давимока О.В. Вплив схем садіння розсади на врожайність цибулі порею // Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Овочівництво і баштанництво. – Харків, 2016. – № 62. – С.36–43.
Dawidowicz L., Wdowienko S. Wpływ rodzaju dodatku do podłoża z trocin na wzrost grzybni i plon boczniaka mikołajkowego Pleurotus eryngii (DC.) Quél. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Agronomia i ochrona roślin: monografiа. – Poznań, 2017. – S. 48–53.
Dawidowicz L., Wdowienko S. Porównanie plonowania soplówki jeżowatej Hericium erinaceus (Bull. Fr.) Pers. na podłożach z dodatkiem trocin drzew iglastych. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Agronomia i ochrona roślin: monografiа.– Poznań, 2017. – S. 54–59.
Вдовенко С.А., Рубаненко О.О., Полутін О.О. Оптимізація світлового режиму за вирощування розсади пасльонових рослин, в тому числі фізалісу мексиканського в умовах захищеного ґрунту // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: “Сільське господарство та лісівництво” – Вінниця, 2017, Випуск 6. – Том № 1. – С. 41–47.
Soberalska K., Dawidowicz L., Golak-Siwulska I., Вдовенко С.А. Хімічні сполуки, які містяться в їхстівних грибах і їх вплив на організм людини // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: “Сільське господарство та лісівництво” – Вінниця, 2017, Випуск 6. – Том № 2. – С. 67–78.
Dawidowicz L., Wdowienko S., Siwulski M. Wpływ rodzaju słomy i suplementacji podłoża na plon boczniaka różowego Pleurotus djamor (Fr.) Boedjin // Czynniki produkcji a uwarunkowania gospodarcze. Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowice. – 2017. – S. 51–58.
Vdovenko L., Vdovenko S. Market turnover of land as the basis of the efficient development of agrarian sector in Ukraine // Intercathedra № 33/3. – 2017. – S. 65–69.
Вдовенко С.А., Soberalska K., Dawidowicz L. Глива легенева Pleurotus pulmonarius (Fr.)Quel перспективний їстівний гриб для функціонального харчування // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: “Сільське господарство та лісівництво” – Вінниця, 2017, Випуск 7. – Том № 1. – С. 140–149.
Вдовенко С.А., Dawidowicz L. Хімічні сполуки, які містяться в їхстівних грибах і їх вплив на організм людини // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: “Сільське господарство та лісівництво” – Вінниця, 2017, Випуск 7. – Том № 2. – С. 102–110.
Вдовенко С. А., Полутін О.О., Мудріцька Л.М. Продуктивність фізалісу мексиканського в умовах Правобережного Лісостепу України залежно від сортових особливостей рослини // Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Овочівництво і баштанництво. – Харків, 2017. – № 63. – С.41-47.
Вдовенко С.А., Полутін О.О. Спосіб вирощування фізалісу мексиканського в умовах відкритого ґрунту з використанням біопрепаратів. Деклараційний патент на корисну модель № 121388 U від 11.12.2017. Бюлетень № 23, (номер заявки № 02729 від 23.03.2017; права на корисну модель є чинним від 11.12.2017).
Вдовенко С. А. Полутін О.О. Морфобіометричні особливості, урожайність і товарність плодів фізалісу мексиканського в умовах відкритого ґрунту за використання мульчуючих матеріалів // Вісник Уманського національного університету садівництва – Умань, 2018. – № 1. – С. 53–57.
Вдовенко С. А., Кожухар Є.В. Ефективність вирощування ріпи за весняних строків сівби в умовах Правобережного Лісостепу України // Вісник Уманського національного університету садівництва – Умань, 2018. – № 1. – С. 58–61.

Наукові інтереси:
Виробництво їстівних грибів в закритому і відкритому грунті
Виробництво органічної овочевої продукції
Біологічний метод захисту овочевих рослин
Сучасне будівництво споруд закритого грунту

130

Події у світлинах