logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Структурні підрозділи

Сьогодні університет - один із найпотужніших навчальних закладів аграрної галузі і регіону.  У Вінницькому національному аграрному університеті більше 15 тисяч студентів денної і заочної форм навчання. Високі показники забезпечуються багаторівневою розвинутою структурою університету, автоматизованими методами управління  та контролю якості освіти,  потужною навчальною та науково-виробничою базами, тісною співпрацею з роботодавцями щодо розробки програм навчальних дисциплін, спеціалізацій підготовки фахівців, творчим мікрокліматом у педагогічному колективі, цілеспрямованою роботою ректорату університету. 
На даний час Вінницький національний аграрний університет має у своєму складі 6 факультетів: агрономії та лісівництва, інженерно-технологічний, технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії, економіки та підприємництва, обліку та аудиту, менеджменту та права.
До структури ВНАУ також входять: ВСП "Ладижинський фаховий коледж ВНАУ",  ВСП "Могилів-Подільський технолого-економічний фаховий коледж ВНАУ", ВСП "Немирівський  фаховий коледж будівництва, економіки та дизайну ВНАУ", ВСП "Технологічно-Промисловий фаховий коледж ВНАУ",  ВСП "Чернятинський фаховий коледж ВНАУ".
Навчальний фонд ВНАУ нараховує 31 лекційну аудиторію та 38 аудиторій для проведення практичних занять, 78 лабораторних приміщень, 16 комп'ютерних класів, навчальні та наукові лабораторії, сучасну бібліотеку, 6 читальних залів.
В університеті створені необхідні умови для постійного розвитку, самовдосконалення та зростання. Викладачі мають можливість проходити стажування на базі Навчально-науково-виробничого комплексу "Всеукраїнський науково-навчальний консорціум" та в університетах України і зарубіжжя. ВНАУ активно співпрацює із  аграрними та класичними Університетами України, Литви, Естонії, Молдови, Грузії, Польщі, Німеччини, Чехії, Італії, Словаччини, США, Великобританії, Франції, Канади. З багатьма університетами укладено договір про співпрацю. 
Нині, Вінницький національний аграрний університет - потужний осередок освіти і науки із сучасною матеріально-технічною базою, розлогою мережею філій та наукових центрів, широко відомий в Україні та здобув серйозне міжнародне визнання.

Прищепа Сергій леонідович

помічник проректора з АГР та виробничої діяльності

Центр адміністративно-господарської роботи та виробничої діяльності (надалі центр АГР та виробничої діяльності) – важливий структурний підрозділ університету. Основною метою його є утримання матеріально-технічної бази, фондів університету у робочому стані, забезпечення їх своєчасним якісним обслуговуванням, проведення поточних і капітальних ремонтів, керівництво будівельними об’єктами університету, контроль за виконанням вимог охорони праці.
Центр АГР та виробничої діяльності організовує свою роботу на основі персональної відповідальності посадових осіб відділу за стан справ на доручених ділянках, виконання ними певних завдань і функцій. Персональна відповідальність поєднується з колегіальним обговоренням питань, що входять до компетенції центру.
Центр адміністративно-господарської роботи та виробничої дільності постійно працює над розв’язанням завдань щодо економного витрачання енергоносіїв, безпеки життєдіяльності працівників і студентів, спрямовує свої зусилля на створення умов для навчального процесу, забезпечення всіма енергетичними ресурсами навчальних корпусів, гуртожитків, будівель та споруд спеціального призначення.
Поставлені завдання цілком реальні за умови мобілізації зусиль усього колективу університету, і передусім, господарських та інженерних служб.

З метою активізації профорієнтаційної роботи та забезпечення сталого контингенту студентів і виконання ліцензованого обсягу підготовки фахівців у 2012 році за ініціативи Президента університету створено структурний підрозділ «Центр довузівської підготовки, профорієнтаційної роботи та прийому на навчання», в 2014 році Центр перейменовано на «Центр довузівської підготовки, прийому на навчання та виховної роботи», тим самим було включено виховну роботу.
З метою реалізації основних завдань набору та роботи зі студентами до складу підрозділу входять: приймальна комісія; відділ профорієнтаційної роботи; підготовче відділення; відділ виховної роботи; органи студентського самоврядування, психологічна служба, наскрізна система наставництва.
Основними напрямками роботи Центру є:

 • безпосередня робота з абітурієнтами у кожному навчальному закладі області;
 • участь у районних, обласних та всеукраїнських профорієнтаційних заходах та виставках;
 • проведення Днів відкритих дверей для випускників шкіл, технікумів та коледжів;
 • розробка та розміщення рекламної інформації про університет у ЗМІ (преса, радіо, телебачення, Інтернет, соціальні мережі);
 • проведення зустрічей із батьками, організація майстер-класів, психологічних тренінгів, екскурсій;
 • співпрацює з Вінницьким регіональним центром оцінювання якості освіти;
 • співпраця з обласним та районними Центрами зайнятості;
 • залучення до профорієнтаційної роботи батьків учнів та випускників.
 • виховна робота, що спрямована на формування нового покоління фахівців професійно підготовлених, здатних конкурувати на ринку праці в Україні та за її межами, з творчим підходом до справи, продовжувачів національних професійних і наукових традицій.

Центр довузівської підготовки, прийому на навчання та виховної роботи здійснює орієнтацію випускників на найкращий заклад України - Вінницький національний аграрний університет. А абітурієнт, отримавши статус Студента ВНАУ - отримує якісні знання та виховується у любові та патріотизмі до своєї країни. Адже ВНАУ - університет, що втілює мрії в життя.
Прозорість, публічність та об’єктивність – ключові пріоритети роботи Центру.

Центр інтеграції з виробництвом, підвищення кваліфікації та дорадництва є структурним підрозділом Вінницького національного аграрного університету, який створений з метою оперативного та якісного надання науково-навчальних, проектних, консультативних, інформаційних, інноваційних, посередницьких та практичних послуг.

Тітаренко Ольга Михайлівна
к. с.-г. н., директор Центру

Предметом діяльності Центру є надання освітніх, науково-навчальних, проектних, консультативних, інформаційних, інноваційних, посередницьких та практичних послуг, організації підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних та педагогічних працівників, надання освітніх послуг, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання з урахуванням досягнень науки і техніки, технологій і перспектив їх розвитку, поглиблення і оновлення знань в галузі спеціальних дисциплін, організації широкого обміну педагогічним, науковим та виробничим досвідом, підпорядкування змісту навчання практичним цілям.

Основною метою діяльності Центру є:

 • забезпечення інтеграції з виробництвом, налагодження співпраці зі стейкхолдерами;
 • організація проходження підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних та педагогічних працівників;
 • удосконалення практичної підготовки, зміцнення зв’язку навчального процесу з практичною діяльністю;
 • спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь і навичок та практичного досвіду, спеціалізація, підвищення кваліфікації, стажування інші форми післядипломної освіти фахівців для задоволення потреб регіону;
 • консультування, інформування, демонстрування та впровадження сучасних технологій.

Центр здійснює сільськогосподарську дорадчу діяльність – сукупність дій та заходів, спрямованих на задоволення потреб сільськогосподарських товаровиробників і сільського населення у підвищенні рівня знань та удосконаленні практичних навичок прибуткового господарювання, поліпшення добробуту селян та розвиток сільської місцевості.

Основним завданням Центру є провадження гнучкої системи неперервної професійної освіти, налагодження взаємовигідної співпраці Університету з внутрішніми та зовнішніми стейкхолдерами (зацікавленими сторонами) та впровадження практики формування цілей Університету на базі запитів зовнішніх стейкхолдерів (органів державної та місцевої влади, громадські організації, представників бізнесу), співпраця з якими дасть для сфери вищої освіти найбільш відчутні результати.

Центр здійснює свою діяльність за такими основними напрямами:

 • підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників;
 • професійна підготовка та підвищення кваліфікації сільськогосподарських дорадників і експертів-дорадників;
 • організація та проведення навчання та перевірки знань посадових осіб та фахівців з питань охорони праці;
 • співпраця з Управлінням Держпраці у Вінницькій області;
 • співпраця з підприємствами різних форм власності, установ і організацій, що належать до сфери відання Вінницької обласної державної адміністрації;
 • атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою.

Відділ євроінтеграції та міжнародної діяльності:
Адреса: 21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3
Тел : (0432) 46-50-17
Електронна пошта: interdepart.vnau@gmail.com
Співробітники відділу євроінтеграції та міжнародної діяльності

 

 

Слободянюк Олена Володимирівна – провідний фахівець відділу з питань організації
навчально-виробничих практик,стажувань студентів та викладачів за межами України

 

Цицкун Ольга Павлівна – провідний фахівець відділу з питань програм обміну студентів,
аспірантів та викладачів

 

Мета діяльності відділу:

Метою діяльності відділу є організаційне, технічне та інформаційно-методичне забезпечення міжнародної та євроінтеграційної діяльності університету, розвиток співпраці з міжнародними організаціями та навчальними закладами.

Основними завданнями відділу є:

 • пошук та розширення іноземних партнерів, форм та основ для міжнародного співробітництва;
 • удосконалення та розширення баз практик, стажувань студентів закордоном;
 • інформування структурних підрозділів ВНАУ та студентів про конкурси на участь у міжнародних програмах, допомога в підготовці та оформленні необхідних документів;
 • оформлення супровідних документів викладачів та інших співробітників університету, які направляються у відрядження за кордон;
 • організація прийому іноземних делегацій та окремих іноземних громадян;
 • співробітництво з міністерствами, відомствами та посольствами іноземних країн в Україні з питань євроінтеграції та міжнародної діяльності.

Відділ координує діяльність університету у сфері міжнародних контактів щодо укладання міжнародних договорів про співпрацю, службових відряджень за кордон, прийому іноземних делегацій.

 

Довгань Дар'я Петрівна 

директор центру 

Для формування яскравої, високообдарованої особистості студента ВНАУ в університеті створено творче середовище. Успіху в цій справі сприяють культурно-масові заходи, які проводять у Центрі культури та дозвілля, спрямовані на відродження, збереження та презентацію кращих мистецьких традицій університету, розвиток усіх напрямків сучасного українського та зарубіжного мистецтва, опанування здобутків класичного та сучасного мистецтва.

 Серед напрямків роботи Центру є підвищення рівня виховної роботи, зокрема:

- формування в учасників колективів аматорського мистецтва національної свідомості, високої культури, художньо-естетичних смаків;

- сприяння розвитку творчої особистості та індивідуальності;

- змістовне проведення студентами дозвілля та розвиток талановитих студентів, аспірантів, викладачів та співробітників університету.

Діяльність працівників Центру, що спрямована на культурно-масову роботу зі студентською молоддю університету, проводиться через заняття різножанрових творчих колективів малої та великої форми в таких відділеннях: хорове, музичне та хореографічне.

Сьогодні в центрі культури та дозвілля систематично вдосконалюють свою майстерність співу, танцю та гри на музичних інструментах понад 250 студентів університету.

Основне завдання роботи Центру, що ставиться у контексті роботи зі студентами-майбутніми фахівцями в аграрній сфері, є забезпечення умов для оволодіння знаннями про здобутки у галузях світового класичного та національного народного мистецтва – музиці, театральній, пісенній і танцювальній культурі. Плекати університетські цінності, патріотизм та повагу до свого навчального закладу.

Над виконанням цього завдання систематично працюють керівники  творчих аматорських колективів, у яких закладаються основи естетичної культури особистості, що здатна цінувати мистецтво інших народів, шанує та примножує мистецькі традиції рідного краю.

Розробивши систему позааудиторної роботи в навчальному закладі, залучивши до участі у роботі творчих колективів значну частину студентів, давши їм розвивати творчі здібності, викладацький колектив центру культури та дозвілля ВНАУ здійснює національне виховання молоді продовж навчання у ВНЗ.

Учасники колективів художньої самодіяльності гідно представляють наш університет на мистецьких фестивалях, конкурсах, оглядах  в Україні та далеко за її межами.

За досягнення в розвитку аматорської творчості, відродження й примноження надбань національної культури та високий рівень виконавської майстерності постановою Президії Федерації профспілок Вінницької області трьом творчим колективам підтверджено і трьом творчим колективам присвоєно почесне звання «Народний аматорський колектив профспілок України»:

 1. Народний естрадно-духовий оркестр
 2. Народний ансамбль танцю «Світанок»
 3. Народна студія естрадного співу
 4. Інструментальний ансамбль «The VNAU-band»
 5. Вокальний ансамбль «Молодь України»
 6. Студія естрадно-бального танцю «Діамант»

 Щороку колективом центру культури та дозвілля організовується та проводиться більше півсотні мистецьких заходів та концертних програм, серед яких: «Посвята першокурсників у студенти ВНАУ», конкурс талантів серед студентів першого року навчання «Оpen your self», «День університету», «Куратор року», «Чемпіонат КВН на кубок Президента ВНАУ», «День працівників сільського господарства», «Караоке-турніри», «Новорічні дитячі ранки» для дітей співробітників університету, «Новорічні феєрії», «Подільський бал», «Міс університету», святкові заходи до «Дня Перемоги», «Дні університету в коледжах ВНАУ», «День української мови та писемності», «Дні відкритих дверей», святкові дійства до «Міжнародного захисту дітей», випускні вечори, зустрічі випускників, також талановита молодь бере участь у міських, обласних та Всеукраїнських мистецьких заходах та конкурсах: «З любов’ю до батьківської землі», «Студенти мають таланти», «Дні Європи», «Єднаймо серця», «Музична парасолька» та ін.

За сприяння Президента університету Григорія Миколайовича Калетніка студенти мали можливість з концертною програмою відвідати Білорусь, Польщу, Чехію, Німеччину, Швейцарію.

Упродовж усіх творчих 12 років діяльності центру культури та дозвілля відчувається батьківське піклування, турбота та підтримка з боку ректорату ВНАУ.

Щорічно художні колективи Центру культури та дозвілля звітують великими концертами та оновлюють свій репертуар, кожного року запрошуюсь до творчих осередків першокурсників – гідну зміну, яка приймає творчу естафету нашого славетного університету.

 

Зеленчук Наталія В'ячеславівна

директор  центру

Навчально-науковий центр – структурний підрозділ університету, що забезпечує вдосконалення навчального процесу, сприяння професійній, методичній підготовці професорсько-викладацького складу, координацію діяльності підрозділів університету з питань організації навчального процесу.

Навчально-науковий центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», законодавчими й іншими нормативно-правовими актами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку Вінницького національного аграрного університету, наказами та розпорядженнями адміністрації Університету.

Напрями роботи навчально-наукового центру:

- Реалізація концепції освітньої діяльності університету, контроль за виконанням законодавчих актів та нормативно-правових документів про вищу освіту, рішень вченої ради і ректорату, наказів ректора, розпоряджень проректора з навчальної роботи з питань організації навчального процесу.

- Вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду в організацію навчальної роботи факультетів, кафедр університету.

- Інформування студентів та викладачів про зміни в організації навчального процесу.

- Здійснення планування та контролю навчального процесу в розрізі навчального року.

- Підготовка проектів наказів розпоряджень та положень з питань організації навчального процесу.

До структури навчально-наукового центру входять:

НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

Мета функціонування навчального відділу: організація навчального процесу в університеті, здійснення оперативного контролю за дотриманням навчальними підрозділами університету Закону України «Про вищу освіту», Статуту та Правил внутрішнього розпорядку університету, інших нормативних документів, що регламентують діяльність вищого навчального закладу, наказів ректора університету; проводження моніторингу якості освітніх послуг університету та забезпечення підготовки фахівців відповідно до державних стандартів.


ВІДДІЛ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ, ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Метою діяльності відділу є організація та забезпечення якості практичного навчання. Створення умов для зв’язків з майбутніми роботодавцями випускників університету.

ВІДДІЛ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА КОНТРОЛЮ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Мета функціонування відділу – відстеження, аналіз та розробка методичного забезпечення якісних освітніх послуг із підготовки фахівців в університеті. Здійснення комплексу заходів щодо підготовки, організації, супроводу та проведення ліцензування й акредитації, напрямів підготовки (спеціальностей), з яких в університеті здійснюється підготовка фахівців.

А також, впровадження сучасних інноваційних методик організації навчального процесу та електронних засобів навчання. Здійснення комплексу заходів щодо адміністрування електронної системи «Сократ».

 

Красносельська Анастасія Андріївна 

начальник відділу кадрів

Кадрове діловодство ведеться з таких напрямів:

 •  Облік особового складу університету та  його структурних  підрозділів.
 • Облік та реєстрація  документів з особового складу, контроль за їх виконанням.
 • Підготовка наказів та розпоряджень з  кадрових питань.
 • Підготовка звітів  про прийняття, переведення та звільнення  працівників.
 • Організація документообігу для забезпечення оперативного і чіткого виконання та проходження документів і доручень керівництва  всіх напрямів роботи з кадрами.
 • Складання номенклатури  з кадрового діловодства та посадових інструкцій і положень.
 • Механізація, автоматизація і комп’ютерна обробка даних з особового складу.
 • Контроль за  додержанням трудової  дисципліни працівниками університету.
 • Підготовка проектів наказів і розноска ії по особовим справам та абеткам.
 • Видача дипломів по завершенню навчання студентам денної та заочної форми навчання університету.
 • Ведення діловодства з військового обліку.
 • Підготовка кадрових документів працівників та студентів для передачі в архів на зберігання.

 

Бухгалтерська служба Вінницького національного аграрного університету складається з таких підрозділів:

 • Відділ розрахунків з організаціями та платежами до бюджету;
 • Відділ платних послуг;
 • Відділ розрахунків із заробітної плати;
 • Стипендіальний відділ;
 • Матеріальний відділ.

Основною діяльністю відділу розрахунків з організаціями та платежами до бюджету є розрахунки з організаціями за надані товари та послуги. Також відділ займається розрахунками з бюджетом(сплата податків), державними закупівлями, обліком та списанням матеріальних цінностей в розрізі матеріально-відповідальних осіб та контролює видатки установи в межах кошторисних призначень.
Відділ платних послуг займається нарахуванням оплати за денну та заочну контракту форми навчання, нарахуванням оплати за проживання в гуртожитках та житлових будинках, здійснює контроль оплати за навчання, проживання в гуртожитках і житлових будинках та інших видів платних послуг.
Відділ розрахунків із заробітної плати займається нарахування заробітної плати, премій, матеріальної допомоги працівникам, відпускних, допомоги при тимчасовій непрацездатності та здійснює розрахунки при звільненні співробітників. Звіряє табеля обліку робочого часу з особовими картками співробітників та виписує довідки про заробітну плату відповідних форм. Також відділ займається складанням розрахунків для перерахування заробітної плати в банк та звітів до Державної фіскальної служби та інших уповноважених органів.
Стипендіальний відділ веде облік студентів денної державної та заочної державної форм навчання. Проводить нарахування стипендії, матеріальної допомоги студентам, компенсації на харчування студентам-сиротам. Обробляє накази щодо нарахування стипендії та проводить роз’яснювальну роботу зі студентами стосовно питань нарахування та виплати стипендій. Також відділ займається видачею довідок про доходи студентам.
Матеріальний відділ займається веденням обліку основних засобів, виписками накладних на рух матеріальних цінностей, розрахунками з орендарями, рознесення банківських виписок. Контролює правильність ведення обліку касових апаратів.

Коломієць Тетяна Вікторівна 

начальник планово-фінансового відділу

Планово-фінансовий відділ є структурним підрозділом університету, який здійснює організацію, планування та аналіз фінансово-господарської діяльності університету, на засадах законності, економічної доцільності розподілу та використання бюджетних коштів. Планово-фінансовий відділ безпосередньо підпорядкуваний проректору  з науково-педагогічної та фінансово-економічної роботи та ректору університету.

У своїй діяльності відділ керується Конституцією та законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки та ректора університету.

Володіючи необхідною комп’ютерною базою, відділ спроможний виконувати повний цикл проходження видання – від редагування до випуску. Він забезпечує підготовку і виготовлення навчально-методичних розробок, інформаційно-наочної та іншої друкарської продукції, необхідної для навчально-виховного процесу та внутрішніх потреб університету.

Суліма Ольга Вячеславівна 

начальник відділу 

Юридичний відділ Вінницького національного аграрного університету є структурним підрозділом університету і функціонує з серпня 2005 року.
У своїй діяльності юридичний відділ керується Конституцією України, Законами України, підзаконними нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств і відомств, наказами та розпорядженнями ректора Вінницького національного аграрного університету, Статутом університету та Положенням про юридичний відділ.
Юридичний відділ університету виконує функції:

 • організовує правову роботу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства, інших нормативних документів працівниками університету під час виконання покладених на них посадових обов’язків;
 • представляє інтереси університету в судах, а також інших державних і громадських організаціях;
 • надає правову допомогу студентам та працівникам університету, які потребують соціального захисту;
 • бере участь у підготовці колективного договору;
 • консультує трудовий колектив з питань правового характеру;
 • бере участь у підготовці, укладенні та контролі за виконання господарських договорів з іншими підприємствами, установами та організаціями, дає правову оцінку їх проектам;
 • разом з відповідними підрозділами університету бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни і забезпечення охорони праці.

Загальний відділ забезпечує документаційне та організаційно-технічне і методичне обслуговування структурних підрозділів університету відповідно до державних стандартів.

Своєю щоденною працею фахівці відділу здійснюють обробку кореспонденції та інших матеріалів, формування і упорядкування архівних справ. Зареєструвати, відібрати, опрацювати, забезпечити контроль за виконанням документів, зберегти їх – це далеко не повний перелік функціональних обов’язків працівників-документознавців.

Відділ медіа та інформаційних ресурсів створений у 2010 році  з ініціативи президента університету  Григорія Калетніка. Коло завдань відділу доволі розлоге. Передусім, це підтримка і розвиток офіційного сайту університету та систематичне наповнення його інформацією;   інформування за допомогою Інтернет-ресурсів громадськості про діяльність університету;  забезпечення позитивного іміджу університету; медіа-супровід  публічних, культурно-масових та фахових заходів, що безпосередньо стосуються діяльності університету, участь у підготовці та проведенні цих заходів.

 

У відповідності до Закону та Положення про Цивільну оборону України, з метою організації захисту працівників від наслідків надзвичайних ситуацій в грудні 1994 року був створений штаб Цивільної оборони на базі Вінницького державного сільськогосподарського інституту.

Відділ цивільного захисту є організуючим та координуючим органом з питань забезпечення виконання заходів у сфері цивільного захисту.

Працівники штабу ЦО розробляють і здійснюють запобіжні заходи у сфері цивільного захисту

Правовою основою діяльності відділу цивільного захисту є Конституція України, Кодекс цивільного захисту України, інші закони України, а також акти Президента України, Кабінету Міністрів України та місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, Положення про  функціональну  підсистему “Освіта і наука України” єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру у сфері цивільного захисту.

Лебідь Олександр Васильович

начальник обчислювального центру

Обчислювальний центр є структурним підрозділом Вінницького національного університету.

Окрім надання інформаційно-обчислювальних послуг, ОЦ здійснює технічне обслуговування і ремонт персональних комп'ютерів, офісної техніки і локальних комп'ютерних мереж.

До складу обчислювального центру університету входять: технічний відділ, відділ підтримки програмного забезпечення та відділ адміністрування мережевого обладнання та комунікацій.

Студентське містечко є окремим структурним підрозділом Вінницького національного аграрного  університету. У своїй діяльності керується чинними законодавчими актами України, типовим положенням про студентський гуртожиток навчального закладу Міністерства освіти та науки України, Статутом ВНАУ та Положенням про Студмістечко.

 Студентське містечко об’єднує комплекс з 3 гуртожитків, призначених для мешкання студентів, студентських сімей, аспірантів, слухачів підготовчих відділень, абітурієнтів і студентів інших підрозділів університету.  Вільні місця в гуртожитках можуть використовуватись для створення кімнат для приїжджих чи поселення співробітників та інших осіб у встановленому Положенням порядку.
Студентські гуртожитки  являють собою житлово-побутовий комплекс,  де більш як 1600  студентів проживають, відпочивають. На території  студентського містечка функціонує  спортивні майданчики, спортивні зали, створені умови для обслуговування студентів (пральня, буфет). В Студмістечку проведено локальну комп’ютерну мережу з можливістю доступу до мережі Інтернет, яка є в кожному із гуртожитків. Керівництво університету прикладає чимало зусиль для покращення умов проживання студентів.

Для підвищення комфорту студентів, контролю за дотриманням правил поведінки та забезпечення належного пропускного режиму за європейським зразком з грудня 2011 року в гуртожитку встановлено швидкісний турнікет та дві відеокамери. Для входу в гуртожиток студенти використовують пластикові перепустки єдиного зразка,  які неможливо підробити. Розробка та друк перепусток відбувається безпосередньо у студмістечку. Перепустку студент використовує увесь період проживання, за умови виселення картка студента блокується програмою автоматично.

 

 

У 2011 році в зв’язку з збільшенням кількості студентів та співробітників університету, приміщення їдальні було реконструйовано, а саме побудовано нову затишну та комфортну залу їдальні на 250 місць, встановлено сучасне спеціалізоване обладнання. Все це стало можливим завдяки батьківській турботі ректора Г.М. Калетніка, який дбає про соціальний захист та здоров’я студентської молоді та співробітників університету.

До структури їдальні також входять буфети, що розташовані у навчальних корпусах №2 та №5 та у гуртожитку №2. Сьогодні персонал їдальні – це  дружній колектив, який об’єднує 12 працівників. Очолює цей колектив завідувач їдальні Волоська Надія Михайлівна, людина, здатна вчасно та ефективно вирішувати важкі соціальні проблеми.

На сьогоднішній день їдальня університету – сучасний заклад громадського харчування, оснащений відповідно до сучасних вимог приготування продукції та організації харчування, завжди готовий забезпечити широкий асортимент якісної продукції та відповідне обслуговування. Завдяки відповідальному ставленню персоналу їдальні до своєї роботи тут завжди можна смачно пообідати та приємно відпочити.

Події у світлинах