logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Пріорітетні напрямки досліджень

Вінницький національний аграрний університет формує основні напрямки наукової та інноваційної діяльності у відповідно до Закону України № 848 VIII “Про наукову та науково-технічну діяльність” (в останній редакції зі змінами від 07.03.2018 р.), Закону України № 5460-IV від 16.10.2012 р. “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” та постанови Кабінету Міністрів України № 980 від 18.10.2017 р. “Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017-2021 рр.”

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 652 та Порядку проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності, Вінницький національний аграрний університет здійснює свою діяльність за 3-ма науковими напрямами:

 • аграрні науки та ветеринарія;
 • технічні науки;
 • суспільні науки.

Відповідно до наказу МОН №372 від 25.03.2021 року Вінницький національний аграрний університет успішно пройшов державну атестацію закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності за двома науковими напрямами «Аграрні науки та ветеринарія» та «Технічні науки».

Для виконання науково-дослідних робіт використовувалась матеріально-технічна база науково-дослідного господарства «Агрономічне», структурних підрозділів Навчально-науково-виробничого комплексу «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум», 50 лабораторій, віварію, біостаціонару, полігону, ботанічного саду Поділля та інших структурних підрозділів підпорядкованих університету.

Впродовж 2020-2022 рр. продовжено дослідження на замовлення суб’єктів підприємницької діяльності на виконання 10 госпдоговірних та 44 ініціативних тематик (у рамках кафедральних прикладних досліджень).

За період 2016-2017 рр. виконувалась бюджетна державна програма «Розроблення промислових моделей та обґрунтування робочих режимів тепломасообмінного обладнання з вібраційним інтенсифікатором процесів сушіння та екстрагування» на суму 414,2 тис. грн.

У 2021 році Вінницький національний університет є виконавцем 4 наукових досліджень та розробок за рахунок коштів державного бюджету:

Розробка новітньої концепції використання відходів сільського господарства для забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств (0119U100786). Термін виконання: 2019-2021. Сума фінансування у 2021 році – 403,209 тис. грн.

Розробка методів удосконалення технології вирощування зернобобових культур з використанням біодобрив, бактеріальних препаратів, позакореневих підживлень та фізіологічно-активних речовин (0120U102034). Термін виконання: 2020-2022. Сума фінансування у 2021 році – 300 тис. грн.

«Розробка концепції забезпечення енергетичної безпеки та енергоефективності як пріоритетних напрямів сталого розвитку сільських територій (0121U109443). Термін виконання: 2021-2022. Сума фінансування у 2021 році – 432 тис. грн.

Розробка комплексу енергоефективного і ресурсоощадного обладнання та перспективних технологій годівлі сільськогосподарських тварин АПК України (0121U108589). Термін виконання: 2021-2023. Сума фінансування у 2021 році – 750 тис. грн.

По результатах проміжних та заключних етапів досліджень за період 2017-2020 рр. створено та передано нових технологій 43, нової техніки – 10, методів та теорій – 109, проведено міжнародних інноваційних заходів із залученням державного фінансування – 1. Впроваджено 34 науково-технічних розробки у освітній процес та 154 – у виробництво.

У 2020 році наукові дослідження за бюджетними, госпдоговірними та ініціативними тематиками здійснювали 327 науково-педагогічних працівників, у т.ч. 38 докторів наук, професорів, 187 кандидатів наук і доцентів.

Наукові дослідження науковців університету проводились за такими напрямами:

Фундаментальні дослідження

 1. Біологія і хімія рослин, ґрунтів, води та повітря (біорізноманіття, морфологія, фізіохімія, біохімія, генетика, біотехнології, вірусологія, ентомологія, паразитологія, екологія, кліматологія, якість і безпека рослинних біоресурсів).
 2. Біологія тварин та мікроорганізмів (біорізноманіття, морфологія, фізіологія, біохімія, мікробіологія, вірусологія, паразитологія, біотехнології, екологія, гідробіологія, кліматологія, якість і безпека тваринних біоресурсів).
 3. Хімія і біохімія біологічно активних речовин. Матеріалознавство.
 4. Математика, фізика, механіка, інформатика, телекомунікації, енергетика у сталому природокористуванні.
 5. Гуманітарні, соціально-політичні, управлінські, педагогічні та філологічні науки (історія, філософія, соціологія, культурологія, психологія, політична економіка і стратегічний менеджмент в нормальних та в екстремальних умовах та природі, суспільстві, педагогіка та проблеми організації освіти).
 6. Проблеми охорони навколишнього середовища та підвищення якості життя людей сільських територій.
 7. Соціальна і економічна політики у сільських регіонах.

Прикладні дослідження

 1. Енергетика та енергоефективність.
 2. Науково-технічні проблеми дослідження електротехнічних і електромеханічних комплексів та систем.
 3. Науково-технічні проблеми перетворювання відновлювальних видів енергії.
 4. Загальні проблеми механіки.
 5. Динаміка та міцність матеріалів, з’єднань та конструкцій. Галузеве машинобудування.
 6. Фінанси, грошовий обіг і кредит.
 7. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.
 8. Економіка підприємств та управління виробництвом.
 9. Економіка видів діяльності та регуляторна політика.
 10. Економіка природокористування й охорони навколишнього середовища.
 11. Економіка природокористування та управління національним господарством.
 12. Науки про Землю. Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.
 13. Наукові проблеми сільського, лісового і садово-паркового господарства, ветеринарії.
 14. Теорія і практика збільшення кількості і покращення якості рослинних біоресурсів та забезпечення сталого сільського господарства.
 15. Створення та використання штамів мікроорганізмів і вірусів для розробки нових біотехнологій та біологічних продуктів.
 16. Обґрунтування теоретичних і практичних проблем розробки ефективних технологій виробництва і переробки продукції тваринництва.
 17. Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології.

Забезпечення комерціалізації наукових розробок університету та їх інвестиційної привабливості на регіональному та міжрегіональному рівнях, поліпшення залучення виробничого потенціалу регіону шляхом трансферу технологій, розробником яких є вуз є головним завданням інноваційної діяльності університету.

Відповідно до цього, головні пріоритети в інноваційній діяльності університету спрямовуються на реалізацію трансферу інтелектуальних інвестицій з метою поліпшення та удосконалення навчально-наукової бази університету та забезпечення високих критеріїв його атестації.

4338

Події у світлинах