logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Відділ аспірантури і докторантури

Місцезнаходження Відділу:м.Вінниця, вул. Сонячна 3, корпус 2
каб.: 2629
Графік прийому:понеділок-п'ятниця з 8:00 до 17:00
Телефон:(0432) 46-56-52, 254 (внутрішній)
Еmailpostgrad_doctoral@vsau.vin.ua
ПоложенняЗавантажити

Відділ аспірантури і докторантури Вінницького національного аграрного університету був заснований як науковий підрозділ університету 25 квітня 1996 року.

З удосконаленням та розширенням форм підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів збільшувався і обсяг покладених на відділ аспірантури завдань щодо їх організації. 1 жовтня 2011 р. відділ аспірантури реорганізований у відділ аспірантури і докторантури з кадровим забезпеченням двох штатних осіб (завідувача відділу та фахівця І категорії).

З 5 листопада 2012 року і до цього часу в.о. завідувача відділу аспірантури і докторантури – к.е.н., доцент Гончарук Тетяна Вікторівна. У відділі аспірантури і докторантури ВНАУ успішно працює фахівець І категорії Охота Юлія Володимирівна.

З 25 квітня 1996 року у ВНАУ було відкрито аспірантуру із спеціальностей: 06.01.05 – селекція та насінництво; 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів; 03.00.04 – біохімія; 03.00.07 – мікробіологія.

28 жовтня 2003 року ВНАУ розширив перелік із наступних спеціальностей в аспірантурі: 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва; 06.01.01 – загальне землеробство; 06.01.09 – рослинництво; 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва.

Починаючи з 11 травня 2004 року, в аспірантурі ВНАУ було відкрито дві додаткові спеціальності сільськогосподарських наук (06.01.06 – овочівництво та 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво) та розпочала свою роботу аспірантура економічного напрямку (08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка).

В 2010 році у ВНАУ відбулось відкриття найпопулярніших спеціальностей: 05.03.05 - машини та процеси обробки тиском; 05.18.12 - процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв; 06.01.04 - агрохімія; 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит; 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти. У 2011 році в університеті мають можливість здобувати освіту аспіранти з досить престижних спеціальностей: 03.00.16 – екологія; 08.00.03 – економіка та управління національним господарством та 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.

Логінова Світлана Олександрівна

Логінова Світлана Олександрівна

завідувач відділу аспірантури і докторантури

dw-docЗавантажити документи

 

Кожухар Валентина Вадимівна

фахівець 1 категорії відділу аспірантури і докторантури 

 

Відповідно до рішення атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (протокол № 6 від 23 вересня 2014 року) розширився перелік наукових спеціальностей, ветеринарного напряму, в аспірантурі ВНАУ – 16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія.

Відповідно до наказу МОН від 18.05.2016 р. № 523 Вінницький національний аграрний університет, перший у Вінниці пройшов ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні та розширив провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на 8 спеціальностей.

Сьогодні майбутні науковці та викладачі навчаються за 8 спеціальностями в  галузях технічних, сільськогосподарських, економічних і ветеринарних  наук.

Незважаючи на жорстку конкуренцію між навчальними закладами, інтерес до нашого університету залишається високим. Не дивлячись на динаміку скорочення кількості випускників вузів, аспірантура ВНАУ сьогодні не лише 100% закриває державне замовлення, але й набирає контрактників. До нас вступають науковці з 25 вузів України.

Відповідно до ліцензованих спеціальностей 08 вересня 2020 року було зараховано на навчання до аспірантури 24 особи.

Прийом заяв і документів для вступу до аспірантури і докторантури ВНАУ,
09.07.
2020 р.

Вступна кампанія 2020 року до аспірантури і докторантури Вінницького національного аграрного університету

Варто відзначити, що в аспірантурі ВНАУ стався справжній стрімкий прорив уперед. Ще в 1996 році в нашому вузі навчались три аспіранта, сьогодні – 103 і 1 докторант. Окрім цих майбутніх вчених аграрної науки, маємо 3 здобувача наукового ступеня кандидата наук і 6 здобувачів наукового ступеня доктора наук.

Зверніть увагу, що у звітному році 9 аспірантів Дмитренко В.П., Дмитрик О.В., Бабин І.А., Бабина О.М., Шевчук Г.В., Главатчук В.А., Мацера О.О., Томашук І.В., Мельник О.С. та 2 здобувачів наукового ступеня кандидата наук Браніцький Ю.Ю. та Шинькович А.В. успішно захистили кандидатські дисертації після закінчення терміну навчання. Також 4 здобувача наукового ступеня доктора наук Цуркан О.В., Лутковська С.М., Здирко Н.Г. та Гончарук І.В. успішно захистили докторські дисертації, у т.ч. захист докторської дисертації Цуркана О.В. відбувся достроково.

У 2020 році відділ аспірантури і докторантури випустив 3 аспірантів денної та 2 аспірантів заочної форм навчання, 1 докторанта.

20 грудня 2019 року Вченою радою ВНАУ було затверджено Правила прийому на навчання до аспірантури (доктор філософії) та докторантури (доктор наук) ВНАУ в 2020 році та Положення про прийом на навчання до аспірантури та докторантури ВНАУ на здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук.

28 квітня 2020 року Вченою радою ВНАУ було затверджено навчальні плани на 2020-2024 роки, робочі навчальні плани на 2020-2021 навчальний рік підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня та освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за всіма ліцензованими спеціальностями.

Щороку всі аспіранти та докторанти проходять атестацію на відповідних кафедрах та вчених радах факультетів. На початку кожного навчального року затверджуються теми дисертаційних робіт усім аспірантам 1 курсу.

Затвердження тем дисертаційних робіт аспірантам першого року навчання на Вченій раді ВНАУ, 25 вересня 2020 року

Аспіранти першого року навчання після затвердження тем дисертацій з проректором з наукової та інноваційної діяльності Гончарук І.В. та
в.о. завідувача відділу аспірантури і докторантури Охотою Ю.В., 25.09.2020 р.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» у Вінницькому національному аграрному університеті запроваджено європейську кредитно-трансферну систему організації навчального процесу та нові навчальні плани, які передбачають проведення заліково-екзаменаційних сесій для аспірантів.

Навчальний процес здійснювався згідно із затвердженим графіком, відповідно до якого були проведені поточні атестації, залікова та заліково-екзаменаційна сесії.

У 2020 році заліково-екзаменаційні сесії тривали у періоди: з 18 травня по 05 червня 2020 року у дистанційному режимі та з 23 листопада по 11 грудня 2020 року очно. Вже четвертий рік поспіль відділ аспірантури і докторантури перейшов на електронну систему оцінювання знань внутрішньою системою «Сократ». Викладач, при виставлені підсумкової оцінки за іспит, керується двома критеріями: результатами поточного контролю та кількістю балів, яку аспірант отримав на іспиті (заліку) за результатами тестування на комп’ютері. Така система є прозорою, доступною, адже до неї має доступ кожен аспірант, незалежно від місця розташування, що суттєво скорочує кількість аудиторного навантаження на аспіранта та викладача.

За результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії аспірантів успішність склала 97%, якість – 95%. 2 аспірантів мають заборгованість по 1-2 дисциплінам.

Згідно графіку навчального процесу у 2020 році успішно пройшла атестація аспірантів, докторантів та здобувачів у періоди: з 08 червня по 19 червня 2020 року та з 14 грудня по 25 грудня 2020 року. Поступово зростає кількість науковців, що мають публікації у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз Scopus i Web of Science. За підсумками атестації вченими радами факультетів було прийнято рішення атестувати аспірантів, докторантів та здобувачів ВНАУ за 2019-2020 навчальний рік у результаті їх успішної та результативної навчально-наукової роботи.

Атестація аспірантів та докторантів за 2019-2020 навчальний рік на засіданнях Вчених рад факультетів, 08-19.06.2020 р.

Складання заліково-екзаменаційної сесії аспірантами ВНАУ, листопад-грудень 2020 року

Педагогічна практика у Вінницькому національному аграрному університеті на третьому (освітньо-науковому) рівні є етапом практичної та професійної підготовки аспірантів до науково-педагогічної діяльності.

З 14 вересня по 02 жовтня 2020 року 38 аспірантів 3 та 4 років навчання ВНАУ успішно пройшли педагогічну практику відповідно до Положення про педагогічну практику здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Вінницькому національному аграрному університеті та робочого навчального плану на 2020-2021 н.р. підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня ступеня доктор філософії. Загальний обсяг педагогічної практики становив 3 кредити ЄКТС (90 год.).

В рамках виконання індивідуального завдання практики усі аспіранти провели відкриті лекційні та практичні заняття, здійснивши впровадження в навчальний процес університету на підставі власних результатів досліджень.

По завершенню педагогічної практики аспіранти сформували звіти з педагогічної практики відповідно до індивідуального плану проходження практики, отримали відгуки наукових керівників та довідки про впровадження результатів досліджень у навчальний процес, захистили педагогічну практику на засіданнях кафедр, до яких вони прикріплені.

Педагогічна практика аспірантів ВНАУ у 1 семестрі 2020-2021 н.р., 14.09 - 02.10.2020 р

Участь у науково-практичних конференціях аспірантів та докторантів ВНАУ – невід՚ємна частина їх наукового росту. Молоді вчені активно беруть участь в усіх науково-практичних конференціях, які проводяться, в першу чергу, на базі ВНАУ та його структурних підрозділів, а також в межах країни та закордоном.

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів «Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в умовах конвергенції», ВНАУ,
14-15.05.2020 р.

У звітному періоді аспірант заочної форми навчання зі спеціальності 204 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ВНАУ, інженер ІІ категорії Чернятинського коледжу ВНАУ Сергій Скрипник розробив інноваційний проєкт та презентував його на конкурсі грантів обласної Ради та обласної державної адміністрації.

Протягом 2-4 червня 2020 року відбувся розгляд поданих матеріалів та здійснена оцінка проєктів ескпертною радою по присудженню закладам освіти обласної Ради та обласної державної адміністрації. Експертна рада працювала на базі ДПТНЗ Вінницького міжрегіонального вищого професійного училища на громадських засадах.

Сергій Скрипник презентував проєкт Чернятинського коледжу ВНАУ «Технологія «Смарт-пасіка» в освітньому процесі по підготовці висококваліфікованих фахівців у галузі бджільництва», інноваційність якого полягає в отриманні інформації про вплив кліматичних умов (зміна температури та вологості у вулику) на стан бджолосімей через технологічне обладнання I-Bee. Розробка даного проєкту і втілення його в навчальний процес є прекрасною можливістю апробації наукових досліджень аспіранта, в тому числі. Адже тематика, яку досліджує Сергій у своїй дисертаційній роботі, пов՚язана саме з бджільництвом.

У грудні 2020 року відділом аспірантури і докторантури було проведено моніторинг наукових праць серед аспірантів та докторантів за 2020 рік та оновлено фонд наукових праць аспірантів та докторантів у демонстраційній залі наукових досягнень університету. За результатами проведеного моніторингу виявлено, що загальна кількість наукових публікацій (статей) за 2020 рік становить 106 одиниць, з них статей у зарубіжних виданнях – 45. Серед зарубіжних видань, які включені до міжнародних наукометричних баз даних, аспіранти мають 5 статей у Scopus, 4 статті у Web of Science та 36 статей у Copernicus.

Оновлення фонду наукових праць аспірантів та докторантів у демонстраційній залі наукових досягнень університету, грудень 2020 рік

Не без гордості, варто відзначити вперше створені спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії на базі Вінницького національного аграрного університету відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 09.11.2020 р. № 1392.

Спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії ВНАУ

Шифр ради

П.І.Б. здобувача ступеня доктора філософії, галузь знань, спеціальність

Склад ради

ДФ 05.854.001

Мельник Ольга Сергіївна,

галузь знань «Управління та адміністрування», спеціальність «Облік і оподаткування»

Голова ради:

1. Метелиця Володимир Михайлович, д.е.н., старший науковий співробітник, Вінницький національний аграрний університет.

Рецензенти:

2. Правдюк Наталія Леонідівна, д.е.н., професор, Вінницький національний аграрний університет.

3. Коваль Наталія Іванівна, к.е.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет.

Опоненти:

4. Замула Ірина Валеріївна, д.е.н., професор,
Державний університет «Житомирська політехніка».

5. Коцупатрий Михайло Миколайович, к.е.н., професор, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

ДФ 05.854.002

Томашук Інна Вікторівна, галузь знань «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність «Економіка»

Голова ради:

1. Калетнік Григорій Миколайович, д.е.н., професор, Вінницький національний аграрний університет.

Рецензенти:

2. Мазур Анатолій Григорович, д.е.н., професор, Вінницький національний аграрний університет.

3. Ковальчук Світлана Ярославівна, к.е.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет.

Опоненти:

4. Ткачук Вадим Анатолійович, д.е.н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України.

5. Бондаренко Валерій Михайлович, д.е.н., професор, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету.

ДФ 05.854.003

Ярославський Анатолій Олександрович, галузь знань «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність «Економіка»

Голова ради:

1. Мазур Анатолій Григорович, д.е.н., професор, Вінницький національний аграрний університет.

Рецензенти:

2. Вдовенко Лариса Олександрівна, д.е.н., професор, Вінницький національний аграрний університет.

3. Корпанюк Тетяна Миколаївна, к.е.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет.

Опоненти:

4. Сосновська Ольга Олександрівна, д.е.н., доцент,
Київський університет імені Бориса Грінченка.

5. Матвійчук Леся Олексіївна, к.е.н., доцент,
Хмельницький національний університет.

15 грудня 2020 року на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 05.854.002 Вінницького національного аграрного університету асистентка кафедри економіки, аспірантка ВНАУ Інна Томашук успішно захистила дисертацію на тему: «Підвищення ефективного використання ресурсного потенціалу сільських територій» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка». Науковий керівник: Інна Гончарук, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки ВНАУ.

16 грудня 2020 року на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 05.854.001 аспірантка ВНАУ, головний спеціаліст відділу фінансово-господарського забезпечення Управління соціальної політики Барської районної державної адміністрації Ольга Мельник успішно захистила дисертацію на тему: «Облікове забезпечення управління витратами на біологічні перетворення в рибництві» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Науковий керівник: Яна Іщенко, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки ВНАУ.

Захист дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії

Основний захист дисертації аспіранта Анатолія Ярославського на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка» запланований на початок 2021 року на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 05.854.003 ВНАУ.

Протягом лютого 2020 року 12 аспірантів Вінницького національного аграрного університету взяли участь у конкурсному відборі експертів серед здобувачів вищої освіти, оголошеним Національним Агентством із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО). Молоді науковці підготували та подали усі необхідні документи для участі, заповнивши анкету у онлайн гугл формі, та пройшли тестування після вивчення необхідних документів та прослуховування онлайн-курсу про процес та критерії акредитації.

За результатами першого етапу конкурсу на другий етап, який передбачав проходження дводенного тренінгу-практикуму з виконанням відповідних завдань, пройшли 6 аспірантів, а саме:

- Ірина Вдовиченко, Микола Колісник та Юлія Охота були відібрані до проходження дводенного онлайн-тренінгу для експертів з акредитації освітніх програм 12-13 жовтня 2020 року;

- Павло Довгань, Інна Томашук та Ілля Чіков були відібрані до проходження дводенного онлайн-тренінгу для експертів з акредитації освітніх програм 17-18 грудня 2020 року.

По завершенню онлайн-тренінгу, який проходив 12-13 жовтня 2020 року, в експерти НАЗЯВО серед здобувачів вищої освіти від ВНАУ пройшла аспірантка Юлія Охота. Результат проходження тренінгу аспірантами 17-18 грудня 2020 року наразі очікується.

Участь аспірантки Юлії Охоти у онлайн-тренінгу для експертів з акредитації освітніх програм, 12-13.10.2020 р.

Багатогранне життя аспірантів, окрім навчально-наукової складової, наповнене і культурним розвитком та збагаченням. Традиційно аспіранти відвідують Вінницький обласний український академічний музично-драматичний театр імені М. К. Садовського за підтримки Первинної профспілкової організації ВНАУ. Цьогоріч молоді науковці мали змогу відвідати театральну виставу «Я б тобі небо прихилив» за мотивами п՚єси «Безталанна» Івана Карпенка-Карого 24 листопада 2020 року  та музичну комедію «За двома зайцями» Михайла Старицького 15 грудня  2020 року. Завдяки неперевершеній майстерній грі акторів театру відвідувачі отримали масу задоволення та все більше поринули у мистецьке середовище прекрасного.

Аспіранти на виставах у Вінницькому обласному українському академічному музично-драматичному театрі імені М. К. Садовського, 24.11.2020 р. та 15.12.2020 р.

Надзвичайно приємно бачити здібних, активних, талановитих та перспективних молодих вчених, які бажають працювати в сфері науки. Не викликає сумніву, що однією з дієвих форм підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ВНАУ та оновлення його інтелектуального потенціалу вцілому є навчання в аспірантурі і докторантурі.

Ми пишаємося нашими аспірантами та докторантами і переконані, що у 2021 році наукова скарбниця ВНАУ поповниться успішними захистами дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора філософії (кандидата наук) та доктора наук, а їх натхненна праця та цілеспрямованість примножить інші значні наукові здобутки рідної Альма-матер.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ВНАУ

Спеціальності

051- Економіка

071 - Облік і оподаткування

132- Матеріалознавство

133 - Галузеве машинобудування

181 - Харчові технології 

201 - Агрономія

204 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 

212 - Ветеринарна гігієна, санітарія і екпертиза 

Події у світлинах