logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Вступникам ЗНЗ 1-3 ступенів

До університету приймаються абітурієнти, які мають документ державного зразка про повну
загальну середню освіту.

Університет готує фахівців за наступними спеціальностями:
– «Агрономія»;
– «Садівництво та виноградарство»;
– «Лісове господарство»;
– «Садово-паркове господарство»;
– «Захист і карантин рослин»*
– «Екологія»;
– «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»;
– «Харчові технології»;
– «Водні біоресурси та аквакультура»;
– «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»*;
– «Агроінженерія»;
– «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»;
– «Галузеве машинобудування»;
– «Професійна освіта» (спеціалізація «Професійна освіта (машинобудування)»)*;
– «Облік і оподаткування»;
– «Фінанси, банківська справа та страхування»;
– «Економіка» (спеціалізації: «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка», «Бізнес – аналітика»; «Економіка підприємництва»);
– «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
– «Комп’ютерні науки»;
– «Менеджмент» (спеціалізація «Логістика»);
– «Менеджмент»;
– «Публічне управління та адміністрування»;
– «Право»;
– «Готельно-ресторанна справа»*;
– «Туризм»*.
– * тільки денна форма навчання.
Документи до університету приймаються з 10 липня по 22 липня (до 18.00 години) 2019 року . Для здобуття ступеня бакалавра спеціальностей 081 «Право», 281 «Публічне управління та адміністрування» мінімальна кіль-кість балів з конкурсних предметів зовнішнього незалежного оцінювання має становити не менше 130 балів, для всіх інших спеціальностей не менше 100 балів. Сертифікати ЗНО приймаються за 2017, 2018 та 2019 роки. Оцін-ки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незале-жного оцінювання 2018 та 2019 року. Конкурсний відбір проводиться не пізніше 18:00 години 26 липня 2019 року.
Прийом документів для категорії осіб, які мають право складати вступні випробування до
університету, проводиться з 10 липня по 16 липня (до 18.00 години) 2019 року.
Вступники подають особисто такі документи:
– заяву;
– копію документа, що посвідчує особу; (копію паспорта або свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта);
– копію документа державного зразка про повну загальну середню освіту і додаток до нього;
– копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;
– копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами
вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти;
– копії документів, що дають право на пільги;
– чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см;
– копію військового квитка або приписного посвідчення;
– копію ідентифікаційного номера.
Одночасно з подачею копій документів вступники особисто пред’являють їх оригінали.
Вступники подають документи в папці із зав’язками та чотири конверти з марками України.

За обраною спеціальністю в університеті здійснюється прийом сертифікату (сертифікатів) з насту-пних предметів:
– «Агрономія»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – біологія (профільний); 3-й предмет – хімія або математика;
– «Садівництво та виноградарство» 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – біо-логія (профільний); 3-й предмет – хімія або математика;
– «Лісове господарство»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – математика (профільний); 3-й предмет – хімія або біологія;
– «Садово-паркове господарство»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – мате-матика (профільний); 3-й предмет – хімія або біологія;
– «Захист і карантин рослин»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – біологія (профільний); 3-й предмет – хімія або математика;
– «Екологія»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – біологія (профільний); 3-й предмет – хімія, або географія;
– «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – біологія (профільний); 3-й предмет – хімія або математика;
– «Харчові технології»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – математика (профільний); 3-й предмет – хімія або біологія;
– «Водні біоресурси та аквакультура»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – біологія (профільний); 3-й предмет – хімія або математика;
– «Агроінженерія»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – математика (профі-льний); 3-й предмет – фізика або географія;
– «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» : 1-й предмет – українська мова та літе-ратура; 2-й предмет – математика (профільний); 3-й предмет – фізика, або іноземна мова;
– «Галузеве машинобудування»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – матема-тика (профільний), 3-й предмет – фізика або іноземна мова;
– «Професійна освіта»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – математика (профільний), 3-й предмет – фізика або іноземна мова;
– «Облік і оподаткування»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – математика (профільний); 3-й предмет – іноземна мова або географія;
– «Фінанси, банківська справа та страхування»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – математика (профільний); 3-й предмет – іноземна мова або географія;
– «Економіка»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – математика (профільний); 3-й предмет – іноземна мова або географія;
– «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – математика (профільний); 3-й предмет – іноземна мова, або географія;
– «Комп’ютерні науки»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – математика (профільний); 3-й предмет – фізика або іноземна мова;
– «Менеджмент»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – математика (профіль-ний); 3-й предмет – іноземна мова або географія;
– «Публічне управління та адміністрування»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й пред-мет – математика (профільний); 3-й предмет – іноземна мова або історія України;
– «Право»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – історія України (профільний); 3-й предмет –математика або іноземна мова;
– «Готельно-ресторанна справа»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – інозем-на мова (профільний); 3-й предмет – географія або математика;
– «Туризм»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – іноземна мова (профільний); 3-й предмет – географія або математика.

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня магістра за спеціальністю «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» денної форми навчання на 2019-2020 навчальний рік приймаються абітурі-єнти, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту та сертифікат (сертифікати) з наступних предметів: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет– біологія (профільний); 3-й предмет – хімія або математика.
Всі питання, пов’язані з прийомом до університету, вирішуються приймальною комісією.

Події у світлинах